Ключови фрази
конституиране на страни

ГКРешение №440/25.11.2011 по дело №1822/2009Делба * съсобственост * реституция * одържавени недвижими имоти * конституиране на страни * недопустим съдебен акт * упълномощаване
ГКРешение №15/26.01.2015 по дело №3298/2014Нищожност и недопустимост на съдебно решение * нищожност на решение * конституиране на страни * отчуждаване * възстановяване правото на собственост
ГКОпределение №250/28.04.2011 по дело №167/2011трето лице-помагач * правен интерес * конституиране на страни
ГКРешение №179/18.10.2013 по дело №1981/2013Делба на наследство * съсобственост * определяне на квоти * конституиране на страни * необходимо другарство * добросъвестно владение * придобивна давност * прекъсване на давност
ГКРешение №13/15.04.2014 по дело №1024/2013Делба на наследство * съсобственост * нередовност на исковата молба * конституиране на страни * отговор на искова молба * недопустимост на решение
ГКРешение №251/09.01.2015 по дело №7253/2013Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * нищожност на договор * симулация * съпружеска имуществена общност * обратно писмо * доказателства * конституиране на страни * свидетелски показания
ГКОпределение №84/07.03.2011 по дело №410/2010допустимост на иск * нередовност на исковата молба * установителен иск * ревандикационен иск * индивидуализация на недвижим имот * конституиране на страни
ГКРешение №112/10.04.2013 по дело №717/2012Иск за признаване уволнението за незаконно * прекратяване на трудовото правоотношение * незаконно уволнение * възстановяване на длъжност * обезщетение за оставане без работа * нередовност на исковата молба * надлежна страна * конституиране на страни
ГКРешение №23/27.01.2014 по дело №3758/2013Иск за установяване на трудово правоотношение * дисциплинарно наказание предупреждение за уволнение * делегиране на правомощия * материалноправна легитимация на ответник * конституиране на страни
ГКОпределение №16/15.01.2013 по дело №665/2012редовност на исковата молба * конституиране на страни * указания на съда * задължение на съда за оказване съдействие на страните * делба
ГКОпределение №364/09.09.2009 по дело №355/2009главно встъпване * конституиране на страни
ГКРешение №531/12.12.2011 по дело №1536/2010Иск за обезщетение * дължимо обезщетение * военнослужещ * прекратяване на договор за кадрова служба * доказателства * недопустимост на иск * конституиране на страни * процесуална правоспособност
ГКРешение №264/01.06.2012 по дело №83/2009Иск за признаване уволнението за незаконно * указания на съда * нередовност на процесуалното действие * принцип на служебното начало * конституиране на страни
ГКРешение №123/21.06.2013 по дело №940/2012Ревандикационен иск * предаване на владение * етажна собственост * представителство * управител на етажна собственост * конституиране на страни
ГКРешение №196/22.11.2013 по дело №957/2012Разпределяне на ползването на съсобствена вещ * разпределяне на ползването * съсобственост * конституиране на страни
ГКРешение №757/22.07.2011 по дело №1879/2009Делба * съсобственост * приложим закон * конституиране на страни * относителна недействителност * недействителност на разпореждане с наследство * нищожност на делба
ГКРешение №278/25.05.2010 по дело №4147/2008Делба * съпружеска имуществена общност * алеаторен договор * конституиране на страни * делба * трансформация * съсобственост * главно встъпване * изменение на иска
ГКРешение №687/18.10.2010 по дело №712/2009Делба * съсобственост * наследяване * нередовност на исковата молба * конституиране на страни * правомощия на въззивната инстанция * изключителен собственик
ГКРешение №280/24.10.2011 по дело №344/2011Установителен иск чл. 97, ал. 1 ГПК /отм./ * установяване право на собственост * предаване на владение * нищожност на договор за продажба * одържавени недвижими имоти * необходими разноски * давностно владение * съпружеска имуществена общност * прекъсване на давност * конституиране на страни
ГКРешение №253/02.07.2012 по дело №652/2011Иск за отговорност за вреди причинени от правозащитните органи * обезщетение за вреди по Закона за отговорността на държавата и общините за вреди * обезщетение за неимуществени вреди от престъпление * неоснователно обогатяване * конституиране на страни * приемство в процеса
НКРешение №47/19.03.2014 по дело №2415/2013Привилегирован състав на транспортно престъпление * анализ на доказателствена съвкупност * причиняване на смърт по непредпазливост в транспорта * конституиране на страни * кредитиране на експертно заключение * липса на случайно деяние * опасна зона на спиране
ГКОпределение №473/10.08.2009 по дело №356/2009делба * необходимо другарство * конституиране на страни * прехвърляне на спорното право * заменяне на страна
ГКОпределение №10/16.01.2009 по дело №2250/2008допустимост на иск * приемство в процеса * ревандикационен иск * конституиране на страни
ГКОпределение №287/02.07.2010 по дело №271/2010делба * нередовност на исковата молба * продължаване на срок * задължително другарство * конституиране на страни
ГКОпределение №109/28.02.2011 по дело №13/2011трето лице-помагач * Иск за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност * конституиране на страни
ГКРешение №285/07.06.2012 по дело №1084/2009Иск за признаване уволнението за незаконно * указания на съда * процесуална правоспособност * принцип на служебното начало * нередовност на процесуалното действие * конституиране на страни * Нищожност и недопустимост на съдебно решение
ГКРешение №351/22.04.2010 по дело №3708/2008Неоснователно обогатяване * упълномощаване * конституиране на страни
ГКРешение №341/31.10.2012 по дело №94/2012Нищожност на делба * правен интерес * конститутивен иск * съсобственост * конституиране на страни * недопустимост на иск
