Ключови фрази
държавна такса

ГКОпределение №258/02.06.2016 по дело №254/2016Частна касационна жалба * държавна такса * разваляне на договор * цена на иска
ГКОпределение №309/28.06.2016 по дело №2564/2016Частна касационна жалба * държавна такса
ГКОпределение №567/29.10.2009 по дело №547/2009освобождаване от такси и разноски * държавна такса
ГКОпределение №492/14.10.2010 по дело №437/2010държавна такса * иск за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност * указания на съда * връщане на искова молба поради неизпълнение на указание за вписване на искова молба
ГКОпределение №277/14.06.2011 по дело №134/2011държавна такса * връчване на съдебни книжа * нередовност на въззивна жалба
ТКОпределение №369/29.04.2011 по дело №311/2011Частна жалба * държавна такса * застраховка "гражданска отговорност" * Пряк иск на увредения срещу застрахователя
ГКОпределение №449/30.12.2008 по дело №1430/2008съдебни разноски * държавна такса * военнослужещ * Иск за заплащане на обезщетение за извънреден труд
ГКОпределение №24/10.01.2013 по дело №813/2012държавна такса * нередовност на въззивна жалба
ГКОпределение №467/20.09.2011 по дело №506/2011нередовност на исковата молба * указания на съда * държавна такса * солидарност * цена на иска
ГКОпределение №588/18.07.2014 по дело №4046/2014Частна касационна жалба * етажна собственост * държавна такса * неоценяем иск * констуитутивен иск * обективно съединяване на искове
ГКОпределение №343/21.05.2015 по дело №2568/2015Частна касационна жалба * връщане на искова молба поради неизпълнение на указание за вписване на искова молба * държавна такса * отвод
ГКОпределение №346/21.10.2014 по дело №4507/2014Частна касационна жалба * държавна такса * Унищожаемост на договор сключен от недееспособен
ГКОпределение №397/29.06.2010 по дело №176/2010съдебни разноски * държавна такса * цена на иска * изменение на решението в частта относно разноските * Отменителен иск *
ГКОпределение №499/15.10.2010 по дело №482/2010заповед за незабавно изпълнение * държавна такса * нередовност на заявление за издаване на заповед за изпълнение
ГКОпределение №295/24.06.2011 по дело №245/2011неоценяем иск * негаторен иск * държавна такса * връщане на искова молба поради неизпълнение на указание за вписване на искова молба * нередовност на исковата молба * указания на съда
ГКОпределение №845/19.12.2013 по дело №6156/2013държавна такса * обективно съединяване на искове * недействителност на договор
ГКОпределение №35/26.01.2010 по дело №523/2009приложим закон * връчване на съдебни книжа * държавна такса * нередовност на частна жалба
ГКРешение №410/19.07.2010 по дело №389/2009Иск за недействителност на договор за продажба на одържавен имот * нищожност на договор за продажба * одържавени недвижими имоти * доказателствена тежест * вписване на ипотека * държавна такса * компетентност * делегиране на правомощия
ГКОпределение №501/17.08.2009 по дело №1875/2008държавна такса * ревандикационен иск
ГКОпределение №69/11.02.2010 по дело №56/2010указания на съда * държавна такса * нередовност на въззивна жалба
ГКОпределение №261/30.05.2013 по дело №2819/2013допълване на решение * държавна такса * нередовност на въззивна жалба
ТКОпределение №331/05.05.2010 по дело №215/2010държавна такса * заповед за изпълнение
ГКОпределение №139/18.03.2009 по дело №46/2009съдебни разноски * държавна такса * ревандикационен иск
ГКОпределение №73/15.02.2013 по дело №530/2012нередовност на исковата молба * държавна такса * пасивна процесуална легитимация * задължение на съда за оказване съдействие на страните * указания на съда
ГКОпределение №521/27.10.2010 по дело №390/2010държавна такса * пълна имуществена отговорност на работник или служител * освобождаване от такси и разноски
ГКОпределение №347/24.06.2011 по дело №308/2011нередовност на исковата молба * държавна такса * Иск за обявяване на предварителен договор за окончателен
ГКОпределение №409/04.08.2011 по дело №294/2011нередовност на исковата молба * държавна такса * Иск за непълноти и грешки в кадастралната карта и кадастралните регистри, свързани със спор за материално право * неоценяем иск
ГКОпределение №28/10.01.2012 по дело №700/2011изпълнителен лист * държавна такса
