Ключови фрази
оспорване на истинността на документ

ГКРешение №192/19.07.2011 по дело №1531/2010Делба * съсобственост * земеделски земи * оспорване на истинността на документ * наследяване * възстановяване правото на собственост
ГКРешение №130/03.04.2012 по дело №707/2011Иск за признаване уволнението за незаконно * прекратяване на трудовото правоотношение * незаконно уволнение * обезщетение за оставане без работа * доказателства * частен документ * официален документ * оспорване на истинността на документ * критерии за определяне на дисциплинарното наказание * задължения на работодателя преди налагане на дисциплинарно наказание * доказателствена тежест * дисциплинарно уволнение
ТКРешение №214/23.03.2010 по дело №642/2008Договор за изработка * доказателствена тежест * стокова разписка * оспорване на истинността на документ
ГКРешение №352/06.07.2010 по дело №189/2009Ревандикационен иск * предаване на владение * доказателства * писмени доказателства * оспорване на истинността на документ * нотариално завещание
ГКРешение №175/04.06.2010 по дело №579/2009Ревандикационен иск * предаване на владение * наследствено правоприемство * констативен нотариален акт * официален документ * доказателствена тежест * оспорване на истинността на документ * придобивна давност
ГКРешение №154/05.07.2013 по дело №927/2012Делба * съсобственост * определяне на квоти * лично имущество * съпружеска имуществена общност * оспорване на истинността на документ * саморъчно завещание * доказателствена тежест
ГКРешение №125/12.09.2012 по дело №1135/2011Делба на наследство * съсобственост * наследяване * определяне на квоти * доказателствена тежест * оспорване на истинността на документ * доклад по делото * преклузия * упълномощаване
ГКОпределение №335/15.05.2014 по дело №2560/2014Частна касационна жалба * оспорване на истинността на документ * иск за установяване на истинността или неистинността на документ * допустимост на иск
ГКРешение №97/29.03.2011 по дело №431/2010Установителен иск * установяване право на собственост * държавна собственост * доказателствена тежест * преобразуване и приватизация на държавни и общински предприятия * добросъвестно владение * отмяна на констативен нотариален акт * възстановяване правото на собственост * оспорване на истинността на документ * писмени доказателства
ГКРешение №93/19.03.2012 по дело №1057/2011Установителен иск чл. 97, ал. 1 ГПК /отм./ * оспорване на истинността на документ * възстановяване на запазена част * нищожност на делба * установяване право на собственост
ГКОпределение №558/30.09.2011 по дело №431/2011оспорване на истинността на документ * спиране на производството по делото * преклузия
ГКРешение №260/14.07.2010 по дело №91/2009Ревандикационен иск * предаване на владение * оспорване на истинността на документ * доказателствена тежест * упълномощаване * продажба на лек автомобил * представяне на документи на хартиен носител
ГКРешение №13/27.01.2012 по дело №176/2011Ревандикационен иск * предаване на владение * отчуждаване * обезщетяване на собственици на одържавени недвижими имоти * официален документ * акт за държавна собственост * оспорване на истинността на документ * одържавени недвижими имоти
ГКРешение №234/17.12.2013 по дело №4057/2013Делба * съсобственост * определяне на квоти * оспорване на истинността на документ * упълномощаване * участие на глух, ням или неграмотен в нотариално производство
ГКРешение №249/12.11.2012 по дело №270/2012Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * установяване право на собственост * официален документ * оспорване на истинността на документ * доказателства * земеделски земи * право на изкупуване от ползвател * трансформация на правото на ползване в право на собственост
ГКРешение №17/03.02.2012 по дело №339/2011Унищожаемост на договор поради невъзможност и неразбиране или ръководене на действията * частен документ * свидетелски показания * доказателствена тежест * оспорване на истинността на документ
ГКРешение №91/01.04.2015 по дело №5960/2014Иск за съществуване на вземането * договор за заем * оспорване на истинността на документ * доказателствена сила на частен документ
ГКРешение №235/04.06.2010 по дело №176/2010Обезщетение от недобросъвестния владелец * обезщетение за вреди * пропуснати ползи * обезщетение за забава * спиране на изпълнение на съдебно решение * предаване на владение * оспорване на истинността на документ
