Ключови фрази
упълномощаване

ГКРешение №440/25.11.2011 по дело №1822/2009Делба * съсобственост * реституция * одържавени недвижими имоти * конституиране на страни * недопустим съдебен акт * упълномощаване
ГКРешение №684/04.11.2010 по дело №1877/2009Нищожност * договор за заем * упълномощаване * кредитор с прието вземане * договорна ипотека
ГКРешение №208/29.07.2013 по дело №916/2012Иск за изпълнение или обезщетение /неизпълнение/ * договор за поръчка * доказателствена тежест * отчетна сделка * свидетелски показания * действие спрямо трети лица * упълномощаване * доказателствени средства
ГКРешение №125/12.09.2012 по дело №1135/2011Делба на наследство * съсобственост * наследяване * определяне на квоти * доказателствена тежест * оспорване на истинността на документ * доклад по делото * преклузия * упълномощаване
ГКРешение №235/15.04.2010 по дело №673/2009Установителен иск * доказателствена тежест * предаване на владение * ревандикационен иск * нищожност-липса на съгласие * упълномощаване * отмяна на констативен нотариален акт * нищожност на замяна
ТКРешение №113/23.06.2014 по дело №434/2012Иск за обявяване на предварителен договор за окончателен * обявяване на предварителен договор за окончателен * упълномощаване * частен диспозитивен документ
ГКРешение №260/14.07.2010 по дело №91/2009Ревандикационен иск * предаване на владение * оспорване на истинността на документ * доказателствена тежест * упълномощаване * продажба на лек автомобил * представяне на документи на хартиен носител
ГКРешение №144/10.05.2012 по дело №609/2011Иск за обявяване предварителен договор за окончателен * предварителен договор * доказателствена тежест * упълномощаване * доклад по делото * преклузия * оттегляне на пълномощия
ГКРешение №33/02.07.2015 по дело №3903/2014Ревандикационен иск * предаване на владение * нищожност на договор за продажба * нищожност-липса на съгласие * преобразуване и приватизация на държавни и общински предприятия * упълномощаване * форма за действителност
ГКРешение №1011/12.03.2010 по дело №3409/2008Нищожност * установителен иск * установяване право на собственост * ревандикационен иск * предаване на владение * нередовност на исковата молба * нищожност-липса на предмет * нищожност-липса на съгласие * упълномощаване
ГКРешение №234/17.12.2013 по дело №4057/2013Делба * съсобственост * определяне на квоти * оспорване на истинността на документ * упълномощаване * участие на глух, ням или неграмотен в нотариално производство
ГКРешение №145/29.04.2010 по дело №132/2009Иск за недействителност на договор за продажба на одържавен имот * недействителност на договор * нищожност на договор за продажба * отчуждаване * настаняване в държавни жилища * преклузивен срок * упълномощаване * минимален размер на имот * одържавени недвижими имоти * наем
ТКРешение №215/25.01.2011 по дело №196/2010Нищожност * нередовност на исковата молба * упълномощаване * нищожност-липса на основание * договорна ипотека
ГКРешение №501/12.01.2012 по дело №1912/2010Мним представител и превишаване пределите на представителната власт * делба * съсобственост * нищожност-липса на съгласие * нищожност на съдебна спогодба * упълномощаване * форма на упълномощаването * представителство
ГКРешение №542/23.08.2010 по дело №1767/2009Иск за признаване уволнението за незаконно * прекратяване на трудовото правоотношение * дисциплинарно уволнение * неявяване на работа в течение на два последователни дни * писмени обяснения * ползване на отпуск * трудово възнаграждение * нарушение на трудовата дисциплина * упълномощаване * свидетелски показания
ТКРешение №34/25.03.2013 по дело №144/2012Отмяна на решение на общото събрание на дружеството * упълномощаване за гласуване на общо събрание на дружество * упълномощаване
ГКРешение №351/22.04.2010 по дело №3708/2008Неоснователно обогатяване * упълномощаване * конституиране на страни
ТКРешение №28/14.07.2011 по дело №331/2010Иск за изпълнение или обезщетение /неизпълнение/ * договор за охрана * договор за складиране и отговорно пазене на стоки * упълномощаване * активна легитимация на ищец
