Ключови фрази
Изкупуване на част от съсобствен имот

ГКОпределение №519/31.10.2011 по дело №354/2011връщане на искова молба поради неизпълнение на указание за вписване на искова молба * Изкупуване на част от съсобствен имот * преклузивен срок * допустимост на иск
ГКРешение №808/14.01.2011 по дело №1185/2009Изкупуване на част от съсобствен имот * съсобственост * право на изкупуване * свидетелски показания * форма за валидност * допустимост на иск * покана
ГКОпределение №562/14.07.2014 по дело №3452/2014Частна касационна жалба * спиране на производството по делото * ревандикационен иск * преюдициалност на спор * изкупуване на част от съсобствен имот
ГКРешение №894/14.09.2011 по дело №1079/2009Изкупуване на част от съсобствен имот * конститутивен иск
ГКОпределение №309/04.07.2011 по дело №291/2011Изкупуване на част от съсобствен имот * допустимост на иск * обжалваем интерес * установителен иск * предложение за изкупуване
ГКРешение №219/04.10.2013 по дело №2294/2013Изкупуване на част от съсобствен имот * преклузивен срок * допустимост на иск
ГКРешение №383/26.10.2010 по дело №532/2010Изкупуване на част от съсобствен имот * право на изкупуване * предложение за изкупуване * преклузивен срок * съсобственост
ГКРешение №236/11.06.2012 по дело №97/2012Изкупуване на част от съсобствен имот * реституция
ГКРешение №4/08.05.2015 по дело №3389/2014Изкупуване на част от съсобствен имот * право на изкупуване * предаване на владение * недопустимост на решение * нередовност на исковата молба
ГКРешение №306/23.10.2012 по дело №132/2012Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * установяване право на собственост * Изкупуване на част от съсобствен имот * съсобственост * Недействителност на разпореждане с наследство * допустимост на иск * преклузивен срок * доклад по делото * принцип на диспозитивното начало * обективно съединяване на искове
ГКРешение №107/23.03.2012 по дело №689/2011нищожност-заобикаляне на закона * нищожност-привидност на сделка * иск за установяване на привидност * изкупуване на част от съсобствен имот
ГКРешение №412/31.07.2012 по дело №177/2010Изкупуване на част от съсобствен имот * продажба на постройка * нищожност-противоречие на закона * нищожност-невъзможен предмет * тълкуване на договор
ГКРешение №164/26.05.2010 по дело №802/2009Изкупуване на част от съсобствен имот * право на изкупуване * етажна собственост * общи части * доказателствена тежест * право на строеж * съсобственост * предложение за изкупуване
ГКОпределение №329/01.10.2008 по дело №1543/2008допустимост на иск * Изкупуване на част от съсобствен имот * преклузивен срок
ГКРешение №130/09.05.2012 по дело №1481/2010Изкупуване на част от съсобствен имот * право на изкупуване * съсобственост * преклузивен срок * държавна собственост * приращения * общи части
ГКРешение №111/23.03.2012 по дело №718/2011Изкупуване на част от съсобствен имот * право на изкупуване * вписване на искова молба * разваляне на договор
ГКРешение №271/29.03.2010 по дело №3131/2008разпределяне на ползването * съсобственост * Изкупуване на част от съсобствен имот
ГКРешение №281/31.10.2012 по дело №93/2012Изкупуване на част от съсобствен имот * право на изкупуване * съсобственост * недопустимост на решение
ГКРешение №381/25.10.2010 по дело №37/2010Изкупуване на част от съсобствен имот * право на изкупуване * презумпция за намерение да се държи вещта като своя * придобивна давност * право на строеж * съсобственост * преклузивен срок
ГКРешение №209/19.07.2011 по дело №750/2010Изкупуване на част от съсобствен имот * съсобственост * право на изкупуване * земеделски земи * начало на давностен срок * упълномощаване * покана * предложение за изкупуване
ГКОпределение №205/28.05.2012 по дело №115/2012спиране на производството по делото * Изкупуване на част от съсобствен имот * съсобственост * преюдициално значение * договор за дарение
ГКОпределение №68/18.02.2011 по дело №48/2011Изкупуване на част от съсобствен имот * допустимост на иск
ГКРешение №177/13.07.2010 по дело №745/2009Изкупуване на част от съсобствен имот * право на изкупуване * етажна собственост * съсобственост * приращения * присъединяване * пристрояване
ГКРешение №174/07.10.2013 по дело №1992/2013Изкупуване на част от съсобствен имот * установяване право на собственост * представяне на документи на хартиен носител * оспорване на истинността на документ
ГКРешение №385/11.08.2010 по дело №59/2009Изкупуване на част от съсобствен имот * право на изкупуване * съсобственост * договор за дарение * договор за покупко-продажба * земеделски земи * нищожност на дарение * нищожност-заобикаляне на закона * нищожност-липса на основание * симулация
ГКРешение №94/23.04.2013 по дело №892/2012Изкупуване на част от съсобствен имот * право на изкупуване * обезщетяване на собственици на одържавени недвижими имоти * отчуждаване * съсобственост
ГКРешение №441/10.01.2012 по дело №1056/2010Изкупуване на част от съсобствен имот * съсобственост * право на изкупуване * продажба на постройка * реална част * предложение за изкупуване * суперфиция * етажна собственост
ГКОпределение №210/21.04.2012 по дело №134/2012инцидентен установителен иск * Изкупуване на част от съсобствен имот * дарение * нищожност на договор за дарение * конституиране на страни * допустимост на иск * Недействителност на разпореждане с наследство
ГКРешение №197/03.08.2012 по дело №1430/2010Изкупуване на част от съсобствен имот * право на изкупуване * преклузивен срок * съсобственост * предложение за изкупуване * договор за замяна * уравнение на дялове
ГКРешение №190/05.12.2013 по дело №3440/2013Изкупуване на част от съсобствен имот * право на изкупуване * нищожност-привидност на сделка
ГКРешение №339/02.11.2012 по дело №221/2012Изкупуване на част от съсобствен имот * установяване право на собственост * установителен иск * съсобственост * право на изкупуване * сила на пресъдено нещо * лично имущество * трансформация * недопустимост на иск
ГКОпределение №194/08.07.2016 по дело №7089/2013Частна касационна жалба * Изкупуване на част от съсобствен имот * преклузивен срок * недопустимост на иск * прекратяване на производството по делото
ГКРешение №111/30.10.2018 по дело №3807/2017Изкупуване на част от съсобствен имот * даване вместо изпълнение
ГКРешение №93/31.10.2018 по дело №4714/2017Изкупуване на част от съсобствен имот * договор за замяна