Ключови фрази
право на строеж

ГКРешение №462/26.05.2010 по дело №1165/2009Неустойка * неустойка * свобода на договаряне * право на строеж * предварителен договор * прекомерност на неустойка * нищожност * изтичане на срок
ГКРешение №16/18.03.2015 по дело №5579/2014Иск за непълноти и грешки в кадастралната карта и кадастралните регистри, свързани със спор за материално право * допустимост на иск * правен интерес * право на строеж
ГКРешение №178/17.12.2015 по дело №1770/2015Ревандикационен иск * право на собственост * право на строеж * реституция * указания на ВКС
ГКРешение №177/09.11.2015 по дело №2803/2015Установителен иск чл. 97, ал. 1 ГПК /отм./ * установяване право на собственост * придобивна давност * общинска собственост * право на строеж * ЖСК
ГКРешение №261/26.10.2012 по дело №390/2012Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * установяване право на собственост * разваляне на договор * трето лице-помагач * неоснователно обогатяване * обезщетение за имуществени вреди * право на строеж * евентуална евикция при продажба на чужда вещ
ГКРешение №116/18.02.2010 по дело №4654/2008предаване на владение * насрещен иск * установяване право на собственост * право на строеж * възстановяване правото на собственост * земеделски земи * реституция
ГКРешение №83/31.08.2012 по дело №1065/2010Делба * приемство в процеса * членствено правоотношение в ЖСК * ЖСК * право на строеж * надстрояване * развод * договор за покупко-продажба
ГКОпределение №30/20.01.2010 по дело №498/2009общи части * право на строеж * етажна собственост * Разпределяне на ползването на съсобствена вещ * съсобственост * промяна на предназначение на общи части
ТКРешение №141/27.04.2015 по дело №3601/2013Недостатъци, отклонения, разваляне, давност * право на строеж * договор за изработка * явни недостатъци * скрити недостатъци * отклонения в площта на недвижим имот
ГКОпределение №314/09.06.2009 по дело №305/2009допустимост на иск * правен интерес * установителен иск * право на строеж
ГКРешение №9/29.02.2016 по дело №4247/2015Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * отрицателен установителен иск * право на строеж * груб строеж * погасителна давност * забавено изпълнение
ГКРешение №342/11.12.2012 по дело №373/2012Ревандикационен иск * предаване на владение * право на строеж * добросъвестно владение * начало на давностен срок * груб строеж * трансформация на правото на строеж в право на собственост * последващо субективно съединяване на искове * погасителна давност * субективно съединяване на искове
ГКРешение №685/25.01.2010 по дело №375/2009Установителен иск * установяване право на собственост * право на строеж * отчуждаване
ГКРешение №120/22.10.2014 по дело №2928/2014Делба * съсобственост * определяне на квоти * обезщетение за ползване * приращения * незаконен строеж * право на строеж
ГКРешение №270/18.10.2011 по дело №1232/2010Делба * съсобственост * определяне на квоти * право на строеж * разрешение за строеж * приращения
ГКРешение №44/18.02.2016 по дело №4198/2015право на строеж * цена на иска * съсобственост * подсъдност
ГКРешение №884/04.01.2011 по дело №1453/2009Ревандикационен иск * предаване на владение * общинска собственост * юридическо лице с нестопанска цел * право на строеж * държавна собственост * правна квалификация * отмяна на констативен нотариален акт * правомощия на въззивната инстанция
ГКРешение №42/13.08.2010 по дело №121/2009Ревандикационен иск * предаване на владение * общинска собственост * доказателства * преобразуване на кооперации * правоприемство * право на строеж * трафопост
ГКРешение №99/23.05.2013 по дело №509/2012Разпределяне на ползването на съсобствена вещ * разпределяне на ползването * право на ползване * съсобственост * незаконен строеж * право на строеж
ГКРешение №970/22.12.2009 по дело №5287/2008право на строеж * съсобственост * определяне на квоти * Делба * режим на съпружеска имуществена общност
ГКРешение №438/05.01.2012 по дело №987/2010Установителен иск * установяване право на собственост * възстановяване правото на собственост * одържавени недвижими имоти * право на строеж * държавна собственост * етажна собственост * общи части
ГКРешение №60/23.03.2012 по дело №818/2011Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * установяване право на собственост * погасителна давност * право на строеж * начало на давностен срок * сервитутни зони * електроенергия
ГКРешение №539/07.07.2010 по дело №635/2009Неоснователно обогатяване * договор за изработка * предварителен договор * право на строеж * сила на пресъдено нещо * разваляне на договор * признание на иска * отпаднало основание
ГКРешение №916/19.01.2010 по дело №4205/2008предаване на владение * право на строеж * съсобственост * общинска собственост * приращения * Ревандикационен иск
ГКРешение №183/18.06.2012 по дело №88/2012Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * установяване право на собственост * право на строеж * вписване на декларация по чл. 56, ал. 2 и 3 ЗТСУ /отм./ * приращения * съсобственост * придобивна давност * отмяна на констативен нотариален акт
ГКРешение №177/12.09.2012 по дело №1122/2011Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * установяване право на собственост * право на строеж * общинска собственост * правен интерес
ГКРешение №202/18.10.2013 по дело №2227/2013Делба * съсобственост * право на строеж * форма за действителност * предаване на владение
ГКРешение №2/18.03.2016 по дело №3267/2015Разпределяне на ползването на съсобствена вещ * разпределяне на ползването * съсобственост * право на строеж
ГКРешение №127/17.02.2010 по дело №5352/2008Ревандикационен иск * предаване на владение * възстановена кооперация * преобразуване на кооперации * реституция * право на строеж * възстановяване правото на собственост
ГКРешение №359/26.04.2010 по дело №537/2009гараж * право на строеж * съсобственост * давностно владение * придобивна давност * незаконен строеж * Делба
