Ключови фрази
установителен иск в заповедно производство

ТКОпределение №666/13.07.2012 по дело №461/2012Частна касационна жалба * установителен иск в заповедно производство * разноски в заповедно производство
ТКРешение №143/01.02.2013 по дело №870/2011Иск за съществуване на вземането * установителен иск в заповедно производство * запис на заповед * каузално правоотношение * доказателствена тежест
ТКРешение №20/25.03.2013 по дело №206/2012Иск за съществуване на вземането * установителен иск в заповедно производство * договор за търговска продажба * доказателствено значение на фактура
ТКРешение №51/18.05.2012 по дело №427/2011Иск за плащане на цена * установителен иск в заповедно производство * произнасяне по недопустим иск
ТКОпределение №443/10.07.2009 по дело №463/2009характер на иска в заповедно производство * установителен иск в заповедно производство
ТКОпределение №52/21.01.2013 по дело №967/2012Частна касационна жалба * липса на правен интерес * установителен иск в заповедно производство
ТКРешение №164/31.10.2013 по дело №421/2012Иск за съществуване на вземането * установителен иск в заповедно производство * солидарна отговорност на нововъзникнали търговски дружества * прехвърляне на търговско предприятие * безвъзмездна финансова помощ по програма САПАРД
ТКРешение №25/16.02.2012 по дело №1150/2010Начин на ползване. Консумативни разходи * нередовност на исковата молба * установителен иск в заповедно производство
ГКРешение №63/24.02.2015 по дело №4054/2014Иск за съществуване на вземането * установителен иск в заповедно производство * електроенергия * заповед за изпълнение
ТКРешение №138/25.06.2010 по дело №927/2009Иск за съществуване на вземането * установителен иск в заповедно производство * произнасяне по непредявен иск * договор за заем * запис на заповед
ТКОпределение №938/25.11.2011 по дело №874/2011Частна касационна жалба * арбитражна клауза * установителен иск в заповедно производство * компетентност на граждански или административен съд
ТКРешение №98/26.07.2013 по дело №851/2012Иск за съществуване на вземането * установителен иск в заповедно производство * прекъсване на давност * прекъсване на давността с признаване на вземането от длъжник * частично плащане * прихващане
ТКОпределение №382/15.06.2009 по дело №417/2009характер на иска в заповедно производство * установителен иск в заповедно производство
ТКРешение №135/08.10.2014 по дело №4047/2013Иск за съществуване на вземането * установителен иск в заповедно производство * запис на заповед * давностен срок * възражение за погасителна давност * недопустим съдебен акт * произнасяне по непредявен иск
ТКОпределение №345/18.06.2015 по дело №714/2015Частна касационна жалба * солидарен длъжник * установителен иск в заповедно производство * обикновено другарство * спиране на производство по несъстоятелност
ТКРешение №26/15.04.2015 по дело №2205/2013Иск за съществуване на вземането * установителен иск в заповедно производство * предмет на делото * доказателствена тежест * каузално правоотношение
ТКРешение №162/02.11.2012 по дело №1126/2011Иск за съществуване на вземането * установителен иск в заповедно производство * запис на заповед * менителнично неоснователно обогатяване
ТКОпределение №712/11.12.2009 по дело №783/2009установителен иск в заповедно производство
ТКРешение №21/12.09.2013 по дело №479/2011Иск за съществуване на вземането * установителен иск в заповедно производство * произнасяне по непредявен иск * недопустим съдебен акт
ТКРешение №215/28.08.2012 по дело №895/2010Иск за плащане на цена * установителен иск в заповедно производство * възражение за прихващане
ТКОпределение №695/16.10.2013 по дело №3710/2013Частна касационна жалба * установителен иск в заповедно производство * разноски в заповедно производство
ТКОпределение №826/24.10.2011 по дело №229/2010отказ от иск * установителен иск в заповедно производство
ТКРешение №138/22.08.2013 по дело №27/2012Иск за съществуване на вземането * установителен иск в заповедно производство * договор за лизинг * новация * изменение на договор * запис на заповед
ТКРешение №126/26.08.2013 по дело №44/2011Иск за съществуване на вземането * установителен иск в заповедно производство * запис на заповед * менителничен ефект * каузално правоотношение
