Ключови фрази
Развод поради разстройство на брака

ГКРешение №437/28.12.2012 по дело №1145/2011Развод поради разстройство на брака * мерки относно лични отношения между родители и деца * лични отношения между родители и деца * упражняване на родителски права * интерес на детето
ГКРешение №702/2010 г./05.01.2011 по дело №1036/2009Развод поради разстройство на брака * вина за разстройство на брака * ползване на семейно жилище
ГКРешение №216/22.08.2013 по дело №1579/2011Развод поради разстройство на брака * развод * вина за разстройство на брака * свидетелски показания * писмени доказателства
ГКОпределение №232/23.04.2014 по дело №823/2014Частна касационна жалба * Развод поради разстройство на брака * уважителни причини за неявяване в производство по брачни дела
ГКОпределение №349/22.10.2014 по дело №5891/2014Частна касационна жалба * Развод поради разстройство на брака * брачни искове * служебно съединяване на искове
ГКРешение №802/23.02.2011 по дело №1783/2009Развод поради разстройство на брака * лични отношения между родители и деца * вина за разстройство на брака * мерки относно лични отношения между родители и деца * ползване на семейно жилище * издръжка на ненавършилите пълнолетие деца от родители * доказателства * свидетелски показания
ГКОпределение №425/06.07.2011 по дело №375/2011Развод поради разстройство на брака * вина за разстройство на брака
ГКРешение №58/22.02.2013 по дело №1064/2012Развод поради разстройство на брака * упражняване на родителски права * мерки относно лични отношения между родители и деца
ГКРешение №130/09.04.2014 по дело №5721/2013Развод поради разстройство на брака * развод * нередовност на исковата молба * предоставяне на семейно жилище след развода
ГКРешение №280/20.07.2011 по дело №888/2010Развод поради разстройство на брака * родителски права и задължения * интерес на детето * нови факти и доказателства
ГКРешение №242/25.05.2011 по дело №811/2010Развод поради разстройство на брака * прекратяване при висящ процес * международна компетентност на български съд * признаване на чуждестранно съдебно решение
ГКРешение №164/15.05.2013 по дело №42/2013Развод поради разстройство на брака * развод * международна компетентност на български съд * свидетелски показания * родител с местожителство или местопребиваване в чужбина * родителски права и задължения * обичайно местопребиваване
ГКРешение №70/01.06.2016 по дело №5182/2015Развод поради разстройство на брака * фамилно име след развода * служебно начало
ГКРешение №21/30.01.2014 по дело №5451/2013Развод поради разстройство на брака * упражняване на родителски права * издръжка на ненавършилите пълнолетие деца от родители * вещо лице * експертиза
ГКРешение №383/12.10.2010 по дело №1883/2009Развод поради разстройство на брака * упражняване на родителски права * издръжка на ненавършилите пълнолетие деца от родители
ГКРешение №173/15.07.2013 по дело №1131/2012Развод поради разстройство на брака * вина за разстройство на брака
ГКРешение №33/19.02.2013 по дело №613/2012Развод поради разстройство на брака * упражняване на родителски права * лични отношения между родители и деца * издръжка
ГКРешение №299/31.10.2013 по дело №1349/2012Развод поради разстройство на брака * вина за разстройство на брака * родителски права и задължения * интерес на детето * ползване на семейно жилище
ГКРешение №136/12.02.2010 по дело №601/2009упражняване на родителски права * лични отношения между родители и деца * Развод поради разстройство на брака
ГКОпределение №916/30.12.2014 по дело №6343/2014Частна касационна жалба * нередовност на исковата молба * връщане на искова молба поради неизпълнение на указание за вписване на искова молба * представяне на документи на хартиен носител * официален свидетелстващ документ * Развод поради разстройство на брака * вина за разстройство на брака
ГКРешение №428/28.10.2011 по дело №524/2010Развод поради разстройство на брака * съпружеска имуществена общност * ползване на семейно жилище * разпределяне на ползването * принос
ГКОпределение №502/13.09.2010 по дело №709/2009Развод поради разстройство на брака * обявяване на смърт * преклузивен срок
