Ключови фрази
установителен иск

ГКРешение №956/29.12.2009 по дело №2934/2008установяване право на собственост * публична продан * правен интерес * Установителен иск
ТКРешение №51/29.07.2011 по дело №387/2010Установителен иск * недопустим съдебен акт * авторско право * архитектурен проект * съавторство
ГКРешение №290/2011/01.03.2012 по дело №1225/2010Установителен иск * установяване право на собственост * трафопост * отчуждаване * благоустройствени мероприятия
ТКРешение №46/19.04.2011 по дело №455/2010Установителен иск * адвокатско възнаграждение * нищожност на договор за продажба * ликвидация * решение на общо събрание
ГКОпределение №67/18.02.2011 по дело №17/2011земеделски земи * възстановяване правото на собственост * приращения * отмяна на констативен нотариален акт * установителен иск * указания на съда * нередовност на исковата молба * правен интерес * принцип на диспозитивното начало
ГКРешение №256/2011/20.01.2012 по дело №1302/2010Установителен иск * установяване право на собственост * придаване на части към недвижим имот * отчуждително действие на регулационен план
ГКРешение №721/11.11.2010 по дело №1433/2009Установителен иск * установяване право на собственост * правен интерес * придобиване по време на брака * съпружеска имуществена общност * уравнение на дялове * възлагане на неподеляем имот * конститутивно действие
ТКРешение №202/09.12.2014 по дело №600/2012Иск за съществуване на вземането * запис на заповед * Установителен иск * договор за заем
ГКРешение №500/27.07.2010 по дело №151/2009Установителен иск * установяване право на собственост * правен интерес * конфискация * отрицателен установителен иск * недопустимост на решение * правомощия на въззивната инстанция * обезпечение на бъдещ иск
ГКОпределение №681/07.12.2009 по дело №654/2009правен интерес * установителен иск
ГКОпределение №180/19.04.2010 по дело №616/2009възстановяване правото на собственост * установителен иск * указания на ВКС по прилагането и тълкуването на закона * правен интерес * нередовност на исковата молба * ненадлежна страна
ГКРешение №477/02.07.2012 по дело №1317/2010Установителен иск * Иск за обявяване на предварителен договор за окончателен * вещно-прехвърлителен ефект * Разваляне на договор * вписване на искова молба * обезсилване на решение за обявяване на предварителен договор за окончателен
ГКРешение №208/11.05.2010 по дело №1030/2009Установителен иск * установяване право на собственост * общинска собственост * държавна собственост * отмяна на отчуждаване * отчуждаване
ГКОпределение №219/14.04.2014 по дело №1468/2014Частна касационна жалба * допустимост на иск * недопустимост на иск * установителен иск * установяване на факти * отказ на съдия по вписванията * отказ на съдия по вписванията
ГКОпределение №374/15.08.2011 по дело №314/2011нередовност на исковата молба * връщане на искова молба поради неизпълнение на указание за вписване на искова молба * указания на съда * допустимост на иск * установителен иск * право на възстановяване
ГКОпределение №304/27.06.2013 по дело №2821/2013прехвърляне на спорното право * нищожност на вписване * правен интерес * установителен иск * недопустимост на иск
ГКОпределение №687/05.10.2012 по дело №538/2012установителен иск * правен интерес * указания на съда * връщане на искова молба поради неизпълнение на указание за вписване на искова молба * принцип на равенство на страните
ГКРешение №375/17.06.2010 по дело №5080/2008Установителен иск * установяване право на собственост * придобивна давност * доказателствена тежест * завет * давностно владение * изключителен собственик
ГКРешение №137/25.06.2010 по дело №343/2009Установителен иск * установяване право на собственост * земеделски земи * правен интерес * план за новообразувани имоти * възстановяване в стари реални граници * възстановяване правото на собственост * право на изкупуване от ползвател * трансформация на правото на ползване в право на собственост * косвен съдебен контрол
ГКРешение №379/31.10.2011 по дело №1181/2010Установителен иск * Иск за защита на трето лице, засегнато от изпълнението * придобивна давност * отмяна на отчуждаване * забрана за придобиване по давност
ТКОпределение №240/27.04.2015 по дело №1073/2015Частна касационна жалба * спиране на съдебно производство-при несъстоятелност * солидарен длъжник * Установителен иск
ГКРешение №331/27.04.2010 по дело №4043/2008Установителен иск * предаване на владение * установяване право на собственост
ГКОпределение №541/10.09.2009 по дело №213/2009установителен иск * правен интерес * регулационен план * установяване право на собственост
ГКРешение №228/07.07.2011 по дело №546/2010Установителен иск * установяване право на собственост * земеделски земи * възстановяване правото на собственост * акт за държавна собственост * преобразуване и приватизация на държавни и общински предприятия * сила на пресъдено нещо
ГКОпределение №547/21.12.2009 по дело №506/2009изменение на иска * ревандикационен иск * установителен иск * установяване право на собственост
ГКРешение №14/04.02.2011 по дело №1286/2009Установителен иск * установяване право на собственост * отчуждаване * преустройство * присъединяване * придобивна давност * одържавени недвижими имоти * обезщетяване на собственици на одържавени недвижими имоти * прекъсване на давност * разрешение за строеж
ГКРешение №520/05.08.2010 по дело №1070/2009Установителен иск * установяване право на собственост * давностно владение * фактическа власт * придобивна давност * предварителен договор * договор за покупко-продажба * добросъвестно владение
ТКРешение №57/10.09.2012 по дело №1183/2010Нищожност и недопустимост на съдебно решение * установителен иск * правен интерес * иск за установяване на нарушение на авторско право * авторско право * авторско право върху изображение-лого
ГКОпределение №711/18.12.2009 по дело №640/2009допустимост на иск * спор за материално право на собственост върху земеделски земи * земеделски земи * възстановяване правото на собственост * правен интерес * установителен иск * Иск за установяване правото на възстановяване на собствеността върху земеделски земи * установяване право на собственост към минал момент
ГКРешение №171/03.06.2011 по дело №312/2010Установителен иск * установяване право на собственост * отчуждаване * благоустройствени мероприятия * държавна собственост * общинска собственост * отмяна на нотариален акт * отчуждително действие на регулационен план
ГКРешение №185/01.03.2010 по дело №280/2009Установителен иск * установяване право на собственост * владение * реална част * придобивна давност * минимален размер на имот
ГКОпределение №84/07.03.2011 по дело №410/2010допустимост на иск * нередовност на исковата молба * установителен иск * ревандикационен иск * индивидуализация на недвижим имот * конституиране на страни
ГКОпределение №434/30.07.2009 по дело №106/2009главно встъпване * установителен иск * преклузия * дубликат от изпълнителен лист * допустимост на иск
ГКОпределение №689/01.12.2009 по дело №30/2009допустимост на иск * установителен иск * наемни правоотношения * правен интерес
ГКРешение №862/09.12.2010 по дело №1805/2009Установителен иск * установяване право на собственост * давностно владение * придобивна давност * самостоятелен обект * забрана за придобиване по давност * съвладение
ГКРешение №654/17.12.2009 по дело №715/2009установяване право на собственост * общинска собственост * държавна собственост * трансформация на държавна собственост в общинска собственост * Установителен иск * благоустройствени мероприятия
ГКРешение №462/19.10.2010 по дело №844/2009Установителен иск * установяване право на собственост * земеделски земи * право на изкупуване от ползвател * възстановяване правото на собственост * план за новообразувани имоти
ГКРешение №297/08.11.2011 по дело №1792/2010Установителен иск * отнемане в полза на държавата * придобито имущество от престъпна дейност
ГКРешение №180/28.04.2010 по дело №372/2009Установителен иск * общинска собственост * придобивна давност * микроязовир * земеделска кооперация * договор за покупко-продажба
ТКРешение №62/12.07.2011 по дело №458/2010Нищожност * установителен иск * липса на правен интерес * продажба на чужда вещ
ГКОпределение №817/11.12.2013 по дело №5316/2013делба * правен интерес * установителен иск * нищожност на договор
ГКРешение №203/11.11.2011 по дело №477/2010Установителен иск * установяване право на собственост * кооперация * държавна собственост * лични средства * правоприемство * постройка * доказателства
ГКРешение №97/29.03.2011 по дело №431/2010Установителен иск * установяване право на собственост * държавна собственост * доказателствена тежест * преобразуване и приватизация на държавни и общински предприятия * добросъвестно владение * отмяна на констативен нотариален акт * възстановяване правото на собственост * оспорване на истинността на документ * писмени доказателства
ТКРешение №82/01.07.2009 по дело №820/2008вписване на несъщесвуващи обстоятелства * установителен иск * прекратяване на дружество
ГКОпределение №314/09.06.2009 по дело №305/2009допустимост на иск * правен интерес * установителен иск * право на строеж
ГКРешение №558/07.01.2011 по дело №269/2010Установителен иск * установяване право на собственост * придобивна давност * общинска собственост * спиране на придобивна давност
ГКРешение №137/16.08.2011 по дело №1036/2010Установителен иск * установяване право на собственост * земеделски земи * реституция * придобивна давност * възстановяване правото на собственост
ГКОпределение №253/18.05.2010 по дело №233/2010допустимост на иск * Иск за установяване на трудово правоотношение * правен интерес * установителен иск
ГКРешение №235/15.04.2010 по дело №673/2009Установителен иск * доказателствена тежест * предаване на владение * ревандикационен иск * нищожност-липса на съгласие * упълномощаване * отмяна на констативен нотариален акт * нищожност на замяна
ТКРешение №12/11.02.2013 по дело №1080/2011Установителен иск * отрицателен установителен иск * електроенергия * корекция на сметка
ГКОпределение №102/01.03.2010 по дело №707/2009сила на пресъдено нещо * установителен иск * идентичност по страни, предмет и основание * придобивна давност
ГКОпределение №85/16.02.2009 по дело №2284/2008установителен иск * преждевременно предявен иск * земеделски земи * реституция * допустимост на иск * конститутивно действие * право на възстановяване * план за новообразувани имоти
ГКРешение №100/23.07.2010 по дело №3426/2008Установителен иск * установяване право на собственост * регулационен план * земеделски земи * придобивна давност * владение
ГКОпределение №341/29.06.2009 по дело №96/2009иск за неоснователно обогатяване * установителен иск * правен интерес
ГКРешение №479/30.11.2011 по дело №113/2011Установителен иск * установяване право на собственост * постройка * право на изкупуване от ползвател * земеделски земи * вода * застрояване
ГКРешение №685/25.01.2010 по дело №375/2009Установителен иск * установяване право на собственост * право на строеж * отчуждаване
ГКРешение №138/04.05.2010 по дело №265/2009Установителен иск * установяване право на собственост * етажна собственост * общи части * реституция * възстановяване правото на собственост
ГКРешение №373/26.07.2012 по дело №1309/2010Установителен иск * спор за възстановяване на земеделски имоти, върху които има осъществено мероприятие * спор за възстановяване на земеделски имоти, включени в строителните граници * реституция
ГКРешение №217/17.08.2010 по дело №69/2009Установителен иск * ревандикационен иск * установяване право на собственост * предаване на владение * възстановяване в стари реални граници * земеделски земи * възстановяване правото на собственост * установяване недействителност на предоставянето на право на ползване * забрана за придобиване по давност
ГКРешение №468/02.07.2010 по дело №921/2009Установителен иск * установяване право на собственост * общинска собственост * вода * защита правото на собственост от неоснователни действия * договор за покупко-продажба * нищожност-липса на предмет
ГКРешение №254/26.05.2010 по дело №1134/2009Установителен иск * отмяна на констативен нотариален акт * земеделски земи * възстановяване правото на собственост * реституция * доказателства * възстановяване в стари реални граници * незаконен строеж * придобивна давност
ТКРешение №59/07.05.2012 по дело №121/2011Установителен иск * форма на търговска сделка * отрицателен установителен иск
ТКРешение №177/12.12.2011 по дело №1008/2010Установителен иск * електроенергия * корекция на сметка
ГКРешение №259/28.01.2013 по дело №1404/2009Установителен иск * предаване на владение * договор за групов строеж * нищожност-невъзможен предмет * груб строеж
ГКРешение №362/28.11.2011 по дело №8/2011Установителен иск * установяване право на собственост * предаване на владение * правен интерес * индивидуализация на недвижим имот * допустимост на иск * спор за материално право
ТКРешение №154/15.11.2011 по дело №1059/2010Установителен иск * погасителна давност * абсолютна погасителна давност за наказателно преследване * прекъсване на давност * изпълнително производство
ГКРешение №321/14.10.2011 по дело №1167/2010Установителен иск * давностно владение * общинска собственост
ТКРешение №179/10.01.2014 по дело №396/2012Установителен иск * договор за кредит * предсрочна изискуемост * прехвърляне на търговско предприятие * солидарна отговорност * солидарна отговорност между отчуждителя и правоприемника за задълженията на търговско предприятие
ГКОпределение №375/02.10.2008 по дело №1427/2008допустимост на иск * правен интерес * установителен иск * ревандикационен иск * принцип на диспозитивното начало * възстановяване правото на собственост * земеделски земи
