Ключови фрази
висяща недействителност

ГКРешение №114/21.04.2016 по дело №4370/2015Нищожност * нищожност на договор за продажба * договорна ипотека * оттегляне на пълномощия * действия без представителна власт * висяща недействителност * относителна недействителност
ТКРешение №88/20.07.2012 по дело №682/2011Задължения на лизингополучателя * договор за лизинг * договор за сублизинг * висяща недействителност
ГКРешение №376/25.11.2013 по дело №1190/2012Мним представител и превишаване пределите на представителната власт * договор за покупко-продажба * прогласяване на недействителност * висяща недействителност * нищожност на договор * нищожност-липса на съгласие * действия без представителна власт
ГКРешение №33/21.02.2013 по дело №791/2012Делба * съсобственост * съпружеска имуществена общност * право на строеж * разрешение за строеж * надстрояване * пристрояване * приращения * суперфиция * висяща недействителност
ГКРешение №223/19.06.2013 по дело №1006/2012Унищожаемост на договор поради невъзможност и неразбиране или ръководене на действията * невъзможност за разбиране или ръководене на действията * унищожаване поради невъзможност за разбиране или ръководене на действията * договор за покупко-продажба * висяща недействителност * действия без представителна власт
ГКРешение №406/11.07.2013 по дело №419/2011Ревандикационен иск * предаване на владение * режим на съпружеска имуществена общност * лично имущество * упражняване на търговска дейност * принос * висяща недействителност
ГКРешение №94/24.04.2017 по дело №296/2016Мним представител и превишаване пределите на представителната власт * нищожност на пълномощно * висяща недействителност * недействителност на договор
ТКРешение №43/05.06.2019 по дело №1177/2018Иск за изпълнение или обезщетение /неизпълнение/ * висяща недействителност * упълномощаване