Ключови фрази
обжалваем интерес

ГКОпределение №732/28.12.2008 по дело №672/2009обжалваем интерес * неоценяем иск * негаторен иск
ГКОпределение №309/04.07.2011 по дело №291/2011Изкупуване на част от съсобствен имот * допустимост на иск * обжалваем интерес * установителен иск * предложение за изкупуване
ГКОпределение №17/23.01.2009 по дело №2383/2008обжалваем интерес * нередовност на заявление за издаване на заповед за изпълнение * заповед за изпълнение
ГКОпределение №200/26.05.2011 по дело №145/2011държавна такса * обжалваем интерес * Делба * нередовност на въззивна жалба
ГКОпределение №443/18.12.2008 по дело №2173/2008гори * Установителен иск * правен интерес * обжалваем интерес * иск за установяване правото на възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд * реституция * допустимост на иск
ГКОпределение №632/04.11.2009 по дело №553/2009обжалваем интерес * симулация * право на изкупуване * Установителен иск * нищожност * алеаторен договор * договор за покупко-продажба * договор за гледане и издръжка
ГКОпределение №520/18.09.2009 по дело №420/2009допълване на решение * обжалваем интерес * дискриминация * Иск за установяване на дискриминация * обективно съединяване на искове * обезщетение за вреди от дискриминация
ГКОпределение №325/22.07.2010 по дело №253/2010връщане на искова молба поради неизпълнение на указание за вписване на искова молба * указания на съда * служебно начало * иск за непълноти и грешки в кадастралната карта и кадастралните регистри, свързани със спор за материално право * обжалваем интерес * нередовност на исковата молба
ГКОпределение №413/14.07.2009 по дело №393/2009държавна такса * обжалваем интерес
ГКОпределение №584/06.11.2009 по дело №559/2009обжалваем интерес