ГКОпределение №83/13.02.2009 по дело №2414/2008държавна такса * държавна собственост * обжалване отказ на съдия по вписванията
ГКОпределение №43/22.01.2014 по дело №38/2014нередовност на въззивна жалба * държавна такса * доказателства * указания на съда
ГКОпределение №30/12.01.2015 по дело №7269/2014Частна касационна жалба * връщане на искова молба поради неизпълнение на указание за вписване на искова молба * прекратяване на производството по делото * държавна такса * непозволено увреждане
ГКОпределение №375/13.11.2013 по дело №5481/2013Частна касационна жалба * нередовност на въззивна жалба * указания на съда * държавна такса
ГКОпределение №47/18.01.2011 по дело №592/2010държавна такса * указания на съда * нередовност на исковата молба
ГКОпределение №662/24.10.2013 по дело №5749/2013Частна касационна жалба * нищожност на съдебна спогодба * цена на иска * държавна такса
ГКОпределение №386/19.11.2013 по дело №6080/2013освобождаване от такси и разноски * държавна такса * Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК * доказателства
ГКОпределение №24/16.01.2015 по дело №7389/2014Частна касационна жалба * държавна такса * Делба * Установителен иск * уравнение на дялове
ГКОпределение №137/11.03.2011 по дело №116/2011непозволено увреждане * държавна такса
ГКОпределение №186/04.03.2014 по дело №663/2014Частна касационна жалба * държавна такса * доказателства за извършено плащане * пощенско клеймо
ТКОпределение №141/23.03.2016 по дело №541/2016необходимо другарство * държавна такса * указания на съда
ГКОпределение №200/26.05.2011 по дело №145/2011държавна такса * обжалваем интерес * Делба * нередовност на въззивна жалба
ТКОпределение №16/12.01.2010 по дело №748/2009държавна такса
ГКОпределение №82/22.03.2016 по дело №3820/2014Частна касационна жалба * връщане на въззивна жалба * държавна такса * Иск за обявяване на предварителен договор за окончателен
ГКОпределение №516/10.07.2012 по дело №458/2012Иск за обезщетение за трудова злополука и професионална болест * държавна такса
ТКОпределение №626/24.10.2012 по дело №605/2012Частна касационна жалба * връщане на въззивна жалба * държавна такса * указания на съда
ТКОпределение №486/14.07.2014 по дело №1814/2014Частна касационна жалба * вписване на искова молба * отменителен /Павлов/ иск * отказ на съдия по вписванията * държавна такса
ГКОпределение №153/13.04.2011 по дело №383/2010възстановяване на срокове * връщане на искова молба поради неизпълнение на указание за вписване на искова молба * нередовност на исковата молба * продължаване на срок * държавна такса * изчисляване на срокове * Ревандикационен иск
ГКОпределение №170/08.03.2012 по дело №54/2012заповед за изпълнение * държавна такса * държавна такса в заповедно производство
ТКОпределение №868/09.12.2011 по дело №609/2011Частна касационна жалба * обжалване на разпореждането за незабавно изпълнение * държавна такса
ГКОпределение №82/04.04.2016 по дело №7404/2014Частна касационна жалба * държавна такса * Иск за обявяване предварителен договор за окончателен
ГКОпределение №476/30.12.2008 по дело №1407/2008цена на иска * държавна такса * негаторен иск * обективно съединяване на искове
ТКОпределение №505/01.07.2014 по дело №1926/2014Частна касационна жалба * държавна такса * разваляне на договор по съдебен ред * указания на съда
ТКОпределение №212/01.03.2010 по дело №96/2010апорт * държавна такса * отказ на съдия по вписванията
ТКОпределение №533/09.07.2010 по дело №357/2010цена на иска * държавна такса
ГКОпределение №266/28.06.2012 по дело №219/2012вписване в имотен регистър * справки по книгите за вписване * държавна такса * обжалване отказ на съдия по вписванията
ГКОпределение №105/06.03.2009 по дело №44/2009държавна такса
ГКОпределение №722/23.10.2012 по дело №665/2012държавна такса * указания на съда
ГКОпределение №891/28.11.2014 по дело №6523/2014Частна касационна жалба * връщане на искова молба поради неизпълнение на указание за вписване на искова молба * вписване на искова молба * Делба * цена на иска * държавна такса
ГКОпределение №386/21.06.2011 по дело №346/2011държавна такса * указания на съда * връщане на въззивна жалба
ГКОпределение №322/16.06.2011 по дело №312/2011държавна такса * освобождаване от такси и разноски * непозволено увреждане