ГКРешение №27/01.06.2010 по дело №2072/2008Ревандикационен иск * делба на наследство * сила на пресъдено нещо * суперфиция * право на строеж * вписване в имотен регистър * разрешение за строеж
ГКРешение №240/23.10.2015 по дело №3130/2015Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК * отмяна-нарушено право на участие * Отмяна по молба на трето лице * право на строеж
ГКРешение №895/27.05.2011 по дело №1656/2009Делба на наследство * съсобственост * приемане на наследство по опис * право на строеж * намаляване на завещателно разпореждане * възстановяване на запазена част * определяне на квоти * вписване в имотен регистър * наследяване по закон * наследяване по колена * универсално завещание
ГКРешение №210/02.05.2012 по дело №884/2011Неустойка * неустойка за забава * договор за изработка * право на строеж * заместване в дълг * предварителен договор * апорт * преклузия * правоприемство
ГКРешение №256/19.10.2012 по дело №205/2011право на строеж * погасителна давност * груб строеж * разрешение за строеж * приращения * право на задържане
ГКРешение №98/16.02.2010 по дело №291/2009установяване право на собственост * прогласяване на недействителност * отмяна на нотариален акт * право на строеж * Нищожност * нищожност-невъзможен предмет
ГКРешение №778/16.11.2010 по дело №1096/2009Делба на наследство * съсобственост * самостоятелен обект * приращения * право на строеж * суперфиция * пристрояване * наследяване
ГКРешение №279/03.07.2012 по дело №691/2011Неустойка * предварителен договор * договор за покупко-продажба * право на строеж * неизпълнение на договорни отношения
ГКРешение №137/12.08.2011 по дело №1516/2009Установителен иск * установяване право на собственост * доказателствена тежест * право на строеж * съпружеска имуществена общност * доказателства * дарения, направени във връзка или по време на брака на съпруг * придобивна давност * правомощия на въззивната инстанция * пълна трансформация * застрояване
ГКРешение №278/29.06.2012 по дело №1132/2010Установителен иск * груб строеж * право на строеж * евентуален иск * Право на добросъвестния владелец на подобренията * погасителна давност
ТКРешение №205/15.09.2014 по дело №516/2012Неустойка * право на строеж * предварителен договор
ГКРешение №107/13.06.2016 по дело №6248/2015Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * право на строеж * право на собственост * конкуренция на права
ГКРешение №202/13.07.2012 по дело №680/2011Ревандикационен иск * тълкуване на договор * индивидуализация на недвижим имот * право на строеж * смесена съсобственост * придобивна давност
ГКРешение №507/22.06.2010 по дело №944/2009Ревандикационен иск * предаване на владение * право на строеж * суперфиция * алеаторен договор * договор за гледане и издръжка * наследствено правоприемство * придобивна давност * разваляне на договор * вписване на съдебно решение
ГКОпределение №322/11.06.2009 по дело №20/2009право на строеж * погасителна давност * обжалване отказ на съдия по вписванията
ГКРешение №28/09.05.2013 по дело №408/2012делба * наследяване * определяне на квоти * право на строеж * съпружеска имуществена общност * груб строеж * придобиване по време на брака * съсобственост
ГКРешение №308/2011/13.03.2012 по дело №1134/2010Ревандикационен иск * предаване на владение * отмяна на констативен нотариален акт * защита правото на собственост от неоснователни действия * договор за делба * възстановяване правото на собственост * право на строеж
ГКРешение №532/06.07.2010 по дело №1459/2009Установителен иск * установяване право на собственост * право на строеж * суперфиция * приращения * съсобственост * придобивна давност * доказателства * правомощия на въззивната инстанция * презумпция за намерение да се държи вещта като своя * незаконен строеж
ГКРешение №86/11.08.2010 по дело №3576/2008Ревандикационен иск * установяване право на собственост * погасителна давност * прекъсване на давност * право на строеж * договор за изработка * разваляне на договор * трето лице
ГКРешение №48/12.07.2011 по дело №1338/2009Ревандикационен иск * предаване на владение * конституиране на страни * правомощия на въззивната инстанция при ново разглеждане на делото * неоснователно обогатяване * реституция * отмяна на отчуждаване * право на строеж * недопустимост на решение
ГКРешение №19/26.06.2012 по дело №964/2011Ревандикационен иск * приращения * право на строеж * сила на пресъдено нещо * делба
ГКРешение №205/06.10.2014 по дело №2399/2014Делба * право на строеж * съсобственост * владение
ГКОпределение №134/15.03.2012 по дело №447/2011допустимост на иск * правен интерес * отрицателен установителен иск * право на строеж * владение
ГКРешение №448/29.12.2011 по дело №479/2011Нищожност * договор за покупко-продажба * право на строеж
ГКРешение №11/19.03.2010 по дело №234/2009Иск за защита на нарушено владение * Иск за защита на отнето владение * право на строеж * отнемане чрез насилие * отнемане по скрит начин * суперфиция * нарушено владение
ГКРешение №399/10.05.2010 по дело №1013/2009етажна собственост * общи части * право на строеж * незаконен строеж * узаконяване на строеж * надстрояване * таван * Ревандикационен иск
ГКРешение №180/18.10.2013 по дело №2317/2013Ревандикационен иск * предаване на владение * движими вещи * присъединяване * добросъвестно владение * право на строеж * начало на давностен срок * разваляне на договор
ГКРешение №260/25.10.2012 по дело №232/2011Установителен иск чл. 97, ал. 1 ГПК /отм./ * установяване право на собственост * право на строеж * самостоятелен обект * груб строеж
ГКРешение №75/28.02.2012 по дело №1283/2010Ревандикационен иск * предаване на владение * Определяне на дялове в общите части на етажната собственост * установяване право на собственост * право на строеж * общи части * право на ползване на собственика на постройката върху земята
