Ключови фрази
писмени доказателства

ГКРешение №672/18.12.2009 по дело №823/2009право на възстановяване * земеделски земи * писмени доказателства * доказателства и доказателствени средства * Иск за установяване правото на възстановяване на собствеността върху земеделски земи
ГКРешение №860/06.01.2011 по дело №2032/2009Иск за установяване правото на възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд * право на възстановяване * гори * новооткрити обстоятелства * установяване право на собственост към минал момент * писмени доказателства * косвени доказателства и косвено доказване
ГКРешение №210/09.08.2010 по дело №202/2009Иск за установяване правото на възстановяване на собствеността върху земеделски земи * право на възстановяване * земеделски земи * писмени доказателства * замяна * индивидуализация на недвижим имот
ГКРешение №36/25.02.2010 по дело №711/2009Иск за установяване правото на възстановяване на собствеността върху земеделски земи * право на възстановяване * земеделски земи * писмени доказателства
ГКРешение №223/10.05.2010 по дело №205/2009Иск за установяване правото на възстановяване на собствеността върху земеделски земи * земеделски земи * писмени доказателства * доказателства * право на възстановяване
ГКРешение №284/24.06.2011 по дело №293/2010Иск за установяване правото на възстановяване на собствеността върху земеделски земи * право на възстановяване * земеделски земи * писмени доказателства * установяване право на собственост към минал момент
ГКРешение №386/22.06.2010 по дело №410/2009Иск за установяване правото на възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд * гори * доказателства и доказателствени средства * писмени доказателства * право на възстановяване
ГКРешение №76/23.03.2016 по дело №2174/2014Договор за заем * заем * обикновено другарство * писмени доказателства
ГКРешение №216/22.08.2013 по дело №1579/2011Развод поради разстройство на брака * развод * вина за разстройство на брака * свидетелски показания * писмени доказателства
ГКРешение №366/28.04.2010 по дело №1023/2009Иск за признаване уволнението за незаконно * прекратяване на трудовото правоотношение * незаконно уволнение * срок за изпитване * доказателствена тежест * отмяна на уволнение * обезщетение за оставане без работа * писмени доказателства
ГКРешение №401/22.02.2016 по дело №228/2015Установителен иск за признаване на трудов стаж по съдебен ред * начало на писмено доказателство * писмени доказателства * свидетелски показания
ГКРешение №343/2011/16.02.2012 по дело №171/2011Делба на наследство * съсобственост * определяне на квоти * наследяване * мотиви на въззивно решение * наследяване по право на заместване * наследяване по закон * писмени доказателства
ГКРешение №295/07.06.2010 по дело №411/2009Иск за установяване правото на възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд * гори * доказателства * писмени доказателства * право на възстановяване
ГКРешение №121/11.03.2010 по дело №170/2009Иск за установяване правото на възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд * право на възстановяване * гори * преобразуване на кооперации * писмени доказателства
ГКРешение №344/21.09.2012 по дело №862/2011Иск за признаване уволнението за незаконно * незаконно уволнение * възстановяване на длъжност * обезщетение за оставане без работа * дисциплинарно уволнение * писмени доказателства * нарушение на трудовата дисциплина
ГКРешение №352/06.07.2010 по дело №189/2009Ревандикационен иск * предаване на владение * доказателства * писмени доказателства * оспорване на истинността на документ * нотариално завещание
ГКРешение №125/09.02.2010 по дело №4938/2008Иск за установяване правото на възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд * право на възстановяване * гори * писмени доказателства * доказателства
ГКРешение №4/21.01.2010 по дело №2512/2008Иск за установяване правото на възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд * право на възстановяване * гори * земеделски земи * писмени доказателства * отчуждаване
ГКРешение №97/29.03.2011 по дело №431/2010Установителен иск * установяване право на собственост * държавна собственост * доказателствена тежест * преобразуване и приватизация на държавни и общински предприятия * добросъвестно владение * отмяна на констативен нотариален акт * възстановяване правото на собственост * оспорване на истинността на документ * писмени доказателства
ГКРешение №147/13.04.2010 по дело №505/2009Иск за установяване правото на възстановяване на собствеността върху земеделски земи * право на възстановяване * земеделски земи * писмени доказателства * гори
ГКРешение №29/12.04.2010 по дело №924/2009земеделски земи * писмени доказателства * нотариално завещание * одържавени недвижими имоти * право на възстановяване
ГКРешение №979/07.04.2010 по дело №2449/2008Иск за установяване правото на възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд * гори * писмени доказателства * право на възстановяване
ГКРешение №1035/20.05.2010 по дело №2435/2008гори * земеделски земи * писмени доказателства * право на възстановяване
ГКРешение №57/21.02.2011 по дело №98/2010Иск за установяване правото на възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд * право на възстановяване * гори * доказателства * писмени доказателства
ГКРешение №63/13.02.2012 по дело №361/2011Негаторен иск * защита правото на собственост от неоснователни действия * писмени доказателства * допустимост на иск * право на ползване * правомощия на въззивната инстанция
ГКРешение №27/31.03.2010 по дело №613/2009доказателства * писмени доказателства * гори * право на възстановяване * Иск за установяване правото на възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд
ГКРешение №77/17.03.2015 по дело №2040/2014Иск за съществуване на вземането * договор за правна помощ * писмени доказателства * адвокатско възнаграждение
ГКРешение №277/18.05.2010 по дело №381/2009Иск за установяване правото на възстановяване на собствеността върху земеделски земи * право на възстановяване * земеделски земи * писмени доказателства * доказателствена тежест
ГКРешение №262/04.08.2011 по дело №102/2010Иск за установяване правото на възстановяване на собствеността върху земеделски земи * право на възстановяване * гори * земеделски земи * задължително пререгистриране на непокрити земеделски имоти * писмени доказателства * установяване право на собственост към минал момент
ГКРешение №834/21.12.2010 по дело №1320/2009Иск за установяване правото на възстановяване на собствеността върху земеделски земи * право на възстановяване * земеделски земи * писмени доказателства * правомощия на въззивната инстанция * нередовност на исковата молба
ГКРешение №111/11.03.2011 по дело №446/2010Установителен иск * установяване право на собственост * трансформация на правото на ползване в право на собственост * реституция * земеделски земи * замяна * писмени доказателства * идентичност на имоти * право на изкупуване от ползвател
ГКРешение №295/11.10.2012 по дело №212/2012Обжалване на решение на общото събрание на етажната собственост * етажна собственост * връчване на покана за общо събрание * писмени доказателства * форма за валидност * свидетелски показания
ГКРешение №173/03.05.2012 по дело №668/2011Иск за обявяване предварителен договор за окончателен * предварителен договор * обявяване на предварителен договор за окончателен * писмени доказателства * представителство