ГКРешение №619/06.06.2011 по дело №1092/2009Установителен иск * установяване право на собственост * юридическо лице с нестопанска цел * държавна собственост * предоставяне за стопанисване и управление * преобразуване и приватизация на държавни и общински предприятия * право на ползване
ГКОпределение №346/09.10.2008 по дело №1473/2008допустимост на иск * косвен съдебен контрол * установителен иск * земеделски земи * право на възстановяване
ГКРешение №414/2010/12.01.2011 по дело №1266/2009Установителен иск * установяване право на собственост * придобивна давност * реституция * одържавени недвижими имоти * доказателствена тежест
ГКРешение №438/05.01.2012 по дело №987/2010Установителен иск * установяване право на собственост * възстановяване правото на собственост * одържавени недвижими имоти * право на строеж * държавна собственост * етажна собственост * общи части
ГКРешение №131/14.07.2011 по дело №1120/2010Установителен иск * установяване право на собственост * правомощия на въззивната инстанция * земеделски земи * придобивна давност * трансформация на правото на ползване в право на собственост
ГКРешение №512/05.01.2012 по дело №370/2010Установителен иск * установяване право на собственост * обективно съединяване на искове * субективно съединяване на искове * нищожност на договор за продажба * нищожност-заобикаляне на закона * идентичност на имоти * съдебно-техническа експертиза * помощен план * реституция * замяна * доказателства и доказателствени средства
ГКРешение №476/26.10.2010 по дело №907/2009Установителен иск * установяване право на собственост * доказателства * доказателствена тежест * преклузия * придобивна давност * изменение на иска * произнасяне по непредявен иск
ГКРешение №194/14.07.2011 по дело №1101/2010Установителен иск * установяване право на собственост * допустимост на иск * висящност на процеса * иск за непълноти и грешки в кадастралната карта и кадастралните регистри, свързани със спор за материално право * сила на пресъдено нещо
ГКОпределение №598/29.11.2010 по дело №597/2010правен интерес * установителен иск * нищожност на договор
ГКРешение №556/18.06.2010 по дело №1325/2009договор за делба * владение * земеделски земи * придобивна давност * давностно владение * фактическа власт * свидетелски показания * Установителен иск
ГКОпределение №113/04.03.2009 по дело №2238/2008допустимост на иск * правен интерес * установителен иск
ТКОпределение №977/27.12.2010 по дело №673/2010Частна касационна жалба * вписване на несъщесвуващи обстоятелства * установителен иск
ГКРешение №688/27.05.2011 по дело №1555/2009Установителен иск * отрицателен установителен иск * установяване право на собственост * доказателства и доказателствени средства * право на ползване * допустимост на иск * земеделски земи * постройка * идентичност на имоти * нищожност-липса на форма * доказателства
ГКРешение №1011/12.03.2010 по дело №3409/2008Нищожност * установителен иск * установяване право на собственост * ревандикационен иск * предаване на владение * нередовност на исковата молба * нищожност-липса на предмет * нищожност-липса на съгласие * упълномощаване
ГКОпределение №416/05.07.2010 по дело №369/2010родова подсъдност * заповед за незабавно изпълнение * изпълнителен лист * Установителен иск
ГКОпределение №310/22.07.2009 по дело №216/2009установителен иск * допустимост на иск * възстановяване правото на собственост * гори * косвен съдебен контрол
ГКРешение №470/22.02.2012 по дело №1320/2010Установителен иск * установяване право на собственост * отрицателен установителен иск * допустимост на иск * земеделски земи * право на изкупуване от ползвател * трансформация на правото на ползване в право на собственост * право на ползване * постройка * правен интерес * самостоятелен обект * доказателства
ГКРешение №208/20.07.2011 по дело №709/2010Установителен иск * установяване право на собственост * индивидуализация на недвижим имот * свръх петитум * доказателства * изменение на регулационен план
ГКРешение №111/11.03.2011 по дело №446/2010Установителен иск * установяване право на собственост * трансформация на правото на ползване в право на собственост * реституция * земеделски земи * замяна * писмени доказателства * идентичност на имоти * право на изкупуване от ползвател
ГКРешение №239/29.04.2010 по дело №2942/2008Установителен иск * установителен иск * установяване право на собственост * общинска собственост * съсобственост * фактическа власт * обезщетение за ползване * писмени доказателства * трансформация на държавна собственост в общинска собственост
ГКРешение №13/25.03.2010 по дело №376/2009Установителен иск * установяване право на собственост * възстановяване правото на собственост * земеделски земи * реституция * придобивна давност
ГКРешение №157/01.03.2010 по дело №5013/2008Установителен иск * земеделски земи * установяване право на собственост * възстановяване правото на собственост
ГКОпределение №508/30.12.2008 по дело №2100/2008допустимост на иск * установителен иск * земеделски земи * иск за установяване правото на възстановяване на собствеността върху земеделски земи * реституция * вероизповедания * право на възстановяване
ГКРешение №415/2011/25.01.2012 по дело №1332/2010Установителен иск * установяване право на собственост * мотиви на въззивно решение * доклад по делото * преобразуване и приватизация на държавни и общински предприятия * забрана за посочване на нови факти и доказателства * правомощия на въззивната инстанция
ГКРешение №140/23.03.2010 по дело №4755/2008Установителен иск * установяване право на собственост * придобивна давност * презумпция за намерение да се държи вещта като своя * свидетелски показания * доказателства * фактическа власт * акцизни стоки без бандерол * наем
ГКРешение №77/09.03.2010 по дело №4209/2008Установителен иск * установяване право на собственост * реална част * застрояване * възстановяване правото на собственост * отчуждаване * земеделски земи * конкуренция на права * изменение на регулационен план * косвен съдебен контрол * държавна собственост * правоприемство
ГКОпределение №244/12.05.2010 по дело №180/2010допустимост на иск * заповед за незабавно изпълнение * установителен иск * Неустойка * прекомерност на неустойка
ГКРешение №515/10.01.2011 по дело №1194/2009Установителен иск * установяване право на собственост * земеделски земи * реституция * регулационен план * възстановяване правото на собственост
ТКОпределение №76/20.01.2010 по дело №824/2009установителен иск * установяване на вземане предявено в производство по несъстоятелност
ГКРешение №988/13.09.2010 по дело №573/2009Нищожност * нищожност на дарение * симулация * установителен иск * договор за покупко-продажба * дарение
ГКРешение №814/20.07.2011 по дело №1395/2009Установителен иск * установяване право на собственост * придобивна давност * земеделска кооперация * регулационен план * правен интерес * преждевременно предявен иск
ТКРешение №131/27.06.2013 по дело №621/2012Нищожност и недопустимост на съдебно решение * допустимост на иск * установителен иск * правен интерес * установяване неистинност на документ
ГКРешение №501/04.11.2010 по дело №933/2009Установителен иск * установяване право на собственост * земеделски земи * реституция * възстановяване правото на собственост * право на изкупуване от ползвател * доказателства * доказателствена тежест
ГКОпределение №264/07.07.2014 по дело №2998/2014Частна касационна жалба * недопустимост на иск * установителен иск * нищожност на нотариално действие * правен интерес * трето лице
ТКРешение №231/08.08.2012 по дело №325/2010Установителен иск * електроенергия * корекция на сметка * непредставяне на оригинал на документ
ГКРешение №387/17.05.2010 по дело №3956/2008установяване право на собственост * Установителен иск * правен интерес
ГКРешение №906/29.06.2011 по дело №60/2010Установителен иск * установяване право на собственост * придобивна давност * начало на давностен срок * възстановяване правото на собственост * подобрения * главен иск
ГКОпределение №583/18.07.2014 по дело №3211/2014Частна касационна жалба * установителен иск * пасивна процесуална легитимация * активна процесуална легитимация
ГКОпределение №309/04.07.2011 по дело №291/2011Изкупуване на част от съсобствен имот * допустимост на иск * обжалваем интерес * установителен иск * предложение за изкупуване
ГКРешение №201/10.03.2010 по дело №3582/2008реална част * право на изкупуване от ползвател * трансформация на правото на ползване в право на собственост * земеделски земи * Установителен иск * застрояване
ГКОпределение №451/16.07.2010 по дело №306/2010допустимост на иск * Установителен иск * трудова злополука
ГКРешение №51/11.03.2011 по дело №4209/2008Установителен иск * установяване право на собственост * реална част * благоустройствени мероприятия * държавна собственост * общинска собственост * застрояване * косвен съдебен контрол * възстановяване правото на собственост * земеделски земи
ГКРешение №66/12.04.2010 по дело №4152/2008Установителен иск * установяване право на собственост * правен интерес * земеделски земи * възстановяване правото на собственост * държавна собственост * отчуждаване
ГКРешение №477/27.07.2010 по дело №367/2009Установителен иск * установяване право на собственост * правен интерес * възстановяване правото на собственост * земеделски земи * трансформация на правото на ползване в право на собственост * придобивна давност * право на изкупуване от ползвател * отрицателен установителен иск
ГКРешение №81/08.03.2011 по дело №437/2010Установителен иск * установяване право на собственост * реална част * грешка в кадастрален план * преждевременно предявен иск * установяване право на собственост към минал момент * давностно владение * недопустимост на иск * изменение на дворищно-регулационен план
ГКРешение №274/11.05.2010 по дело №379/2009Установителен иск * установяване право на собственост * допустимост на иск * правен интерес * възстановяване правото на собственост * земеделски земи * застрояване
ГКРешение №137/12.08.2011 по дело №1516/2009Установителен иск * установяване право на собственост * доказателствена тежест * право на строеж * съпружеска имуществена общност * доказателства * дарения, направени във връзка или по време на брака на съпруг * придобивна давност * правомощия на въззивната инстанция * пълна трансформация * застрояване
ГКРешение №328/19.04.2010 по дело №590/2009Установителен иск * косвен съдебен контрол * реституция * нищожност на замяна * възстановяване правото на собственост * одържавени недвижими имоти * одържавени недвижими имоти
ГКРешение №398/22.10.2010 по дело №598/2010Установителен иск * установяване право на собственост * правен интерес * доказателствена тежест * иск за защита на нарушено владение
ГКРешение №278/29.06.2012 по дело №1132/2010Установителен иск * груб строеж * право на строеж * евентуален иск * Право на добросъвестния владелец на подобренията * погасителна давност
ГКРешение №28/04.05.2010 по дело №844/2009Установителен иск * указания на ВКС по прилагането и тълкуването на закона * установяване право на собственост * договор за покупко-продажба * реституция * придобивна давност * насрещен иск * конкуренция на права * земеделски земи
ГКРешение №541/06.07.2010 по дело №661/2009Установителен иск * установяване право на собственост * държавна собственост * придобивна давност * доказателства * правомощия на въззивната инстанция * доказателствена тежест
ГКОпределение №63/10.02.2009 по дело №12/2009обезпечителни мерки * предпоставки за допускане на обезпечение * установителен иск * правен интерес * обезпечение на бъдещ иск
ГКОпределение №72/15.02.2010 по дело №437/2009правен интерес * установителен иск * владение * установяване право на собственост * държавна собственост * възстановяване правото на собственост
ГКОпределение №357/11.06.2010 по дело №352/2010правен интерес * установителен иск * режим на съпружеска имуществена общност
ТКРешение №134/08.10.2009 по дело №38/2009Нищожност * договор за приватизационна продажба * правен интерес * установителен иск * допустимост на иск * преюдициално значение
ГКРешение №363/22.10.2012 по дело №1944/2009Установителен иск * установяване право на собственост * трансформация на правото на строеж в право на собственост * погасителна давност * начало на давностен срок * груб строеж * нищожност-липса на предмет
ТКРешение №148/04.10.2010 по дело №1055/2009Установителен иск * погасителна давност * прекъсване на давност * топлинна енергия * изпълнителен лист
ГКРешение №193/22.07.2011 по дело №1324/2010Установителен иск * установяване право на собственост * добросъвестно владение * вписване на искова молба * трето лице * унищожаване поради измама
ГКРешение №246/14.05.2010 по дело №344/2009Установителен иск * установяване право на собственост * ревандикационен иск * предаване на владение * изменение на иска * преминаване от установителен към осъдителен иск
ГКРешение №442/05.01.2012 по дело №1196/2010Установителен иск * заповед за изпълнение * недопустимост на иск * правен интерес
ТКРешение №38/15.05.2014 по дело №5/2013Установителен иск * електроенергия * общи условия * корекция на сметка
ГКРешение №685/03.11.2010 по дело №1201/2009Установителен иск * предаване на владение * нищожност * отмяна на констативен нотариален акт
ГКРешение №47/25.02.2011 по дело №1040/2010Установителен иск * договор за покупко-продажба * нищожност на договор * нищожност-липса на съгласие * погасителна давност
ТКРешение №21/25.02.2015 по дело №412/2014Установителен иск * връщане на даденото по развален договор * заповед за незабавно изпълнение * неизпълнение на договорни отношения
ГКРешение №38/24.07.2012 по дело №1348/2010Установителен иск * договор за дарение * разваляне на договор * отпаднало основание * начало на давностен срок * относителна недействителност * увреждане на кредитор * погасителна давност
ГКРешение №959/13.01.2010 по дело №3319/2008Установителен иск * установяване право на собственост * гори * общинска собственост * държавна собственост