ГКРешение №228/12.11.2013 по дело №3515/2013Установителен иск чл. 97, ал. 1 ГПК /отм./ * предаване на владение * право на строеж * доказателствена тежест * погасителна давност
ГКРешение №46/12.03.2010 по дело №725/2009Установителен иск * установяване право на собственост * право на строеж * нищожност * нищожност-липса на предмет
ГКРешение №222/2012/21.01.2013 по дело №110/2012Установителен иск чл. 97, ал. 1 ГПК /отм./ * земеделски земи * забрана за влошаване положението на жалбоподателя * възстановяване правото на собственост * право на строеж * материалноправна легитимация на ищеца
ГКРешение №109/14.06.2010 по дело №446/2009Приращения * придобивна давност * приращения * съпружеска имуществена общност * право на строеж * отмяна на констативен нотариален акт
ГКРешение №96/17.07.2015 по дело №4669/2014Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * установяване право на собственост * право на строеж * приращения
ГКРешение №385/06.10.2010 по дело №1359/2009Ревандикационен иск * предаване на владение * презумпция за намерение да се държи вещта като своя * придобивна давност * приращения * право на строеж * добросъвестно владение * доказателствена тежест
ГКРешение №207/23.07.2012 по дело №393/2010установяване право на собственост * право на строеж * начало на давностен срок * етажна собственост * самостоятелен обект * погасителна давност
ГКРешение №413/25.07.2012 по дело №1076/2010Делба * право на строеж * ексцес на право на строеж * приращения
ГКРешение №840/15.07.2011 по дело №4752/2008Нищожност * груб строеж * право на строеж * договор за покупко-продажба * нищожност-липса на предмет * договор за гледане и издръжка * установителен иск за собственост * трансформация на правото на строеж в право на собственост
ГКРешение №531/01.07.2013 по дело №1350/2010Неоснователно обогатяване – субсидиарно приложение * неоснователно обогатяване * право на строеж * етажна собственост * груб строеж * погасителна давност * приращения
ГКРешение №301/27.09.2012 по дело №1423/2009Установителен иск * установяване право на собственост * право на строеж * погасителна давност * начало на давностен срок * допустимост на иск * груб строеж * самостоятелен обект
ГКРешение №744/07.04.2011 по дело №1698/2009Установителен иск * установяване право на собственост * правоприемство * давностно владение * общинска собственост * право на строеж * кооперация * постройка
ГКРешение №226/28.06.2010 по дело №347/2009Негаторен иск * разрешение за строеж * косвен съдебен контрол * право на строеж * общинска собственост * защита правото на собственост от неоснователни действия
ГКРешение №131/23.06.2016 по дело №5140/2015Иск за изпълнение или обезщетение /неизпълнение/ * договор за продажба * право на строеж * прекъсване на давност * принудително изпълнение * признаване вземането от длъжника
ГКРешение №189/22.12.2014 по дело №2640/2014Ревандикационен иск * предаване на владение * гараж * приращение * право на строеж
ГКРешение №88/17.02.2010 по дело №3296/2008възстановяване правото на собственост * доказателства * земеделски земи * установяване право на собственост към минал момент * право на строеж
ГКРешение №256/11.07.2011 по дело №953/2010Определяне на по-голям дял на съпруга * принос * придобиване по време на брака * съпружеска имуществена общност * сила на пресъдено нещо * лично имущество * право на строеж
ГКРешение №178/09.07.2012 по дело №972/2010Делба * право на строеж * ексцес на право на строеж * приращения
ГКРешение №410/29.10.2010 по дело №292/2010Установителен иск * установяване право на собственост * суперфиция * право на строеж * приращения * погасителна давност * отмяна на констативен нотариален акт
ГКРешение №96/09.05.2013 по дело №878/2012Ревандикационен иск * предаване на владение * съсобственост * право на строеж * необходимо другарство * суперфиция * погасителна давност * приращения * продажба на постройка
ГКРешение №379/22.12.2014 по дело №3384/2014Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * договорна ипотека * договор за банков кредит * право на строеж * приращения * договор за покупко-продажба
ГКРешение №44/03.02.2012 по дело №250/2011Установителен иск чл. 97, ал. 1 ГПК /отм./ * установяване право на собственост * доказателства * експертиза * отмяна на констативен нотариален акт * общинска собственост * право на строеж * приращения * временни постройки
ГКРешение №675/22.11.2010 по дело №124/2010право на строеж * нищожност на договор за продажба * Нищожност
ГКРешение №333/25.10.2012 по дело №535/2011Установителен иск чл. 97, ал. 1 ГПК /отм./ * установяване право на собственост * право на строеж * погасителна давност * неизпълнение в срок * груб строеж * спиране на давност * постройка
ГКРешение №245/04.11.2013 по дело №1273/2013Ревандикационен иск * предаване на владение * право на строеж * приращение * присъединяване
ГКРешение №24/01.06.2016 по дело №2968/2015Неоснователно обогатяване – субсидиарно приложение * обезщетение за ползване * неоснователно обогатяване * право на строеж
ГКРешение №314/28.09.2012 по дело №1108/2010установяване право на собственост * право на строеж * груб строеж * погасителна давност * прекъсване на давност * евентуален иск * подобрения
ГКРешение №181/07.07.2011 по дело №1159/2010Установителен иск * установяване право на собственост * право на строеж * етажна собственост * възстановяване на запазена част * отмяна на констативен нотариален акт
ГКРешение №164/26.05.2010 по дело №802/2009Изкупуване на част от съсобствен имот * право на изкупуване * етажна собственост * общи части * доказателствена тежест * право на строеж * съсобственост * предложение за изкупуване
ГКРешение №64/08.03.2012 по дело №820/2011Нищожност * прогласяване на недействителност * право на строеж * договор за строителство