ГКОпределение №281/21.07.2014 по дело №3278/2014Частна касационна жалба * държавна такса * делба
ГКОпределение №843/17.12.2012 по дело №629/2012разваляне на договор по съдебен ред * държавна такса
ГКОпределение №573/24.07.2012 по дело №328/2012държавна такса * указания на съда * нередовност на въззивна жалба
ГКОпределение №408/30.10.2008 по дело №1380/2008съдебни разноски * държавна такса
ГКОпределение №315/12.07.2010 по дело №203/2010връщане на искова молба поради неизпълнение на указание за вписване на искова молба * продължаване на срок * ревандикационен иск * държавна такса
ТКОпределение №860/03.12.2010 по дело №863/2010попълване масата на несъстоятелността * Частна касационна жалба * държавна такса
ГКОпределение №354/21.05.2012 по дело №233/2012отговорност за чужди виновни противоправни действия * държавна такса * освобождаване от такси и разноски * задължителна сила на присъда /споразумение/
ГКОпределение №144/02.04.2009 по дело №46/2009държавна такса * освобождаване от такси и разноски * вписване в имотен регистър * държавна собственост * обжалване отказ на съдия по вписванията
ГКОпределение №463/10.09.2009 по дело №445/2009връщане на въззивна жалба * указания на съда * държавна такса
ТКОпределение №104/09.02.2015 по дело №112/2015Частна касационна жалба * държавна такса
ГКОпределение №274/11.06.2010 по дело №619/2009връчване на съдебни книжа * нередовност на исковата молба * нередовно призоваване * държавна такса
Определение №512/19.11.2010 по дело №подобрения * претенции по сметки * делба * държавна такса
ТКОпределение №74/10.02.2015 по дело №47/2015Частна касационна жалба * държавна такса * прекратяване на производството по делото * невнасяне на държавна такса * прекратяване при висящ процес
ГКОпределение №608/12.11.2009 по дело №534/2009заповед за незабавно изпълнение * държавна такса * указания на съда * нередовност на заявление за издаване на заповед за изпълнение
ГКРешение №64/03.04.2014 по дело №3283/2013Иск за оспорване на вземането * отрицателен установителен иск * изпълнително производство * обезсилване на решение * недопустимост на иск * държавна такса
ГКОпределение №367/11.11.2013 по дело №6096/2013отменителен /Павлов/ иск * договор за дарение * цена на иска * държавна такса
ГКОпределение №348/07.05.2012 по дело №156/2012държавна такса * Иск за обявяване на предварителен договор за окончателен * цена на иска
ГКОпределение №580/13.10.2010 по дело №441/2010цена на иска * държавна такса * нищожност на договор за продажба * недействителност на договор
ТКОпределение №1074/30.11.2012 по дело №151/2012Частна касационна жалба * нередовност на исковата молба * държавна такса
ТКОпределение №410/25.06.2014 по дело №1225/2014Частна касационна жалба * цена на иска * държавна такса
ТКОпределение №647/17.11.2009 по дело №624/2009държавна такса
ГКРешение №591/27.09.2010 по дело №1891/2009Иск за отговорност за вреди причинени от правозащитните органи * обезщетение за вреди по Закона за отговорността на държавата и общините за вреди * държавна такса
ГКОпределение №168/25.03.2014 по дело №92/2014Частна касационна жалба * държавна такса * нищожност на завещателно разпореждане
ГКОпределение №27/11.02.2016 по дело №5062/2015Частна касационна жалба * държавна такса * цена на иска
ГКОпределение №105/05.03.2009 по дело №1839/2008държавна такса * особено процесуално представителство * правна помощ * нередовност на въззивна жалба
ГКОпределение №137/01.04.2009 по дело №95/2009държавна такса * освобождаване от такси и разноски * вписване в имотен регистър * държавна собственост * обжалване отказ на съдия по вписванията
ГКОпределение №494/05.08.2011 по дело №267/2011държавна такса * обективно съединяване на искове * цена на иска
ГКОпределение №713/18.10.2012 по дело №603/2012указания на съда * държавна такса
ТКОпределение №527/06.07.2011 по дело №490/2011Частна касационна жалба * държавна такса * обжалване на разпореждането за незабавно изпълнение
ГКОпределение №686/05.10.2012 по дело №579/2012изменение на решението в частта относно разноските * държавна такса * Развод по взаимно съгласие