ГКОпределение №619/03.11.2009 по дело №584/2009установителен иск * допустимост на иск * правен интерес
ГКРешение №227/20.10.2011 по дело №1569/2010Установителен иск * установяване право на собственост * земеделски земи * възстановяване правото на собственост * трето лице
ТКРешение №133/12.07.2010 по дело №946/2009Установителен иск * запис на заповед * авал * алонж * установителен иск за недействителност на едностранна сделка - запис на заповед
ГКРешение №883/14.12.2010 по дело №1432/2009Установителен иск * установяване право на собственост * придобивна давност * регулационен план * форма за валидност * приложим закон
ГКРешение №553/20.12.2011 по дело №1166/2011Установителен иск чл. 97, ал. 1 ГПК /отм./ * установителен иск * особени основания за нищожност на ипотека * законна ипотека * нищожност-противоречие на закона * неправилна правна квалификация * нищожност на вписване
ТКРешение №20/09.03.2011 по дело №311/2010Установителен иск * запис на заповед * допускане на експертиза * събиране на нови доказателства във въззивното производство
ГКРешение №1013/22.12.2009 по дело №5142/2008установяване право на собственост * давностно владение * Установителен иск
ГКРешение №147/19.07.2010 по дело №7/2009Установителен иск * установяване право на собственост * доказателства * благоустройствени мероприятия * правоприемство * преобразуване и приватизация на държавни и общински предприятия * предоставяне за стопанисване и управление * вписване на имот като актив в баланса на търговско дружество
ТКРешение №201/21.12.2013 по дело №799/2012Установителен иск * корекция на сметка * електроенергия
ГКОпределение №145/19.03.2010 по дело №630/2009установителен иск * правен интерес * владение * ревандикационен иск * съсобственост
ТКОпределение №501/21.07.2014 по дело №4716/2013Частна касационна жалба * прогласяване на нищожност * липса на правен интерес * акционер * джиро * Установителен иск
ГКОпределение №24/16.01.2015 по дело №7389/2014Частна касационна жалба * държавна такса * Делба * Установителен иск * уравнение на дялове
ГКРешение №201/11.05.2011 по дело №449/2010Установителен иск * установяване право на собственост * допустимост на иск * владение * правен интерес
ГКРешение №71/28.02.2011 по дело №1217/2009Установителен иск * установяване право на собственост * обективни предели на сила на пресъдено нещо * давностно владение * земеделски земи * начало на давностен срок * зачитане на решението * трансформация на правото на ползване в право на собственост * право на изкупуване от ползвател
ГКРешение №16/25.10.2010 по дело №2659/2008Установителен иск * писмени доказателства * наследяване * реституция
ГКРешение №197/28.06.2010 по дело №875/2009Установителен иск * установяване право на собственост * земеделски земи * придобивна давност * обстоятелствена проверка * общинска собственост * държавна собственост * трансформация на държавна собственост в общинска собственост * правен интерес * доказателствена тежест * забрана за придобиване по давност
ГКРешение №583/05.07.2010 по дело №1537/2009Установителен иск * установяване право на собственост * сила на пресъдено нещо * възстановяване правото на собственост * одържавени недвижими имоти * реституция * допустимост на иск * отчуждаване
ГКРешение №82/05.09.2012 по дело №964/2010Установителен иск * установяване право на собственост * нередовност на исковата молба * правомощия на въззивната инстанция * индивидуализация на недвижим имот * трансформация на правото на ползване в право на собственост
ГКРешение №107/10.08.2011 по дело №78/2010Установителен иск * установяване право на собственост * правен интерес * доказателства * преклузия * правомощия на въззивната инстанция * конкуренция на права * отрицателен установителен иск
ГКРешение №910/11.07.2011 по дело №1512/2009Установителен иск * установяване право на собственост * преобразуване и приватизация на държавни и общински предприятия * правоприемство * предоставяне за стопанисване и управление * вписване на имот като актив в баланса на търговско дружество * акт за държавна собственост * идентичност на имоти
ГКРешение №532/06.07.2010 по дело №1459/2009Установителен иск * установяване право на собственост * право на строеж * суперфиция * приращения * съсобственост * придобивна давност * доказателства * правомощия на въззивната инстанция * презумпция за намерение да се държи вещта като своя * незаконен строеж
ГКРешение №463/05.07.2010 по дело №896/2009Установителен иск * установяване право на собственост * земеделски земи * придобивна давност * реституция * добросъвестно владение * косвен съдебен контрол * нищожност на административен акт * право на изкупуване от ползвател
ГКРешение №743/14.03.2011 по дело №1720/2009Установителен иск * установяване право на собственост * таван * етажна собственост * съсобственост * общи части * промяна на предназначение на общи части * възражение за изтекла давност
ГКРешение №95/09.03.2012 по дело №548/2010Установителен иск * установяване право на собственост * отрицателен установителен иск * план за новообразувани имоти * придобивна давност * право на ползване * недобросъвестно владение * доказателствена тежест * оспорване на истинността на документ * официален свидетелстващ документ
ТКРешение №248/17.01.2011 по дело №224/2010Нищожност на действия и сделки * несъстоятелност * установителен иск * плащане от длъжник след началната дата на неплатежоспособността * активна легитимация на ищец
ГКОпределение №275/11.04.2014 по дело №1637/2014Частна касационна жалба * допустимост на иск * установителен иск * нищожност на делба
ТКРешение №9/12.09.2013 по дело №616/2011Установителен иск * периодични плащания * давност
ГКРешение №306/29.06.2011 по дело №961/2010Установителен иск * установяване право на собственост * придобивна давност * презумпция за намерение да се държи вещта като своя * правомощия на въззивната инстанция * договор за покупко-продажба * недопустимост на решение * произнасяне по непредявен иск
ТКРешение №43/04.07.2012 по дело №513/2011Установителен иск * произнасяне по непредявен иск * вписване в търговски регистър * нищожност на вписване в търговски регистър
ГКРешение №144/15.09.2010 по дело №5105/2008Установителен иск * установяване право на собственост * придобивна давност * наследяване * доказателства * недопустим съдебен акт
ГКОпределение №113/16.03.2009 по дело №100/2009общи части * етажна собственост * установителен иск * сила на пресъдено нещо * допустимост на иск
ГКОпределение №480/27.07.2010 по дело №221/2010допустимост на иск * установителен иск * преклузивен срок * заповед за изпълнение * Иск за оспорване на вземането
ГКРешение №31/06.07.2010 по дело №2987/2008Установителен иск * установяване право на собственост към минал момент * спор за материално право на собственост върху земеделски земи * грешка в кадастрален план * земеделски земи * конститутивно действие * възстановяване в стари реални граници * възстановяване с план за земеразделяне в нови реални граници
ГКРешение №184/03.08.2011 по дело №1051/2010Установителен иск * установяване право на собственост * приращения * давностно владение
ГКРешение №406/04.08.2010 по дело №80/2009Установителен иск * установяване право на собственост * отмяна на констативен нотариален акт * саморъчно завещание * държавна собственост * правен интерес * отчуждаване * приращения * право на строеж върху държавна земя * наследствено правоприемство * конкуренция на права * нередовност на исковата молба
ГКРешение №344/01.11.2011 по дело №1451/2010Ревандикационен иск * предаване на владение * установяване право на собственост * Установителен иск * правомощия на въззивната инстанция при ново разглеждане на делото * указания на ВКС * контрол за валидност на административен акт * доказателства * земеделски земи * реституция * възстановяване правото на собственост
ГКРешение №223/14.05.2012 по дело №1186/2011Ревандикационен иск * установителен иск * нищожност-противоречие на закона * отмяна на констативен нотариален акт * насрещен иск * давностно владение * нищожност на нотариално действие * договор за гледане и издръжка
ГКРешение №49/01.02.2011 по дело №1389/2009Установителен иск * установяване право на собственост * съсобственост * правомощия на въззивната инстанция * допустимост на иск * реална част * правна квалификация * грешка в кадастрален план
ТКРешение №233/21.12.2013 по дело №514/2012Установителен иск * разваляне на договор * издаване на изпълнителен лист * запис на заповед
ГКРешение №719/06.01.2011 по дело №1539/2009Установителен иск * установяване право на собственост * преклузия * придобиване по време на брака * доказателства * правомощия на въззивната инстанция * служебно начало
ТКРешение №141/30.11.2009 по дело №369/2009правен интерес * право на членство * корпорация на публично право * противоречие със закона * Установителен иск
ГКРешение №314/28.11.2011 по дело №1061/2010Установителен иск * установяване право на собственост * предаване на владение * общинска собственост * придобивна давност * отчуждително действие на регулационен план * благоустройствени мероприятия * доказателства * правомощия на въззивната инстанция * забрана за придобиване по давност * преклузия
ГКОпределение №371/28.09.2010 по дело №320/2010установителен иск * допустимост на иск * земеделски земи * възстановяване правото на собственост * правомощия на въззивната инстанция
ГКРешение №313/07.10.2011 по дело №15/2010установителен иск * Ревандикационен иск * отмяна-нарушено право на участие * отмяна-ненадлежно представителство * отмяна-противоречие с друго влязло в сила решение * особен представител
ГКРешение №424/10.11.2011 по дело №1531/2010Установителен иск * установяване право на собственост * право на изкупуване от ползвател * доказателства * трансформация на правото на ползване в право на собственост * индивидуализация на недвижим имот * представяне на документи на хартиен носител * застрояване
ГКРешение №179/31.05.2012 по дело №161/2011установителен иск * спор за възстановяване на земеделски имоти, включени в строителните граници * давностно владение * присъединяване на владение
ТКРешение №174/28.10.2010 по дело №1085/2009Установителен иск * установяване право на собственост * активна легитимация на ищец * давностно владение * владение
ГКРешение №368/07.07.2010 по дело №4749/2008Установителен иск * установяване право на собственост * правен интерес * отрицателен установителен иск * допустимост на иск * приращения
ТКОпределение №384/23.06.2009 по дело №301/2009правен интерес * установителен иск * неистински документ
ТКРешение №85/01.08.2013 по дело №155/2012Установителен иск * произнасяне по недопустим иск * решение на общо събрание * отмяна на регистърно решение
ГКРешение №627/05.10.2010 по дело №1623/2009Установителен иск * установяване право на собственост * земеделски земи * придобивна давност * начало на давностен срок * трансформация на правото на ползване в право на собственост * право на изкупуване от ползвател * доказателства * добросъвестно владение
ТКРешение №166/11.05.2016 по дело №1797/2014Установителен иск * електроенергия * потребител * корекция на сметка
ГКРешение №899/04.01.2011 по дело №1990/2009Установителен иск * установяване право на собственост * отмяна на отчуждаване * благоустройствени мероприятия * косвен съдебен контрол * застрояване
ГКРешение №21/04.02.2011 по дело №1327/2009Установителен иск * установяване право на собственост * земеделски земи * придобивна давност * доказателствена тежест * общинска собственост
ТКРешение №137/15.11.2011 по дело №927/2010Нищожност и недопустимост на съдебно решение * установителен иск * електроенергия
ГКРешение №330/28.11.2011 по дело №1519/2010Установителен иск * установяване право на собственост * добросъвестно владение * прекъсване на давност * придобивна давност * възстановяване правото на собственост * земеделски земи
ГКРешение №313/21.07.2010 по дело №201/2009Установителен иск * прекратяване на трудовото правоотношение * прекратяване на трудовия договор от работника или служителя с предизвестие * договор за повишаване на квалификация * договорна неустойка * съдържание на заповед за уволнение
ГКОпределение №555/29.09.2009 по дело №451/2009допустимост на иск * установителен иск * установяване право на собственост * земеделски земи * прекъсване на давност * възстановяване правото на собственост
ГКРешение №405/20.12.2011 по дело №6/2011Установителен иск * установяване право на собственост * правен интерес * допустимост на иск
ГКРешение №805/06.01.2011 по дело №214/2009Установителен иск * установяване право на собственост * придобивна давност * незаконен строеж * връчване на съдебни книжа * правомощия на въззивната инстанция
ГКРешение №600/29.06.2010 по дело №798/2009право на ползване * земеделски земи * конкуренция на права * право на изкупуване от ползвател * Установителен иск
ТКРешение №94/27.07.2010 по дело №943/2009Иск за оспорване на вземане по изпълнителен лист * запис на заповед * погасителна давност * установителен иск * прекъсване на давност
ТКРешение №141/29.02.2012 по дело №628/2010Установителен иск * безвъзмездна финансова помощ по програма САПАРД * забрана за разпоредителни действия * прехвърляне на търговско предприятие
ГКРешение №477/08.11.2010 по дело №909/2009Установителен иск * предаване на владение * придобивна давност * отмяна на констативен нотариален акт * присъединяване на владение
ГКРешение №46/12.03.2010 по дело №725/2009Установителен иск * установяване право на собственост * право на строеж * нищожност * нищожност-липса на предмет
ГКРешение №331/06.07.2010 по дело №330/2009Установителен иск * установяване право на собственост * доказателствена тежест * отчуждаване * земеделски земи * възстановяване правото на собственост
ТКРешение №65/19.05.2010 по дело №757/2009Иск за оспорване на вземане по изпълнителен лист * установителен иск * правен интерес
