Ключови фрази
необходимо задължително другарство

ГКРешение №14/22.02.2016 по дело №4205/2015Негаторен иск * недопустимост на решение * необходимо задължително другарство
ГКРешение №123/18.12.2017 по дело №594/2017Ревандикационен иск * негаторен иск * другарство между съпрузи * необходимо задължително другарство * необходимо другарство * съпружеска имуществена общност * процесуална легитимация * трето лице * недопустимост на иск * недопустимост на решение * постройка
ГКРешение №98/25.10.2018 по дело №4097/2017Делба на наследство * продажба на наследство * наследствено правоприемство * възстановяване правото на собственост * земеделски земи * наследствен дял * преживял съпруг * вещно-прехвърлителен ефект * новооткрито наследство * съсобственост * необходимо задължително другарство * Обезсилване на решение
ГКРешение №29/27.03.2019 по дело №1482/2018Делба * правомощия на въззивната инстанция * необходимо задължително другарство * събиране на нови доказателства във въззивното производство
ГКРешение №80/11.07.2019 по дело №1967/2018Унищожаемост на договор поради невъзможност и неразбиране или ръководене на действията * задължително другарство * необходимо задължително другарство * Съпружеска имуществена общност /СИО/ * конституиране на страни