Ключови фрази
фактическа раздяла

ГКРешение №304/11.12.2013 по дело №1406/2012Предоставяне на семейното жилище след развода * ползване на семейно жилище * фактическа раздяла * съпружеска имуществена общност
ГКРешение №321/06.01.2016 по дело №5106/2014Развод поради разстройство на брака * фактическа раздяла
ГКРешение №364/29.04.2010 по дело №909/2009Делба * съпружеска имуществена общност * придобиване по време на брака * обезщетение за неизплатени трудови възнаграждения * обезщетение за неимуществени вреди от престъпление * обезщетение за имуществени вреди * писмени доказателства * фактическа раздяла * съсобственост
ГКРешение №54/15.03.2012 по дело №1649/2009Управление и разпореждане с общо имущество * ревандикационен иск * лично имущество * фактическа раздяла
ГКРешение №278/22.10.2014 по дело №1784/2014Спор относно родителските права * лични отношения между родители и деца * издръжка на ненавършилите пълнолетие деца от родители * издръжка за минало време * интерес на детето * фактическа раздяла
ГКРешение №99/05.03.2010 по дело №533/2009неоснователно обогатяване * дължимо обезщетение * съпружеска имуществена общност * развод * обедняване * фактическа раздяла * Неоснователно обогатяване – субсидиарно приложение
ГКРешение №80/01.06.2017 по дело №3812/2016Преобразуване на лично имущество * фактическа раздяла * доказателства и доказателствени средства
ГКРешение №122/07.11.2017 по дело №5333/2016Преобразуване на лично имущество * придобивна давност * фактическа раздяла * право на строеж * разрешение за строеж * придобиване по време на брака * приращение
ГКРешение №91/31.01.2018 по дело №4340/2016Ревандикационен иск * фактическа раздяла