ГКРешение №127/24.04.2012 по дело №1092/2011Иск за отговорност за вреди причинени от правозащитните органи * обезщетение за вреди по Закона за отговорността на държавата и общините за вреди * частичен иск * държавна такса
ТКОпределение №755/02.12.2014 по дело №2640/2014Частна касационна жалба * държавна такса * допълване на решение
ГКОпределение №776/29.11.2013 по дело №6273/2013държавна такса * обективно съединяване на искове * субективно съединяване на искове * евентуален иск * последващо обективно съединяване на искове * недопустим съдебен акт
ГКОпределение №133/22.03.2016 по дело №7001/2014Частна касационна жалба * държавна такса * относителна недействителност
ГКОпределение №393/25.11.2013 по дело №5991/2013нередовност на въззивна жалба * указания на съда * държавна такса * представителство * връчване на съдебни книжа
ГКОпределение №25/21.01.2012 по дело №544/2011вписване в имотен регистър * вписване на искова молба * държавна такса * обжалване отказ на съдия по вписванията
ТКОпределение №498/21.07.2014 по дело №1701/2014Частна касационна жалба * нищожност на договорна ипотека * попълване масата на несъстоятелността * държавна такса
ГКОпределение №185/27.04.2009 по дело №173/2009държавна такса * освобождаване от такси и разноски * вписване в имотен регистър * държавна собственост * обжалване отказ на съдия по вписванията
ТКОпределение №15/12.01.2010 по дело №6/2010особен представител * съдебни разноски * държавна такса
ГКОпределение №269/08.05.2015 по дело №1867/2015Частна касационна жалба * прекратяване на производството по делото * държавна такса * извъндоговорна отговорност на държавата за вреди * процесуален ред * право на ЕС
ГКОпределение №405/19.09.2013 по дело №5466/2013Частна касационна жалба * държавна такса
ГКРешение №674/14.02.2011 по дело №1814/2009Ревандикационен иск * предаване на владение * държавна такса * евентуален иск * правомощия на въззивната инстанция * нередовност на исковата молба
ГКОпределение №236/07.05.2009 по дело №215/2009държавна такса * държавна собственост * обжалване отказ на съдия по вписванията
ТКОпределение №404/11.06.2013 по дело №1762/2013Частна касационна жалба * цена на иска * държавна такса * недопустим съдебен акт * обжалване на разпореждане за оставяне исковата молба без движение
ГКОпределение №152/19.03.2014 по дело №1595/2014Частна касационна жалба * държавна такса * установителен иск * трудов стаж
ГКОпределение №256/04.04.2014 по дело №118/2014Частна касационна жалба * отказ на съдия по вписванията * вписване на искова молба * Делба * държавна такса * цена на иска
ГКОпределение №900/01.12.2014 по дело №5974/2014Частна жалба * обезпечаване на предявен иск * обезпечителни мерки * възбрана * държавна такса * възстановяване на срокове * нередовност на частна жалба
ГКОпределение №600/04.11.2011 по дело №446/2011заповед за незабавно изпълнение * държавна такса * издръжка * освобождаване от такси и разноски
ГКОпределение №512/02.09.2009 по дело №108/2009освобождаване от такси и разноски * държавна такса
ГКОпределение №372/15.08.2011 по дело №230/2011указания на съда * държавна такса * оспорване на истинността на документ * официален свидетелстващ документ * нередовност на исковата молба
ГКОпределение №416/21.07.2009 по дело №408/2009освобождаване от такси и разноски * държавна такса
ТКРешение №26/18.04.2012 по дело №150/2011Неоснователно обогатяване * изпълнително производство * корекция на сметка * държавна такса * електроенергия
ГКОпределение №124/06.06.2016 по дело №1990/2016Частна касационна жалба * Делба * отмяна на решение * обратен изпълнителен лист * държавна такса
ГКОпределение №359/01.06.2015 по дело №2707/2015Частна касационна жалба * връщане на въззивна жалба * нередовност на частна жалба * държавна такса
ГКОпределение №228/13.05.2009 по дело №155/2009държавна такса * съдебни разноски * освобождаване от такси и разноски
ГКОпределение №529/07.11.2013 по дело №6592/2013освобождаване от такси и разноски * държавна такса * възбрана * запор върху вещи
ТКОпределение №616/16.08.2010 по дело №455/2010връщане на искова молба поради неизпълнение на указание за вписване на искова молба * нередовност на исковата молба * държавна такса * надлежно упражняване право на иск * указания на съда
ГКОпределение №402/28.11.2013 по дело №5703/2013Частна касационна жалба * недопустим съдебен акт * указания на съда * държавна такса
