Ключови фрази
приложим закон

ГКОпределение №25/21.01.2010 по дело №21/2010Прекратяване на осиновяването при смърт * активна процесуална легитимация * приложим закон * обратно действие * допустимост на иск
ГКРешение №194/17.08.2010 по дело №505/2009Иск за недействителност на договор за продажба на одържавен имот * възстановяване правото на собственост * одържавени недвижими имоти * нищожност на договор за учредяване право на строеж * жилищна нужда * предоставяне право на строеж на нуждаещи * правен интерес * необходимо другарство * приложим закон
ГКРешение №163/25.05.2010 по дело №676/2009Ревандикационен иск * предаване на владение * правомощия на въззивната инстанция * реституция * указания на ВКС по прилагането и тълкуването на закона * правоприемство * нередовност на исковата молба * допустимост на иск * държавна собственост * одържавени недвижими имоти * надстрояване * възстановяване правото на собственост * приложим закон
ГКРешение №93/04.07.2014 по дело №300/2014Делба * съсобственост * определяне на квоти * приложим закон
ТКРешение №171/19.03.2013 по дело №820/2011Иск за изпълнение или обезщетение /неизпълнение/ * договор за превоз на товари с кораб * изменение на иска * приложим закон * недопустим съдебен акт
ГКОпределение №98/06.03.2009 по дело №78/2009приложим закон * изпълнителен лист * изпълнително основание
ГКОпределение №443/19.12.2013 по дело №7643/2013Частна касационна жалба * иск за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност * приложим закон
ГКОпределение №35/26.01.2010 по дело №523/2009приложим закон * връчване на съдебни книжа * държавна такса * нередовност на частна жалба
ГКРешение №757/22.07.2011 по дело №1879/2009Делба * съсобственост * приложим закон * конституиране на страни * относителна недействителност * недействителност на разпореждане с наследство * нищожност на делба
ГКОпределение №455/10.09.2009 по дело №487/2009приложим закон * изпълнителен лист * ЖСК * решение на общото събрание на етажните собственици
ГКРешение №127/15.03.2012 по дело №467/2011преобразуване и приватизация на държавни и общински предприятия * нищожност-противоречие на закона * приложим закон * забрана за разпореждане с предмета на приватизационния договор
ТКОпределение №358/20.06.2012 по дело №375/2012Частна касационна жалба * ранна преклузия * приложим закон * обективно съединяване на искове
ГКОпределение №142/12.03.2010 по дело №85/2010приложим закон * вписване в регионалните регистри на деца за пълно осиновяване * подведомственост * пълно осиновяване
ГКРешение №883/14.12.2010 по дело №1432/2009Установителен иск * установяване право на собственост * придобивна давност * регулационен план * форма за валидност * приложим закон
ГКРешение №616/07.10.2010 по дело №1605/2009Спор за материално право на собственост върху земеделски земи * земеделски земи * доказателства * приложим закон * давностно владение * форма за валидност * придобиване по време на брака * презумпция за намерение да се държи вещта като своя * установяване право на собственост към минал момент * лично имущество
ГКОпределение №113/09.03.2009 по дело №37/2009приложим закон * обжалване на действията на съдебния изпълнител * допустимост на иск
ГКРешение №569/27.07.2010 по дело №693/2009добросъвестно владение * договор за наем * доказателства * Право на добросъвестния владелец на подобренията * подобрения в чужд имот * неоснователно обогатяване * договор за управление * приложим закон *
ГКОпределение №376/04.08.2010 по дело №215/2010приложим закон * родова подсъдност * пощенско клеймо
ГКРешение №426/21.11.2011 по дело №74/2011Ревандикационен иск * предаване на владение * доклад по делото * указания на съда * служебно начало * продажба на лек автомобил * експертиза * приложим закон * доказателства * международна компетентност на български съд