ГКРешение №95/09.03.2012 по дело №548/2010Установителен иск * установяване право на собственост * отрицателен установителен иск * план за новообразувани имоти * придобивна давност * право на ползване * недобросъвестно владение * доказателствена тежест * оспорване на истинността на документ * официален свидетелстващ документ
ГКОпределение №14/15.01.2013 по дело №561/2012Иск за установяване на истинността или неистинността на документ * правен интерес * допустимост на иск * оспорване на истинността на документ * официален свидетелстващ документ * липса на мотиви * нищожност на определение
ГКОпределение №320/15.06.2009 по дело №271/2009Иск за установяване на истинността или неистинността на документ * правен интерес * сила на пресъдено нещо * преклузия * оспорване на истинността на документ * отмяна-неистинност на документ * допустимост на иск * иск за установяване на престъпно обстоятелство * задължителна сила на присъда /споразумение/
ГКРешение №108/11.05.2011 по дело №885/2010поредност на откриване на наследство * оспорване на истинността на документ * акт за гражданско състояние * доказателства и доказателствени средства * правен интерес
ГКРешение №254/14.07.2011 по дело №569/2010Нищожност * нищожност на договор * частен документ * доказателствена тежест * нищожност-липса на съгласие * оспорване на истинността на документ
ГКРешение №121/27.07.2015 по дело №526/2015Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * отрицателен установителен иск * гори * право на изкупуване * право на изкупуване от ползвател * косвен съдебен контрол * оспорване на истинността на документ
ГКРешение №538/17.01.2011 по дело №960/2009Установителен иск * установяване право на собственост * реална част * доказателства и доказателствени средства * земеделски земи * трансформация на правото на ползване в право на собственост * оспорване на истинността на документ * писмени доказателства
ГКРешение №233/14.07.2010 по дело №3703/2008Нищожност на завещателно разпореждане * доказателствена тежест * оспорване на истинността на документ
ГКРешение №268/17.10.2012 по дело №479/2012Делба на наследство * съсобственост * наследяване * публична продан * оспорване на истинността на документ * саморъчно завещание * преклузия * преюдициални въпроси в производството за делба * нищожност на завещателно разпореждане * спиране на производството по делото * глоба на страна * намаляване на завещателно разпореждане * възстановяване на запазена част
ГКРешение №85/14.07.2011 по дело №635/2010Установителен иск * установяване право на собственост * оспорване на истинността на документ * придобивна давност * доказателствена тежест * официален документ * акт за гражданско състояние
ГКОпределение №267/09.05.2014 по дело №2062/2014Частна касационна жалба * Иск за установяване на престъпно обстоятелство * допустимост на иск * правен интерес * оспорване на истинността на документ
ГКРешение №427/16.07.2010 по дело №732/2009Делба * съсобственост * определяне на квоти * правомощия на въззивната инстанция * оспорване на истинността на документ * доказателства * вписване в имотен регистър * изкупуване от съделител * самостоятелен обект * договор за покупко-продажба * относителна недействителност
ГКРешение №90/27.06.2014 по дело №3433/2013Делба на наследство * съсобственост * наследяване * саморъчно завещание * доказателства * оспорване на истинността на документ * нищожност на делба * конституиране на страни * необходимо другарство
ГКРешение №314/23.10.2013 по дело №124/2013Иск за установяване на истинността или неистинността на документ * установяване истинността или неистинността на документ * прекратяване на трудовото правоотношение * липса на необходимо образование или професионална квалификация * оспорване на истинността на документ
ГКРешение №731/18.07.2011 по дело №1240/2009Установителен иск * установяване право на собственост * доказателствена сила на нотариален акт * констативен нотариален акт * замяна * доказателствена тежест * оспорване на истинността на документ * индивидуализация на недвижим имот
ТКРешение №191/14.01.2015 по дело №3046/2013Иск за съществуване на вземането * установителен иск в заповедно производство * запис на заповед * основателност на иск * каузално отношение * оспорване на истинността на документ
ГКРешение №437/10.04.2012 по дело №1209/2010Ревандикационен иск * предаване на владение * отмяна на нотариален акт * установяване право на собственост * правомощия на въззивната инстанция * нищожност на съдебно решение * решение на общо събрание на кооперация * сила на пресъдено нещо * оспорване на истинността на документ * зачитане на решението