ГКОпределение №225/06.06.2012 по дело №197/2012изменение на решението в частта относно разноските * списък на разноските * Делба * съдебни разноски * държавна такса * адвокатско възнаграждение
ГКОпределение №6/09.01.2013 по дело №654/2012връщане на искова молба поради неизпълнение на указание за вписване на искова молба * цена на иска * държавна такса * обективно съединяване на искове * указания на съда * редовност на исковата молба
ГКОпределение №128/22.03.2016 по дело №2200/2015Частна касационна жалба * връщане на искова молба поради неизпълнение на указание за вписване на искова молба * нередовност на исковата молба * прекратяване на производството по делото * цена на иска * държавна такса * разваляне поради неизпълнение
ТКОпределение №348/18.06.2015 по дело №135/2015Частна касационна жалба * държавна такса * указания на съда * връщане на въззивна жалба
ТКОпределение №305/21.04.2011 по дело №875/2010Частна касационна жалба * колективен иск * държавна такса
ГКОпределение №388/07.07.2009 по дело №147/2009освобождаване от такси и разноски * държавна такса * преклузивен срок
ТКОпределение №81/16.02.2015 по дело №3391/2014Частна касационна жалба * нередовност на исковата молба * указания на съда * служебно начало * държавна такса
ГКОпределение №501/24.07.2013 по дело №3562/2013Частна касационна жалба * алтернативно съединяване на искове * държавна такса * нередовност на исковата молба * прекратяване на производството по делото * непозволено увреждане * указания на съда
ГКОпределение №789/02.12.2013 по дело №2885/2013държавна такса * военнослужещ
Определение №261/03.06.2010 по дело №връчване на съдебни книжа * държавна такса * нередовност на въззивна жалба
ГКОпределение №457/28.07.2009 по дело №174/2009поправка на очевидна фактическа грешка * държавна такса * указания на съда * допълване на решение
ГКОпределение №413/14.07.2009 по дело №393/2009държавна такса * обжалваем интерес
ТКОпределение №479/29.12.2008 по дело №339/2008попълване масата на несъстоятелността * държавна такса
ГКОпределение №381/03.07.2009 по дело №383/2009освобождаване от такси и разноски * непозволено увреждане * държавна такса
ГКОпределение №305/15.06.2009 по дело №335/2009държавна такса * освобождаване от такси и разноски
ТКРешение №56/17.07.2013 по дело №1201/2011Нищожност и недопустимост на съдебно решение * държавна такса * нередовност на исковата молба * указания на съда
ГКОпределение №519/24.11.2010 по дело №460/2010делба * държавна такса
ГКОпределение №507/20.12.2010 по дело №473/2010държавна такса * делба * публична продан
ГКОпределение №126/15.03.2013 по дело №1193/2013държавна такса
ТКОпределение №406/15.07.2009 по дело №300/2009държавна такса * законна лихва * обезщетение за вреди * непозволено увреждане
ГКОпределение №214/19.03.2012 по дело №88/2012държавна такса * държавно учреждение * трудово правоотношение * освобождаване от такси и разноски * частно държавно вземане
ГКОпределение №307/18.06.2012 по дело №285/2012връщане на въззивна жалба * държавна такса * указания на съда * нередовност на въззивна жалба
ГКОпределение №151/19.04.2011 по дело №445/2010връщане на въззивна жалба * държавна такса * Делба * нередовност на въззивна жалба
ГКОпределение №167/24.03.2011 по дело №157/2011Иск за отговорност за вреди причинени от правозащитните органи * държавна такса
ГКОпределение №14/07.01.2015 по дело №6882/2014Частна касационна жалба * връщане на искова молба поради неизпълнение на указание за вписване на искова молба * държавна такса * указания на съда
ГКОпределение №66/18.03.2015 по дело №36/2015Частна касационна жалба * отказ на съдия по вписванията * държавна такса * даване вместо изпълнение
ТКОпределение №80/12.02.2015 по дело №2469/2014Частна касационна жалба * държавна такса * освобождаване от внасяне на държавна такса
ТКОпределение №540/08.07.2011 по дело №350/2011Частна касационна жалба * държавна такса * недопустим съдебен акт
ГКОпределение №191/11.04.2011 по дело №15/2011държавна такса * държавно учреждение * Иск за обезщетение за трудова злополука и професионална болест * държавен служител * нередовност на въззивна жалба