ТКОпределение №1076/03.12.2012 по дело №381/2012Частна касационна жалба * договор за гражданско дружество * управител на гражданско дружество * запис на заповед * заповед за незабавно изпълнение * упълномощаване
ГКРешение №73/17.04.2012 по дело №803/2011Нищожност * упълномощаване * разваляне на договор * прогласяване на недействителност * договор за покупко-продажба * съсобственост
ГКРешение №468/29.11.2010 по дело №913/2009Ревандикационен иск * установяване право на собственост * предаване на владение * нищожност на договор за дарение * нищожност-липса на съгласие * упълномощаване * представителна власт
ГКРешение №37/20.04.2016 по дело №4432/2015Обжалване на решение на общото събрание на етажната собственост * решение на общо събрание * етажна собственост * правомощия на въззивната инстанция * нередовност на исковата молба * упълномощаване * преклузия
ГКРешение №189/19.07.2012 по дело №735/2011Иск за признаване уволнението за незаконно * прекратяване на трудовото правоотношение * възстановяване на длъжност * обезщетение за оставане без работа * правомощия на синдик * представителна власт * упълномощаване * нищожност на пълномощно
ГКРешение №192/01.03.2010 по дело №3729/2008обезщетение за неимуществени вреди от престъпление * случайно събитие * вреди от вещ * трето лице * упълномощаване * неимуществени вреди от престъпление
ГКРешение №841/19.01.2010 по дело №3530/2008Ревандикационен иск * предаване на владение * действия във вреда на представлявания * упълномощаване * договор за гледане и издръжка
ГКРешение №695/19.01.2010 по дело №478/2009Делба * дарение на чужда вещ * нищожност на дарение * упълномощаване * добросъвестно владение * придобивна давност * нищожност-липса на съгласие
ГКРешение №112/02.07.2013 по дело №1011/2013Делба * претенции по сметки * обезщетение за ползване * пропуснати ползи * упълномощаване * покана
ГКРешение №225/19.10.2012 по дело №380/2012Ревандикационен иск * предаване на владение * преобразуване и приватизация на държавни и общински предприятия * вписване на имот като актив в баланса на търговско дружество * упълномощаване * представителна власт
ГКРешение №227/26.06.2014 по дело №6590/2013Непозволено увреждане * недопустимост на иск * упълномощаване * решение на общо събрание на кооперация * имуществени вреди * процесуално представителство
ГКРешение №116/26.07.2013 по дело №27/2013Ревандикационен иск * предаване на владение * нищожност на договор за продажба * нищожност-липса на съгласие * надлежна страна * упълномощаване * обективно съединяване на искове * отмяна на нотариален акт
ГКРешение №24/28.07.2011 по дело №429/2010Нищожност * установяване на престъпно обстоятелство * договорна ипотека * упълномощаване * недопустимост на решение * нищожност на договор * родова подсъдност * съсобственост * правен интерес
ГКРешение №435/17.05.2010 по дело №749/2009Иск за изваждане от жилище в ЖСК * изваждане от жилище * ЖСК * упълномощаване * недействителност на договор
ГКРешение №54/27.04.2015 по дело №5237/2014Обжалване на решение на общото събрание на етажната собственост * етажна собственост * решение на общото събрание на етажните собственици * упълномощаване
ГКРешение №190/05.08.2011 по дело №654/2010Ревандикационен иск * предаване на владение * право на задържане * упълномощаване * нищожни уговорки относно начина на удовлетворение * официален документ * оспорване на истинността на документ * правомощия на въззивната инстанция * нищожност на пълномощно
ГКРешение №882/02.05.2011 по дело №1250/2009Иск за изваждане от жилище в ЖСК * представителна власт * решение на общо събрание на кооперация * доказателствена сила на нотариален акт * предварителен договор * нищожност на договор за продажба * упълномощаване
ГКРешение №118/22.07.2013 по дело №837/2012Иск за признаване уволнението за незаконно * прекратяване на трудовото правоотношение * възникване на трудовото правоотношение * право на пенсия * делегиране на дисциплинарна власт * упълномощаване * компетентност