ТКРешение №52/18.07.2014 по дело №1422/2013Иск за съществуване на вземането * установителен иск в заповедно производство * недопустим съдебен акт
ТКРешение №58/28.04.2015 по дело №946/2014Иск за съществуване на вземането * установителен иск в заповедно производство * правомощия на въззивната инстанция * запис на заповед * доклад по делото
ТКОпределение №681/28.10.2014 по дело №2232/2014Частна касационна жалба * установителен иск в заповедно производство * запис на заповед * възражение за погасителна давност * неоснователно обогатяване
ТКРешение №76/11.05.2016 по дело №3503/2014Иск за съществуване на вземането * установителен иск в заповедно производство * запис на заповед * правомощия на въззивната инстанция * събиране и проверка на доказателства * необсъждане на доказателства * задължения на въззивния съд
ТКОпределение №659/19.07.2010 по дело №474/2010установителен иск в заповедно производство * предмет на делото
ТКОпределение №729/01.08.2012 по дело №268/2012Частна касационна жалба * произнасяне по непредявен иск * отказ от иск * установителен иск в заповедно производство * обезсилване на заповед за изпълнение
ТКРешение №180/11.12.2012 по дело №56/2011Иск за съществуване на вземането * установителен иск в заповедно производство * топлинна енергия * периодични плащания * погасителна давност
ТКРешение №57/16.09.2013 по дело №929/2011Иск за защита правата на трето лице, засегнато от изпълнение * установителен иск в заповедно производство * недопустим съдебен акт * процесуална легитимация
ТКРешение №245/23.12.2010 по дело №203/2010Иск за плащане на цена * установителен иск в заповедно производство * електроенергия * нередовност на исковата молба
ТКРешение №102/09.07.2010 по дело №767/2009Договор за заем * запис на заповед * установителен иск в заповедно производство
ТКРешение №78/06.06.2012 по дело №511/2011Иск за плащане на цена * установителен иск в заповедно производство * липса на правен интерес * недопустим осъдителен иск
ТКОпределение №252/05.05.2015 по дело №4143/2013Частна касационна жалба * договор за цесия * установителен иск в заповедно производство
ТКОпределение №142/22.02.2013 по дело №643/2012Частна касационна жалба * разноски при прекратяване на делото * съдебни разноски * установителен иск в заповедно производство * безвъзмездна финансова помощ по програма САПАРД
ТКРешение №168/01.10.2013 по дело №1332/2013Нищожност и недопустимост на съдебно решение * установителен иск в заповедно производство * нередовност на исковата молба * допустимост на иск * правомощия на въззивната инстанция * правен интерес
ТКОпределение №333/30.06.2016 по дело №618/2016Частна касационна жалба * Допълване на решението * заповедно производство * разноски в заповедно производство * установителен иск в заповедно производство
ТКРешение №233/18.12.2013 по дело №1036/2013Иск за съществуване на вземането * установителен иск в заповедно производство * авал * запис на заповед
ТКРешение №246/11.01.2013 по дело №1278/2011Иск за съществуване на вземането * установителен иск в заповедно производство * нередовност на исковата молба * договор за банков кредит * предсрочна изискуемост * произнасяне по недопустим иск * преминаване от установителен към осъдителен иск
ТКРешение №159/15.12.2011 по дело №1048/2010Иск за съществуване на вземането * доказателствена тежест * запис на заповед * авал * установителен иск в заповедно производство * обезпечително предназначение менителничен ефект * каузално правоотношение
ТКРешение №85/03.06.2013 по дело №101/2012Иск за съществуване на вземането * установителен иск в заповедно производство * запис на заповед * каузално правоотношение
ТКОпределение №308/25.04.2012 по дело №248/2012Частна касационна жалба * доказателства за предявяване на иск * установителен иск в заповедно производство * недопустим съдебен акт
ТКРешение №71/03.07.2012 по дело №444/2011Иск за съществуване на вземането * установителен иск в заповедно производство * запис на заповед * предмет на делото
ТКРешение №39/04.04.2013 по дело №43/2012Иск за съществуване на вземането * запис на заповед * каузално правоотношение * установителен иск в заповедно производство * доказателствена тежест