ГКРешение №360 /14.10.2011 по дело №1385/2010Установителен иск * реституция * земеделски земи * индивидуализация на недвижим имот * възстановяване правото на собственост * установяване право на собственост към минал момент
ГКРешение №344/27.07.2010 по дело №19/2009Установителен иск * установяване право на собственост * съсобственост * възстановяване правото на собственост * земеделски земи * реална част * отмяна на констативен нотариален акт
ГКРешение №6/31.01.2013 по дело №470/2012Нищожност * установителен иск * нищожност на договор * договор за покупко-продажба
ГКРешение №116/31.08.2012 по дело №314/2010Установителен иск * установяване право на собственост * главно встъпване * придобивна давност * начало на давностен срок * наследяване * намерение за своене * съсобственост
ГКРешение №670/25.10.2010 по дело №1649/2009Установителен иск * установяване право на собственост * съпружеска имуществена общност * публична продан * принудително изпълнение * давностно владение * вписване на възбрана * договор за дарение
ГКОпределение №481/28.10.2015 по дело №4760/2015Частна касационна жалба * обезпечаване на предявен иск * спиране на изпълнение на съдебно решение * нищожност на договор за дарение * Установителен иск
ГКОпределение №309/25.05.2011 по дело №174/2011отклонения в площта на недвижим имот * произнасяне по непредявен иск * договор за покупко-продажба * установителен иск
ГКРешение №264/27.06.2012 по дело №825/2010Установителен иск * допустимост на иск * преждевременно предявен иск * държавна собственост * Иск за установяване правото на възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд * гори
ГКРешение №762/20.07.2011 по дело №1371/2009Установителен иск * установяване право на собственост * доказателства * идентичност на имоти * отчуждаване * наследяване по закон * вещо лице
ГКРешение №538/17.01.2011 по дело №960/2009Установителен иск * установяване право на собственост * реална част * доказателства и доказателствени средства * земеделски земи * трансформация на правото на ползване в право на собственост * оспорване на истинността на документ * писмени доказателства
ГКРешение №375/19.01.2012 по дело №1469/2010Установителен иск * установяване право на собственост * възстановяване правото на собственост * земеделски земи * държавна собственост * косвен съдебен контрол * благоустройствени мероприятия * реституция
ГКОпределение №306/22.07.2009 по дело №281/2009сила на пресъдено нещо * Ревандикационен иск * установителен иск * съсобственост
ГКРешение №315/18.06.2010 по дело №1055/2009Установителен иск * установяване право на собственост * очевидна фактическа грешка * свръх петитум * съсобственост * отмяна на констативен нотариален акт
ГКРешение №301/27.09.2012 по дело №1423/2009Установителен иск * установяване право на собственост * право на строеж * погасителна давност * начало на давностен срок * допустимост на иск * груб строеж * самостоятелен обект
ГКОпределение №124/24.03.2010 по дело №45/2010спиране на производството по делото * преюдициално значение * делба * установителен иск * придобивна давност * инцидентен установителен иск * недействителност на разпореждане с наследство
ТКРешение №104/05.07.2010 по дело №885/2009Установителен иск * корекция на сметка * електроенергия * доказателствена тежест * отрицателен установителен иск
ГКРешение №389/25.10.2011 по дело №1362/2010Установителен иск * недостоен да наследява * наследствено правоприемство
ГКОпределение №424/12.10.2009 по дело №305/2009сила на пресъдено нещо * ревандикационен иск * установителен иск * идентичност по страни, предмет и основание * *
ГКРешение №236/26.05.2011 по дело №644/2010Установителен иск * установяване право на собственост * доказателства * съдебно-техническа експертиза * право на изкупуване от ползвател * принцип на диспозитивното начало * правомощия на въззивната инстанция * допълнителна държавна такса * отмяна на нотариален акт * застрояване
ТКРешение №44/23.03.2012 по дело №513/2010Установителен иск * електроенергия * корекция на сметка
ГКРешение №604/11.11.2009 по дело №382/2009отмяна-нови обстоятелства * Установителен иск
ГКРешение №305/28.11.2011 по дело №1421/2010Установителен иск * установяване право на собственост * общинска собственост * временни постройки * правоприемство * преобразуване на кооперации * забрана за придобиване по давност
ГКРешение №555/01.07.2010 по дело №1259/2009Установителен иск * установяване право на собственост * доказателства * реституция * придобивна давност * реална част * земеделски земи * забрана за придобиване по давност * договор за покупко-продажба * отчуждително действие на регулационен план * индивидуализация на недвижим имот
ГКРешение №744/07.04.2011 по дело №1698/2009Установителен иск * установяване право на собственост * правоприемство * давностно владение * общинска собственост * право на строеж * кооперация * постройка
ГКОпределение №42/22.01.2014 по дело №7789/2013обезпечение на бъдещ иск * установителен иск * предпоставки за допускане на обезпечение * трето лице * защита на трето лице срещу изпълнението
ГКРешение №982/30.12.2009 по дело №4417/2008установяване право на собственост * обезщетение за ползване * придобивна давност * незаконен строеж * земеделски земи * Установителен иск * защита правото на собственост от неоснователни действия
ГКРешение №134/03.08.2012 по дело №728/2010Установителен иск * установяване право на собственост * възстановяване правото на собственост * земеделски земи * план за новообразувани имоти * замяна
ТКРешение №175/23.12.2015 по дело №3021/2014Установителен иск * указания на съда * заключение на вещо лице
ГКОпределение №382/23.09.2009 по дело №311/2009обезпечение на предявен иск * установителен иск * обезпечителни мерки
ГКРешение №372/07.08.2012 по дело №121/2010Установителен иск * установяване право на собственост * възстановяване правото на собственост * земеделски земи * свидетелски показания * установяване недействителност на предоставянето на право на ползване * постройка * идентичност на имоти
ГКОпределение №306/28.06.2013 по дело №2151/2013недопустимост на иск * установителен иск * инициатива за свикване на общо събрание на етажната собственост * правен интерес
ГКРешение №341/11.11.2011 по дело №992/2010Установителен иск * установяване право на собственост * правомощия на въззивната инстанция
ГКОпределение №285/03.06.2009 по дело №1366/2008установителен иск * правен интерес * допустимост на иск
ГКРешение №373/08.06.2010 по дело №4230/2008Нищожност * държавна собственост * нищожност * установителен иск * преобразуване на държавни предприятия в еднолични търговски дружества * право на ползване * договор за наем * ликвидация
ТКРешение №171/16.02.2011 по дело №163/2010Установителен иск * недопустим съдебен акт * произнасяне по непредявен иск
ГКРешение №863/18.07.2011 по дело №35/2010Установителен иск * установяване право на собственост * земеделски земи * придобивна давност * забрана за придобиване по давност * възстановяване правото на собственост
ТКРешение №159/30.09.2013 по дело №773/2012Установителен иск * електроенергия * корекция на сметка
ГКРешение №133/14.03.2011 по дело №2020/2009Установителен иск * установяване право на собственост * преклузия * идентичност по страни, предмет и основание * сила на пресъдено нещо * зачитане на решението * установяване истинността или неистинността на документ
ГКОпределение №421/09.10.2009 по дело №406/2009сила на пресъдено нещо * ревандикационен иск * установителен иск * правен интерес
ГКРешение №346/30.11.2011 по дело №1556/2010Установителен иск * установяване право на собственост * правен интерес * забрана за придобиване по давност * поправка и допълване на съдебен протокол * принцип на случайното разпределение на делата
ГКРешение №85/14.07.2011 по дело №635/2010Установителен иск * установяване право на собственост * оспорване на истинността на документ * придобивна давност * доказателствена тежест * официален документ * акт за гражданско състояние
ГКРешение №326/24.09.2010 по дело №602/2009Установителен иск * установяване право на собственост * възстановяване правото на собственост * гори * правен интерес * допустимост на иск * констативен нотариален акт
ГКРешение №410/29.10.2010 по дело №292/2010Установителен иск * установяване право на собственост * суперфиция * право на строеж * приращения * погасителна давност * отмяна на констативен нотариален акт
ГКРешение №108/10.04.2012 по дело №1063/2010Установителен иск * установяване право на собственост * придобивна давност * официален документ * давностно владение * обезщетение за ползване * доказателствена тежест * презумпция за намерение да се държи вещта като своя
ГКРешение №837/25.11.2010 по дело №1671/2009Установителен иск * установяване право на собственост * допустимост на иск * отрицателен установителен иск * реална част * самостоятелен обект * правен интерес * съсобственост * давностно владение
ГКОпределение №365/24.10.2008 по дело №1612/2008допустимост на иск * установителен иск * дисциплинарно наказание * дисциплинарно наказание предупреждение за уволнение * имуществена отговорност на работник или служител
ГКРешение №317/03.08.2012 по дело №257/2010Установителен иск * установяване право на собственост * придобивна давност * обстоятелствена проверка * приемство в процеса * индивидуализация на недвижим имот
ГКРешение №189/05.08.2011 по дело №1150/2010Установителен иск * установяване право на собственост * земеделски земи * одържавени недвижими имоти * придобивна давност
ГКРешение №727/28.10.2010 по дело №1880/2009Установителен иск * установяване право на собственост * индивидуализация на недвижим имот * реституция * одържавени недвижими имоти * самостоятелен обект * застрояване
ГКРешение №72/17.02.2010 по дело №1066/2009Установителен иск * изменение на иска * преминаване от установителен към осъдителен иск
ТКРешение №165/19.11.2009 по дело №103/2009Установителен иск * корекция на сметка
ГКОпределение №195/17.04.2009 по дело №206/2009правен интерес * нищожност на съдебна спогодба * делба * установителен иск
ГКРешение №249/04.07.2011 по дело №621/2010Установителен иск * установяване право на собственост * възстановяване правото на собственост * придобивна давност * земеделски земи
ГКРешение №380/04.08.2010 по дело №110/2009Установителен иск * установяване право на собственост * придобивна давност * земеделски земи * възстановяване правото на собственост * обезщетяване на собственици на одържавени недвижими имоти * форма за валидност * държавна собственост * общинска собственост * фактическа власт * давностно владение * забрана за придобиване по давност
ГКРешение №447/30.12.2010 по дело №333/2010Установителен иск * установяване право на собственост * одържавени недвижими имоти * отчуждаване * реституция * обезщетяване на собственици на одържавени недвижими имоти
ГКРешение №413/29.06.2010 по дело №900/2009Установителен иск * установяване право на собственост * съпружеска имуществена общност * разваляне на договор * продажба на чужда вещ * вписване на искова молба
ГКОпределение №357/30.06.2009 по дело №293/2009нередовност на исковата молба * указания на съда * установителен иск * иск за непълноти и грешки в кадастралната карта и кадастралните регистри, свързани със спор за материално право
ГКОпределение №71/10.03.2014 по дело №7287/2013делба * преюдициални въпроси в производството за делба * преклузия * спиране на производството по делото * установителен иск * нищожност на завещателно разпореждане
ГКОпределение №482/30.12.2008 по дело №2210/2008допустимост на иск * установителен иск * земеделски земи * правен интерес * административен ред * право на възстановяване
ГКОпределение №177/17.04.2009 по дело №93/2009главно встъпване * правен интерес * установителен иск * ревандикационен иск
ГКОпределение №443/18.12.2008 по дело №2173/2008гори * Установителен иск * правен интерес * обжалваем интерес * иск за установяване правото на възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд * реституция * допустимост на иск
ГКРешение №107/29.03.2010 по дело №434/2009Установителен иск * установяване право на собственост * земеделски земи * минимален размер на имот * придобивна давност
ТКОпределение №574/19.07.2011 по дело №463/2011Частна касационна жалба * установителен иск * правоприемство между юридически лица
ГКРешение №445/31.07.2012 по дело №283/2010Установителен иск * давностно владение
ТКРешение №87/02.08.2013 по дело №68/2012Иск на трети лица * установителен иск * вписване на несъщесвуващи обстоятелства * договор за продажба на дружествени дялове * недопустим съдебен акт * нищожност на решение на съвета на директорите
ГКРешение №176/20.05.2010 по дело №452/2009Установителен иск * възстановяване правото на собственост * реституция * доказателствена тежест * земеделски земи * установяване право на собственост
ГКОпределение №571/11.10.2010 по дело №519/2010местна подсъдност * установителен иск * договор за наем * мълчаливо продължаване на договор за наем
ТКРешение №1/05.02.2014 по дело №35/2013Нищожност и недопустимост на съдебно решение * правен интерес * установителен иск * стопанисване на дивеч
ГКРешение №37/11.03.2010 по дело №528/2009Установителен иск * установяване право на собственост * съсобственост
ГКРешение №327/2011/10.02.2012 по дело №1588/2010Установителен иск * земеделски земи * нищожност на административен акт * възстановяване правото на собственост
ГКОпределение №424/05.12.2008 по дело №1723/2008земеделски земи * Спор за материално право на собственост върху земеделски земи * установителен иск * допустимост на иск * преждевременно предявен иск * право на възстановяване * установяване право на собственост към минал момент
ГКРешение №460/02.05.2012 по дело №275/2011установителен иск * Отмяна на отчуждаване * възстановяване правото на собственост * косвен съдебен контрол