ГКРешение №560/19.01.2011 по дело №368/2009Иск за установяване правото на възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд * право на възстановяване * гори * писмени доказателства * доказателствена тежест * задължително пререгистриране на непокрити земеделски имоти * установяване право на собственост към минал момент * правомощия на въззивната инстанция
ГКРешение №682/15.02.2010 по дело №4514/2008Иск за установяване правото на възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд * право на възстановяване * писмени доказателства * гори
ГКРешение №239/29.04.2010 по дело №2942/2008Установителен иск * установителен иск * установяване право на собственост * общинска собственост * съсобственост * фактическа власт * обезщетение за ползване * писмени доказателства * трансформация на държавна собственост в общинска собственост
ГКРешение №417/18.10.2012 по дело №568/2012предварителен договор * обявяване на предварителен договор за окончателен * договор за покупко-продажба * симулация * плащане на цена * писмени доказателства * свидетелски показания * Задължение за плащане и получаване на вещта
ГКРешение №156/17.02.2010 по дело №3152/2008Иск за установяване правото на възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд * право на възстановяване * гори * доказателствена тежест * писмени доказателства * доказателства и доказателствени средства
ГКОпределение №243/12.05.2010 по дело №243/2010обезпечение на предявен иск * отменителен /Павлов/ иск * преюдициално значение * разваляне на договор * преждевременно предявен иск * допустимост на иск * договор за гледане и издръжка * алеаторен договор * предпоставки за допускане на обезпечение * писмени доказателства * обезпечителни мерки
ГКРешение №354/25.06.2010 по дело №152/2009Иск за установяване правото на възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд * гори * писмени доказателства * доказателства и доказателствени средства * доказателствена тежест * право на възстановяване
ГКРешение №98/21.03.2011 по дело №952/2010Иск за изпълнение или обезщетение /неизпълнение/ * съдебно признание на факт * писмени доказателства * неизпълнение * установяване истинността или неистинността на документ
ГКРешение №162/29.03.2011 по дело №245/2010Иск за установяване правото на възстановяване на собствеността върху земеделски земи * право на възстановяване * гори * земеделски земи * писмени доказателства * установяване право на собственост към минал момент * доказателствена тежест * вписване в имотен регистър
ГКРешение №131/04.05.2012 по дело №755/2011Иск за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност * отнемане в полза на държавата * доказателства * нови факти и доказателства * писмени доказателства * свидетелски показания * придобито имущество от престъпна дейност
ГКРешение №1038/11.05.2010 по дело №4198/2008Иск за установяване правото на възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд * гори * писмени доказателства * право на възстановяване
ГКРешение №237/24.06.2010 по дело №826/2009задължения на работодателя преди налагане на дисциплинарно наказание * дисциплинарно наказание предупреждение за уволнение * нарушение на трудовата дисциплина * писмени доказателства * дисциплинарно нарушение * писмени обяснения
ГКРешение №67/15.07.2011 по дело №330/2010Иск за установяване правото на възстановяване на собствеността върху земеделски земи * право на възстановяване * земеделски земи * писмени доказателства
ГКРешение №628/08.03.2011 по дело №293/2009Иск за обявяване предварителен договор за окончателен * предварителен договор * договор за покупко-продажба * обявяване на предварителен договор за окончателен * писмени доказателства
ГКРешение №249/13.07.2010 по дело №559/2009Иск за установяване правото на възстановяване на собствеността върху земеделски земи * право на възстановяване * земеделски земи * писмени доказателства * реституция * свидетелски показания * придобивна давност
ГКРешение №196/23.04.2010 по дело №175/2009Иск за установяване правото на възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд * право на възстановяване * гори * писмени доказателства * наследяване
ГКРешение №58/22.02.2010 по дело №272/2009Иск за установяване правото на възстановяване на собствеността върху земеделски земи * право на възстановяване * земеделски земи * реституция * писмени доказателства
ГКРешение №449/18.06.2010 по дело №1010/2009Иск за установяване правото на възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд * земеделски земи * гори * писмени доказателства * право на възстановяване
ГКРешение №49/29.01.2010 по дело №316/2009право на възстановяване * земеделски земи * Иск за установяване правото на възстановяване на собствеността върху земеделски земи * писмени доказателства
ГКРешение №211/09.06.2010 по дело №212/2009Иск за установяване правото на възстановяване на собствеността върху земеделски земи * земеделски земи * писмени доказателства * доказателства * доказателства и доказателствени средства * установяване право на собственост към минал момент * право на възстановяване
ГКРешение №391/29.06.2010 по дело №863/2009Иск за установяване правото на възстановяване на собствеността върху земеделски земи * свидетелски показания * писмени доказателства * право на възстановяване * земеделски земи
ГКРешение №658/22.02.2010 по дело №64/2009Иск за установяване правото на възстановяване на собствеността върху земеделски земи * право на възстановяване * земеделски земи * писмени доказателства
ГКРешение №164/10.03.2010 по дело №3370/2008Иск за установяване правото на възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд * право на възстановяване * гори * писмени доказателства
ГКРешение №202/30.03.2010 по дело №75/2009Иск за признаване уволнението за незаконно * писмени доказателства * свидетелски показания * незаконно уволнение * подбор * прекратяване на трудовото правоотношение
ГКРешение №342/11.05.2010 по дело №56/2009Иск за установяване правото на възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд * гори * реституция * доказателства * писмени доказателства * право на възстановяване
ГКРешение №8/18.05.2010 по дело №88/2009Иск за установяване правото на възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд * право на възстановяване * гори * доказателства * писмени доказателства * доказателства и доказателствени средства
ГКРешение №105/15.09.2010 по дело №4922/2008Спор за материално право на собственост върху земеделски земи * установяване право на собственост към минал момент * земеделски земи * свидетелски показания * писмени доказателства * неформална делба
ГКРешение №16/25.10.2010 по дело №2659/2008Установителен иск * писмени доказателства * наследяване * реституция
ГКРешение №21/22.02.2010 по дело №5100/2008писмени доказателства * земеделски земи * право на възстановяване * Иск за установяване правото на възстановяване на собствеността върху земеделски земи
ГКРешение №898/01.02.2010 по дело №3256/2008право на възстановяване * гори * правоприемство * писмени доказателства
ГКРешение №783/22.06.2011 по дело №1873/2009Иск за установяване правото на възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд * право на възстановяване * гори * писмени доказателства
ГКРешение №348/18.06.2010 по дело №657/2009Нищожност и недопустимост на съдебно решение * установяване право на собственост към минал момент * спор за материално право * земеделски земи * писмени доказателства
ГКРешение №407/11.01.2012 по дело №161/2011Установителен иск чл. 97, ал. 1 ГПК /отм./ * договор за покупко-продажба * писмени доказателства * свидетелски показания