ГКРешение №190/05.08.2011 по дело №654/2010Ревандикационен иск * предаване на владение * право на задържане * упълномощаване * нищожни уговорки относно начина на удовлетворение * официален документ * оспорване на истинността на документ * правомощия на въззивната инстанция * нищожност на пълномощно
ГКРешение №25/26.01.2010 по дело №4857/2008Неоснователно обогатяване * начална липса на основание * очевидна фактическа грешка * оспорване на истинността на документ
ГКРешение №127/08.04.2013 по дело №616/2012Иск за установяване на истинността или неистинността на документ * установяване истинността или неистинността на документ * оспорване на истинността на документ * нотариално завещание * отмяна на нотариален акт * преклузивен срок * наследствено правоприемство
ГКРешение №20/26.01.2010 по дело №4882/2008правен интерес * дялови вноски * наследяване * Иск за установяване на истинността или неистинността на документ * оспорване на истинността на документ
ГКРешение №8/22.01.2010 по дело №3500/2008предаване на владение * земеделски земи * Установителен иск * оспорване на истинността на документ
ГКРешение №176/24.10.2013 по дело №550/2012Ревандикационен иск * предаване на владение * доказателствена сила на нотариален акт * констативен нотариален акт * доказателствена тежест * оспорване на истинността на документ
ГКРешение №529/01.07.2013 по дело №181/2011Унищожаемост на завещателно разпореждане * саморъчно завещание * унищожаване на завещателно разпореждане * правоприемство * оспорване на произход * оспорване на истинността на документ
ГКРешение №909/22.03.2010 по дело №4037/2008Установителен иск * установяване право на собственост * земеделски земи * право на възстановяване * право на изкупуване от ползвател * трансформация на правото на ползване в право на собственост * оспорване на истинността на документ * необходимо другарство * съпружеска имуществена общност * придобиване по време на брака * възстановяване правото на собственост
ГКРешение №485/12.01.2012 по дело №1310/2010Установителен иск * установяване право на собственост * отмяна на нотариален акт * оспорване на истинността на документ * съсобственост * самостоятелен обект * продажба на движима вещ
ГКРешение №250/29.12.2011 по дело №180/2011Установителен иск чл. 97, ал. 1 ГПК /отм./ * съсобственост * съпружеска имуществена общност * придобиване по време на брака * трансформация * лично имущество * съдебно признание на факт * доказателствена тежест * оспорване на истинността на документ * определяне на квоти
ГКОпределение №372/15.08.2011 по дело №230/2011указания на съда * държавна такса * оспорване на истинността на документ * официален свидетелстващ документ * нередовност на исковата молба
ТКРешение №1/30.01.2015 по дело №52/2014Иск за съществуване на вземането * експертиза * оспорване на истинността на документ * доказателствена тежест * запис на заповед * преклузия
ГКРешение №191/09.08.2010 по дело №618/2009Ревандикационен иск * предаване на владение * земеделски земи * оспорване на истинността на документ * възстановяване правото на собственост * право на изкупуване от ползвател * трансформация на правото на ползване в право на собственост
ГКРешение №659/12.01.2010 по дело №173/2009Иск за установяване правото на възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд * гори * доказателства * оспорване на истинността на документ * право на възстановяване
ГКРешение №133/04.04.2012 по дело №1243/2011Ревандикационен иск * предаване на владение * земеделски земи * договор за аренда * доказателства * писмени доказателства * оспорване на истинността на документ * вещо лице
ГКРешение №66/25.04.2013 по дело №807/2012Установителен иск * Ревандикационен иск * оспорване на истинността на документ * инцидентен установителен иск * сила на пресъдено нещо
ГКОпределение №600/23.09.2013 по дело №5372/2013Частна касационна жалба * оспорване на истинността на документ * инцидентен установителен иск
ТКРешение №86/18.07.2011 по дело №682/2010Нищожност * симулация * договор за покупко-продажба * привидни и прикрити договори * оспорване на истинността на документ
ГКРешение №315/09.11.2011 по дело №1216/2010Ревандикационен иск * предаване на владение * оспорване на истинността на документ * преобразуване и приватизация на държавни и общински предприятия * доказателства * право на строеж * косвен съдебен контрол * реституция * застрояване * възстановяване правото на собственост * обезщетяване на собственици на одържавени недвижими имоти * приращения