ГКРешение №462/14.09.2010 по дело №823/2009Делба * съпружеска имуществена общност * придобиване по време на брака * определяне на квоти * реституция * саморъчно завещание * наследяване по закон * новооткрито наследство * приложим закон
ГКРешение №472/25.11.2011 по дело №1453/2010Установителен иск * установяване право на собственост * правна квалификация * земеделски земи * приложим закон * недопустимост на решение
ГКРешение №45/28.03.2013 по дело №761/2012Делба * наследяване * определяне на квоти * режим на съпружеска имуществена общност * приложим закон
ГКРешение №407/13.07.2010 по дело №289/2009Ревандикационен иск * предаване на владение * земеделски земи * реституция * защита правото на собственост от неоснователни действия * косвен съдебен контрол * правомощия на въззивната инстанция * застрояване * приложим закон
ГКРешение №309/30.06.2010 по дело №327/2009Иск за недействителност на договор за продажба на одържавен имот * нищожност на договор за продажба * възстановяване правото на собственост * одържавени недвижими имоти * конфискация * предаване на владение * възстановяване правото на собственост на имоти, отнети от лица, лишени от българско гражданство * приложим закон
ГКРешение №764/28.10.2010 по дело №1883/2009Установителен иск * установяване право на собственост * предаване на владение * нищожност на делба * наследяване по закон * отмяна на констативен нотариален акт * относителна недействителност * приложим закон
ТКРешение №93/10.07.2014 по дело №2907/2013Отменителни искове * несъстоятелност * отменителен иск в производство по несъстоятелност * приложим закон * правна квалификация
ГКРешение №767/16.11.2010 по дело №1760/2009Иск за установяване правото на възстановяване на собствеността върху земеделски земи * право на възстановяване * земеделски земи * реституция * приложим закон * одържавени недвижими имоти
ГКРешение №867/04.01.2011 по дело №1796/2009Установителен иск * установяване право на собственост * реституция * земеделски земи * благоустройствени мероприятия * допустимост на иск * приложим закон * застрояване
ГКРешение №839/11.08.2011 по дело №1308/2009Ревандикационен иск * предаване на владение * реална част * приложим закон * възстановяване правото на собственост * земеделски земи * трансформация на правото на ползване в право на собственост
ГКОпределение №206/16.04.2009 по дело №191/2009обжалване на действията на съдебния изпълнител * приложим закон * въвод във владение * съдебни разноски * частен съдебен изпълнител
ГКРешение №150/22.12.2015 по дело №1741/2015Обжалване на решение на общото събрание на етажната собственост * етажна собственост * решение на общото събрание на етажните собственици * приложим закон * липса на мотиви
ГКОпределение №664/15.10.2012 по дело №461/2012изменение на решението в частта относно разноските * недопустим съдебен акт * приложим закон * компетентност * признание на иска
ТКРешение №143/12.05.2016 по дело №1234/2014Отговорност за липси и повреди * приложим закон * договор за международен автомобилен превоз
ГКРешение №823/31.08.2011 по дело №1828/2009Иск за непълноти и грешки в кадастралната карта и кадастралните регистри, свързани със спор за материално право * приложим закон * грешка в кадастрален план * отчуждаване * благоустройствени мероприятия * отчуждително действие на регулационен план * държавна собственост * спор за материално право
ГКРешение №405/29.01.2013 по дело №1246/2011Ревандикационен иск * наемни правоотношения * обезщетяване на собственици на одържавени недвижими имоти * настаняване в държавни жилища * приложим закон
ГКРешение №204/28.10.2015 по дело №2584/2015Делба * възстановяване на запазена част * съсобственост * доказателства * приложим закон
ТКРешение №106/21.06.2013 по дело №925/2012Мълчаливо продължаване на договора за наем * право на ползване * общинска собственост * приложим закон