ГКРешение №213/18.06.2012 по дело №61/2010Установителен иск * установяване право на собственост * право на строеж * погасителна давност * самостоятелен обект * груб строеж
ГКРешение №241/16.07.2010 по дело №3650/2008Иск за обявяване предварителен договор за окончателен * договор за групов строеж * предварителен договор * право на строеж * нищожност * договор за делба * трето лице
ГКРешение №171/08.07.2010 по дело №5400/2008Установителен иск * установяване право на собственост * право на строеж * делба на наследство * договор за покупко-продажба * погасителна давност
ГКРешение №1010/24.03.2010 по дело №2734/2008Ревандикационен иск * предаване на владение * право на строеж * суперфиция * право на ползване на собственика на постройката върху земята
ГКРешение №472/13.09.2010 по дело №736/2009Разваляне на договор * право на строеж * неизпълнение
ГКРешение №306/2011/26.03.2012 по дело №87/2011Делба * съсобственост * определяне на квоти * добросъвестно владение * самостоятелен обект * право на строеж * съпружеска имуществена общност
ГКРешение №42/26.03.2013 по дело №678/2012Ревандикационен иск * предаване на владение * възстановяване правото на собственост * одържавени недвижими имоти * отчуждаване * пристрояване * надстрояване * реституция * право на строеж * ЖСК * придобивна давност * начало на давностен срок
ГКРешение №216/15.10.2013 по дело №2925/2013Възстановяване на запазена част * право на строеж * съпружеска имуществена общност * дарение
ГКРешение №44/04.03.2013 по дело №358/2012Нищожност * нищожност на договор за учредяване право на строеж * нищожност-противоречие на закона * съсобственост * право на строеж
ГКРешение №234/13.05.2010 по дело №1099/2009Ревандикационен иск * предаване на владение * право на задържане * временни постройки * право на строеж * отмяна на отчуждаване * Негаторен иск * приращения * правоприемство * преобразуване на кооперации
ГКРешение №369/17.12.2014 по дело №1833/2014Непозволено увреждане * непозволено увреждане * договор за покупко-продажба * обезщетение за неимуществени вреди * неустойка за забава * увреждане * право на строеж
ГКРешение №542/18.01.2011 по дело №1469/2009Делба * съсобственост * право на строеж * самостоятелен обект * приращения * тълкуване на договор
ГКРешение №262/22.12.2014 по дело №1155/2014Ревандикационен иск * предаване на владение * отмяна на отчуждаване * възстановяване правото на собственост * право на строеж
ГКРешение №488/02.03.2011 по дело №364/2010Делба * съсобственост * определяне на квоти * етажна собственост * право на строеж * приращения * негаторен иск * защита правото на собственост от неоснователни действия * таван * презумпция за намерение да се държи вещта като своя
ГКРешение №205/05.11.2013 по дело №1415/2012Нищожност * нищожност на договор * договор за покупко-продажба * право на строеж
ГКРешение №147/07.08.2012 по дело №880/2011Делба * съсобственост * определяне на квоти * наследяване * наследяване по право на заместване * право на строеж
ГКРешение №768/02.11.2010 по дело №1958/2009Установителен иск * установяване право на собственост * юридическо лице с нестопанска цел * постройка * право на строеж * застрояване
ГКРешение №277/17.08.2011 по дело №1067/2010Делба * съсобственост * съпружеска имуществена общност * придобиване по време на брака * право на строеж * придобивна давност * презумпция за намерение да се държи вещта като своя * форма за валидност * постройка * свидетелски показания
ГКРешение №374/22.11.2010 по дело №219/2010Ревандикационен иск * предаване на владение * доказателства * общи части * право на строеж * добросъвестно владение
ГКРешение №469/20.12.2011 по дело №1225/2010Установителен иск * установяване право на собственост * право на ползване * евентуален иск * право на строеж * форма за валидност * държавна собственост * делегиране на правомощия * предоставяне за стопанисване и управление * нищожност на административен акт
ГКРешение №304/21.11.2011 по дело №1311/2010Ревандикационен иск * предаване на владение * суперфиция * право на строеж * разрешение за строеж * погасителна давност * право на ползване на собственика на постройката върху земята
ГКРешение №206/23.03.2010 по дело №1226/2009прогласяване на недействителност * общинска собственост * право на строеж
ГКРешение №373/28.11.2012 по дело №1361/2010Иск за изпълнение или обезщетение /неизпълнение/ * обезщетение за вреди * неизпълнение на договорни отношения * предварителен договор * родова подсъдност * право на строеж
ГКРешение №136/11.11.2011 по дело №144/2009Ревандикационен иск * предаване на владение * право на строеж * нищожност-липса на предмет * придобивна давност * прекъсване на давност * добросъвестно владение
ГКРешение №690/08.02.2010 по дело №3394/2008Негаторен иск * право на строеж * незаконен строеж * отклонение от одобрен архитектурен проект * доказателствена тежест * защита правото на собственост от неоснователни действия
ГКРешение №294/21.09.2012 по дело №62/2012Ревандикационен иск * предаване на владение * право на строеж * държавна собственост * право на ползване * суперфиция
ГКРешение №194/14.10.2015 по дело №2767/2015Делба * съсобственост * определяне на квоти * владение * право на строеж * придобивна давност * презумпция за намерение да се държи вещта като своя
ГКРешение №250/15.12.2014 по дело №673/2014Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * отрицателен установителен иск * договорна ипотека * приращения * право на строеж * договор за банков кредит
ГКРешение №628/05.10.2010 по дело №1684/2009Делба * съсобственост * преклузия * правомощия на въззивната инстанция * узаконяване на строеж * право на строеж * нови факти и доказателства * доклад по делото * представителна власт
ТКРешение №21/12.07.2010 по дело №470/2009Иск за изпълнение или обезщетение /неизпълнение/ * неустойка * предварителен договор * право на строеж
