Ключови фрази
право на изкупуване

ГКРешение №13/12.03.2016 по дело №3637/2015Нищожност и недопустимост на съдебно решение * отрицателен установителен иск * правен интерес * материалноправна легитимация на ищеца * право на изкупуване
ГКРешение №808/14.01.2011 по дело №1185/2009Изкупуване на част от съсобствен имот * съсобственост * право на изкупуване * свидетелски показания * форма за валидност * допустимост на иск * покана
ГКОпределение №170/02.04.2009 по дело №132/2009нередовност на исковата молба * вписване на искова молба * преклузивен срок * право на изкупуване * конститутивен иск
ГКРешение №62/18.06.2010 по дело №4739/2008Ревандикационен иск * предаване на владение * земеделски земи * възстановяване правото на собственост * реституция * поправка на очевидна фактическа грешка * доказателства * правен интерес * право на изкупуване * негаторен иск
ГКРешение №342/28.06.2010 по дело №430/2009Нищожност * придобивна давност * договор за замяна * право на изкупуване
ГКРешение №383/26.10.2010 по дело №532/2010Изкупуване на част от съсобствен имот * право на изкупуване * предложение за изкупуване * преклузивен срок * съсобственост
ГКОпределение №296/06.07.2010 по дело №233/2010спиране на производството по делото * преюдициално значение * делба * право на изкупуване * конститутивен иск * инцидентен установителен иск * нищожност на договор * симулация
ГКРешение №1/12.04.2010 по дело №3512/2008Нищожност на дарение * нищожност-заобикаляне на закона * правен интерес * договор за дарение * нищожност на дарение * право на изкупуване * съсобственост * договор за покупко-продажба * съпружеска имуществена общност
ГКРешение №4/08.05.2015 по дело №3389/2014Изкупуване на част от съсобствен имот * право на изкупуване * предаване на владение * недопустимост на решение * нередовност на исковата молба
ГКРешение №121/27.07.2015 по дело №526/2015Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * отрицателен установителен иск * гори * право на изкупуване * право на изкупуване от ползвател * косвен съдебен контрол * оспорване на истинността на документ
ГКРешение №87/24.07.2015 по дело №5323/2014Продажба на постройката * право на изкупуване * съсобственост * суперфиция
ГКРешение №164/26.05.2010 по дело №802/2009Изкупуване на част от съсобствен имот * право на изкупуване * етажна собственост * общи части * доказателствена тежест * право на строеж * съсобственост * предложение за изкупуване
ГКРешение №296/15.07.2011 по дело №179/2010Нищожност * нищожност на договор * симулация * право на изкупуване * съсобственост * преклузивен срок
ГКРешение №130/09.05.2012 по дело №1481/2010Изкупуване на част от съсобствен имот * право на изкупуване * съсобственост * преклузивен срок * държавна собственост * приращения * общи части
ГКРешение №121/21.06.2013 по дело №862/2012Установителен иск чл. 97, ал. 1 ГПК /отм./ * установяване право на собственост * доказателства * преклузивен срок * право на изкупуване * придобивна давност
ГКРешение №111/23.03.2012 по дело №718/2011Изкупуване на част от съсобствен имот * право на изкупуване * вписване на искова молба * разваляне на договор
ГКОпределение №632/04.11.2009 по дело №553/2009обжалваем интерес * симулация * право на изкупуване * Установителен иск * нищожност * алеаторен договор * договор за покупко-продажба * договор за гледане и издръжка
ГКРешение №281/31.10.2012 по дело №93/2012Изкупуване на част от съсобствен имот * право на изкупуване * съсобственост * недопустимост на решение
ГКРешение №300/17.12.2012 по дело №127/2012Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * завет * право на изкупуване * делба * съсобственост * намаляване на завещателно разпореждане
ГКРешение №381/25.10.2010 по дело №37/2010Изкупуване на част от съсобствен имот * право на изкупуване * презумпция за намерение да се държи вещта като своя * придобивна давност * право на строеж * съсобственост * преклузивен срок
