Ключови фрази
допълване на решение

ГКОпределение №715/15.11.2013 по дело №680/2012Частна касационна жалба * разноски при прекратяване на делото * допълване на решение * списък на разноските
ГКОпределение №711/21.12.2009 по дело №650/2009непозволено увреждане * допустимост на иск * допълване на решение * Иск за обезщетение за трудова злополука и професионална болест * лихва
ГКРешение №205/30.07.2014 по дело №499/2014Иск за признаване уволнението за незаконно * прекратяване на трудовото правоотношение * допълване на решение * обезщетение поради незаконно задържане на трудова книжка * начало на давностен срок
ТКРешение №73/29.06.2011 по дело №683/2010Начин на ползване. Консумативни разходи * законна лихва * правна квалификация * допълване на решение * лихва върху неустойка
ТКРешение №173/30.11.2011 по дело №1019/2010Неоснователно обогатяване * евентуален иск * обикновено другарство * допълване на решение
ГКОпределение №261/30.05.2013 по дело №2819/2013допълване на решение * държавна такса * нередовност на въззивна жалба
ГКРешение №180/21.05.2013 по дело №486/2012Мълчаливо продължаване на договора за наем * допълване на решение * погасителна давност * прекратяване на договор за наем * обезщетение за ползване след прекратяване на договор за наем * лихва
ТКОпределение №125/03.02.2014 по дело №4451/2013Частна касационна жалба * присъждане на разноски * допълване на решение * очевидна фактическа грешка
ГКРешение №82/04.07.2014 по дело №6798/2013Ревандикационен иск * предаване на владение * отмяна на констативен нотариален акт * допълване на решение
ТКОпределение №46/11.01.2013 по дело №852/2012Частна касационна жалба * допълване на решение * спиране на производството по делото
ТКОпределение №347/10.09.2013 по дело №17/2013Частна касационна жалба * допълване на решение * съдебни разноски * евентуален иск
ГКРешение №138/03.12.2014 по дело №1982/2014Иск за недействителност на договор за продажба на одържавен имот * допълване на решение * очевидна фактическа грешка * нищожност на договор за продажба
ГКОпределение №519/27.10.2010 по дело №412/2010допълване на решение * изменение на решението в частта относно разноските * преклузивен срок
ГКОпределение №4/08.01.2016 по дело №3594/2015разноски при прекратяване на делото * изменение на решението в частта относно разноските * допълване на решение
ГКРешение №188/06.11.2015 по дело №376/2015Ревандикационен иск * предаване на владение * обективно съединяване на искове * допълване на решение * произнасяне по непредявен иск * недопустимост на решение
ГКРешение №34/26.02.2015 по дело №6256/2014Делба * намаляване на дарение * възстановяване на запазена част * допълване на решение
ТКРешение №36/12.05.2014 по дело №1065/2013Допълнителни парични вноски * допълване на решение * законна лихва
ТКОпределение №755/02.12.2014 по дело №2640/2014Частна касационна жалба * държавна такса * допълване на решение
ГКОпределение №233/11.05.2016 по дело №5214/2015Частна касационна жалба * допълване на решение * разноски
ГКОпределение №520/18.09.2009 по дело №420/2009допълване на решение * обжалваем интерес * дискриминация * Иск за установяване на дискриминация * обективно съединяване на искове * обезщетение за вреди от дискриминация
ГКРешение №319/15.11.2013 по дело №964/2012Иск за признаване уволнението за незаконно * прекратяване на трудовото правоотношение * намаляване обема на работа * възстановяване на работа * обезщетение за оставане без работа * допълване на решение * възражение за прихващане
ГКОпределение №278/03.05.2010 по дело №260/2010съдебни разноски * допълване на решение
ГКРешение №467/24.06.2013 по дело №504/2012Ревандикационен иск * предаване на владение * установяване право на собственост * поправка на очевидна фактическа грешка * допълване на решение
ГКРешение №50/26.02.2013 по дело №801/2012Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * установяване право на собственост * придобивна давност * правомощия на въззивната инстанция * презумпция за намерение да се държи вещта като своя * съпружеска имуществена общност * субективно съединяване на искове * необходимо другарство * допълване на решение
ГКОпределение №457/28.07.2009 по дело №174/2009поправка на очевидна фактическа грешка * държавна такса * указания на съда * допълване на решение
ГКРешение №168/02.08.2013 по дело №580/2012Непозволено увреждане * обезщетение за неимуществени вреди * незаконен съдебен състав * писмени доказателства * очевидна фактическа грешка * оспорване на истинността на документ * допълване на решение * свидетелски показания
ГКОпределение №40/27.01.2011 по дело №24/2011допълване на решение * преклузивен срок
ГКОпределение №47/04.02.2010 по дело №738/2009допълване на решение * недопустим съдебен акт
ГКРешение №190/29.10.2014 по дело №3297/2014Ревандикационен иск * правомощия на въззивната инстанция * недопустим съдебен акт * допълване на решение
ГКРешение №368/28.12.2012 по дело №340/2012Ревандикационен иск * право на задържане * подобрения в чужд имот * допълване на решение * държавна такса
ТКОпределение №392/29.07.2016 по дело №1204/2016Частна касационна жалба * държавна такса * допълване на решение
ГКРешение №45/06.04.2017 по дело №3343/2016Ревандикационен иск * допълване на решение * възражения * саморъчно завещание * тълкуване на едностранна сделка * доказателствена тежест * доказателствена сила на нотариален акт
ГКРешение №118/30.07.2018 по дело №3047/2017Иск за отговорност за вреди причинени от правозащитните органи * правомощия на въззивната инстанция * допълване на решение
ГКРешение №135/14.02.2019 по дело №3188/2017Ревандикационен иск * ревандикационен иск * нотариално завещание * оспорване на истинността на документ * наследствено правоприемство * допълване на решение