Решение №876/20.12.2010 по дело №Ревандикационен иск * предаване на владение * презумпция за намерение да се държи вещта като своя * право на строеж * давностно владение
ГКРешение №116/08.04.2010 по дело №5203/2008ревандикационен иск * предаване на владение * право на строеж * разрешение за строеж * застроителен план * приращения
ГКРешение №15/06.02.2012 по дело №311/2011Ревандикационен иск * предаване на владение * възстановяване правото на собственост * доказателства * обезщетяване на собственици на одържавени недвижими имоти * право на строеж * погасителна давност * отчуждаване * застрояване * самостоятелен обект
ГКРешение №185/13.07.2011 по дело №794/2010Установителен иск * установяване право на собственост * придобивна давност * съсобственост * право на строеж
ГКРешение №137/17.08.2010 по дело №3954/2008Делба * съсобственост * определяне на квоти * приращения * суперфиция * право на строеж * пристрояване * надстрояване * самостоятелен обект * присъединяване
ГКРешение №638/08.12.2010 по дело №1832/2009Съпружеска имуществена общност /СИО/ * изключителен собственик * право на строеж * режим на съпружеска имуществена общност * придобиване по време на брака * принос
ГКРешение №547/24.06.2010 по дело №940/2009право на строеж * погасителна давност
ГКРешение №237/12.11.2012 по дело №676/2010Установителен иск * установяване право на собственост * право на строеж * груб строеж * самостоятелен обект * разрешение за строеж * суперфиция
ГКРешение №217/29.06.2012 по дело №542/2010Установителен иск * установяване право на собственост * право на строеж * погасителна давност * самостоятелен обект * етажна собственост * начало на давностен срок * груб строеж
ГКРешение №252/25.11.2014 по дело №933/2014Разпределяне на ползването на съсобствена вещ * право на ползване * разпределяне на ползването * право на строеж * застрояване
ГКРешение №143/10.11.2014 по дело №646/2014Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * договорна ипотека * право на строеж * индивидуализация на недвижим имот
ГКРешение №181/13.10.2015 по дело №1826/2015Разпределяне на ползването на съсобствена вещ * разпределяне на ползването * съсобственост * право на строеж
ГКРешение №229/21.07.2010 по дело №195/2009Ревандикационен иск * предаване на владение * земеделски земи * възстановяване правото на собственост * право на строеж
ГКРешение №1/29.04.2013 по дело №765/2012Делба * съсобственост * право на строеж * задължение на чужденците, придобили земеделски земи при наследяване по закон * съпружеска имуществена общност * приращения * суперфиция
ГКРешение №200/27.06.2011 по дело №1192/2010Негаторен иск * право на строеж * погасителна давност * суперфиция * необходимо другарство * защита правото на собственост от неоснователни действия
ГКРешение №43/16.08.2010 по дело №144/2009Ревандикационен иск * предаване на владение * нищожност * договор за гледане и издръжка * придобивна давност * прекъсване на давност * доказателства * право на строеж * груб строеж
ТКРешение №89/17.07.2009 по дело №523/2008Иск за изпълнение или обезщетение /неизпълнение/ * тълкуване на договор * предварителен договор * право на строеж
ГКРешение №381/25.10.2010 по дело №37/2010Изкупуване на част от съсобствен имот * право на изкупуване * презумпция за намерение да се държи вещта като своя * придобивна давност * право на строеж * съсобственост * преклузивен срок
ГКРешение №87/11.07.2011 по дело №10/2010Ревандикационен иск * предаване на владение * установителен иск * установяване право на собственост * насрещен иск * изменение на нотариален акт * трето лице * отмяна на нотариален акт * право на строеж * общи части * форма за валидност
ГКРешение №96/07.03.2012 по дело №1148/2010Делба * съсобственост * постройка * право на строеж * съпружеска имуществена общност * определяне на квоти * наследяване * приращения
ГКРешение №259/21.10.2011 по дело №96/2011Делба * съсобственост * определяне на квоти * самостоятелен обект * трансформация * лични средства * право на строеж * съпружеска имуществена общност * суперфиция * принос
ГКРешение №53/17.02.2011 по дело №1467/2009Установителен иск * предаване на владение * право на строеж * погасителна давност * право на задържане * установяване право на собственост * самостоятелен обект * реална част * доказателства и доказателствени средства
ГКРешение №126/09.02.2010 по дело №4975/2008Ревандикационен иск * предаване на владение * обезщетение за ползване * фактическа власт * свидетелски показания * договор за делба * право на строеж * тълкуване на договор
ГКРешение №649/18.01.2011 по дело №1530/2009Ревандикационен иск * предаване на владение * придобивна давност * доказателствена тежест * презумпция за намерение да се държи вещта като своя * държавна собственост * право на строеж * предварителен договор * доказателства * отделяне на спорните от безспорните факти по делото * правомощия на въззивната инстанция
ГКРешение №186/25.07.2012 по дело №83/2012Ревандикационен иск * предаване на владение * право на строеж * правоприемство * временни постройки * общинска собственост * преобразуване на кооперации * писмени доказателства
ГКРешение №153/07.04.2010 по дело №847/2009Ревандикационен иск * установяване право на собственост * реституция * право на строеж * право на ползване * възстановяване правото на собственост * добросъвестно владение * преобразуване и приватизация на държавни и общински предприятия
ГКРешение №38/27.02.2012 по дело №1227/2011Ревандикационен иск * предаване на владение * тълкуване на договор * право на строеж * разрешение за строеж
ГКРешение №917/03.02.2010 по дело №5147/2008Установителен иск * установяване право на собственост * право на строеж * временни постройки * приращения * общинска собственост * търг * конкурс * правен интерес
ТКРешение №55/19.02.2015 по дело №1568/2013Неустойка * предварителен договор * право на строеж * тълкуване на договор * забавено изпълнение