ГКРешение №413/26.05.2010 по дело №2636/2008Продажба на постройката * договор за покупко-продажба * съсобственост * право на изкупуване * задължение за построяване на обекти за продавача на недвижим имот
ГКОпределение №490/12.11.2012 по дело №442/2012спиране на производството по делото * преюдициално значение * право на изкупуване * имуществена отговорност на нотариуса * нотариално удостоверяване
ГКРешение №209/19.07.2011 по дело №750/2010Изкупуване на част от съсобствен имот * съсобственост * право на изкупуване * земеделски земи * начало на давностен срок * упълномощаване * покана * предложение за изкупуване
ГКРешение №404/25.10.2010 по дело №169/2010Ревандикационен иск * предаване на владение * придобивна давност * възстановяване на запазена част * право на изкупуване * съсобственост * обезщетение за ползване
ГКОпределение №372/15.09.2009 по дело №364/2009право на изкупуване * преклузивен срок
ГКРешение №177/13.07.2010 по дело №745/2009Изкупуване на част от съсобствен имот * право на изкупуване * етажна собственост * съсобственост * приращения * присъединяване * пристрояване
ГКРешение №327/03.05.2010 по дело №538/2009Делба * установяване право на собственост * право на изкупуване * суброгация * плащане на цена * съсобственост * съпружеска имуществена общност
ГКРешение №385/11.08.2010 по дело №59/2009Изкупуване на част от съсобствен имот * право на изкупуване * съсобственост * договор за дарение * договор за покупко-продажба * земеделски земи * нищожност на дарение * нищожност-заобикаляне на закона * нищожност-липса на основание * симулация
ГКРешение №94/23.04.2013 по дело №892/2012Изкупуване на част от съсобствен имот * право на изкупуване * обезщетяване на собственици на одържавени недвижими имоти * отчуждаване * съсобственост
ГКРешение №441/10.01.2012 по дело №1056/2010Изкупуване на част от съсобствен имот * съсобственост * право на изкупуване * продажба на постройка * реална част * предложение за изкупуване * суперфиция * етажна собственост
ГКРешение №197/03.08.2012 по дело №1430/2010Изкупуване на част от съсобствен имот * право на изкупуване * преклузивен срок * съсобственост * предложение за изкупуване * договор за замяна * уравнение на дялове
ГКРешение №80/08.06.2016 по дело №5878/2015Делба * съсобственост * определяне на квоти * право на изкупуване * сила на пресъдено нещо * възражение * придобивна давност * неправилна правна квалификация * доказателства * указания на съда
ГКРешение №190/05.12.2013 по дело №3440/2013Изкупуване на част от съсобствен имот * право на изкупуване * нищожност-привидност на сделка
ГКРешение №49/29.03.2013 по дело №363/2012Иск за обявяване предварителен договор за окончателен * предварителен договор * обявяване на предварителен договор за окончателен * право на изкупуване * индивидуализация на недвижим имот * мним представител * съсобственост
ГКРешение №603/01.12.2009 по дело №287/2009предаване на владение * право на изкупуване * преклузивен срок * предложение за изкупуване * Ревандикационен иск
ГКРешение №403/05.08.2010 по дело №684/2009Нищожност * договор за замяна * симулация * право на изкупуване * давностен срок * привидни и прикрити договори * договор за делба
ГКРешение №339/02.11.2012 по дело №221/2012Изкупуване на част от съсобствен имот * установяване право на собственост * установителен иск * съсобственост * право на изкупуване * сила на пресъдено нещо * лично имущество * трансформация * недопустимост на иск
ГКРешение №82/07.07.2016 по дело №5538/2015Ревандикационен иск * задължително другарство * право на строеж * давност * право на изкупуване * неоснователно обогатяване
ГКРешение №37/26.03.2018 по дело №1969/2017Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * придобивна давност * съсобственост * право на изкупуване * констативен нотариален акт
ГКРешение №94/23.11.2018 по дело №4163/2017Ревандикационен иск * Делба * право на изкупуване