ГКРешение №134/17.03.2011 по дело №1713/2010Иск за издаване на дубликат от изпълнителен лист * дубликат от изпълнителен лист * доказателствена тежест * договор за цесия * писмени доказателства
ГКРешение №261/04.08.2011 по дело №45/2010Иск за установяване правото на възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд * право на възстановяване * гори * писмени доказателства * установяване право на собственост към минал момент * придобивна давност
ГКРешение №54/25.03.2014 по дело №3066/2013Отмяна на дарението * издръжка на дарител * доклад по делото * писмени доказателства * доказателствена тежест
ГКРешение №237/21.05.2010 по дело №1389/2009Иск за установяване правото на възстановяване на собствеността върху земеделски земи * право на възстановяване * земеделски земи * доказателства и доказателствени средства * доказателства * писмени доказателства
ГКРешение №857/30.11.2009 по дело №2574/2008писмени доказателства * право на възстановяване * гори * Иск за установяване правото на възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд
ГКРешение № 187/26.04.2010 по дело №958/2009Ревандикационен иск * предаване на владение * правоприемство * преобразуване на кооперации * писмени доказателства * доказателства и доказателствени средства * доказателствена сила на частен документ
ГКРешение №78/25.02.2011 по дело №273/2010Иск за установяване правото на възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд * гори * право на възстановяване * писмени доказателства * давностно владение * официален документ * правомощия на въззивната инстанция
ГКРешение №116/05.04.2012 по дело №605/2011Иск за признаване уволнението за незаконно * прекратяване на трудовото правоотношение * незаконно уволнение * намаляване обема на работа * подбор * писмени доказателства * доказателства и доказателствени средства
ГКРешение №886/08.04.2010 по дело №3220/2008Иск за установяване правото на възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд * право на възстановяване * гори * доказателства * писмени доказателства
ГКРешение №487/01.10.2009 по дело №37/2009право на възстановяване * земеделски земи * писмени доказателства * доказателства и доказателствени средства * Иск за установяване правото на възстановяване на собствеността върху земеделски земи
ГКРешение №223/16.03.2010 по дело №522/2009Делба * движими вещи * придобиване по време на брака * съпружеска имуществена общност * писмени доказателства * свидетелски показания * прехвърляне на членствени права в ЖСК * принос * обезщетение за ползване * съсобственост
ГКРешение №295/31.03.2010 по дело №971/2009Иск за установяване правото на възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд * право на възстановяване * гори * доказателства * писмени доказателства * доказателства и доказателствени средства
ГКРешение №314/25.05.2010 по дело №237/2009Иск за установяване правото на възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд * гори * земеделски земи * писмени доказателства * реституция * право на възстановяване
ГКРешение №168/12.04.2010 по дело №896/2009договор за повишаване на квалификация * обезщетение за неизпълнение * писмени доказателства * командировка
ГКРешение №646/12.10.2010 по дело №1210/2009Иск за отговорност за вреди причинени от правозащитните органи * обезщетение за вреди по Закона за отговорността на държавата и общините за вреди * обезщетение за неимуществени вреди от престъпление * писмени доказателства * доказателства
ГКОпределение №18/14.01.2016 по дело №36/2016Частна касационна жалба * възражение за местна подсъдност * прекратяване на трудовото правоотношение * командировка * писмени доказателства
ГКОпределение №612/29.10.2009 по дело №614/2009установяване право на собственост * писмени доказателства * земеделски земи * обжалване отказ на нотариус
ГКРешение №983/03.05.2010 по дело №3257/2008Иск за установяване правото на възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд * гори * писмени доказателства * реституция * право на възстановяване
ГКРешение №538/17.01.2011 по дело №960/2009Установителен иск * установяване право на собственост * реална част * доказателства и доказателствени средства * земеделски земи * трансформация на правото на ползване в право на собственост * оспорване на истинността на документ * писмени доказателства
ГКРешение №116/14.04.2010 по дело №4297/2008Иск за установяване правото на възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд * писмени доказателства * гори * доказателства и доказателствени средства * право на възстановяване
ГКРешение №25/06.07.2012 по дело №1035/2010Ревандикационен иск * предаване на владение * свидетелски показания * писмени доказателства * идентичност на имоти * право на изкупуване от ползвател * трансформация на правото на ползване в право на собственост * правомощия на въззивната инстанция
ГКОпределение №350/14.10.2008 по дело №1639/2008изчисляване на срокове * преклузивен срок * писмени доказателства * пощенско клеймо
ГКРешение №194/21.04.2012 по дело №834/2011Ревандикационен иск * предаване на владение * земеделски земи * реституция * материалноправна легитимация на ищеца * възстановяване правото на собственост * писмени доказателства
ГКРешение №1007/19.04.2010 по дело №2911/2008Иск за установяване правото на възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд * гори * реституция * писмени доказателства * установяване право на собственост към минал момент * право на възстановяване
ГКРешение №544/06.01.2011 по дело №1053/2010Делба * съсобственост * свидетелски показания * писмени доказателства * симулация * конституиране на страни * задължително другарство * съпружеска имуществена общност * привидни и прикрити договори * обратно писмо
ГКРешение №1034/24.03.2010 по дело №260/2009Иск за установяване правото на възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд * право на възстановяване * гори * писмени доказателства
ГКРешение №604/06.01.2011 по дело №1229/2009писмени доказателства * Делба * съсобственост * лични средства * определяне на квоти * съпружеска имуществена общност * преклузия * отговор на искова молба
ГКРешение №591/02.03.2010 по дело №3334/2008Иск за установяване правото на възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд * право на възстановяване * гори * доказателства * писмени доказателства
ГКРешение №225/13.08.2010 по дело №246/2010Иск за установяване правото на възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд * гори * доказателства * писмени доказателства * право на възстановяване
ГКРешение №276/18.05.2010 по дело №353/2009Иск за установяване правото на възстановяване на собствеността върху земеделски земи * право на възстановяване * земеделски земи * писмени доказателства
ГКРешение №31/28.01.2010 по дело №3244/2008Иск за установяване правото на възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд * право на възстановяване * гори * доказателствена тежест * писмени доказателства * доказателства и доказателствени средства
ГКРешение №330/26.04.2010 по дело №952/2009Иск за установяване правото на възстановяване на собствеността върху земеделски земи * земеделски земи * писмени доказателства * право на възстановяване
ГКОпределение №180/30.03.2010 по дело №9/2010обезпечение на бъдещ иск * задатък * предпоставки за допускане на обезпечение * писмени доказателства
ГКРешение №756/26.11.2010 по дело №575/2010Право на издръжка * Издръжка на ненавършилите пълнолетие деца от родители * писмени доказателства * свидетелски показания