ТКОпределение №585/21.07.2011 по дело №457/2011Частна касационна жалба * арбитражна клауза * запис на заповед * установителен иск в заповедно производство * подведомственост
ТКОпределение №402/26.06.2012 по дело №350/2012Частна жалба * установителен иск в заповедно производство * държавна такса в заповедно производство * оспорване на вземането на присъединен кредитор
ТКРешение №230/11.08.2014 по дело №383/2012Иск за съществуване на вземането * установителен иск в заповедно производство * заповед за незабавно изпълнение * каузално правоотношение * авалист * авал * възражения
ТКРешение №88/07.07.2011 по дело №787/2010Иск за изпълнение или обезщетение /неизпълнение/ * установителен иск в заповедно производство * произнасяне по непредявен иск * нередовност на исковата молба
ТКОпределение №444/10.07.2009 по дело №394/2009характер на иска в заповедно производство * установителен иск в заповедно производство
ТКРешение №161/08.02.2016 по дело №1153/2014Иск за съществуване на вземането * установителен иск в заповедно производство * договор за банков кредит * изискуемост на вземането * предсрочна изискуемост * уведомяване на длъжника
ТКРешение №88/27.05.2013 по дело №374/2012Иск за съществуване на вземането * запис на заповед * разписка * установителен иск в заповедно производство * договор за заем
ТКРешение №129/09.11.2015 по дело №1977/2014Иск за съществуване на вземането * установителен иск в заповедно производство * предсрочна изискуемост * договор за банков кредит
ТКРешение №91/10.09.2012 по дело №365/2011Нищожност и недопустимост на съдебно решение * установителен иск в заповедно производство * възражение в заповедно производство * задължения на въззивния съд * правомощия на въззивната инстанция
ТКРешение №127/12.07.2013 по дело №274/2012Иск за съществуване на вземането * установителен иск в заповедно производство * каузално правоотношение * запис на заповед
ТКРешение №17/16.02.2015 по дело №116/2014Иск за съществуване на вземането * установителен иск в заповедно производство * запис на заповед * предмет на делото * доказателствена тежест
ТКРешение №125/12.07.2013 по дело №910/2012Иск за съществуване на вземането * установителен иск в заповедно производство * изпълнение на поето от банката задължение по договор за кредит * договор за банков кредит
ГКОпределение №247/18.05.2009 по дело №166/2009обезсилване на заповед за изпълнение * изчисляване на срокове * установителен иск в заповедно производство * доказателства
ТКРешение №191/14.01.2015 по дело №3046/2013Иск за съществуване на вземането * установителен иск в заповедно производство * запис на заповед * основателност на иск * каузално отношение * оспорване на истинността на документ
ТКОпределение №114/29.01.2014 по дело №3850/2013Частна касационна жалба * установителен иск в заповедно производство * обикновено другарство * несъстоятелност * спиране на производството по делото
ТКОпределение №802/19.11.2013 по дело №3240/2013Частна касационна жалба * арбитражна клауза * подведомственост * установителен иск в заповедно производство
ТКРешение №186/13.12.2014 по дело №1026/2012Установителен иск * запис на заповед * прихващане * възражение за прихващане * установителен иск в заповедно производство
ГКРешение №421/17.02.2016 по дело №1831/2015Иск за съществуване на вземането * пълна имуществена отговорност на работник или служител * заповед за изпълнение * установителен иск в заповедно производство
ТКРешение №30/25.04.2013 по дело №245/2012Иск за съществуване на вземането * установителен иск в заповедно производство * правен интерес * обезсилване на изпълнителен лист * заповед за незабавно изпълнение
ТКРешение №41/08.04.2015 по дело №653/2014Договор за заем * установителен иск в заповедно производство * недопустимост на иск * изменение на иска * недопустим съдебен акт
ГКОпределение №541/02.08.2012 по дело №242/2012допустимост на иск * установителен иск в заповедно производство * иск за съществуване на вземането * заповед за незабавно изпълнение * обжалване на разпореждането за незабавно изпълнение
ТКОпределение №707/15.10.2010 по дело №314/2010процесуално правоприемство * установителен иск в заповедно производство