ГКРешение №663/01.02.2010 по дело №3313/2008право на строеж * погасителна давност * разваляне на договор
ГКРешение №291/02.08.2011 по дело №959/2010Неоснователно обогатяване – субсидиарно приложение * предаване на владение * право на строеж * приращения * придобивна давност * обяснения на страната * неоснователно обогатяване
ГКРешение №161/18.07.2012 по дело №1197/2011Установителен иск чл. 97, ал. 1 ГПК /отм./ * установяване право на собственост * отмяна на констативен нотариален акт * реституция * земеделски земи * възстановяване правото на собственост * възстановяване в стари реални граници * право на строеж
ГКРешение №287/27.05.2010 по дело №1281/2009Делба * съсобственост * съпружеска имуществена общност * определяне на квоти * владение * акцизни стоки без бандерол * придобивна давност * право на строеж * презумпция за намерение да се държи вещта като своя * съвладение * необходимо другарство * конституиране на страни
ГКРешение №203/19.07.2012 по дело №41/2010установяване право на собственост * право на строеж * погасителна давност * начало на давностен срок * правен интерес
ГКРешение №46/18.03.2015 по дело №5692/2014Право на добросъвестния владелец на подобренията * подобрения * право на строеж * преклузия * добросъвестно владение * погасителна давност
ГКРешение №399/22.10.2010 по дело №715/2010Делба * съсобственост * определяне на квоти * съпружеска имуществена общност * право на строеж * приращения
ГКРешение №23/09.02.2011 по дело №1680/2009Установителен иск * установяване право на собственост * предаване на владение * право на строеж * правоприемство * вписване на имот в капитала на търговско дружество * придобивна давност * преобразуване на държавни предприятия в еднолични търговски дружества * преобразуване и приватизация на държавни и общински предприятия
ГКРешение №72/10.07.2012 по дело №425/2011Ревандикационен иск * приращения * давностно владение * възстановяване правото на собственост * отчуждаване * право на строеж
ГКРешение №318/27.06.2012 по дело №273/2012Разваляне на договор по съдебен ред * неизпълнение на договорни отношения * договор за строителство * право на строеж
ТКРешение №247/27.02.2015 по дело №2952/2013Възнаграждение * договор за присъединяване на потребители на ел. енергия към електроразпределителната мрежа * право на строеж * договор за изработка * договор за покупко-продажба
ГКРешение №234/03.07.2014 по дело №7607/2013Иск за обявяване предварителен договор за окончателен * обявяване на предварителен договор за окончателен * общи части * право на строеж * предварителен договор
ГКРешение №294/07.01.2015 по дело №4050/2014Ревандикационен иск * предаване на владение * установяване право на собственост * презумпция за намерение да се държи вещта като своя * право на строеж * наследяване * приращения * съсобственост * преустройство * таван * придобивна давност
ГКРешение №112/2012/15.01.2013 по дело №777/2011Ревандикационен иск * предаване на владение * отмяна на констативен нотариален акт * договор за гледане и издръжка * надстрояване * право на строеж
ГКРешение №409/26.05.2010 по дело №224/2009Разпределяне на ползването на съсобствена вещ * разпределяне на ползването * спорна администрация * таван * доказателства * преустройство * съсобственост * самостоятелен обект * надстрояване * придобивна давност * право на строеж
ГКРешение №219/31.10.2014 по дело №793/2014Ревандикационен иск * право на строеж * владение * доказателствена тежест * самостоятелен обект * право на собственост
ГКРешение №208/19.06.2012 по дело №825/2011Установителен иск чл. 97, ал. 1 ГПК /отм./ * установяване право на собственост * право на строеж * погасителна давност * груб строеж * разваляне на договор * приращения
ГКРешение №48/13.03.2012 по дело №959/2011Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * установяване право на собственост * право на строеж * обратно писмо * скрит пълномощник * доказателствена тежест * симулация
ГКРешение №33/21.02.2013 по дело №791/2012Делба * съсобственост * съпружеска имуществена общност * право на строеж * разрешение за строеж * надстрояване * пристрояване * приращения * суперфиция * висяща недействителност
ТКРешение №124/04.07.2013 по дело №184/2011Иск за изпълнение или обезщетение /неизпълнение/ * тълкуване на договор * пропуснати ползи * право на строеж * неистински документ
ГКРешение №461/27.04.2012 по дело №1316/2010Ревандикационен иск * предаване на владение * право на ползване на собственика на постройката върху земята * право на строеж * държавна собственост * отчуждително действие на регулационен план
ГКРешение №426/02.07.2010 по дело №687/2009Ревандикационен иск * предаване на владение * договор за покупко-продажба * общинска собственост * право на строеж * държавна собственост * вписване на имот в капитала на търговско дружество
ГКРешение №275/30.10.2012 по дело №444/2012Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * установяване право на собственост * съпружеска имуществена общност * разпределяне на ползването * правен интерес * договор за делба * етажна собственост * право на строеж * незаконен строеж * съсобственост * необходимо другарство * приращения * самостоятелен обект * преустройство * пристрояване * съдебни разноски * нередовност на исковата молба
ГКРешение №48/30.03.2016 по дело №4053/2015Ревандикационен иск * право на строеж * право на собственост * владение * прекъсване на давност * придобивна давност
ГКРешение №523/25.11.2010 по дело №548/2009Ревандикационен иск * предаване на владение * придобивна давност * право на строеж * приращения
ГКРешение №225/10.03.2016 по дело №1958/2015Делба * преобразуване на лично имущество * съсобственост * право на строеж * частична трансформация * свидетелски показания * лични средства
ГКРешение №476/27.07.2010 по дело №198/2009Ревандикационен иск * право на строеж * давностен срок * преклузивен срок * погасителна давност * преклузия * трансформация на правото на строеж в право на собственост * конкуренция на права