ГКРешение №28/30.01.2012 по дело №461/2011Иск за признаване уволнението за незаконно * прекратяване на трудовото правоотношение * незаконно уволнение * подбор * съкращаване на щата * писмени доказателства * свидетелски показания
ГКРешение №192/08.03.2010 по дело №101/2009право на възстановяване * гори * доказателства * писмени доказателства * свидетелски показания * Иск за установяване правото на възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд
ГКРешение №998/07.01.2010 по дело №3611/2008Иск за установяване правото на възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд * гори * право на възстановяване * писмени доказателства
ГКОпределение №748/30.12.2009 по дело №691/2009обезпечение на бъдещ иск * Иск за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност * обезпечителни мерки * предпоставки за допускане на обезпечение * обезпечителна нужда * писмени доказателства
ГКРешение №861/20.11.2009 по дело №3007/2008писмени доказателства * обезщетение за неизпълнение * продажба на лек автомобил * Иск за изпълнение или обезщетение /неизпълнение/
ТКРешение №128/25.02.2015 по дело №2611/2013Установителен иск * писмени доказателства * отговор на искова молба * електроенергия * свидетелски показания
ГКРешение №117/18.02.2010 по дело №4692/2008Иск за установяване правото на възстановяване на собствеността върху земеделски земи * право на възстановяване * земеделски земи * писмени доказателства * доказателствена тежест
ГКОпределение №293/05.06.2009 по дело №245/2009предпоставки за допускане на обезпечение * обезпечение на бъдещ иск * отменителен /Павлов/ иск * Отмяна на нотариален акт * обезпечителни мерки * писмени доказателства * обезпечение пред съд * разваляне на договор
ГКРешение №275/21.05.2010 по дело №155/2009Спор за материално право на собственост върху земеделски земи * установяване право на собственост към минал момент * придобивна давност * земеделски земи * възражение за нищожност * нищожност на завещателно разпореждане * доказателства и доказателствени средства * писмени доказателства * възстановяване правото на собственост * нищожност на дарение
ГКРешение №773/15.03.2010 по дело №2488/2008Иск за установяване правото на възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд * право на възстановяване * писмени доказателства * гори
ГКРешение №484/11.06.2010 по дело №375/2010Нищожност * нищожност на договор за дарение * симулация * писмени доказателства * свидетелски показания * частен документ
ГКОпределение №107/04.02.2014 по дело №422/2014Частна касационна жалба по гл.37 ГПК "Заповедно производство" * иск за съществуване на вземането * скужебно известни факти * писмени доказателства * обезсилване на заповед за изпълнение
ГКРешение №981/11.03.2010 по дело №4705/2008Иск за установяване правото на възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд * право на възстановяване * гори * писмени доказателства * доказателства и доказателствени средства
ГКРешение №496/09.02.2012 по дело №1018/2010Иск за установяване правото на възстановяване на собствеността върху земеделски земи * право на възстановяване * земеделски земи * писмени доказателства
ГКРешение №142/21.03.2012 по дело №263/2011Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * установяване право на собственост * писмени доказателства
ГКОпределение №32/21.01.2010 по дело №468/2009допустимост на иск * делба * писмени доказателства
ГКРешение №870/12.02.2010 по дело №4187/2008Иск за установяване правото на възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд * право на възстановяване * гори * доказателствена тежест * писмени доказателства
ГКРешение №106/04.05.2012 по дело №1149/2011Иск за установяване правото на възстановяване на собствеността върху земеделски земи * право на възстановяване * земеделски земи * писмени доказателства * доказателства * преклузивен срок
ГКРешение №532/25.01.2011 по дело №671/2010Иск за установяване правото на възстановяване на собствеността върху земеделски земи * право на възстановяване * земеделски земи * доказателства * писмени доказателства
ГКОпределение №393/17.11.2008 по дело №1810/2008договор за заем * договорна ипотека * обезпечителна нужда * обезпечение на бъдещ иск * писмени доказателства * предпоставки за допускане на обезпечение *
ГКРешение №207/25.03.2010 по дело №752/2009право на възстановяване * земеделски земи * фактическа власт * давностно владение * писмени доказателства * свидетелски показания * придобивна давност * Иск за установяване правото на възстановяване на собствеността върху земеделски земи
ГКРешение №379/24.06.2010 по дело №410/2009Иск за признаване уволнението за незаконно * прекратяване на трудовото правоотношение * дисциплинарно уволнение * отмяна на уволнение * възстановяване на длъжност * обезщетение за оставане без работа * писмени доказателства * съдържание на заповед за дисциплинарно наказание * писмени обяснения * дисциплинарно нарушение * неявяване на работа в течение на два последователни дни
ГКРешение №408/12.11.2010 по дело №738/2010Иск за установяване правото на възстановяване на собствеността върху земеделски земи * земеделски земи * доказателства * писмени доказателства * право на възстановяване
ГКРешение №146/30.03.2011 по дело №722/2010Ревандикационен иск * предаване на владение * земеделски земи * писмени доказателства * свидетелски показания * установяване право на собственост към минал момент * давностно владение * прекъсване на давност * констативен нотариален акт
ГКРешение №440/08.12.2010 по дело №58/2010Иск за установяване правото на възстановяване на собствеността върху земеделски земи * земеделски земи * доказателства * писмени доказателства * право на възстановяване
ГКРешение №474/07.07.2010 по дело №917/2009право на възстановяване * гори * иск за установяване правото на възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд * писмени доказателства
ГКРешение №484/13.12.2011 по дело №1848/2010Иск за изплащане на трудово възнаграждение * командировка * неизплатени командировъчни * допълнително възнаграждение * писмени доказателства * доказателствена тежест
ГКРешение №585/07.01.2011 по дело №319/2009Иск за установяване правото на възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд * право на възстановяване * гори * реституция * писмени доказателства * земеделски земи
ГКРешение №223/11.05.2012 по дело №1933/2010Иск за признаване уволнението за незаконно * незаконно уволнение * подбор * писмени доказателства * съкращаване на щата
ГКРешение №242/06.04.2010 по дело №4432/2008Непозволено увреждане * обезщетение за неимуществени вреди от престъпление * писмени доказателства * договор за наем * свидетелски показания * право на ползване
ГКОпределение №447/24.09.2010 по дело №416/2010/допустимост на иск * писмени доказателства * оспорване на произход * Иск за установяване на произход от бащата * правен интерес * принцип на служебното начало
ГКРешение №41/11.02.2011 по дело №1401/2009Установителен иск * установяване право на собственост * правен интерес * държавна собственост * писмени доказателства * одържавени недвижими имоти * отчуждаване
ГКРешение №687/22.11.2010 по дело №4852/2008Иск за установяване правото на възстановяване на собствеността върху земеделски земи * право на възстановяване * земеделски земи * писмени доказателства
ГКРешение №250/17.06.2010 по дело №869/2009Иск за установяване правото на възстановяване на собствеността върху земеделски земи * право на възстановяване * земеделски земи * доказателства * писмени доказателства