ТКРешение №105/03.07.2012 по дело №564/2011Иск за съществуване на вземането * запис на заповед * установителен иск в заповедно производство * каузално правоотношение
ТКОпределение №622/18.08.2010 по дело №382/2010установителен иск в заповедно производство * изменение на иска
ТКОпределение №552/01.10.2009 по дело №500/2009правен интерес * установителен иск в заповедно производство
ГКРешение №420/11.02.2015 по дело №3079/2014Иск за съществуване на вземането * договор за банков кредит * установителен иск в заповедно производство * заповед за изпълнение въз основа на документ
ГКРешение №412/20.10.2015 по дело №412/2015Иск за съществуване на вземането * установителен иск в заповедно производство * приложимо право * доказателствена тежест * наследяване * развод
ТКРешение №129/09.01.2015 по дело №469/2012Нищожност * установителен иск в заповедно производство * недопустимост на иск
ТКРешение №152/15.11.2012 по дело №1058/2011Нищожност и недопустимост на съдебно решение * установителен иск в заповедно производство * липса на правен интерес * заповед за незабавно изпълнение
ТКРешение №17/21.04.2011 по дело №213/2010Иск за съществуване на вземането * установителен иск в заповедно производство * запис на заповед * договор за банков кредит * авал * предсрочна изискуемост * менителнично възражение
ТКОпределение №383/15.06.2009 по дело №150/2009установителен иск в заповедно производство * нередовност на исковата молба * връщане на искова молба поради неизпълнение на указание за вписване на искова молба * липса на правен интерес * характер на иска в заповедно производство
ТКОпределение №499/10.09.2009 по дело №91/2009характер на иска в заповедно производство * установителен иск в заповедно производство
ТКРешение №230/05.03.2012 по дело №1041/2010Иск за съществуване на вземането * установителен иск в заповедно производство * топлинна енергия * погасителна давност
ТКРешение №85/05.07.2012 по дело №438/2011Иск за съществуване на вземането * установителен иск в заповедно производство * запис на заповед * каузално правоотношение * редовен от външна страна документ
ТКРешение №43/11.03.2013 по дело №325/2012Нищожност и недопустимост на съдебно решение * предмет на делото * установителен иск в заповедно производство * недопустим съдебен акт
ТКРешение №84/03.06.2013 по дело №1300/2011Иск за съществуване на вземането * установителен иск в заповедно производство * товарителница * доказателствено значение на документ на чужд език
ТКРешение №69/09.05.2016 по дело №1185/2015Иск за съществуване на вземането * установителен иск в заповедно производство * каузално правоотношение * запис на заповед
ТКРешение №36/24.03.2014 по дело №2366/2013Иск за съществуване на вземането * установителен иск в заповедно производство * задължения на въззивния съд * необсъждане на доказателства * договор за изработка * възнаграждение по договор за изработка
ТКРешение №172/25.03.2013 по дело №849/2011Иск за съществуване на вземането * установителен иск в заповедно производство * договор за банков кредит * предсрочна изискуемост * анюитетна вноска
ТКОпределение №603/25.09.2013 по дело №2988/2013Частна касационна жалба * установителен иск в заповедно производство * отмяна решения на общо събрание * прекратяване правомощия на управител на дружество * прекратяване участието на съдружник в дружество * спиране на производството по делото
ТКРешение №135/04.07.2013 по дело №230/2011Нищожност и недопустимост на съдебно решение * установителен иск в заповедно производство * електроенергия * задължително другарство
ГКРешение №342/04.01.2013 по дело №1358/2011Иск за съществуване на вземането * установителен иск в заповедно производство * възражение в заповедно производство * солидарна отговорност * предварителен договор * съпружеска имуществена общност
ТКОпределение №377/15.06.2009 по дело №191/2009характер на иска в заповедно производство * установителен иск в заповедно производство
ТКРешение №118/17.06.2013 по дело №539/2012Иск за съществуване на вземането * установителен иск в заповедно производство * запис на заповед * свидетелски показания * каузално правоотношение
ТКРешение №86/18.06.2013 по дело №139/2012Иск за съществуване на вземането * установителен иск в заповедно производство * запис на заповед * каузално правоотношение