ГКРешение №462/09.05.2012 по дело №249/2011установителен иск * реституция
ГКРешение №73/11.04.2011 по дело №1181/2010Установителен иск * установяване право на собственост * земеделски земи * начало на давностен срок * план за новообразувани имоти * придобивна давност * трансформация на правото на ползване в право на собственост
ГКОпределение №53/20.01.2015 по дело №7297/2014Частна касационна жалба * трансформация * Установителен иск * ревандикационен иск * иск за неоснователно обогатяване * преюдициалност * спиране на производството по делото * обективно съединяване на искове
ТКРешение №128/25.02.2015 по дело №2611/2013Установителен иск * писмени доказателства * отговор на искова молба * електроенергия * свидетелски показания
ГКОпределение №245/11.05.2009 по дело №112/2009установителен иск * правен интерес * придобивна давност * възстановяване правото на собственост * земеделски земи * допустимост на иск
ГКРешение №19/27.01.2010 по дело №1523/2008 * Установителен иск
ГКРешение №69/24.06.2011 по дело №584/2010Установителен иск * договор за заем * лихва
ГКОпределение №286/27.06.2011 по дело №239/2011сервитут * придобивна давност * установителен иск * правен интерес * подведомственост
ТКРешение №164/02.03.2016 по дело №2446/2014Установителен иск * електроенергия * корекция на сметка * потребител
ГКРешение №812/18.01.2010 по дело №3845/2008право на изкупуване от ползвател * застрояване * доказателства * Установителен иск
ГКРешение №181/07.07.2011 по дело №1159/2010Установителен иск * установяване право на собственост * право на строеж * етажна собственост * възстановяване на запазена част * отмяна на констативен нотариален акт
ГКРешение №530/05.07.2010 по дело №1560/2009Установителен иск * ревандикационен иск * установяване право на собственост * предаване на владение * сила на пресъдено нещо * насрещен иск * давностно владение * доказателствена тежест * обективно съединяване на искове * отрицателен установителен иск
ТКРешение №110/19.11.2009 по дело №112/2009установителен иск * правен интерес * загуба на правосубектност на длъжник * Установителен иск
ГКРешение №628/09.12.2009 по дело №559/2009установяване право на собственост * придобивна давност * реституция * одържавени недвижими имоти * Установителен иск
ГКРешение №653/08.10.2010 по дело №1441/2009Установителен иск * установяване право на собственост * давностно владение * отмяна на констативен нотариален акт
ГКРешение №528/11.06.2010 по дело №1421/2009Установителен иск * установяване на произход * припознаване * поправка на грешка в акт за гражданско състояние
ТКРешение №31/09.09.2010 по дело №400/2009Установителен иск * погасителна давност * абсолютна погасителна давност за наказателно преследване * прекратяване на изпълнителното производство
ГКРешение №770/10.01.2011 по дело №312/2010Установителен иск * обезщетение за оставане без работа
Определение №428/27.09.2010 по дело №допустимост на иск * установителен иск * установяване право на собственост * възстановяване правото на собственост * конститутивно действие * земеделски земи * индивидуализация на недвижим имот
ГКРешение №891/12.01.2011 по дело №1638/2009Установителен иск * установяване право на собственост * съпружеска имуществена общност * придобиване по време на брака * давностно владение * отмяна на констативен нотариален акт * придобивна давност * сила на пресъдено нещо
ГКРешение №487/30.12.2010 по дело №381/2010Установителен иск * установяване право на собственост * одържавени недвижими имоти * отчуждаване * реституция * държавна собственост
ГКРешение №806/11.01.2011 по дело №1000/2009Установителен иск * установяване право на собственост * държавна собственост * доказателства * правоприемство * земеделски земи * вписване на имот в капитала на търговско дружество * преобразуване и приватизация на държавни и общински предприятия * предоставяне за стопанисване и управление
ГКРешение №59/16.06.2016 по дело №4364/2015Иск за съществуване на вземането * заповедно производство * Установителен иск
ГКОпределение №320/11.06.2009 по дело №226/2009допустимост на иск * иск за непълноти и грешки в кадастралната карта и кадастралните регистри, свързани със спор за материално право * Установителен иск * Иск за определяна на граници
ГКРешение №213/18.06.2012 по дело №61/2010Установителен иск * установяване право на собственост * право на строеж * погасителна давност * самостоятелен обект * груб строеж
ГКРешение №543/21.01.2011 по дело №1348/2009Установителен иск * установяване право на собственост * земеделски земи * трансформация на правото на ползване в право на собственост * реална част * възстановяване правото на собственост
ГКРешение №460/20.10.2010 по дело №230/2010Установителен иск * установяване право на собственост * земеделски земи * помощен план * план за новообразувани имоти * правен интерес * възстановяване правото на собственост
ГКРешение №330/06.07.2010 по дело №4033/2008Установителен иск * установяване право на собственост * отчуждително действие на регулационен план * доказателствена тежест * държавна собственост * спор за материално право * придаване на части към недвижим имот
ГКРешение №1016/18.07.2011 по дело №4327/2008Установителен иск * правоприемство * преобразуване на кооперации * ревандикационен иск * установяване право на собственост
ГКРешение №171/08.07.2010 по дело №5400/2008Установителен иск * установяване право на собственост * право на строеж * делба на наследство * договор за покупко-продажба * погасителна давност
ГКРешение №151/13.07.2011 по дело №409/2010Установителен иск * договор за покупко-продажба * симулация * нищожност * дарение * свидетелски показания * право на ползване
ГКРешение №391/01.11.2011 по дело №1493/2010Установителен иск * установяване право на собственост * допустимост на иск * отрицателен установителен иск * сила на пресъдено нещо * правен интерес * недопустим съдебен акт
ГКРешение №983/29.12.2009 по дело №4305/2008установяване право на собственост * владение * фактическа власт * земеделски земи * отказ от наследство * придобивна давност * Установителен иск
ГКРешение №602/11.11.2009 по дело №603/2009отмяна-нарушено право на участие * Установителен иск
ГКРешение №176/15.03.2010 по дело №3057/2008установяване право на собственост * придобивна давност * владение * Установителен иск
ГКРешение №333/27.08.2010 по дело №304/2010Установителен иск * установяване право на собственост * земеделски земи * право на изкупуване от ползвател * доказателства
ГКОпределение №513/10.11.2008 по дело №842/2008земеделски земи * правен интерес * допустимост на иск * процесуални предпоставки * Установителен иск * конститутивно действие * право на възстановяване
ТКРешение №233/02.12.2014 по дело №4690/2013Иск за съществуване на вземането * Установителен иск * лихва
ГКОпределение №291/02.07.2009 по дело №210/2009допустимост на иск * Установителен иск * възстановяване правото на собственост * преждевременно предявен иск * право на изкупуване от ползвател * указания на съда * нередовност на исковата молба * застрояване
Решение №799/16.11.2010 по дело №Установителен иск * установяване право на собственост * давностно владение * постройка * редовност на исковата молба * самостоятелен обект * активна процесуална легитимация
ТКРешение №165/31.10.2013 по дело №1202/2011Установителен иск * възражение пред въззивен съд в заповедно производство * недопустим съдебен акт * заповед за незабавно изпълнение
ГКРешение №731/18.07.2011 по дело №1240/2009Установителен иск * установяване право на собственост * доказателствена сила на нотариален акт * констативен нотариален акт * замяна * доказателствена тежест * оспорване на истинността на документ * индивидуализация на недвижим имот
ГКРешение №422/13.03.2013 по дело №223/2012Установителен иск * установяване право на собственост * вписване на искова молба * вписване на съдебно решение * действие на вписването * неправилна правна квалификация
ТКОпределение №217/02.03.2010 по дело №99/2010установителен иск * договор за залог на акции * арбитражна клауза
ГКРешение №152/03.09.2011 по дело №270/2010Установителен иск * установяване право на собственост * преобразуване на кооперации * възстановяване правото на собственост
ГКРешение №270/28.06.2010 по дело №448/2009Установителен иск * установяване право на собственост * определяне на граници * нередовност на исковата молба
ГКРешение №256/11.06.2012 по дело №1154/2011установителен иск * произнасяне по непредявен иск * недопустимост на решение * правен интерес * принцип на диспозитивното начало
ГКРешение №773/09.11.2010 по дело №208/2009Установителен иск * установяване право на собственост * придобивна давност * забрана за придобиване по давност * постройка * отмяна на констативен нотариален акт * форма за валидност
ГКОпределение №386/05.08.2010 по дело №538/2009правен интерес * установителен иск * възстановяване правото на собственост * земеделски земи * реституция
ГКРешение №345/14.10.2011 по дело №585/2011отмяна-противоречие с друго влязло в сила решение * Установителен иск * преобразуване на лично имущество
ТКРешение №177/24.02.2011 по дело №958/2009Установителен иск * апорт * описание на непарична вноска * търговско дружество с държавно участие в капитала
ТКРешение №182/11.11.2013 по дело №350/2012Установителен иск * произнасяне по недопустим иск
ГКРешение №28/01.07.2011 по дело №243/2010Установителен иск * неустойка * договор за повишаване на квалификация * неизпълнение * нищожност на неустойка * прекомерност на неустойка
ГКРешение №378/21.12.2010 по дело №1323/2009Установителен иск * установяване право на собственост * преобразуване на кооперации * правоприемство * държавна собственост * възстановяване правото на собственост
ГКРешение №27/26.01.2011 по дело №1687/2009Установителен иск * установяване право на собственост * индивидуализация на недвижим имот * възстановяване в стари реални граници * земеделски земи * конкуренция на права
ГКРешение №325/27.09.2012 по дело №1718/2009Установителен иск * установяване право на собственост * самостоятелен обект * груб строеж * нищожност-липса на предмет * нищожност на договор за продажба
ГКРешение №679/13.01.2010 по дело №1496/2008Установителен иск * установяване право на собственост * косвен съдебен контрол
ГКРешение №20/26.02.2010 по дело №568/2009Установителен иск * установяване право на собственост * преобразуване на кооперации
ГКРешение №430/12.07.2010 по дело №2480/2008Установителен иск * установяване право на собственост * доказателствена тежест * придобивна давност * презумпция за намерение да се държи вещта като своя * присъединяване на владение * съвладение
ГКРешение №287/13.07.2011 по дело №1032/2010Установителен иск * установяване право на собственост * сила на пресъдено нещо на мотиви на решение * земеделски земи * идентичност на имоти * доказателства * възстановяване правото на собственост * реституция
ГКРешение №379/26.05.2010 по дело №40/2009Установителен иск * тълкуване на едностранна сделка * нищожност на завещателно разпореждане * саморъчно завещание * наследствено правоприемство * фактическа власт * етажна собственост * общи части * придобивна давност * акцизни стоки без бандерол * установяване право на собственост
ГКРешение №472/25.11.2011 по дело №1453/2010Установителен иск * установяване право на собственост * правна квалификация * земеделски земи * приложим закон * недопустимост на решение
ГКРешение №39/22.05.2012 по дело №179/2009Установителен иск * установяване право на собственост * предаване на владение * прекъсване на давност * самостоятелен обект * държавна собственост * сила на пресъдено нещо
ТКРешение №186/13.12.2014 по дело №1026/2012Установителен иск * запис на заповед * прихващане * възражение за прихващане * установителен иск в заповедно производство
ГКОпределение №370/17.07.2015 по дело №3631/2015Частна касационна жалба * прекратяване на производството по делото * недопустимост на иск * правен интерес * Установителен иск * преюдициалност на спор
ГКРешение №513/13.12.2011 по дело №1612/2010Установителен иск * установяване право на собственост * реална част * давностно владение * земеделски земи * реституция * давностен срок
ТКРешение №158/04.02.2016 по дело №247/2015Установителен иск * недопустим съдебен акт * заличаване на вписани обстоятелства * вписване в имотен регистър
ГКРешение №677/05.11.2010 по дело №826/2009Установителен иск * установяване право на собственост * земеделски земи * държавна собственост * благоустройствени мероприятия * постройка
ГКРешение №768/02.11.2010 по дело №1958/2009Установителен иск * установяване право на собственост * юридическо лице с нестопанска цел * постройка * право на строеж * застрояване
ГКОпределение №300/12.06.2009 по дело №324/2009допустимост на иск * иск за неоснователно обогатяване * установителен иск * Нищожност на делба * нищожност на съдебна спогодба * правен интерес * делба
ТКРешение №29/15.07.2011 по дело №225/2010Установителен иск * електроенергия * общи условия * корекция на сметка
ГКРешение №577/08.09.2010 по дело №1183/2009Установителен иск * установяване право на собственост * реална част * реституция * право на изкупуване от ползвател * постройка * трансформация на правото на ползване в право на собственост * субективно съединяване на искове
ГКОпределение №251/04.06.2009 по дело №107/2009допустимост на иск * установителен иск * земеделски земи * преждевременно предявен иск * план за новообразувани имоти * възстановяване в стари реални граници * спор за материално право
ГКРешение №272/19.06.2012 по дело №47/2012установителен иск * правен интерес * допустимост на иск * нищожност-липса на съгласие
ГКРешение №303/14.12.2011 по дело №1270/2010Установителен иск * установяване право на собственост * косвен съдебен контрол * реституция * възстановяване правото на собственост * благоустройствени мероприятия