ГКРешение №250/21.07.2010 по дело №724/2009Установителен иск * установяване право на собственост * погасителна давност * право на строеж * груб строеж * етажна собственост * трансформация на правото на строеж в право на собственост
ГКРешение №362/10.11.2011 по дело №111/2011Нищожност * договор за покупко-продажба * право на строеж * привидни и прикрити договори
ГКРешение №7/31.01.2013 по дело №1382/2010Установителен иск * право на строеж * трансформация на правото на строеж в право на собственост * груб строеж * погасителна давност * продажба на право на строеж
ГКРешение №315/09.11.2011 по дело №1216/2010Ревандикационен иск * предаване на владение * оспорване на истинността на документ * преобразуване и приватизация на държавни и общински предприятия * доказателства * право на строеж * косвен съдебен контрол * реституция * застрояване * възстановяване правото на собственост * обезщетяване на собственици на одържавени недвижими имоти * приращения
ГКРешение №295/11.07.2014 по дело №3675/2013Ревандикационен иск * предаване на владение * право на строеж * одобрен инвестиционен проект * приращение
ГКРешение №66/29.07.2010 по дело №4459/2008Установителен иск * установяване право на собственост * придобивна давност * давностно владение * държавна собственост * право на строеж * право на ползване * правоприемство
ГКРешение №61/13.02.2012 по дело №291/2011Ревандикационен иск * предаване на владение * право на строеж * приращения * самостоятелен обект * принцип на диспозитивното начало
ГКРешение №503/2010/02.09.2011 по дело №237/2010Ревандикационен иск * предаване на владение * указания на ВКС * отчуждаване * обезщетяване на собственици на одържавени недвижими имоти * одържавени недвижими имоти * възстановяване правото на собственост * реституция * право на строеж
ГКРешение №305/2012/11.01.2013 по дело №674/2012Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * установяване право на собственост * право на строеж * доклад по делото * нови факти и обстоятелства * право на защита * придобивна давност * държавна собственост * забрана за придобиване по давност * правомощия на въззивната инстанция * доказателствена тежест
ГКРешение №277/29.04.2010 по дело №3852/2008Ревандикационен иск * предаване на владение * право на строеж * застрояване * реституция * преобразуване на кооперации
ГКРешение №91/01.07.2011 по дело №40/2010Ревандикационен иск * предаване на владение * установяване право на собственост * оспорване на нотариален акт * съсобственост * необходимо другарство * право на строеж * презумпция за намерение да се държи вещта като своя * доказателства * договор за покупко-продажба
ГКРешение №675/26.01.2011 по дело №656/2009Делба на наследство * съсобственост * право на строеж * суперфиция * приращения * застрояване * отклонения в площта на недвижим имот
ГКРешение №127/25.11.2014 по дело №3190/2014Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * установяване право на собственост * забрана за придобиване по давност * право на строеж * държавна собственост
ГКРешение №227/21.07.2010 по дело №50/2009Ревандикационен иск * предаване на владение * установяване право на собственост * установителен иск * приращения * одържавени недвижими имоти * право на строеж * суперфиция * ограничена правосубектност на ЖСК * държавна собственост * ЖСК
ГКРешение №411/22.10.2010 по дело №252/2010Ревандикационен иск * предаване на владение * представителна власт * упълномощаване * съпружеска имуществена общност * право на строеж
ГКРешение №422/03.06.2010 по дело №805/2009Иск за установяване недействителност на предоставянето на право на ползване * земеделски земи * предварителен договор * право на строеж * идентичност на имоти * придаване на части към недвижим имот * реституция * възстановяване правото на собственост
ГКРешение №57/04.03.2010 по дело №17/2009Установителен иск * право на строеж * трансформация на правото на строеж в право на собственост * начало на давностен срок * прекъсване на давност * погасителна давност * спиране на давност
ГКРешение №325/2011/08.02.2012 по дело №1363/2010Установителен иск * установяване право на собственост * право на строеж * вписване в имотен регистър
ГКРешение №124/05.04.2012 по дело №905/2011Делба * определяне на квоти * постановление за възлагане * съсобственост * публична продан * вписване на възбрана * право на строеж * договор за заем
ГКРешение №408/10.09.2010 по дело №82/2009Нищожност * договор за покупко-продажба * съсобственост * право на строеж * установяване право на собственост * симулация * наследствено правоприемство
ГКРешение №16/16.06.2010 по дело №442/2009Установителен иск * право на строеж * трансформация на правото на строеж в право на собственост * необходимо другарство * продажба на право на строеж * начало на давностен срок * погасителна давност
ГКРешение №648/29.06.2011 по дело №915/2009Ревандикационен иск * предаване на владение * право на строеж * отклонение от одобрен архитектурен проект * тълкуване на договор * идентичност на имоти * установяване право на собственост
ТКРешение №216/04.01.2011 по дело №87/2010необсъждане на доказателства * предварителен договор * право на строеж
ГКРешение №399/31.10.2011 по дело №1584/2010Нищожност * нищожност на договор * общинска собственост * право на строеж
ГКРешение №334/01.10.2012 по дело №1011/2011Делба * съсобственост * право на строеж * груб строеж * нищожност-липса на предмет * преобразуване на лично имущество * пълна трансформация * частична трансформация * лични средства * принос * преклузия
ГКРешение №172/26.02.2010 по дело №156/2009Ревандикационен иск * предаване на владение * обезщетение за ползване * неоснователно обогатяване * съпружеска имуществена общност * развод * право на строеж * обезпечение на бъдещ иск