ГКРешение №991/26.01.2010 по дело №5259/2008Иск за установяване правото на възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд * гори * писмени доказателства * право на възстановяване
ГКОпределение №587/14.10.2009 по дело №488/2009обезпечение на предявен иск * Спор за материално право на собственост върху земеделски земи * земеделски земи * установяване право на собственост към минал момент * обезпечителни мерки * възстановяване в стари реални граници * ревандикационен иск * писмени доказателства * предпоставки за допускане на обезпечение * обезпечителна нужда * обезпечение пред съд
ГКРешение №86/20.05.2013 по дело №143/2012Иск за изпълнение или обезщетение /неизпълнение/ * неизплатено възнаграждение * правна помощ * писмени доказателства * отделяне на спорните от безспорните факти по делото * договор за правна защита и съдействие
ГКРешение №203/19.07.2010 по дело №421/2009Иск за установяване правото на възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд * право на възстановяване * гори * писмени доказателства
ГКРешение №420/03.07.2012 по дело №300/2009Иск за установяване правото на възстановяване на собствеността върху земеделски земи * право на възстановяване * земеделски земи * писмени доказателства * установяване право на собственост към минал момент * наследяване * възстановяване правото на собственост
ГКРешение №316/27.08.2010 по дело №434/2010Иск за установяване правото на възстановяване на собствеността върху земеделски земи * земеделски земи * писмени доказателства * доказателства * право на възстановяване
ГКРешение №270/30.06.2010 по дело №3828/2008конкуренция на права * писмени доказателства * доказателства и доказателствени средства * държавна собственост * общинска собственост * реституция * Установителен иск
ГКРешение №446/10.01.2011 по дело №655/2010Иск за установяване правото на възстановяване на собствеността върху земеделски земи * право на възстановяване * земеделски земи * писмени доказателства * доказателства
ГКРешение №467/11.01.2011 по дело №828/2009Иск за установяване правото на възстановяване на собствеността върху земеделски земи * право на възстановяване * земеделски земи * доказателства и доказателствени средства * писмени доказателства
ГКРешение №48/06.04.2010 по дело №4554/2008Спор за материално право на собственост върху земеделски земи * земеделски земи * писмени доказателства * право на възстановяване
ГКРешение №603/06.07.2010 по дело №932/2009Иск за установяване правото на възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд * право на възстановяване * гори * писмени доказателства
ГКОпределение №110/04.03.2009 по дело №122/2009обезпечение на бъдещ иск * установителен иск * предпоставки за допускане на обезпечение * писмени доказателства * спиране на производството по делото
ГКРешение №155/28.04.2010 по дело №134/2009Иск за установяване правото на възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд * право на възстановяване * гори * доказателства * доказателства и доказателствени средства * писмени доказателства
ГКРешение №714/20.10.2010 по дело №957/2009Иск за установяване правото на възстановяване на собствеността върху земеделски земи * право на възстановяване * земеделски земи * задължително пререгистриране на непокрити земеделски имоти * писмени доказателства * възстановяване правото на собственост * гори
ГКРешение №113/13.04.2011 по дело №463/2010Иск за установяване правото на възстановяване на собствеността върху земеделски земи * право на възстановяване * земеделски земи * писмени доказателства
ГКРешение №443/25.10.2011 по дело №166/2011Иск за признаване уволнението за незаконно * прекратяване на трудовото правоотношение * незаконно уволнение * щатно разписание * писмени доказателства
ГКРешение №198/03.08.2012 по дело №18/2011Иск за установяване правото на възстановяване на собствеността върху земеделски земи * право на възстановяване * земеделски земи * гори * доказателства * писмени доказателства
ГКРешение №473/26.05.2010 по дело №612/2009Иск за установяване правото на възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд * гори * писмени доказателства * земеделски земи * доказателства и доказателствени средства * изменение на иска * обстоятелствена проверка * право на възстановяване
ГКРешение №5/07.04.2010 по дело №3557/2008Иск за установяване правото на възстановяване на собствеността върху земеделски земи * земеделски земи * писмени доказателства * свидетелски показания * право на възстановяване * доказателства и доказателствени средства
ГКРешение №114/15.05.2010 по дело №4232/2008Установителен иск * прекратяване на трудовото правоотношение * съществуване на трудово правоотношение * прекратяване на трудовия договор със завършване на определената работа * обезщетение за неизползван годишен отпуск * писмени доказателства * свидетелски показания
ГКРешение №245/13.05.2010 по дело №291/2009Иск за установяване правото на възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд * право на възстановяване * гори * доказателства * писмени доказателства
ГКРешение №892/30.11.2009 по дело №3969/2008право на възстановяване * земеделски земи * придобивна давност * писмени доказателства * Иск за установяване правото на възстановяване на собствеността върху земеделски земи
ГКРешение №274/20.12.2012 по дело №265/2011Ревандикационен иск * наследствено правоприемство * писмени доказателства
ГКРешение №364/29.04.2010 по дело №909/2009Делба * съпружеска имуществена общност * придобиване по време на брака * обезщетение за неизплатени трудови възнаграждения * обезщетение за неимуществени вреди от престъпление * обезщетение за имуществени вреди * писмени доказателства * фактическа раздяла * съсобственост
ГКРешение №556/22.10.2009 по дело №112/2009право на възстановяване * гори * писмени доказателства * обстоятелствена проверка * Иск за установяване правото на възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд
ГКРешение №590/25.06.2010 по дело №1653/2009Делба на наследство * писмени доказателства * право на строеж върху държавна земя * продажба на жилища на нуждаещи се * констативен нотариален акт
ГКРешение №703/17.11.2010 по дело №90/2010Иск за признаване уволнението за незаконно * прекратяване на трудовото правоотношение * възстановяване на длъжност * незаконно уволнение * подбор * отмяна на уволнение * намаляване обема на работа * масово уволнение * доказателствена тежест * писмени доказателства * доказателства и доказателствени средства
ГКРешение №204/19.07.2010 по дело №191/2009гори * право на възстановяване * доказателства и доказателствени средства * писмени доказателства * доказателства * Иск за установяване правото на възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд
ГКРешение №71/26.04.2010 по дело №699/2009Иск за установяване правото на възстановяване на собствеността върху земеделски земи * право на възстановяване * земеделски земи * придобивна давност * писмени доказателства
ГКРешение №263/01.07.2011 по дело №561/2010Неоснователно обогатяване – субсидиарно приложение * погасителна давност * подобрения * писмени доказателства * начало на давностен срок * съсобственост * обезщетение за ползване * прихващане
ГКРешение №585/11.11.2009 по дело №273/2009право на възстановяване * земеделски земи * писмени доказателства * съсобственост * Иск за установяване правото на възстановяване на собствеността върху земеделски земи
ГКРешение №268/21.11.2011 по дело №191/2011Обжалване на решение на общото събрание на етажната собственост * мотиви на въззивно решение * писмени доказателства * свидетелски показания