ГКОпределение №128/26.03.2010 по дело №103/2010установителен иск * родова подсъдност * цена на иска * спорове за подсъдност
ГКОпределение №433/11.12.2008 по дело №1594/2008установителен иск * допустимост на иск * правен интерес
ГКРешение №867/20.11.2009 по дело №5397/2008грешка в кадастрален план * правен интерес * неправилно заснемане на недвижим имот * нововъзникнали обстоятелства * Установителен иск * установяване право на собственост
ГКРешение №213/10.05.2010 по дело №1198/2009Установителен иск * установяване право на собственост * земеделски земи * план за новообразувани имоти * право на изкупуване от ползвател * трансформация на правото на ползване в право на собственост * възстановяване правото на собственост * реституция * преклузивен срок
ГКРешение №469/20.12.2011 по дело №1225/2010Установителен иск * установяване право на собственост * право на ползване * евентуален иск * право на строеж * форма за валидност * държавна собственост * делегиране на правомощия * предоставяне за стопанисване и управление * нищожност на административен акт
ТКОпределение №129/04.03.2009 по дело №119/2009частно държавно вземане * установителен иск
ГКРешение №24/12.02.2010 по дело №561/2009Установителен иск * установяване право на собственост * трансформация на държавна собственост в общинска собственост * държавна собственост * общинска собственост
ГКРешение №968/04.03.2010 по дело №3900/2008Установителен иск * установяване право на собственост * реституция * договор за покупко-продажба * отчуждаване * доказателства * обезщетяване на собственици на одържавени недвижими имоти
ГКРешение №41/11.02.2011 по дело №1401/2009Установителен иск * установяване право на собственост * правен интерес * държавна собственост * писмени доказателства * одържавени недвижими имоти * отчуждаване
ГКРешение №241/2011/01.03.2012 по дело №1338/2010Установителен иск * установяване право на собственост * косвен съдебен контрол * отмяна на отчуждаване * реституция * компетентност по обуславящи въпроси
ГКРешение №361/14.12.2011 по дело №771/2010Установителен иск * установяване право на собственост * представителна власт * правомощия на въззивната инстанция * доказателства
ГКОпределение №158/27.02.2012 по дело №631/2011прекратяване на изпълнителното производство * Установителен иск * Иск за оспорване на вземане по изпълнителен лист
ГКРешение №60/19.04.2011 по дело №1731/2009Ревандикационен иск * предаване на владение * установителен иск * установяване право на собственост * вписване на искова молба * предварителен договор * Иск за обявяване на предварителен договор за окончателен * договор за покупко-продажба * идентичност на имоти * относителна недействителност * увреждане на кредитор * недобросъвестно владение * трето лице
ГКРешение №764/28.10.2010 по дело №1883/2009Установителен иск * установяване право на собственост * предаване на владение * нищожност на делба * наследяване по закон * отмяна на констативен нотариален акт * относителна недействителност * приложим закон
ГКРешение №400/12.05.2010 по дело №1078/2009Установителен иск * установяване право на собственост * държавна собственост * общинска собственост * трансформация на държавна собственост в общинска собственост
ГКРешение №317/16.10.2012 по дело №1341/2010Установителен иск * установяване право на собственост * възстановяване в стари реални граници * индивидуализация на недвижим имот * земеделски земи * доказателства * свидетелски показания * установяване право на собственост към минал момент * правен интерес * недопустимост на иск
ТКРешение №172/23.12.2010 по дело №180/2010Установителен иск * топлинна енергия * погасителна давност * периодични плащания
ГКРешение №127/04.06.2010 по дело №637/2009Установителен иск * установяване право на собственост * владение * придобивна давност * прекъсване на владение
ГКРешение №/22.10.2010 по дело №6/2010Иск за защита на нарушено владение * нарушено владение * установителен иск * установяване право на собственост * правен интерес * Иск за защита на отнето владение
ГКРешение №214/24.09.2012 по дело №1441/2010Установителен иск * установяване право на собственост * самостоятелен обект * преустройство * давностно владение
ГКОпределение №339/19.07.2012 по дело №295/2012насрещен иск * установителен иск * нищожност-невъзможен предмет * давностно владение * допустимост на иск
ГКОпределение №478/27.07.2010 по дело №31/2010неустойка * правен интерес * Установителен иск * заповед за изпълнение
ГКРешение №12/11.03.2010 по дело №311/2009Установителен иск * установяване право на собственост * земеделски земи * придобивна давност * възстановяване правото на собственост
ТКРешение №30/12.07.2011 по дело №284/2010Установителен иск * общи условия * потребител * доказателствена тежест
ГКРешение №583/17.06.2008 по дело №220/2008отмяна-противоречие с друго влязло в сила решение * Установителен иск
ГКРешение №446/06.01.2011 по дело №475/2009Установителен иск * установяване право на собственост * придобивна давност * правен интерес * възстановяване правото на собственост * земеделски земи
ГКРешение №110/30.06.2011 по дело №746/2010Установителен иск * установяване право на собственост * владение * правен интерес
ТКОпределение №34/12.01.2011 по дело №865/2010правна квалификация * Установителен иск
ТКРешение №163/13.01.2011 по дело №12/2010Установителен иск * правен интерес
ГКРешение №255/17.06.2010 по дело №89/2009Установителен иск * придобивна давност * установяване право на собственост * незаконен строеж * общинска собственост * преобразуване на кооперации * забрана за придобиване по давност
ГКОпределение №225/26.05.2010 по дело №222/2010допустимост на иск * правен интерес * установителен иск * Спор за материално право на собственост върху земеделски земи
ГКРешение №420/31.05.2010 по дело №3418/2008Установителен иск * установяване право на собственост * грешка в кадастрален план
ГКОпределение №718/22.12.2009 по дело №582/2009правен интерес * установителен иск * ревандикационен иск * допустимост на иск * сила на пресъдено нещо
ГКРешение №421/29.06.2010 по дело №805/2009установителен иск * установяване право на собственост * нотариално завещание * нищожност * наследяване по закон * правоприемство
ГКРешение №185/13.07.2011 по дело №794/2010Установителен иск * установяване право на собственост * придобивна давност * съсобственост * право на строеж
ГКРешение №187/23.06.2010 по дело №803/2009установяване право на собственост * нередовност на исковата молба * застрояване * реституция * право на изкупуване от ползвател * Установителен иск * възстановяване правото на собственост
ГКРешение №179/20.04.2011 по дело №563/2010Установителен иск * установяване право на собственост * земеделски земи * нищожност-липса на форма * реституция * обратно действие * възстановяване правото на собственост * замяна
ГКРешение №779/06.01.2011 по дело №1723/2009Установителен иск * установяване право на собственост * придобивна давност * общинска собственост * държавна собственост * забрана за придобиване по давност
ГКРешение №125/17.08.2011 по дело №322/2010Установителен иск * установяване право на собственост * земеделски земи * постройка * възстановяване правото на собственост * придобивна давност * приращения
ГКРешение №270/30.06.2010 по дело №3828/2008конкуренция на права * писмени доказателства * доказателства и доказателствени средства * държавна собственост * общинска собственост * реституция * Установителен иск
ГКРешение №317/16.07.2010 по дело №4722/2008Установителен иск * установяване право на собственост * отчуждаване * обезщетяване на собственици на одържавени недвижими имоти * отмяна на отчуждаване * благоустройствени мероприятия
ГКРешение №514/08.10.2009 по дело №2798/2008отмяна-нарушено право на участие * Установителен иск
ГКРешение №190/31.03.2010 по дело №3975/2008Установителен иск * установяване право на собственост * отчуждаване * реституция * доказателства и доказателствени средства * одържавени недвижими имоти * отмяна на констативен нотариален акт
ГКРешение №502/27.07.2010 по дело №360/2009Установителен иск * установяване право на собственост * земеделски земи * придобивна давност * начало на давностен срок * реална част * застрояване
ТКРешение №223/12.07.2011 по дело №124/2010Установителен иск * топлинна енергия * периодични плащания * погасителна давност * прекратяване на изпълнителното производство
ГКОпределение №218/19.03.2012 по дело №167/2012заповед за незабавно изпълнение * обезсилване на заповед за изпълнение * установителен иск
ГКРешение №326/14.12.2011 по дело №1580/2010Установителен иск * установяване право на собственост * отмяна на констативен нотариален акт * земеделски земи * частична реституция * застрояване * трансформация на правото на ползване в право на собственост
ГКРешение №217/14.07.2011 по дело №480/2010Установителен иск * установяване право на собственост * отчуждаване * вещно-правен ефект на заповед за обезщетяване по ЗТСУ * придобивна давност * изменение на иска
ГКОпределение №63/26.01.2010 по дело №7/2010преобразуване на лично имущество * установителен иск * споразумение при развод поради разстройство на брака
ГКРешение №92/25.03.2011 по дело №216/2010Установителен иск * установителен иск * земеделски земи * правоприемство * възстановяване правото на собственост * възстановяване в стари реални граници
ГКРешение №67/09.03.2010 по дело №4090/2008Установителен иск * земеделски земи * спор за материално право * процесуална правоспособност * установяване право на собственост към минал момент * правен интерес * допустимост на иск * възстановяване правото на собственост
ГКРешение №60/20.02.2012 по дело №1213/2010Установителен иск * установяване право на собственост * отрицателен установителен иск * правен интерес * допустимост на иск * констативен нотариален акт * съсобственост * право на ползване
ГКРешение №6/01.02.2011 по дело №1439/2009Установителен иск * отмяна-нови писмени доказателства * отмяна-нови обстоятелства
ГКОпределение №110/04.03.2009 по дело №122/2009обезпечение на бъдещ иск * установителен иск * предпоставки за допускане на обезпечение * писмени доказателства * спиране на производството по делото
ГКРешение №237/12.11.2012 по дело №676/2010Установителен иск * установяване право на собственост * право на строеж * груб строеж * самостоятелен обект * разрешение за строеж * суперфиция
ГКОпределение №19/23.01.2009 по дело №3/2009правен интерес * установителен иск
ГКРешение №333/05.12.2011 по дело №1244/2010Установителен иск * обезщетение за имуществени вреди * недопустимост на иск
ГКРешение №8/22.01.2010 по дело №3500/2008предаване на владение * земеделски земи * Установителен иск * оспорване на истинността на документ
ГКРешение №660/08.12.2009 по дело №510/2009отмяна-нови обстоятелства * Установителен иск
ГКРешение №513/2010/03.09.2011 по дело №396/2010Установителен иск * установяване право на собственост * преобразуване и приватизация на държавни и общински предприятия * възстановяване правото на собственост * земеделски земи
ГКРешение №867/04.01.2011 по дело №1796/2009Установителен иск * установяване право на собственост * реституция * земеделски земи * благоустройствени мероприятия * допустимост на иск * приложим закон * застрояване
ГКРешение №217/29.06.2012 по дело №542/2010Установителен иск * установяване право на собственост * право на строеж * погасителна давност * самостоятелен обект * етажна собственост * начало на давностен срок * груб строеж
ГКОпределение №117/14.02.2014 по дело №225/2014Частна касационна жалба * недопустимост на иск * ревандикационен иск * установителен иск * недопустим съдебен акт
ГКРешение №97/25.02.2010 по дело №99/2009Установителен иск * вписване на имот като актив в баланса на търговско дружество * вписване на имот в капитала на търговско дружество * преобразуване на държавни предприятия в еднолични търговски дружества * общинска собственост * държавна собственост * правоприемство
ТКРешение №136/02.12.2010 по дело №242/2010Нищожност на действия и сделки * несъстоятелност * неоснователно обогатяване * установителен иск * плащане от длъжник след началната дата на неплатежоспособността * активна легитимация на синдик * процесуален субституент
ТКРешение №133/14.01.2016 по дело №1834/2014Установителен иск * джиро * поименни акции * временни удостоверения * каузално отношение * договаряне сам със себе си
ГКРешение №4/02.08.2010 по дело №1/2009Установителен иск * отчуждаване * отмяна на отчуждаване * възстановяване правото на собственост * обезщетяване на собственици на одържавени недвижими имоти
ГКОпределение №634/30.12.2008 по дело №2102/2008земеделски земи * установителен иск * процесуална правоспособност * правосубектност * иск за установяване правото на възстановяване на собствеността върху земеделски земи * право на възстановяване
ГКОпределение №305/09.07.2012 по дело №259/2012установителен иск * правен интерес
ГКРешение №322/24.07.2012 по дело №238/2010Установителен иск * възстановяване правото на собственост
ГКРешение №942/24.02.2010 по дело №2967/2008Установителен иск * установяване право на собственост * придобивна давност * земеделски земи * служебно известни факти * възстановяване в стари реални граници
ТКРешение №122/28.09.2012 по дело №909/2011установителен иск * нищожност на съдебно решение * заличаване на вписани обстоятелства
ГКРешение №59/31.08.2012 по дело №1115/2010Установителен иск * установяване право на собственост * промяна на предназначението на земеделски земи * държавна собственост * вписване на имот в капитала на търговско дружество * преобразуване и приватизация на държавни и общински предприятия * възстановяване правото на собственост
ГКРешение №610/26.10.2010 по дело №1162/2009Установителен иск * установяване право на собственост * насрещен иск * държавна собственост * отмяна на отчуждаване * предаване на владение * неоснователно обогатяване * обратно действие * обективно съединяване на искове