ГКРешение №60/23.04.2013 по дело №693/2012Ревандикационен иск * предаване на владение * доказателствена тежест * оспорване на истинността на документ * графологическа експертиза * саморъчно завещание * нищожност на саморъчно завещание * доказателства
ГКРешение №174/07.10.2013 по дело №1992/2013Изкупуване на част от съсобствен имот * установяване право на собственост * представяне на документи на хартиен носител * оспорване на истинността на документ
ГКРешение №168/02.08.2013 по дело №580/2012Непозволено увреждане * обезщетение за неимуществени вреди * незаконен съдебен състав * писмени доказателства * очевидна фактическа грешка * оспорване на истинността на документ * допълване на решение * свидетелски показания
ГКРешение №71/28.04.2015 по дело №6943/2014Ревандикационен иск * предаване на владение * акт за държавна собственост * официален документ * доказателствена тежест * преобразуване и приватизация на държавни и общински предприятия * оспорване на истинността на документ * отчуждаване
ГКРешение №324/13.07.2011 по дело №378/2009Установителен иск * установяване право на собственост * оспорване на истинността на документ * доказателствена сила на нотариален акт * вещо лице * доказателства * графологическа експертиза
ГКРешение №558/13.01.2011 по дело №4323/2008Иск за обявяване предварителен договор за окончателен * договор за покупко-продажба * писмени доказателства * оспорване на истинността на документ
ГКРешение №118/15.05.2012 по дело №588/2011Иск за обявяване предварителен договор за окончателен * предварителен договор * оспорване на истинността на документ
ТКРешение №49/12.07.2016 по дело №1086/2015Разходване на средства по фонд "Тютюн" * принцип на диспозитивното начало * оспорване на истинността на документ
ГКОпределение №238/20.09.2016 по дело №2938/2016Частна касационна жалба * иск за установяване и удостоверяване на факти по съдебен ред * акт за гражданско състояние * оспорване на истинността на документ
ГКРешение №234/19.10.2016 по дело №735/2016Иск за установяване на престъпно обстоятелство * допустимост на иск * правен интерес * оспорване на истинността на документ * преклузия * Иск за установяване на истинността или неистинността на документ
ГКРешение №148/18.11.2016 по дело №1995/2016Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * оспорване на истинността на документ * доказателствена тежест * доказателствени средства * свидетелски показания
ГКРешение №36/27.02.2017 по дело №2999/2016Иск за установяване на трудово правоотношение * трудово възнаграждение * оспорване на истинността на документ * свидетелски показания
ГКРешение №31/02.03.2017 по дело №60147/2016Иск за изпълнение или обезщетение /неизпълнение/ * оспорване на истинността на документ * частен документ * неустойка за забава
ГКРешение №18/29.03.2017 по дело №60109/2016Иск за съществуване на вземането * установителен иск в заповедно производство * запис на заповед * заповед за изпълнение * свидетелски показания * оспорване на истинността на документ
ГКРешение №38/19.05.2017 по дело №3438/2016Делба * свидетелски показания * допустимост на доказателства * оспорване на нотариален акт * оспорване на истинността на документ
ГКРешение №50/21.07.2017 по дело №4880/2014Унищожаемост на договор поради измама * доказателствена сила на частен документ * доказателствени средства * оспорване на истинността на документ
ГКОпределение №528/09.11.2017 по дело №2877/2017Частна касационна жалба * оспорване на истинността на документ * обжалване на определения
ГКРешение №174/19.02.2018 по дело №4982/2016Ревандикационен иск * активна процесуална легитимация * съсобственост * доказателствена тежест * оспорване на истинността на документ * право на заместване
ГКРешение №135/23.01.2019 по дело №1784/2017Ревандикационен иск * преобразуване на държавни предприятия в еднолични търговски дружества * предоставяне за стопанисване и управление * оспорване на истинността на документ * официален свидетелстващ документ
ГКРешение №208/01.02.2019 по дело №4983/2017Иск за признаване уволнението за незаконно * незаконно уволнение * срок за изпитване * оспорване на истинността на документ * съществено нарушение на съдопроизводствените правила
ГКРешение №135/14.02.2019 по дело №3188/2017Ревандикационен иск * ревандикационен иск * нотариално завещание * оспорване на истинността на документ * наследствено правоприемство * допълване на решение