ГКОпределение №174/26.03.2009 по дело №168/2009спиране на въвод във владение * писмени доказателства
ГКРешение №68/04.04.2011 по дело №1839/2009Иск за установяване правото на възстановяване на собствеността върху земеделски земи * право на възстановяване * земеделски земи * придобивна давност * писмени доказателства * гори
ГКРешение №362/15.07.2010 по дело №536/2010Ревандикационен иск * предаване на владение * писмени доказателства * представяне на документи на хартиен носител * земеделски земи * отчуждаване * реституция * възстановяване в стари реални граници * косвен съдебен контрол
ГКРешение №33/31.01.2012 по дело №306/2011Спор за материално право на собственост върху земеделски земи * земеделски земи * спор за материално право * установяване право на собственост към минал момент * писмени доказателства * доказателства и доказателствени средства * правен интерес * идентичност на имоти
ГКРешение №521/23.12.2010 по дело №1419/2009Иск за установяване правото на възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд * гори * писмени доказателства * право на възстановяване
ГКРешение №45/09.02.2010 по дело №3250/2008Иск за установяване правото на възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд * право на възстановяване * гори * писмени доказателства
ГКРешение №550/16.12.2011 по дело №228/2011Иск за признаване уволнението за незаконно * незаконно уволнение * възстановяване на длъжност * срок за явяване на работа * писмени доказателства * свидетелски показания
ГКРешение №186/25.07.2012 по дело №83/2012Ревандикационен иск * предаване на владение * право на строеж * правоприемство * временни постройки * общинска собственост * преобразуване на кооперации * писмени доказателства
ГКРешение №989/24.03.2010 по дело №5132/2008Иск за установяване правото на възстановяване на собствеността върху земеделски земи * земеделски земи * право на възстановяване * писмени доказателства * придобивна давност
ГКРешение №552/09.11.2009 по дело №53/2009право на възстановяване * гори * доказателства и доказателствени средства * свидетелски показания * писмени доказателства * Иск за установяване правото на възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд
ГКРешение №22/14.05.2014 по дело №5260/2013Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * установяване право на собственост * отрицателен установителен иск * правен интерес * писмени доказателства * доказателствена тежест
ГКРешение №352/18.05.2010 по дело №4200/2008Иск за установяване правото на възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд * гори * земеделски земи * писмени доказателства * реституция * право на възстановяване
ГКРешение №195/17.08.2010 по дело №583/2009Иск за установяване правото на възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд * право на възстановяване * гори * доказателствена тежест * писмени доказателства * форма за валидност * придобивна давност
ГКРешение №319/18.07.2011 по дело №197/2010Иск за признаване уволнението за незаконно * прекратяване на трудовото правоотношение * незаконно уволнение * дисциплинарно уволнение * нарушение на трудовата дисциплина * писмени доказателства * свидетелски показания * задължения на работодателя преди налагане на дисциплинарно наказание
ГКРешение №249/16.10.2014 по дело №2251/2014Иск за признаване уволнението за незаконно * прекратяване на трудовото правоотношение * преклузия * писмени доказателства * указания на съда * прекратяване на трудовия договор по взаимно съгласие
ГКРешение №29/04.02.2010 по дело №2913/2008Иск за установяване правото на възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд * право на възстановяване * гори * възстановяване правото на собственост * реституция * доказателства и доказателствени средства * писмени доказателства
ГКРешение №511/26.07.2010 по дело №1047/2009Иск за установяване правото на възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд * право на възстановяване * гори * писмени доказателства * косвени доказателства и косвено доказване * местна подсъдност
ГКРешение №14/28.01.2010 по дело №96/2009Иск за установяване правото на възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд * гори * писмени доказателства * право на възстановяване
ТКРешение №163/17.01.2012 по дело №965/2010преклузивен срок * писмени доказателства
ГКРешение №156/28.04.2010 по дело №275/2009Иск за установяване правото на възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд * право на възстановяване * гори * доказателства * доказателства и доказателствени средства * писмени доказателства
ГКРешение №647/11.10.2010 по дело №1348/2009Иск за признаване уволнението за незаконно * прекратяване на трудовото правоотношение * дисциплинарно уволнение * съдържание на заповед за уволнение * нарушение на трудовата дисциплина * писмени доказателства * доказателства
ГКРешение №230/16.03.2010 по дело №166/2009Иск за установяване правото на възстановяване на собствеността върху земеделски земи * право на възстановяване * земеделски земи * придобивна давност * доказателства и доказателствени средства * писмени доказателства * свидетелски показания
ГКОпределение №411/30.10.2008 по дело №1597/2008предпоставки за допускане на обезпечение * обезпечение на предявен иск * писмени доказателства * обезпечителна нужда * вписване на искова молба * прехвърляне на спорното право * Спор за материално право на собственост върху земеделски земи * установяване право на собственост към минал момент
ГКРешение №99/29.06.2010 по дело №26/2009право на възстановяване * гори * писмени доказателства * Иск за установяване правото на възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд
ГКРешение №273/04.06.2012 по дело №1566/2010Иск за признаване уволнението за незаконно * обезщетение за оставане без работа * възстановяване на работа * подбор * доказателства и доказателствени средства * писмени доказателства
ГКРешение №487/09.01.2012 по дело №1764/2010Унищожаемост на договор поради невъзможност и неразбиране или ръководене на действията * договор за покупко-продажба * ограничено запрещение * писмени доказателства * конституиране на страни
ГКРешение №906/15.03.2010 по дело №3304/2008Иск за установяване правото на възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд * право на възстановяване * гори * писмени доказателства
ГКРешение №5/27.01.2010 по дело №2454/2008Иск за установяване правото на възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд * право на възстановяване * гори * писмени доказателства
ГКОпределение №234/26.05.2009 по дело №141/2009идентичност на имена * доказателства и доказателствени средства * писмени доказателства * спиране на производството по делото * делба
ГКРешение №290/15.08.2011 по дело №1211/2010Ревандикационен иск * предаване на владение * писмени доказателства * преклузия * правомощия на въззивната инстанция * отговор на искова молба
ГКРешение №629/12.10.2010 по дело №1956/2009Иск за установяване правото на възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд * право на възстановяване * гори * частен документ * писмени доказателства * форма за валидност
ГКРешение №35/22.02.2012 по дело №419/2011Спор за материално право на собственост върху земеделски земи * установяване право на собственост към минал момент * земеделски земи * възстановяване правото на собственост * доказателства * писмени доказателства
ГКРешение №457/01.11.2012 по дело №1460/2011писмени доказателства * представяне на документи на хартиен носител * електроенергия
ГКРешение №132/2014/24.07.2015 по дело №469/2014Делба на наследство * писмени доказателства * правомощия на въззивната инстанция * доклад по делото