ГКОпределение №217/23.04.2009 по дело №193/2009изпълнителен лист * приложим закон * изпълнително основание
ГКРешение №43/17.04.2015 по дело №6347/2014Делба * съсобственост * определяне на квоти * съпружеска имуществена общност * правомощия на въззивната инстанция * приложим закон
ГКРешение №41/22.03.2013 по дело №515/2012Делба * съсобственост * определяне на квоти * приложим закон * нищожност на завещателно разпореждане * нотариално завещание
ГКРешение №92/06.06.2013 по дело №743/2012Ревандикационен иск * предаване на владение * възстановяване правото на собственост * земеделски земи * замяна * застрояване * незаконен строеж * приложим закон
ГКОпределение №64/11.02.2016 по дело №5655/2015Нищожност и недопустимост на съдебно решение * приложим закон * необходимо другарство * етажна собственост
ГКОпределение №177/26.03.2010 по дело №36/2010приложим закон * вписване в регионалните регистри на деца за пълно осиновяване * подведомственост * пълно осиновяване
ТКРешение №112/10.09.2012 по дело №359/2011Иск за съществуване на вземането * безвъзмездна финансова помощ по програма САПАРД * установителен иск в заповедно производство * приложим закон * документ с невярно съдържание
ГКРешение №66/18.04.2012 по дело №493/2011Ревандикационен иск * предаване на владение * възстановяване правото на собственост * земеделски земи * трето лице * реституция * контрол за валидност на административен акт * отчуждително действие на регулационен план * благоустройствени мероприятия * давностно владение * вписване на имот в капитала на търговско дружество * преобразуване и приватизация на държавни и общински предприятия * отчуждаване * договор за продажба на търговско предприятие * доказателства * приложим закон * материалноправна легитимация на ищеца
ТКОпределение №240/31.03.2011 по дело №223/2011Частна касационна жалба * приложим закон * застрахователно обезщетение * отговорност на Гаранционен фонд
ГКРешение №150/14.07.2016 по дело №6280/2015Делба * съсобственост * приложим закон * наследяване * намаляване на завещателно разпореждане * определяне на квоти * международна компетентност на български съд * приложимо право
ГКРешение №63/19.07.2016 по дело №5655/2015Нищожност и недопустимост на съдебно решение * необходимо другарство * етажна собственост * приложим закон
ГКРешение №230/15.12.2016 по дело №2326/2016Установителен иск чл. 97, ал. 1 ГПК /отм./ * недопустим съдебен акт * процесуален ред * приложим закон
ГКОпределение №109/28.02.2017 по дело №383/2017Частна касационна жалба * приложим закон * освобождаване от внасяне на държавна такса
ГКРешение №20/22.03.2017 по дело №60055/2016Застрахователно обезщетение * приложим закон * надлежна страна * правомощия на въззивната инстанция * процесуална легитимация * процесуален ред * застраховка "гражданска отговорност" * редовност на исковата молба
ГКОпределение №499/21.12.2017 по дело №4456/2017Частна касационна жалба * иск за неоснователно обогатяване * приложим закон * реституция * допустимост на иск
ГКРешение №3/10.04.2018 по дело №4681/2016Иск за обезщетение на неползващия съсобственик * правомощия на въззивната инстанция * право на ползване * покана * писмени доказателства * съсобственост * приложим закон
ГКРешение №140/19.07.2019 по дело №2501/2018Иск за изплащане на трудово възнаграждение * правомощия на въззивната инстанция * договор за беърбоут чартър * трудово възнаграждение * приложим закон
ТКРешение №71/23.06.2011 по дело №624/2010Обективна невъзможност на изпълнението * регресен иск * застраховка "гражданска отговорност" * застрахователно обезщетение за неимуществени вреди * влязла в сила присъда * установяване на алкохол или друго упойващо вещество в кръвта * приложим закон
ТКРешение №127/05.02.2020 по дело №2957/2018Пряк иск на увредения срещу застрахователя * лихва * договор за международен автомобилен превоз * приложим закон