ТКОпределение №271/07.05.2009 по дело №308/2009правен интерес * установителен иск в заповедно производство
ТКРешение №209/30.01.2012 по дело №1069/2010Иск за съществуване на вземането * установителен иск в заповедно производство * застраховка "автокаско" * методика за определяне на застрахователно обезщетение
ТКРешение №142/30.09.2010 по дело №117/2010Установителен иск * установителен иск в заповедно производство * топлинна енергия
ТКОпределение №419/21.07.2015 по дело №1152/2015Частна касационна жалба * недопустим съдебен акт * допълнителна искова молба * евентуален иск * обективно съединяване на искове * установителен иск в заповедно производство * заповед за незабавно изпълнение * изменение на иска
ТКРешение №11/11.03.2013 по дело №234/2012Иск за съществуване на вземането * установителен иск в заповедно производство * авал * запис на заповед
ТКРешение №192/14.08.2012 по дело №768/2010Иск за съществуване на вземането * установителен иск в заповедно производство * регресен иск
ТКОпределение №463/07.08.2015 по дело №1207/2015Частна касационна жалба * установителен иск в заповедно производство * правен интерес * несъстоятелност * ипотека * недопустимост на иск
ТКРешение №46/08.04.2013 по дело №96/2012Иск за съществуване на вземането * установителен иск в заповедно производство * електроенергия * корекция на сметка * прекратяване при висящ процес
ТКРешение №14/05.03.2015 по дело №1605/2013запис на заповед * установителен иск в заповедно производство * каузално правоотношение * менителничен ефект
ТКРешение №82/10.04.2013 по дело №804/2010Иск за съществуване на вземането * установителен иск в заповедно производство * запис на заповед * менителнично възражение * доказателствена тежест
ТКРешение №175/25.02.2016 по дело №2602/2014Иск за съществуване на вземането * установителен иск в заповедно производство * договор за банков кредит * разсрочване на задължение * новация
ТКОпределение №523/28.06.2010 по дело №334/2010установителен иск в заповедно производство * местна подсъдност
ТКОпределение №684/01.12.2015 по дело №2634/2015Частна касационна жалба * установителен иск в производство по несъстоятелност * установителен иск в заповедно производство * спиране на производството по делото
ТКОпределение №715/22.11.2012 по дело №534/2012Частна касационна жалба * установителен иск в заповедно производство * правен интерес * отмяна на разпореждане за незабавно изпълнение * указания на съда-заповедно производство
ТКРешение №16/28.02.2013 по дело №218/2012Иск за съществуване на вземането * установителен иск в заповедно производство * тълкуване на договор * заповед за незабавно изпълнение * договорни клаузи
ТКРешение №26/24.04.2014 по дело №1027/2013Иск за съществуване на вземането * установителен иск в заповедно производство * запис на заповед * задължения на авалиста * каузално отношение
ТКРешение №102/25.07.2011 по дело №672/2010Иск за съществуване на вземането * установителен иск в заповедно производство * запис на заповед * доказателствена тежест * менителнично възражение * каузално правоотношение
ТКОпределение №356/22.06.2015 по дело №274/2015Частна касационна жалба * установителен иск в заповедно производство * възражение в заповедно производство * връчване на заповед за изпълнение
ТКОпределение №341/02.06.2009 по дело №316/2009характер на иска в заповедно производство * установителен иск в заповедно производство
ТКРешение №187/04.07.2012 по дело №248/2010установителен иск в заповедно производство * нередовност на исковата молба * недопустим съдебен акт
ТКОпределение №370/28.05.2013 по дело №2187/2013Частна касационна жалба * спиране на производството по делото * преюдициално значение * установителен иск в заповедно производство * обжалване на разпореждането за незабавно изпълнение
ТКРешение №40/05.06.2012 по дело №148/2011Иск за съществуване на вземането * установителен иск в заповедно производство * запис на заповед * авал * каузално правоотношение * разноски в заповедно производство
ТКРешение №52/29.04.2011 по дело №512/2010Неустойка * договор за отпускане на лекарства, медицински изделия и диетични храни * недопустим осъдителен иск * установителен иск в заповедно производство * изпълнително основание по АПК