ГКРешение №818/27.10.2009 по дело №2422/2008дисциплинарно уволнение * прекратяване на трудовото правоотношение * представителна власт * оттегляне на пълномощия * делегиране на дисциплинарна власт * упълномощаване * Иск за признаване уволнението за незаконно
ГКРешение №314/13.07.2012 по дело №899/2011Иск за признаване уволнението за незаконно * прекратяване на трудовото правоотношение * незаконно уволнение * съкращаване на щата * подбор * възстановяване на длъжност * упълномощаване
ГКРешение №361/21.11.2013 по дело №85/2013Иск за признаване уволнението за незаконно * прекратяване на трудовото правоотношение * упълномощаване * съкращаване на щата * делегиране на правомощия * подбор
ГКРешение №355/15.11.2013 по дело №1118/2012Иск за признаване уволнението за незаконно * прекратяване на трудовото правоотношение * незаконно уволнение * упълномощаване * липса на качества на работника или служителя за ефективно изпълнение на работа
ГКРешение №470/16.01.2012 по дело №1318/2010Нищожност * договор за покупко-продажба * нищожност на договор за продажба * запис на заповед * нищожни уговорки относно начина на удовлетворение * доказателства * договаряне сам със себе си * упълномощаване
ГКРешение №27/13.02.2012 по дело №368/2011Иск за признаване уволнението за незаконно * прекратяване на трудовото правоотношение * незаконно уволнение * спиране на работа за повече от 15 работни дни * обезщетение за оставане без работа * представителна власт * възражение за прихващане * упълномощаване * обезщетение за неспазено предизвестие
ГКРешение №266/04.08.2010 по дело №625/2009Делба * определяне на квоти * придобиване по време на брака * принос * съпружеска имуществена общност * упълномощаване * договаряне сам със себе си * придобивна давност * добросъвестно владение * прехвърляне на спорното право * конституиране на страни * договор за дарение
ГКРешение №429/15.03.2016 по дело №132/2015Иск за признаване уволнението за незаконно * упълномощаване * прекратяване на трудовото правоотношение * недействителност на трудов договор
ГКРешение №290/26.03.2010 по дело №554/2009придобивна давност * съсобственост * правомощия на въззивната инстанция * свидетелски показания * гараж * договор за наем * упълномощаване * Установителен иск
ГКРешение №209/19.07.2011 по дело №750/2010Изкупуване на част от съсобствен имот * съсобственост * право на изкупуване * земеделски земи * начало на давностен срок * упълномощаване * покана * предложение за изкупуване
ГКРешение №166/26.02.2010 по дело №5393/2008прекратяване на трудовото правоотношение * незаконно уволнение * представителна власт * упълномощаване * Иск за признаване уволнението за незаконно
ГКРешение №831/04.01.2010 по дело №2807/2008Нищожност * нищожност на договор за продажба * упълномощаване * договор за заем * договорна ипотека * нищожност-липса на съгласие
ГКРешение №101/05.04.2011 по дело №829/2009Нищожност * недействителност на договор * форма на упълномощаването * упълномощаване * договор за покупко-продажба * нищожност на договор за продажба
ГКРешение №633/25.10.2010 по дело №1369/2009Ревандикационен иск * предаване на владение * нищожност-липса на съгласие * доказателствена сила на нотариален акт * недобросъвестно владение * нищожност на договор за продажба * упълномощаване * представителна власт
ГКРешение №3/18.02.2010 по дело №3231/2008нищожност на договор за продажба * мним представител * упълномощаване * договорна неустойка * лихва * Нищожност * нищожност-липса на съгласие * трето лице
ГКРешение №95/07.05.2013 по дело №662/2012Ревандикационен иск * предаване на владение * доказателствена тежест * упълномощаване * нищожност на договор за замяна * нищожност-липса на съгласие
ГКРешение №48/17.02.2011 по дело №613/2010Ревандикационен иск * предаване на владение * упълномощаване * възстановяване на запазена част * намаляване на завещателно разпореждане
ГКРешение №193/30.07.2013 по дело №1025/2012Унищожаемост на договор сключен от недееспособен * унищожаване на договор * унищожаване поради измама * упълномощаване * договор за гледане и издръжка
