Ключови фрази
нотариално завещание

ГКРешение №352/06.07.2010 по дело №189/2009Ревандикационен иск * предаване на владение * доказателства * писмени доказателства * оспорване на истинността на документ * нотариално завещание
ГКРешение №29/12.04.2010 по дело №924/2009земеделски земи * писмени доказателства * нотариално завещание * одържавени недвижими имоти * право на възстановяване
ГКРешение №602/19.07.2010 по дело №561/2009Делба на наследство * съсобственост * гори * форма за валидност * определяне на квоти * наследяване * нотариално завещание
ГКРешение №337/17.05.2010 по дело №973/2009Иск за установяване правото на възстановяване на собствеността върху земеделски земи * земеделски земи * допустимост на иск * нотариално завещание * завет * правомощия на въззивната инстанция * нередовност на исковата молба * право на възстановяване
ГКРешение №127/08.04.2013 по дело №616/2012Иск за установяване на истинността или неистинността на документ * установяване истинността или неистинността на документ * оспорване на истинността на документ * нотариално завещание * отмяна на нотариален акт * преклузивен срок * наследствено правоприемство
ГКРешение №421/29.06.2010 по дело №805/2009установителен иск * установяване право на собственост * нотариално завещание * нищожност * наследяване по закон * правоприемство
ГКРешение №41/22.03.2013 по дело №515/2012Делба * съсобственост * определяне на квоти * приложим закон * нищожност на завещателно разпореждане * нотариално завещание
ГКРешение №135/14.02.2019 по дело №3188/2017Ревандикационен иск * ревандикационен иск * нотариално завещание * оспорване на истинността на документ * наследствено правоприемство * допълване на решение