ТКОпределение №369/11.06.2009 по дело №384/2009установителен иск в заповедно производство * характер на иска в заповедно производство
ТКРешение №33/25.04.2013 по дело №155/2011Предявяване на установителен иск * произнасяне по недопустим иск * установителен иск в заповедно производство * активна легитимация на синдик
ТКОпределение №188/13.03.2013 по дело №56/2013Частна касационна жалба * нередовност на исковата молба * несъстоятелност * спиране на производството по делото * установителен иск в заповедно производство
ТКРешение №123/09.11.2015 по дело №2561/2014Иск за съществуване на вземането * установителен иск в заповедно производство * договор за потребителски кредит * изискуемост на вземането * предсрочна изискуемост
ТКОпределение №725/17.11.2014 по дело №3322/2014Частна касационна жалба * установителен иск в заповедно производство * съдебни разноски * разноски в заповедно производство
ТКРешение №120/30.07.2010 по дело №988/2009Иск за съществуване на вземането * установителен иск в заповедно производство * запис на заповед * авал * джиро
ТКРешение №110/07.10.2014 по дело №3700/2013Иск за съществуване на вземането * заповед за изпълнение * изменение на иска * липса на правен интерес * Обезсилване на решение * установителен иск в заповедно производство * недопустим съдебен акт
ТКРешение №108/22.07.2011 по дело №813/2010Иск за съществуване на вземането * установителен иск в заповедно производство * запис на заповед
ТКРешение №110/24.11.2015 по дело №1322/2014Иск за съществуване на вземането * установителен иск в заповедно производство * връщане на даденото по развален договор * разваляне на договор
ТКРешение №197/12.11.2012 по дело №927/2011Иск за съществуване на вземането * установителен иск в заповедно производство * събиране и проверка на доказателства * задължения на въззивния съд
ТКРешение №194/26.11.2010 по дело №80/2010Иск за изпълнение или обезщетение /неизпълнение/ * установителен иск в заповедно производство * топлинна енергия * нередовност на исковата молба
ТКОпределение №163/04.02.2011 по дело №901/2010Частна касационна жалба * правен интерес * установителен иск в заповедно производство * възражение в заповедно производство
ТКРешение №112/10.09.2012 по дело №359/2011Иск за съществуване на вземането * безвъзмездна финансова помощ по програма САПАРД * установителен иск в заповедно производство * приложим закон * документ с невярно съдържание
ТКОпределение №227/29.03.2013 по дело №1630/2013Частна касационна жалба * допустимост на иск * установителен иск в заповедно производство * незабавно изпълнение * възражение в заповедно производство * указания на съда-заповедно производство
ТКОпределение №340/02.06.2009 по дело №276/2009характер на иска в заповедно производство * установителен иск в заповедно производство
ТКОпределение №375/24.06.2015 по дело №460/2015Частна касационна жалба * установителен иск в заповедно производство
ТКОпределение №644/05.08.2014 по дело №1915/2014Частна касационна жалба * заповедно производство * указания на съда-заповедно производство * установителен иск в заповедно производство
ТКРешение №17/24.03.2011 по дело №382/2010Иск за съществуване на вземането * установителен иск в заповедно производство * родова подсъдност * договор за услуга * обективно съединяване на искове * водопроводна мрежа
ТКРешение №73/29.06.2016 по дело №1025/2015Иск за съществуване на вземането * установителен иск в заповедно производство * запис на заповед * менителнично задължение * каузално отношение
ГКРешение №110/25.07.2016 по дело №5119/2015Иск за изпълнение или обезщетение /неизпълнение/ * неизпълнение * договор за цесия * сила на пресъдено нещо * право на строеж * установителен иск в заповедно производство
ТКРешение №43/28.07.2016 по дело №3549/2014Иск за съществуване на вземането * установителен иск в заповедно производство * договор за лизинг * прихващане * насрещни вземания * насрещен иск
ТКРешение №97/02.08.2016 по дело №855/2015Иск за съществуване на вземането * установителен иск в заповедно производство * запис на заповед * договор за банков кредит
ТКРешение №131/01.11.2016 по дело №1320/2015Иск за съществуване на вземането * неоснователно обогатяване * установителен иск в заповедно производство