ГКРешение №228/20.04.2010 по дело №964/2009обезщетение за имуществени вреди * трудова злополука * писмени доказателства * причинно-следствена връзка * трайно намалена работоспособност * Иск за обезщетение за трудова злополука и професионална болест
ГКРешение №62/02.03.2010 по дело №768/2009Иск за установяване правото на възстановяване на собствеността върху земеделски земи * право на възстановяване * земеделски земи * писмени доказателства
ГКРешение №536/19.12.2012 по дело №89/2012Иск за признаване уволнението за незаконно * прекратяване на трудовото правоотношение * незаконно уволнение * възстановяване на длъжност * срокове при трудови спорове * форма и момент на прекратяване на трудовия договор * писмени доказателства * закрила при уволнение * съкращаване на щата * щатно разписание
ГКОпределение №298/24.04.2012 по дело №221/2012Иск за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност * обезпечение на бъдещ иск * писмени доказателства * предпоставки за допускане на обезпечение
ГКРешение №68/13.09.2010 по дело №3382/2008Установителен иск * нищожност на отказ от наследство * доказателства * доказателствена тежест * откриване на наследство * писмени доказателства * акт за гражданско състояние
ГКРешение №133/04.04.2012 по дело №1243/2011Ревандикационен иск * предаване на владение * земеделски земи * договор за аренда * доказателства * писмени доказателства * оспорване на истинността на документ * вещо лице
ГКРешение №34/06.04.2010 по дело №65/2009Иск за установяване правото на възстановяване на собствеността върху земеделски земи * право на възстановяване * земеделски земи * доказателства * писмени доказателства
ГКРешение №193/27.07.2010 по дело №240/2009Иск за установяване правото на възстановяване на собствеността върху земеделски земи * право на възстановяване * земеделски земи * писмени доказателства * нередовност на исковата молба * правомощия на въззивната инстанция
ГКРешение №43/02.02.2011 по дело №505/2010Иск за установяване правото на възстановяване на собствеността върху земеделски земи * право на възстановяване * земеделски земи * писмени доказателства * установяване право на собственост към минал момент
ГКРешение №507/12.01.2011 по дело №1140/2009Иск за установяване правото на възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд * право на възстановяване * гори * отчуждаване * писмени доказателства
ГКРешение №83/09.03.2010 по дело №863/2009Иск за установяване правото на възстановяване на собствеността върху земеделски земи * право на възстановяване * земеделски земи * писмени доказателства
ГКРешение №313/15.06.2010 по дело №574/2009Иск за установяване правото на възстановяване на собствеността върху земеделски земи * земеделски земи * писмени доказателства * право на възстановяване
ГКРешение №498/11.06.2010 по дело №840/2009Иск за установяване правото на възстановяване на собствеността върху земеделски земи * земеделски земи * гори * задължително пререгистриране на непокрити земеделски имоти * доказателства * писмени доказателства * право на възстановяване
ГКРешение №214/17.03.2010 по дело №361/2009Иск за установяване правото на възстановяване на собствеността върху земеделски земи * право на възстановяване * земеделски земи * писмени доказателства * свидетелски показания
ГКРешение №821/30.11.2009 по дело №2451/2008право на възстановяване * гори * писмени доказателства * Иск за установяване правото на възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд
ГКРешение №114/23.02.2010 по дело №366/2009Иск за признаване уволнението за незаконно * прекратяване на трудовото правоотношение * трансформация * срочен трудов договор * изменение на трудовото правоотношение * писмени доказателства
ГКРешение №859/11.01.2011 по дело №1295/2009Иск за признаване уволнението за незаконно * прекратяване на трудовото правоотношение * незаконно уволнение * възстановяване на работа * съкращаване на щата * писмени доказателства * подбор
ГКРешение №783/2010/08.04.2011 по дело №1286/2009Неоснователно обогатяване – субсидиарно приложение * право на ползване * обезщетение за ползване * съсобственост * писмени доказателства
ГКРешение №209/03.06.2010 по дело №85/2009Иск за установяване правото на възстановяване на собствеността върху земеделски земи * земеделски земи * доказателства * доказателства и доказателствени средства * писмени доказателства * право на възстановяване
Решение №856/07.01.2011 по дело №Иск за установяване правото на възстановяване на собствеността върху земеделски земи * право на възстановяване * земеделски земи * писмени доказателства * косвени доказателства и косвено доказване
ГКРешение №95/26.02.2010 по дело №744/2009Иск за установяване правото на възстановяване на собствеността върху земеделски земи * право на възстановяване * земеделски земи * давностно владение * писмени доказателства
ГКРешение №654/05.11.2010 по дело №1970/2009полагане на труд в чужбина * неизплатено възнаграждение * писмени доказателства * Иск за изплащане на трудово възнаграждение
ГКРешение №96/09.04.2012 по дело №1181/2011Иск за установяване правото на възстановяване на собствеността върху земеделски земи * право на възстановяване * земеделски земи * доказателства * писмени доказателства
ГКРешение №168/02.08.2013 по дело №580/2012Непозволено увреждане * обезщетение за неимуществени вреди * незаконен съдебен състав * писмени доказателства * очевидна фактическа грешка * оспорване на истинността на документ * допълване на решение * свидетелски показания
ГКРешение №919/09.12.2009 по дело №70/2009увеличаване на издръжка * писмени доказателства * доказателства и доказателствени средства * Издръжка на ненавършилите пълнолетие деца от родители
ГКРешение №16/23.02.2010 по дело №3856/2008Делба * придобиване по време на брака * договор за покупко-продажба * съсобственост * писмени доказателства * задължително другарство
ГКРешение №359/11.05.2010 по дело №3290/2008писмени доказателства * гори * право на възстановяване * доказателства * Иск за установяване правото на възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд
ГКРешение №87/12.02.2010 по дело №2583/2008Иск за установяване правото на възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд * право на възстановяване * гори * писмени доказателства
ГКРешение №87/26.03.2010 по дело №171/2009Иск за установяване правото на възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд * право на възстановяване * гори * писмени доказателства
ГКРешение №152/31.08.2012 по дело №1444/2009Иск за установяване правото на възстановяване на собствеността върху земеделски земи * право на възстановяване * земеделски земи * писмени доказателства * доказателства * възстановяване в стари реални граници
ГКРешение №526/11.06.2010 по дело №1032/2009определяне на граници * правна квалификация * спор за материално право * установяване право на собственост към минал момент * земеделски земи * писмени доказателства * Спор за материално право на собственост върху земеделски земи
ГКРешение №104/08.12.2010 по дело №3863/2008Иск за установяване правото на възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд * гори * доказателства * писмени доказателства * право на възстановяване
ГКРешение №30/04.02.2010 по дело №3120/2008Иск за установяване правото на възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд * право на възстановяване * възстановяване правото на собственост * доказателства и доказателствени средства * писмени доказателства * доказателствена тежест * гори