ГКРешение №345/16.09.2010 по дело №139/2009Разваляне на договор * приращения * право на строеж * договор за покупко-продажба * нищожност-привидност на сделка * неизпълнение
ГКРешение №31/09.03.2012 по дело №502/2011Установителен иск чл. 97, ал. 1 ГПК /отм./ * договор за дарение * договор за покупко-продажба * право на строеж * доказателствена тежест * привидни и прикрити договори
ГКРешение №238/29.11.2012 по дело №1252/2009Установителен иск * установяване право на собственост * право на строеж * трансформация на правото на строеж в право на собственост * груб строеж * самостоятелен обект * разрешение за строеж
ГКРешение №153/31.08.2012 по дело №1690/2009Ревандикационен иск * предаване на владение * право на строеж * отмяна на отчуждаване * узаконяване на строеж * общинска собственост * възстановяване правото на собственост
ГКРешение №152/30.09.2015 по дело №1318/2015Право на ползване на собственика на постройката върху земята * постройка * право на строеж * недопустимост на решение * изменение на иска
ГКРешение №1032/17.02.2010 по дело №4785/2008Ревандикационен иск * предаване на владение * правоприемство * право на строеж * приращения * общинска собственост
ГКРешение №147/02.07.2012 по дело №947/2011Негаторен иск * право на строеж * разрешение за строеж
ГКРешение №460/27.05.2010 по дело №768/2009Ревандикационен иск * предаване на владение * възстановяване правото на собственост * доказателства * право на строеж * обикновено другарство
ГКРешение №60/05.07.2016 по дело №5519/2015Делба * право на строеж * погасителна давност * сила на пресъдено нещо
ГКРешение №82/07.07.2016 по дело №5538/2015Ревандикационен иск * задължително другарство * право на строеж * давност * право на изкупуване * неоснователно обогатяване
ГКРешение №162/08.07.2016 по дело №1299/2016Делба * право на строеж * недействителност на сделка * Съпружеска имуществена общност /СИО/
ГКОпределение №296/15.07.2016 по дело №2700/2016Частна касационна жалба * право на строеж * право на собственост * тълкуване на договор
ГКРешение №110/25.07.2016 по дело №5119/2015Иск за изпълнение или обезщетение /неизпълнение/ * неизпълнение * договор за цесия * сила на пресъдено нещо * право на строеж * установителен иск в заповедно производство
ГКРешение №142/09.08.2016 по дело №4401/2015Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * договор за наем * право на строеж * нищожност-липса на основание
ГКРешение №180/14.10.2016 по дело №1204/2016Ревандикационен иск * право на строеж * право на собственост
ГКРешение №178/18.10.2016 по дело №1624/2016Нищожност и недопустимост на съдебно решение * отрицателен установителен иск * право на строеж * недопустимост на иск * недопустимост на решение * разваляне на договор * изменение на иска * нередовност на исковата молба * доклад по делото
ГКРешение №241/01.11.2016 по дело №1185/2016Обективна отговорност за деликт при или по повод извършване на работа * обезщетение за имуществени вреди * свобода на договаряне * право на строеж * благоустройствени мероприятия * прекратяване на трудовото правоотношение
ГКРешение №118/16.11.2016 по дело №766/2016Ревандикационен иск * право на строеж * архитектурен проект * отклонения в площта на недвижим имот * приращение * липса на съгласие
ГКРешение №211/14.12.2016 по дело №1386/2015Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * установителен иск за собственост * право на строеж * допустимост на иск * членствено правоотношение в ЖСК * Придобивна давност по ЗК от 1991 г. * Правен интерес при обективно съединяване на искове за собственост
ГКРешение №165/03.01.2017 по дело №98/2016Делба * право на строеж * съсобственост * трансформация
ГКРешение №40/20.07.2017 по дело №2874/2016Право на добросъвестния владелец на подобренията * подобрения в чужд имот * право на строеж * погасителна давност
ГКРешение №149/12.10.2017 по дело №5526/2016Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * приемане на наследство по опис * задължение на съда за оказване съдействие на страните * материалноправна легитимация на ответник * право на строеж * погасяване на право на строеж * пропускане на срок * малолетно лице
ГКРешение №122/07.11.2017 по дело №5333/2016Преобразуване на лично имущество * придобивна давност * фактическа раздяла * право на строеж * разрешение за строеж * придобиване по време на брака * приращение
ГКРешение №87/04.12.2017 по дело №4699/2016Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * право на строеж * погасителна давност * възражение
ГКРешение №94/23.01.2018 по дело №4751/2016Ревандикационен иск * право на строеж * общи части
ГКРешение №107/29.10.2018 по дело №3628/2017Делба * право на строеж * погасителна давност * възражение за изтекла давност
ГКРешение №97/17.01.2019 по дело №3051/2017Делба * право на строеж * съсобствен парцел, застроен със сгради индивидуална собственост
ТКРешение №16/08.05.2019 по дело №973/2018доказателствена тежест * доклад по делото * задължения на въззивния съд * Неустойка * право на строеж
ГКРешение №75/03.07.2019 по дело №2871/2018Делба * намерение за своене * владение * придобивна давност * право на строеж
ГКРешение №96/18.07.2019 по дело №1115/2017Ревандикационен иск * отчуждаване * главно встъпване * насрещен иск * защитени територии * разрешение за строеж * незаконен строеж * наследяване * придобивна давнност * Обезсилване на решение * отрицателен установителен иск * Установителен иск чл. 97, ал. 1 ГПК /отм./ * право на строеж * приемство в процеса * ревандикационен иск * реституция
ГКРешение №24/24.09.2019 по дело №280/2018Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * отрицателен установителен иск * право на строеж * договорна ипотека * погасяване на право на строеж * прехвърляне на спорното право * сила на пресъдено нещо
ГКРешение №133/07.01.2020 по дело №3439/2018Иск за защита правата на трето лице, засегнато от изпълнение * възбрана * право на строеж