ГКОпределение №937/15.12.2014 по дело №4035/2014Частна касационна жалба * Развод поради разстройство на брака * вина за разстройство на брака * упражняване на родителски права * издръжка на ненавършилите пълнолетие деца от родители
ГКРешение №201/24.07.2012 по дело №1129/2011Развод поради разстройство на брака * вина за разстройство на брака
ГКРешение №534/28.06.2010 по дело №1800/2009Развод поради разстройство на брака * издръжка за минало време
ГКРешение №44/26.03.2015 по дело №3828/2014Развод поради разстройство на брака * развод
ГКРешение №321/06.01.2016 по дело №5106/2014Развод поради разстройство на брака * фактическа раздяла
ГКРешение №1/22.01.2015 по дело №4082/2014Развод поради разстройство на брака * родителски права и задължения * лични отношения между родители и деца
ГКРешение №243/08.07.2014 по дело №7289/2013Развод поради разстройство на брака * родителски права след развода * интерес на детето * издръжка на ненавършилите пълнолетие деца от родители * мерки относно лични отношения между родители и деца
ГКРешение №276/14.07.2011 по дело №591/2010Развод поради разстройство на брака * лични отношения между родители и деца * интерес на детето
ГКРешение №540/17.12.2012 по дело №220/2012Развод поради разстройство на брака * ползване на семейно жилище * лично имущество * договор за гледане и издръжка * разваляне на договор * алеаторен договор * разпределяне на ползването
ГКРешение №231/19.11.2015 по дело №181/2015Развод поради разстройство на брака * международна компетентност на български съд * упражняване на родителски права * издръжка * развод
ГКРешение №19/23.02.2011 по дело №404/2010Развод поради разстройство на брака * вина за разстройство на брака
ГКОпределение №460/10.09.2009 по дело №396/2009международна компетентност на български съд * Развод поради разстройство на брака * Упражняване на родителските права и задължения * Издръжка на ненавършилите пълнолетие деца от родители * приложимо право *
ГКРешение №359/21.12.2015 по дело №6983/2014Развод поради разстройство на брака * Родителски права след развода * издръжка на ненавършилите пълнолетие деца от родители * вина за разстройство на брака * лични отношения между родители и деца
ГКРешение №64/08.03.2013 по дело №396/2012Развод поради разстройство на брака * развод * семейно жилище * родителски права и задължения * разпределяне на ползването * ползване на семейно жилище * съсобственост * интерес на детето
ГКРешение №549/29.10.2010 по дело №56/2010Развод поради разстройство на брака * ползване на семейно жилище * интерес на детето * доказателства * родителски права след развода
ГКРешение №203/13.10.2015 по дело №7405/2014Развод поради разстройство на брака * начален момент на присъдена издръжка * издръжка на ненавършилите пълнолетие деца от родители
ГКРешение №128/15.03.2012 по дело №795/2011Развод поради разстройство на брака * Предоставяне на семейното жилище след развода * интерес на детето
ГКРешение №74/07.04.2016 по дело №4369/2015Развод поради разстройство на брака * издръжка * пътуване в чужбина * лични отношения между родители и деца
ГКРешение №211/19.06.2015 по дело №4847/2014Развод поради разстройство на брака * ползване на семейно жилище * предоставяне на семейно жилище след развода * право на ползване
ГКОпределение №468/23.07.2013 по дело №3206/2013Частна касационна жалба * местна подсъдност * Развод поради разстройство на брака * упражняване на родителски права
ГКРешение №152/18.06.2012 по дело №1066/2011Развод поради разстройство на брака * предоставяне на семейно жилище след развода * лични отношения между родители и деца * упражняване на родителски права * издръжка на ненавършилите пълнолетие деца от родители
ГКРешение №306/06.10.2011 по дело №1365/2010Развод поради разстройство на брака * развод * предоставяне на семейно жилище след развода
ГКРешение №93/21.02.2011 по дело №1687/2010Развод поради разстройство на брака * установителен иск * конституиране на страни
ГКРешение №798/22.11.2010 по дело №501/2010Развод поради разстройство на брака * упражняване на родителски права * вина за разстройство на брака * Издръжка на ненавършилите пълнолетие деца от родители * начален момент на присъдена издръжка