ТКОпределение №14/12.01.2011 по дело №849/2010Частна касационна жалба * заповед за незабавно изпълнение * държавна такса
ГКОпределение №199/08.05.2009 по дело №119/2009държавна такса * освобождаване от такси и разноски * вписване в имотен регистър * държавна собственост * обжалване отказ на съдия по вписванията
Определение №4/06.01.2011 по дело №нередовност на исковата молба * държавна такса * продължаване на срок * указания на съда
ГКОпределение №67/19.03.2015 по дело №385/2015Частна касационна жалба * разноски при прекратяване на делото * държавна такса * намаляване на дарение
ГКОпределение №393/01.12.2008 по дело №1404/2008държавна такса * вписване в имотен регистър * освобождаване от такси и разноски * общинска собственост * обжалване отказ на съдия по вписванията
Определение №389/06.08.2010 по дело №държавна такса * обективно съединяване на искове * указания на съда * нередовност на въззивна жалба
ГКОпределение №331/02.06.2015 по дело №1631/2015Частна касационна жалба * прекратяване на производството по делото * нередовност на исковата молба * държавна такса * отрицателен установителен иск * публични вземания
ГКРешение №368/28.12.2012 по дело №340/2012Ревандикационен иск * право на задържане * подобрения в чужд имот * допълване на решение * държавна такса
ТКОпределение №924/29.12.2011 по дело №784/2011Частна касационна жалба * попълване масата на несъстоятелността * държавна такса * охранително производство
ГКОпределение №306/19.07.2016 по дело №2678/2016Частна касационна жалба * Делба * държавна такса * прекратяване на производството по делото * оттегляне на иск
ТКОпределение №392/29.07.2016 по дело №1204/2016Частна касационна жалба * държавна такса * допълване на решение
ТКРешение №191/13.12.2016 по дело №3015/2015Иск срещу решенията и действията на органите на кооперацията * държавна такса * решение на общо събрание на кооперация
ГКОпределение №44/18.01.2017 по дело №4453/2016Частна касационна жалба * освобождаване от внасяне на държавна такса * предпоставки * държавна такса
ГКОпределение №77/10.02.2017 по дело №3503/2016Частна касационна жалба * изменение на решението в частта относно разноските * Делба * разделителен протокол * държавна такса
ГКОпределение №53/15.03.2017 по дело №660/2017Частна касационна жалба * връщане на искова молба поради неизпълнение на указание за вписване на искова молба * нередовност на исковата молба * цена на иска * ревандикационен иск * нищожност на договор за продажба * държавна такса
ГКОпределение №182/10.04.2017 по дело №1209/2017Частна касационна жалба * продължаване на срок * указания на съда * държавна такса * връщане на искова молба поради неизпълнение на указание за вписване на искова молба
ГКОпределение №452/29.09.2017 по дело №3727/2017Частна касационна жалба * правен интерес * държавна такса * разноски * разпоредителни действия с имущество, върху което са наложени обезпечителни мерки по ЗОПДИППД * недопустим съдебен акт * отнемане в полза на държавата
ТКОпределение №612/26.10.2017 по дело №2452/2017Частна касационна жалба * връщане на въззивна жалба * държавна такса
ГКОпределение №198/22.11.2017 по дело №4210/2017Частна касационна жалба * държавна такса * отказ на съдия по вписванията
ТКОпределение №641/12.12.2017 по дело №1991/2017Частна касационна жалба * цена на иска * държавна такса
ГКОпределение №160/02.04.2018 по дело №286/2018Частна касационна жалба * държавна такса
ТКОпределение №363/26.06.2018 по дело №296/2018Частна касационна жалба * държавна такса * освобождаване от внасяне на държавна такса
ГКРешение №23/04.02.2019 по дело №90/2015Отмяна на влязло в сила решение * държавна такса * Европейска конвенция за защита правата на човека и основните свободи
ТКОпределение №234/02.04.2019 по дело №2710/2018Частна касационна жалба * държавна такса * установителен иск в производство по несъстоятелност
ГКРешение №117/03.09.2019 по дело №2962/2017Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * отрицателен установителен иск * договор за продажба * договор за замяна * общинска собственост * благоустройствени мероприятия * държавна такса * нищожност на договор
ТКОпределение №1/03.01.2020 по дело №2589/2019Частна касационна жалба * попълване масата на несъстоятелността * държавна такса