ГКРешение №500/15.11.2010 по дело №4591/2008Иск за изпълнение или обезщетение /неизпълнение/ * писмени доказателства * обезщетение за забава * начало на давностен срок * погасителна давност * договор за покупко-продажба
Решение №877/11.12.2010 по дело №Иск за установяване правото на възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд * право на възстановяване * гори * допустимост на доказателства * писмени доказателства
ГКРешение №135/06.08.2012 по дело №926/2011Права на наследниците, спомогнали за увеличаване на наследството * права на наследниците спомогнали за увеличаване на наследството * съсобственост * наследяване * начало на давностен срок * писмени доказателства
ГКРешение №155/08.03.2010 по дело №723/2009доказателства * установяване право на собственост * писмени доказателства * свидетелски показания * владение * право на възстановяване * земеделски земи * Иск за установяване правото на възстановяване на собствеността върху земеделски земи
ГКРешение №558/13.01.2011 по дело №4323/2008Иск за обявяване предварителен договор за окончателен * договор за покупко-продажба * писмени доказателства * оспорване на истинността на документ
ГКРешение №154/04.05.2010 по дело №4945/2008Иск за установяване правото на възстановяване на собствеността върху земеделски земи * право на възстановяване * земеделски земи * доказателства * писмени доказателства
ГКРешение №114/13.07.2012 по дело №986/2011Иск за установяване правото на възстановяване на собствеността върху земеделски земи * право на възстановяване * земеделски земи * писмени доказателства
ГКРешение №283/30.06.2010 по дело №1173/2009Делба * подобрения * съсобственост * неоснователно обогатяване * писмени доказателства * свидетелски показания
ГКРешение №564/15.02.2010 по дело №2576/2008Иск за възстановяване на правото на възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд * право на възстановяване * гори * писмени доказателства
ГКРешение №72/12.03.2010 по дело №905/2009Иск за установяване правото на възстановяване на собствеността върху земеделски земи * право на възстановяване * земеделски земи * доказателства * писмени доказателства
ГКРешение №4/29.01.2010 по дело №2778/2008Иск за установяване правото на възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд * право на възстановяване * гори * писмени доказателства
ГКРешение №84/11.07.2011 по дело №1767/2009Спор за материално право на собственост върху земеделски земи * земеделски земи * установяване право на собственост към минал момент * доказателствена сила на нотариален акт * констативен нотариален акт * писмени доказателства * оспорване на нотариален акт * доказателствена тежест * замяна
ГКРешение №219/05.07.2010 по дело №557/2009право на възстановяване * гори * писмени доказателства * Иск за установяване правото на възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд
ГКРешение №189/02.03.2010 по дело №527/2009Иск за установяване правото на възстановяване на собствеността върху земеделски земи * право на възстановяване * земеделски земи * придобивна давност * писмени доказателства * доказателства и доказателствени средства
ГКРешение №158/18.05.2012 по дело №23/2012Иск за установяване правото на възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд * право на възстановяване * гори * доказателства * писмени доказателства
ГКРешение №166/07.04.2010 по дело №546/2009Иск за установяване правото на възстановяване на собствеността върху земеделски земи * право на възстановяване * земеделски земи * писмени доказателства
ГКРешение №215/22.12.2015 по дело №6209/2014Ревандикационен иск * предаване на владение * писмени доказателства * доклад по делото
ГКРешение №135/03.06.2010 по дело №820/2009Разваляне на договор * договор за гледане и издръжка * договор за покупко-продажба * разваляне на договор по съдебен ред * саморъчно завещание * частен документ * писмени доказателства
ГКРешение №296/20.04.2010 по дело №904/2009Иск за признаване уволнението за незаконно * съкращаване на щата * подбор * доказателствена тежест * писмени доказателства * прекратяване на трудовото правоотношение
ГКРешение №302/18.06.2010 по дело №918/2009Иск за установяване правото на възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд * гори * писмени доказателства * доказателства * право на възстановяване
ГКРешение №258/24.03.2010 по дело №871/2009Иск за установяване правото на възстановяване на собствеността върху земеделски земи * право на възстановяване * земеделски земи * свидетелски показания * писмени доказателства * доказателства
ГКРешение №255/11.07.2011 по дело №587/2010Иск за признаване уволнението за незаконно * незаконно уволнение * обезщетение за оставане без работа * писмени доказателства * трудово възнаграждение * доклад по делото * указания на съда
ГКРешение №245/19.03.2010 по дело №596/2009Установителен иск * придобивна давност * общинска собственост * обстоятелствена проверка * писмени доказателства
ГКРешение №371/2013/05.03.2014 по дело №1906/2013Иск за признаване уволнението за незаконно * прекратяване на трудовото правоотношение * съкращаване на щата * трудово възнаграждение * длъжностна характеристика * писмени доказателства * възражение за прихващане
ГКРешение №465/06.07.2011 по дело №891/2010Иск за установяване правото на възстановяване на собствеността върху земеделски земи * право на възстановяване * земеделски земи * писмени доказателства
ГКРешение №263/13.07.2010 по дело №3424/2008Иск за установяване правото на възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд * право на възстановяване * гори * писмени доказателства
ГКРешение №169/29.06.2011 по дело №821/2010Иск за установяване правото на възстановяване на собствеността върху земеделски земи * право на възстановяване * земеделски земи * давностно владение * писмени доказателства * свидетелски показания * установяване право на собственост към минал момент
ТКРешение №107/13.07.2016 по дело №764/2015Договор за поръчка * преклузия * писмени доказателства * Възнаграждение
ГКРешение №240/26.10.2016 по дело №922/2016Договор за заем * договор за заем * писмени доказателства
ГКОпределение №207/16.06.2017 по дело №2043/2017Частна касационна жалба * писмени доказателства * препис от документ
ГКРешение №130/19.07.2017 по дело №4258/2016Обратен иск на поръчителя срещу длъжника * писмени доказателства * свидетелски показания * поръчителство
ТКРешение №64/01.08.2017 по дело №2321/2016Отмяна на влязло в сила решение * нови факти и доказателства * писмени доказателства
ТКРешение №228/11.01.2018 по дело №2243/2017Отмяна на влязло в сила решение * писмени доказателства
ТКРешение №200/11.01.2018 по дело №1285/2017Отмяна на влязло в сила решение * писмени доказателства * безвъзмездна финансова помощ по програма САПАРД
ГКОпределение №58/23.03.2018 по дело №698/2018Частна касационна жалба * писмени доказателства
ГКРешение №3/10.04.2018 по дело №4681/2016Иск за обезщетение на неползващия съсобственик * правомощия на въззивната инстанция * право на ползване * покана * писмени доказателства * съсобственост * приложим закон
ТКРешение №219/25.06.2018 по дело №186/2018Отмяна на влязло в сила решение * нови факти и доказателства * писмени доказателства
ТКРешение №110/07.11.2019 по дело №674/2019Отмяна на влязло в сила решение * нови факти и доказателства * писмени доказателства * процесуално представителство
ТКРешение №180/19.12.2019 по дело №1893/2019Отмяна на влязло в сила решение * нови факти и доказателства * нови факти и обстоятелства * писмени доказателства