ГКРешение №397/10.04.2013 по дело №762/2010Установителен иск * установяване право на собственост * придобивна давност * владение * презумпция за намерение да се държи вещта като своя
ГКОпределение №658/01.12.2009 по дело №557/2009обезпечение на предявен иск * обезпечение пред съд * ревандикационен иск * установителен иск * давностно владение * придобивна давност * добросъвестно владение * договор за покупко-продажба * обезпечителна нужда * допустимост на иск
ГКРешение №399/24.10.2011 по дело №1203/2010Установителен иск * давностно владение * суперфиция * приращения
ГКРешение №114/15.05.2010 по дело №4232/2008Установителен иск * прекратяване на трудовото правоотношение * съществуване на трудово правоотношение * прекратяване на трудовия договор със завършване на определената работа * обезщетение за неизползван годишен отпуск * писмени доказателства * свидетелски показания
ГКРешение №185/28.05.2010 по дело №65/2010Установителен иск * установяване право на собственост * земеделски земи * доказателствена тежест * трансформация на правото на ползване в право на собственост * реституция * възстановяване в стари реални граници * право на изкупуване от ползвател * възстановяване правото на собственост * доказателства
ТКОпределение №657/19.07.2010 по дело №465/2010връщане на искова молба поради неизпълнение на указание за вписване на искова молба * установителен иск * ревандикационен иск
ГКРешение №274/13.12.2011 по дело №1514/2010Установителен иск * установяване право на собственост * неподлежащи на доказване факти
ГКОпределение №632/04.11.2009 по дело №553/2009обжалваем интерес * симулация * право на изкупуване * Установителен иск * нищожност * алеаторен договор * договор за покупко-продажба * договор за гледане и издръжка
ГКРешение №710/05.03.2010 по дело №4345/2008Ревандикационен иск * предаване на владение * установителен иск * установяване право на собственост * изменение на иска * земеделски земи * Иск за непълноти и грешки в кадастралната карта и кадастралните регистри, свързани със спор за материално право
ТКОпределение №104/27.02.2009 по дело №12/2009правен интерес * установителен иск * Недействителност на учреденото дружество
ГКРешение №208/14.07.2014 по дело №6302/2013Нищожност * нищожност на договор * установителен иск * материалноправна легитимация на ищеца * нищожност-липса на предмет * съсобственост * въвод във владение
ГКОпределение №516/07.09.2009 по дело №414/2009допустимост на иск * установителен иск * правен интерес * установяване право на собственост
ГКОпределение №705/16.12.2009 по дело №644/2009неприсъствено решение * установителен иск * съдебни разноски * защита срещу неприсъствено решение * отмяна-нарушено право на участие
ГКРешение №799/21.02.2011 по дело №305/2009Установителен иск * установителен иск * нищожност на договор за продажба * неправилна правна квалификация * нередовност на исковата молба * правоприемство * установяване право на собственост
ГКРешение №76/04.04.2011 по дело №758/2010Установителен иск * установяване право на собственост * земеделски земи * правен интерес * план за новообразувани имоти * възстановяване правото на собственост * реституция
ГКОпределение №292/03.06.2011 по дело №156/2011връщане на искова молба поради неизпълнение на указание за вписване на искова молба * установителен иск * допустимост на иск * обезсилване на изпълнителен лист * заповед за изпълнение
ГКРешение №201/30.06.2010 по дело №79/2009Установителен иск * установяване право на собственост * земеделски земи * косвен съдебен контрол * възстановяване правото на собственост * реституция * благоустройствени мероприятия
ТКРешение №127/29.10.2010 по дело №20/2010Установителен иск * правен интерес * установяване валидност на правоотношение
ГКОпределение №113/10.03.2009 по дело №2181/2008общи части * етажна собственост * установителен иск * сила на пресъдено нещо * допустимост на иск
ГКОпределение №333/25.06.2009 по дело №175/2009правен интерес * симулация * установителен иск
ГКРешение №488/19.12.2011 по дело №1403/2010Установителен иск * установяване право на собственост * придобивна давност * реална част * забрана за придобиване по давност * възстановяване правото на собственост * земеделски земи
ТКРешение №23/03.04.2013 по дело №993/2011Установителен иск * запис на заповед * каузално правоотношение * доказателствена тежест * редовен от външна страна документ
ГКРешение №316/11.02.2011 по дело №3877/2008Установителен иск * установяване право на собственост * наследяване * давностно владение * регулационен план
ТКРешение №41/27.05.2010 по дело №571/2009словна марка * заличаване на регистрация на търговска марка * установителен иск * недобросъвестност при подаване на заявка за регистрация на марка
ГКРешение №499/08.12.2011 по дело №1534/2010Установителен иск * установяване право на собственост * благоустройствени мероприятия * доказателства * реституция * забрана за придобиване по давност * отчуждаване * земеделски земи
ГКРешение №87/11.07.2011 по дело №10/2010Ревандикационен иск * предаване на владение * установителен иск * установяване право на собственост * насрещен иск * изменение на нотариален акт * трето лице * отмяна на нотариален акт * право на строеж * общи части * форма за валидност
ГКРешение №197/10.05.2011 по дело №430/2010Установителен иск * установяване право на собственост * земеделски земи * възстановяване правото на собственост * забрана за придобиване по давност * давностно владение * доказателствена тежест
ГКРешение №98/15.07.2011 по дело №768/2010Установителен иск * установяване право на собственост * реална част * трансформация на правото на ползване в право на собственост * добросъвестно владение * придобивна давност * земеделски земи
ГКРешение №53/17.02.2011 по дело №1467/2009Установителен иск * предаване на владение * право на строеж * погасителна давност * право на задържане * установяване право на собственост * самостоятелен обект * реална част * доказателства и доказателствени средства
ТКРешение №149/02.11.2011 по дело №1192/2010Неоснователно обогатяване * установителен иск * плащане от длъжник след началната дата на неплатежоспособността * попълване масата на несъстоятелността * активна легитимация на синдик
ТКРешение №106/08.10.2015 по дело №2054/2014Установителен иск * непререшаемост на съдебен спор * недопустим съдебен акт
ГКРешение №514/20.12.2011 по дело №168/2011Установителен иск * установяване право на собственост * доказателства * изтичане на срок * право на изкупуване от ползвател * трансформация на правото на ползване в право на собственост
ГКРешение №189/25.05.2011 по дело №532/2010Установителен иск * установяване право на собственост * давностно владение * отмяна на нотариален акт * реална част * самостоятелен обект * доказателства * презумпция за намерение да се държи вещта като своя
ГКРешение №400/21.10.2010 по дело №861/2010Установителен иск * ревандикационен иск * установяване право на собственост * предаване на владение * възстановяване правото на собственост * реституция * одържавени недвижими имоти
ГКОпределение №152/19.03.2014 по дело №1595/2014Частна касационна жалба * държавна такса * установителен иск * трудов стаж
ГКРешение №471/16.01.2012 по дело №1522/2010Нищожност * установителен иск * установяване право на собственост * нищожност * преюдициалност * спиране на производството по делото
ГКОпределение №286/02.07.2010 по дело №186/2010недопустимост на иск * установителен иск * вписване на искова молба
ГКОпределение №335/27.06.2012 по дело №311/2012установителен иск * Иск за оспорване на вземането
ГКРешение №491/30.12.2010 по дело №782/2010Установителен иск * установяване право на собственост * придобивна давност * съсобственост * начало на давностен срок
ГКОпределение №647/20.11.2014 по дело №6097/2014Частна касационна жалба * Договор за дружество * Установителен иск * правен интерес * допустимост на иск * нищожност на вписване
ТКРешение №188/03.10.2011 по дело №33/2009Установителен иск * липса на правен интерес * вписване на несъщесвуващи обстоятелства * активна легитимация на ищец * материалноправна легитимация на ищеца * прехвърляне на временни удостоверения
ТКРешение №174/12.01.2011 по дело №36/2010Установителен иск * запис на заповед * преклузия * събиране на нови доказателства във въззивното производство
ГКРешение №288/14.07.2011 по дело №771/2010Иск за оспорване на вземане по изпълнителен лист * установителен иск * договор за заем * договорна неустойка * прекомерност на неустойка * доказателствена тежест * неизпълнение на договорни отношения
ГКРешение №846/05.08.2011 по дело №1997/2009Установителен иск * установяване право на собственост * обявяване на предварителен договор за окончателен * субективни предели на сила на пресъдено нещо * придобивна давност * суперфиция * зачитане на решението * възстановяване правото на собственост * земеделски земи * презумпция за намерение да се държи вещта като своя
ГКОпределение №531/09.09.2009 по дело №415/2009допустимост на иск * правен интерес * установителен иск * установяване право на собственост * възстановяване правото на собственост * земеделски земи
ГКРешение №290/10.08.2010 по дело №179/2009Установителен иск * предаване на владение * прекъсване на давност * произнасяне по непредявен иск * приращения * придобивна давност
ГКРешение №909/22.03.2010 по дело №4037/2008Установителен иск * установяване право на собственост * земеделски земи * право на възстановяване * право на изкупуване от ползвател * трансформация на правото на ползване в право на собственост * оспорване на истинността на документ * необходимо другарство * съпружеска имуществена общност * придобиване по време на брака * възстановяване правото на собственост
ГКРешение №214/06.04.2010 по дело №4144/2008Установителен иск * установяване право на собственост * общинска собственост
ГКОпределение №663/17.11.2011 по дело №485/2011установяване на факти * охранително производство * допустимост на иск * установителен иск
ГКРешение №317/21.07.2010 по дело №4475/2008Установителен иск * договор за групов строеж * делба * установяване право на собственост
ГКРешение №93/21.02.2011 по дело №1687/2010Развод поради разстройство на брака * установителен иск * конституиране на страни
ГКОпределение №180/06.04.2009 по дело №1824/2008допустимост на иск * установителен иск * правен интерес
ГКРешение №290/26.03.2010 по дело №554/2009придобивна давност * съсобственост * правомощия на въззивната инстанция * свидетелски показания * гараж * договор за наем * упълномощаване * Установителен иск
ГКОпределение №291/05.07.2010 по дело №264/2010установителен иск * допустимост на иск * преждевременно предявен иск
ГКРешение №73/06.07.2015 по дело №760/2015Нищожност на делба * правен интерес * нищожност * Делба * Установителен иск
ГКРешение №917/03.02.2010 по дело №5147/2008Установителен иск * установяване право на собственост * право на строеж * временни постройки * приращения * общинска собственост * търг * конкурс * правен интерес
ГКРешение №556/10.01.2011 по дело №1019/2009Установителен иск * установяване право на собственост * придобивна давност * правомощия на въззивната инстанция * доказателства * доклад по делото * преклузия * свидетелски показания
ТКРешение №19/21.02.2014 по дело №2014/2013Установителен иск * отрицателен установителен иск * електроенергия * корекция на сметка * липса на средство за техническо измерване
ГКРешение №15/25.01.2011 по дело №1302/2009Установителен иск * установяване право на собственост * нищожност на административен акт * право на изкупуване от ползвател * земеделски земи * правен интерес * възстановяване правото на собственост * косвен съдебен контрол
ТКОпределение №398/22.06.2009 по дело №267/2009правен интерес * установителен иск
ГКРешение №186/11.06.2010 по дело №795/2009Установителен иск * установяване право на собственост * придаване на части към недвижим имот * уреждане на сметки по регулация * отмяна на отчуждителното действие на дворищнорегулационен план
ТКРешение №747/18.07.2011 по дело №747/2010Нищожност и недопустимост на съдебно решение * правен интерес * установителен иск * едноличен собственик на капитала
ГКРешение №251/19.03.2010 по дело №199/2009Установителен иск * установяване право на собственост * възстановяване правото на собственост * спор за материално право * конкуренция на права * сила на пресъдено нещо * право на възстановяване * земеделски земи * попълване на кадастрална основа
ГКРешение №533/15.12.2010 по дело №1133/2009Установителен иск * право на ползване * упражняване на родителски права * договор за заем за послужване
ГКРешение №433/10.11.2010 по дело №131/2010Установителен иск * установяване право на собственост * гори * реституция * възстановяване правото на собственост * държавна собственост
ГКРешение №485/12.01.2012 по дело №1310/2010Установителен иск * установяване право на собственост * отмяна на нотариален акт * оспорване на истинността на документ * съсобственост * самостоятелен обект * продажба на движима вещ
ГКРешение №57/14.09.2011 по дело №82/2010Установителен иск * давностно владение * наследствено правоприемство * присъединяване на владение * земеделски земи * право на изкупуване от ползвател * застрояване
ГКРешение №373/21.05.2010 по дело №396/2009Установителен иск * установяване право на собственост * придобивна давност * земеделски земи * добросъвестно владение * давностно владение * възстановяване правото на собственост * правен интерес * забрана за придобиване по давност
ТКРешение №129/07.01.2013 по дело №683/2011Установителен иск * вода * договор за водоснабдяване * общи условия * периодични плащания
ТКРешение №155/13.10.2011 по дело №652/2010Предявяване на установителен иск * несъстоятелност * установителен иск * правен интерес от обжалване * активна легитимация на синдик * субективни предели на сила на пресъдено нещо * материалноправна легитимация на ищеца