ГКРешение №116/11.04.2011 по дело №466/2010Развод поради разстройство на брака * право на ползване * ползване на семейно жилище * установяване право на собственост * съсобственост
ГКРешение №294/02.12.2014 по дело №179/2014Развод поради разстройство на брака * упражняване на родителски права * лични отношения между родители и деца * Тълкуване на решението
ГКРешение №365/02.01.2013 по дело №240/2011Развод поради разстройство на брака * семейно жилище * предоставяне на семейно жилище след развода
ГКРешение №26/10.02.2014 по дело №4994/2013Развод поради разстройство на брака * упражняване на родителски права
ГКРешение №29/02.02.2015 по дело №4984/2014Развод поради разстройство на брака * родителски права и задължения * интерес на детето * лични отношения между родители и деца
ГКОпределение №354/29.06.2009 по дело №87/2009връчване на съдебни книжа * нередовност на исковата молба * Развод поради разстройство на брака
ГКРешение №72/13.04.2016 по дело №3582/2015Развод поради разстройство на брака * предоставяне на семейно жилище след развода * мотиви на въззивно решение
ГКРешение №348/28.10.2013 по дело №1363/2012Развод поради разстройство на брака * лични отношения между родители и деца * издръжка * ползване на семейно жилище * интерес на детето
ГКРешение №47/11.03.2013 по дело №1006/2012Развод поради разстройство на брака * ползване на семейно жилище * разпределяне на ползването
ГКРешение №552/06.03.2013 по дело №1671/2011Развод поради разстройство на брака * ползване на семейно жилище * компетентност * международна компетентност на български съд * обичайно местопребиваване
ГКРешение №69/06.06.2016 по дело №4013/2015Развод поради разстройство на брака * издръжка на ненавършилите пълнолетие деца от родители * Родителски права след развода * начален момент на присъдена издръжка * ползване на семейно жилище * служебно начало * събиране на нови доказателства във въззивното производство
ГКРешение №121/24.06.2014 по дело №6640/2013Развод поради разстройство на брака * родителски права и задължения * интерес на детето * лични отношения между родители и деца
ГКРешение №80/25.04.2013 по дело №832/2012Развод поради разстройство на брака * упражняване на родителски права * издръжка на ненавършилите пълнолетие деца от родители * лични отношения между родители и деца
ГКРешение №248/24.09.2012 по дело №1635/2011Развод поради разстройство на брака * издръжка на бивш съпруг * мотиви на въззивно решение
ГКРешение №189/07.10.2015 по дело №7400/2014Развод поради разстройство на брака * вина за разстройство на брака * развод * граждански брак
ГКРешение №144/03.06.2013 по дело №777/2012Развод поради разстройство на брака * вина за разстройство на брака * ползване на семейно жилище
ГКРешение №109/27.04.2015 по дело №4396/2014Развод поради разстройство на брака * предаване на владение * ползване на семейно жилище * наем
ГКОпределение №477/27.07.2010 по дело №646/2009Развод поради разстройство на брака * непререшаемост на съдебен спор * право на иск
ГКРешение №189/07.10.2015 по дело №7399/2014Частна жалба * Развод поради разстройство на брака * вина за разстройство на брака
ГКРешение №589/16.11.2010 по дело №1700/2009Развод поради разстройство на брака * вина за разстройство на брака * упражняване на родителски права * лични отношения между родители и деца * Издръжка на ненавършилите пълнолетие деца от родители
ГКРешение №659/28.10.2010 по дело №1860/2009Развод поради разстройство на брака * фамилно име след развода
ГКРешение №160/14.05.2014 по дело №5764/2013Развод поради разстройство на брака * вина за разстройство на брака
ГКОпределение №37/31.01.2014 по дело №5164/2013Развод поради разстройство на брака * особен представител * Възнаграждение
ГКОпределение №459/22.06.2012 по дело №367/2012насрещен иск * Развод поради разстройство на брака * последващо обективно съединяване на искове * разделяне на искове * връщане на искова молба поради неизпълнение на указание за вписване на искова молба * обективно съединяване на искове
ГКРешение №511/16.01.2013 по дело №1364/2011Развод поради разстройство на брака * ползване на семейно жилище * право на ползване * съпружеска имуществена общност * съсобственост