ГКРешение №111/31.05.2016 по дело №5535/2015Неоснователно обогатяване * нередовност на исковата молба * договор за мандат * упълномощаване
ГКРешение №249/23.07.2010 по дело №92/2009Нищожност * договор за покупко-продажба * нищожност на договор за продажба * нищожност-липса на съгласие * произнасяне по непредявен иск * упълномощаване * унищожаване поради измама
ГКРешение №439/20.03.2012 по дело №23/2011Ревандикационен иск * предаване на владение * договор за покупко-продажба * действия във вреда на представлявания * представителна власт * упълномощаване * форма за валидност * индивидуализация на недвижим имот * нищожност-липса на съгласие * потвърждаване на действия, извършени без представителна власт
ГКРешение №414/26.05.2010 по дело №1083/2009нищожност на договор за продажба * упълномощаване * разпореждане с обща движима вещ * представителна власт * Управление и разпореждане с общо имущество * нищожност-липса на съгласие * режим на съпружеска имуществена общност
ТКРешение №128/23.06.2016 по дело №674/2016Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК * упълномощаване
ГКРешение №220/24.10.2014 по дело №505/2014Делба * съсобственост * упълномощаване
ГКРешение №361/16.11.2011 по дело №1077/2010действия във вреда на представлявания * упълномощаване * нищожност * договор за покупко-продажба
ГКРешение №411/22.10.2010 по дело №252/2010Ревандикационен иск * предаване на владение * представителна власт * упълномощаване * съпружеска имуществена общност * право на строеж
ГКРешение №338/11.01.2016 по дело №1729/2015Неоснователно обогатяване – субсидиарно приложение * мандат * упълномощаване * водене на чужда работа без пълномощие * неоснователно обогатяване
ГКРешение №224/2012/08.01.2013 по дело №264/2012Ревандикационен иск * предаване на владение * потвърждаване на действия, извършени без представителна власт * конклудентни действия * упълномощаване * нищожност-липса на съгласие * преюдициалност
ГКРешение №207/06.04.2010 по дело №2796/2008Нищожност * нищожност-липса на съгласие * свидетелски показания * доказателства * упълномощаване
ГКРешение №344/23.06.2010 по дело №1418/2009Ревандикационен иск * предаване на владение * неоснователно обогатяване * трафопост * упълномощаване * нередовност на исковата молба * представителна власт * потвърждаване на действия, извършени без представителна власт * конституиране на страни
ГКРешение №309/14.07.2011 по дело №1890/2010Нищожност * договор за гледане и издръжка * нищожност-липса на съгласие * нищожност на пълномощно * упълномощаване
ГКРешение №92/14.06.2017 по дело №6274/2014Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * упълномощаване * представителна власт
ГКРешение №58/17.07.2017 по дело №3786/2016Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * упълномощаване * презумпция за намерение да се държи вещта като своя * констативен нотариален акт * доказателствена тежест
ТКРешение №101/02.08.2017 по дело №61327/2016Предварителен договор * упълномощаване * обявяване на предварителен договор за окончателен
ТКРешение №136/03.08.2017 по дело №901/2016Иск за съществуване на вземането * запис на заповед * договор за поръчка * упълномощаване
ГКРешение №81/10.11.2017 по дело №5826/2015Установителен иск чл. 97, ал. 1 ГПК /отм./ * недопустимост на решение * правен интерес * нищожност на делба * упълномощаване
ГКРешение №206/08.12.2017 по дело №4709/2016Иск за обявяване предварителен договор за окончателен * упълномощаване * представителна власт
ГКРешение №11/01.02.2018 по дело №1131/2017Нищожност * недопустимост на решение * необходимо другарство * договор за аренда * упълномощаване
ТКРешение №17/14.02.2019 по дело №2162/2018Отмяна на влязло в сила решение * процесуално представителство * упълномощаване
ТКРешение №43/05.06.2019 по дело №1177/2018Иск за изпълнение или обезщетение /неизпълнение/ * висяща недействителност * упълномощаване
ГКРешение №70/26.06.2019 по дело №1785/2018Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * тълкуване на едностранна сделка * упълномощаване * действия във вреда на представлявания * ревандикационен иск