ГКРешение №665/12.11.2010 по дело №1921/2009Установителен иск * установяване право на собственост * правен интерес * конкуренция на права * допустимост на иск * указания на ВКС по прилагането и тълкуването на закона
ГКОпределение №55/10.02.2009 по дело №59/2009допустимост на иск * установителен иск * защита на трето лице срещу изпълнението * обективно съединяване на искове
ТКРешение №173/12.01.2011 по дело №901/2009Установителен иск * частичен иск * доказателствена тежест * запис на заповед * каузално правоотношение * доказателствена сила на протокол за птп
ГКРешение №89/20.04.2010 по дело №535/2009Установителен иск * установяване право на собственост * право на изкупуване от ползвател * трансформация на правото на ползване в право на собственост * земеделски земи
ГКРешение №305/01.07.2010 по дело №1328/2009Установителен иск * установяване право на собственост * земеделски земи * правен интерес * право на изкупуване от ползвател * план за новообразувани имоти * възстановяване правото на собственост
ГКРешение №993/30.12.2009 по дело №3351/2008установяване право на собственост * правен интерес * процесуални предпоставки * реална част * Установителен иск
ТКРешение №8/12.09.2013 по дело №507/2011Иск на трето лице * активна процесуална легитимация * установителен иск * правоприемство * недопустим съдебен акт
ГКРешение №23/09.02.2011 по дело №1680/2009Установителен иск * установяване право на собственост * предаване на владение * право на строеж * правоприемство * вписване на имот в капитала на търговско дружество * придобивна давност * преобразуване на държавни предприятия в еднолични търговски дружества * преобразуване и приватизация на държавни и общински предприятия
ГКРешение №391/10.01.2012 по дело №891/2010Установителен иск * установяване право на собственост * придобивна давност * прекъсване на давност * спиране на давност * доказателства * правна квалификация * присъединяване на владение
ГКРешение №175/04.07.2012 по дело №693/2011установителен иск * правен интерес * индивидуализация на недвижим имот
ГКРешение №966/01.04.2010 по дело №3002/2008Установителен иск * установяване право на собственост * придобивна давност * давностно владение * спиране на придобивна давност * земеделски земи * доказателствена тежест * възстановяване в стари реални граници
ГКРешение №768/29.11.2010 по дело №280/2010установителен иск * доказателства * застраховка "живот" * установяване истинността или неистинността на документ
ГКРешение №136/17.08.2011 по дело №774/2010Установителен иск * установяване право на собственост * придобивна давност * презумпция за намерение да се държи вещта като своя * владение * акцизни стоки без бандерол
ГКРешение №539/14.02.2011 по дело №1246/2009Установителен иск * установяване право на собственост * доказателствена тежест * правен интерес
ГКОпределение №141/20.02.2012 по дело №91/2012допустимост на иск * установителен иск * правен интерес
ГКОпределение №638/16.11.2009 по дело №516/2009вписване на искова молба * установителен иск
ГКРешение №334/20.10.2011 по дело №1154/2010Установителен иск * насрещен иск * негаторен иск
ГКОпределение №211/17.03.2014 по дело №5083/2013Частна касационна жалба * сила на пресъдено нещо * обективни предели на сила на пресъдено нещо * ревандикационен иск * установителен иск * придобивна давност * допустимост на иск
ГКОпределение №483/27.06.2014 по дело №2237/2014Частна касационна жалба * допустимост на иск * установителен иск * категория труд * трудово правоотношение * административен ред
ТКРешение №142/30.09.2010 по дело №117/2010Установителен иск * установителен иск в заповедно производство * топлинна енергия
ТКРешение №185/09.03.2010 по дело №672/2008Отменителни искове * установителен иск * договор за цесия * суброгация * инцидентен установителен иск * несъстоятелност * активна легитимация на синдик
ГКРешение №45/10.03.2010 по дело №595/2009Установителен иск * установяване право на собственост * земеделски земи * косвен съдебен контрол * възстановяване правото на собственост
ГКРешение №401/29.10.2010 по дело №1494/2009Установителен иск * установяване право на собственост * наследяване * земеделски земи * общинска собственост * възстановяване правото на собственост * доказателства * реституция
ГКРешение №865/23.06.2011 по дело №1533/2009Установителен иск * установяване право на собственост * реституция * земеделски земи * застрояване * незаконен строеж * благоустройствени мероприятия * косвен съдебен контрол * възстановяване правото на собственост
ТКРешение №75/31.05.2010 по дело №538/2009Нищожност и недопустимост на съдебно решение * установителен иск * липса на правен интерес * изключване на акционер * право на членство * нарушаване на членствени права * обикновени поименни акции * прекратяване на членствено правоотношение
ГКРешение №583/13.11.2009 по дело №92/2009установяване право на собственост * владение * отмяна на констативен нотариален акт * Установителен иск
ГКРешение №119/15.03.2010 по дело №303/2009Установителен иск * установяване право на собственост * придобивна давност * право на ползване
ГКОпределение №392/10.08.2010 по дело №287/2010допустимост на иск * правна квалификация * установителен иск * Иск за оспорване на вземането
ТКРешение №2/12.08.2014 по дело №984/2012Установителен иск * отрицателен установителен иск * авал * авалист * възражения * каузално правоотношение
ГКРешение №196/28.06.2010 по дело №830/2009Установителен иск * установяване право на собственост * трансформация на държавна собственост в общинска собственост
ГКРешение №53/24.07.2012 по дело №1448/2010 * Установителен иск
ГКРешение №21/17.02.2012 по дело №1049/2010Установителен иск * установяване право на собственост * реална част * постройка * право на изкупуване от ползвател * земеделски земи * трансформация на правото на ползване в право на собственост
ГКОпределение №87/11.04.2011 по дело №185/2011правен интерес * Иск за признаване уволнението за незаконно * установителен иск * недопустимост на иск
ГКОпределение №292/05.07.2010 по дело №116/2010недопустимост на иск * земеделски земи * Спор за материално право на собственост върху земеделски земи * установяване право на собственост към минал момент * Установителен иск
ГКРешение №182/12.07.2011 по дело №601/2010Установителен иск * установяване право на собственост * възстановяване правото на собственост * земеделски земи * отмяна на отчуждителното действие на дворищнорегулационен план * недопустимост на иск * правен интерес
ГКРешение №203/15.06.2010 по дело №5214/2008Установителен иск * установяване право на собственост * нередовност на исковата молба * държавна собственост * правоприемство * правен интерес * доказателствена тежест * отказ от правосъдие
ТКРешение №193/18.07.2012 по дело №833/2009Установителен иск * ревандикационен иск * нищожност на вписване в търговски регистър * апорт * учредяване на дружество
ГКРешение №504/29.06.2010 по дело №797/2009Установителен иск * установяване право на собственост * незаконен строеж * доказателствена тежест * възстановяване в стари реални граници * наследствено правоприемство
ГКРешение №312/28.06.2011 по дело №1174/2010Установителен иск * договор за замяна * нищожност-липса на съгласие * нищожност-противоречие на закона
ГКОпределение №473/11.11.2009 по дело №438/2009правен интерес * установителен иск * допустимост на иск * земеделски земи * възстановяване правото на собственост * принцип на служебното начало
ГКРешение №212/11.06.2012 по дело №1089/2011установителен иск * трето лице-помагач * главно встъпване
ТКРешение №5/09.02.2010 по дело №268/2009Иск за оспорване на вземане по изпълнителен лист * запис на заповед * поръчителство * авал * действия от името на търговец без представителна власт * солидарност * установителен иск
ГКРешение №277/28.06.2012 по дело №259/2012установителен иск * доказателства и доказателствени средства * груб строеж * давностно владение * недобросъвестно владение * презумпция за намерение да се държи вещта като своя
ГКРешение №30/17.02.2011 по дело №599/2010Установителен иск * установяване право на собственост * земеделски земи * трансформация на правото на ползване в право на собственост * правен интерес * право на изкупуване от ползвател * възстановяване правото на собственост * реална част
ТКРешение №162/24.01.2012 по дело №1079/2010Заличаване на регистрация на марка * установителен иск * правен интерес * пасивна легитимация
ГКРешение №329/24.11.2011 по дело №1439/2010Установителен иск * установяване право на собственост * правен интерес * доказателствена тежест * сила на пресъдено нещо * грешка в кадастрален план
ГКОпределение №639/16.11.2009 по дело №416/2009установителен иск * правен интерес * допустимост на иск
ГКОпределение №310/19.06.2012 по дело №296/2012установителен иск * заповед за изпълнение * правен интерес
ТКРешение №128/14.10.2011 по дело №817/2010Иск за установяване на престъпно обстоятелство * установителен иск * електроенергия * корекция на сметка * ненадлежна страна * преобразуване чрез отделяне на част от имуществото
ГКРешение №504/12.07.2011 по дело №603/2010Установителен иск * установяване право на собственост * правен интерес
ГКРешение №68/13.09.2010 по дело №3382/2008Установителен иск * нищожност на отказ от наследство * доказателства * доказателствена тежест * откриване на наследство * писмени доказателства * акт за гражданско състояние
ГКРешение №99/10.05.2013 по дело №681/2012Установителен иск * установяване право на собственост * Ревандикационен иск * предаване на владение * придобивна давност * прекъсване на давност * начало на давностен срок * възстановяване правото на собственост * земеделски земи * апорт * добросъвестно владение
ГКРешение №451/11.04.2013 по дело №710/2011Установителен иск * установяване право на собственост * делба * съсобственост * придобивна давност * презумпция за намерение да се държи вещта като своя
ТКРешение №134/20.10.2011 по дело №1119/2010Установителен иск * корекция на сметка * електроенергия * потребител * неравноправни клаузи
ГКРешение №507/22.01.2013 по дело №1557/2011Иск за съществуване на вземането * установителен иск * установяване на вземане * топлинна енергия * обезщетение за забава * право на ползване * погасителна давност
ГКОпределение №96/04.03.2009 по дело №42/2009установителен иск * Отмяна на констативен нотариален акт * допустимост на иск * ревандикационен иск * сила на пресъдено нещо
ГКОпределение №174/08.04.2009 по дело №190/2009главно встъпване * установителен иск * иск за обявяване предварителен договор за окончателен
ГКРешение №250/21.07.2010 по дело №724/2009Установителен иск * установяване право на собственост * погасителна давност * право на строеж * груб строеж * етажна собственост * трансформация на правото на строеж в право на собственост
ГКРешение №318/06.07.2012 по дело №615/2010Установителен иск * установяване право на собственост * сила на пресъдено нещо * отмяна на нотариален акт * нищожност на договор за продажба * нищожност-противоречие на закона * индивидуализиране на спорното право
ГКРешение №501/27.07.2010 по дело №160/2009Установителен иск * установяване право на собственост * съсобственост * придобивна давност * допустимост на иск * презумпция за намерение да се държи вещта като своя * правомощия на въззивната инстанция
ГКРешение №117/26.04.2011 по дело №718/2010Установителен иск * установяване право на собственост * придобивна давност * начало на давностен срок * презумпция за намерение да се държи вещта като своя * ЖСК * груб строеж * разделителен протокол * прекъсване на давност * давностно владение * самостоятелен обект
ГКРешение №41/10.02.2012 по дело №784/2010Установителен иск * установяване право на собственост * земеделски земи * възстановяване правото на собственост * право на изкупуване от ползвател * реална част * план за новообразувани имоти * добросъвестно владение * трансформация на правото на ползване в право на собственост * постройка
ГКРешение №16/31.07.2012 по дело №1409/2010Установителен иск * придобивна давност * реституция
ГКРешение №481/06.07.2010 по дело №5187/2008грешка в кадастрален план * Установителен иск
ГКРешение №66/25.04.2013 по дело №807/2012Установителен иск * Ревандикационен иск * оспорване на истинността на документ * инцидентен установителен иск * сила на пресъдено нещо
ГКРешение №7/31.01.2013 по дело №1382/2010Установителен иск * право на строеж * трансформация на правото на строеж в право на собственост * груб строеж * погасителна давност * продажба на право на строеж
ГКОпределение №234/03.05.2012 по дело №185/2012установителен иск * насрещен иск * допустимост на иск
ГКРешение №266/29.06.2011 по дело №1058/2010Установителен иск * установяване право на собственост * реална част * договор за покупко-продажба * придобивна давност * индивидуализация на недвижим имот * доказателства * свидетелски показания * правомощия на въззивната инстанция
ГКРешение №197/05.10.2011 по дело №968/2010Установителен иск * установяване право на собственост * правен интерес
ГКРешение №74/15.04.2011 по дело №897/2010Установителен иск * установяване право на собственост * ЖСК * членствено правоотношение в ЖСК * придобивна давност
ГКРешение №69/31.03.2010 по дело №646/2009придобивна давност * земеделски земи * регулационен план * Установителен иск * възстановяване правото на собственост
ГКОпределение №448/15.07.2014 по дело №3883/2014Частна касационна жалба * установителен иск * правен интерес * доказателствена тежест * нередовност на исковата молба
ТКРешение №200/30.12.2013 по дело №983/2012Установителен иск * корекция на сметка * електроенергия
ГКРешение №286/13.07.2011 по дело №962/2010Установителен иск * установяване право на собственост към минал момент * недопустимост на решение *