ТКОпределение №608/22.11.2016 по дело №1579/2016Частна касационна жалба * прието вземане в производството по несъстоятелност * установителен иск в заповедно производство
ТКРешение №180/23.11.2016 по дело №2400/2015Иск за съществуване на вземането * договорна ипотека * установителен иск в заповедно производство * предсрочна изискуемост
ТКРешение №1/01.02.2017 по дело №3228/2015Иск за съществуване на вземането * установителен иск в заповедно производство * заповед за незабавно изпълнение
ТКОпределение №159/23.03.2017 по дело №207/2017Частна касационна жалба * спиране на съдебно производство-при несъстоятелност * връщане на лизингова вещ * връщане на искова молба поради неизпълнение на указание за вписване на искова молба * установителен иск в заповедно производство
ГКРешение №18/29.03.2017 по дело №60109/2016Иск за съществуване на вземането * установителен иск в заповедно производство * запис на заповед * заповед за изпълнение * свидетелски показания * оспорване на истинността на документ
ТКОпределение №292/29.05.2017 по дело №828/2017Частна касационна жалба * подсъдност * местна подсъдност * местна подсъдност в заповедно производство * установителен иск в заповедно производство
ТКОпределение №387/24.07.2017 по дело №1369/2017евентуален иск * установителен иск в заповедно производство * предсрочна изискуемост * договор за банков кредит * Частна касационна жалба
ТКОпределение №539/02.10.2017 по дело №1939/2017Частна касационна жалба * установителен иск в заповедно производство * конституиране на страни
ТКРешение №123/30.11.2017 по дело №1627/2015Иск за съществуване на вземането * недопустим съдебен акт * установителен иск в заповедно производство
ТКОпределение №638/12.12.2017 по дело №2219/2017Частна касационна жалба * установителен иск в заповедно производство * извлечение от счетоводни книги
ТКРешение №152/05.01.2018 по дело №2512/2016Иск за съществуване на вземането * заповедно производство * установителен иск в заповедно производство
ТКРешение №182/11.01.2018 по дело №577/2017Иск за съществуване на вземането * установителен иск в заповедно производство * заповедно производство
ТКОпределение №48/18.01.2018 по дело №2872/2017Частна касационна жалба * установителен иск в заповедно производство * възражение в заповедно производство
ТКРешение №1/10.04.2018 по дело №335/2017Иск за съществуване на вземането * установителен иск в заповедно производство * заповед за изпълнение * изменение на иска
ТКОпределение №304/02.07.2018 по дело №935/2018Частна касационна жалба * установителен иск в заповедно производство * безвъзмездна финансова помощ * подсъдност
ТКРешение №320/30.11.2018 по дело №2998/2017Иск за съществуване на вземането * установителен иск в заповедно производство
ГКРешение №227/22.03.2019 по дело №896/2018Иск за съществуване на вземането * установителен иск в заповедно производство * неоснователно обогатяване * обсъждане на доказателства от въззивния съд * договор за заем * доказателствена тежест * изпълнение на некредитор (привиден кредитор) * заповед за изпълнение
ГКОпределение №206/08.05.2019 по дело №1220/2019Частна касационна жалба * връщане на искова молба * преминаване от установителен към осъдителен иск * установителен иск в заповедно производство * обезсилване на заповед за изпълнение * очевидна неправилност * указания на съда
ТКРешение №81/04.06.2019 по дело №1097/2018Обезсилване на решение * родова подсъдност * цена на иска * установителен иск в заповедно производство
ГКОпределение №318/09.07.2019 по дело №2108/2019Частна касационна жалба * заповедно производство * отрицателен установителен иск * установителен иск в заповедно производство * допустимост на иск
ТКОпределение №362/05.08.2019 по дело №1581/2019Частна касационна жалба * спиране на производството по делото * установителен иск в заповедно производство * запис на заповед
ТКОпределение №665/04.11.2019 по дело №2390/2019Частна касационна жалба * правоприемство на страните в заповедно производство * установителен иск в заповедно производство * договор за цесия * заповед за изпълнение
ТКОпределение №710/02.12.2019 по дело №2241/2019Частна касационна жалба * активна процесуална легитимация * установителен иск в заповедно производство