ГКРешение №48/12.07.2011 по дело №1338/2009Ревандикационен иск * предаване на владение * конституиране на страни * правомощия на въззивната инстанция при ново разглеждане на делото * неоснователно обогатяване * реституция * отмяна на отчуждаване * право на строеж * недопустимост на решение
ГКРешение №72/21.07.2014 по дело №7698/2013Ревандикационен иск * предаване на владение * установяване право на собственост * държавна собственост * преобразуване и приватизация на държавни и общински предприятия * предоставяне за стопанисване и управление * конституиране на страни * процесуален субституент
ГКРешение №315/23.06.2011 по дело №1591/2010Иск за заплащане на обезщетение за извънреден труд * прекратяване на служебно правоотношение * освобождаване от кадрова военна служба * военнослужещ * обезщетение за извънреден труд * допълнително възнаграждение * обезщетение за неизползван годишен отпуск * правоприемство * закриване на предприятието * конституиране на страни * неизплатено възнаграждение
ГКРешение №414/05.02.2014 по дело №1292/2013Непозволено увреждане * частен съдебен изпълнител * обезщетение за имуществени вреди * наследяване по закон * конституиране на страни * саморъчно завещание * увреждане * частен документ * правоприемство * завет
ГКОпределение №279/01.06.2010 по дело №283/2010нередовност на исковата молба * конституиране на страни * ЖСК * недопустимост на иск * правен интерес * необходимо другарство * активна процесуална легитимация
ГКРешение №140/21.04.2012 по дело №250/2011Иск за защита правата на трето лице, засегнато от изпълнение * установяване на вземане * конституиране на страни * правен интерес
ГКРешение №210/05.11.2015 по дело №2311/2015Разпределяне на ползването на съсобствена вещ * разпределяне на ползването * съсобственост * недопустимост на решение * конституиране на страни
ГКРешение №320/06.07.2010 по дело №1314/2009Делба * съсобственост * задължително другарство * конституиране на страни
ГКРешение №544/06.01.2011 по дело №1053/2010Делба * съсобственост * свидетелски показания * писмени доказателства * симулация * конституиране на страни * задължително другарство * съпружеска имуществена общност * привидни и прикрити договори * обратно писмо
ГКРешение №195/18.03.2010 по дело №1535/2009Лишаване от родителски права * конституиране на страни * контролираща страна
ГКОпределение №622/30.09.2015 по дело №4211/2015Частна касационна жалба * недопустимост на иск * прекратяване на производството по делото * Делба * конституиране на страни
ГКОпределение №564/03.10.2011 по дело №512/2011конституиране на страни * приемство в процеса * наследяване по право на заместване * наследяване по закон * отказ от наследство
ГКРешение №139/31.05.2012 по дело №1731/2010Иск за признаване уволнението за незаконно * незаконно уволнение * конституиране на страни * образование * нередовност на исковата молба * недопустимост на решение * компетентност
ГКРешение №375/28.12.2012 по дело №1347/2011Нищожност * договор за покупко-продажба * нищожност на договор за продажба * нищожност-противоречие на закона * нищожност-липса на съгласие * нищожност-липса на предмет * нищожност-накърняване на добрите нрави * доказателствена тежест * доказателствена сила на частен документ * конституиране на страни
ГКРешение №538/20.12.2011 по дело №1386/2010Нищожност * установяване право на собственост * предаване на владение * конституиране на страни * необходимо другарство
ГКРешение №185/01.11.2013 по дело №2546/2013Негаторен иск * защита правото на собственост от неоснователни действия * конституиране на страни * недопустимост на решение * преустройство * етажна собственост
ГКРешение №166/28.03.2011 по дело №306/2010Спор за материално право на собственост върху земеделски земи * земеделски земи * нередовност на исковата молба * наследяване * конституиране на страни * установяване право на собственост към минал момент * обикновено другарство * приемство в процеса
ГКРешение №269/04.06.2012 по дело №187/2010Иск за признаване уволнението за незаконно * указания на съда * принцип на служебното начало * конституиране на страни * нередовност на процесуалното действие
ГКРешение №545/28.07.2010 по дело №825/2009Разваляне на договор * договор за гледане и издръжка * алеаторен договор * конституиране на страни * наследствено правоприемство * неправилна правна квалификация
ГКОпределение №639/02.10.2015 по дело №3764/2015Частна касационна жалба * спиране на производството по делото * конституиране на страни
ГКРешение №90/27.06.2014 по дело №3433/2013Делба на наследство * съсобственост * наследяване * саморъчно завещание * доказателства * оспорване на истинността на документ * нищожност на делба * конституиране на страни * необходимо другарство
ГКРешение №9/21.01.2011 по дело №1821/2009Делба на наследство * съсобственост * конституиране на страни * правоприемство * приемство в процеса
ГКРешение №490/03.01.2013 по дело №1427/2011Иск за отговорност за вреди причинени от правозащитните органи * обезщетение за вреди по Закона за отговорността на държавата и общините за вреди * обезщетение за неимуществени вреди от престъпление * процесуален субституент * конституиране на страни
НКРешение №543/12.01.2012 по дело №2485/2011Убийство по чл.115 НК * превратна оценка на доказателства * идеална съвкупност * резултатно престъпление * довършен опит * недовършен опит * опит за изнудване * квалифициран състав на изнудване * наказателна отговорност за приготовление към изнудване * неизменност на съдебния състав * граждански иск в наказателното производство * конституиране на страни * висока степен на обществена опасност на деянието и/или на дееца * превес на смекчаващите вината обстоятелства * Квалифицирани състави на изнудване * Незаконно производство, придобиване, държане и предаване на оръжие, боеприпаси и взривове * Конвенция за защита на правата на човека и основните свободи * продължителност на наказателно производство
ГКРешение №198/13.07.2011 по дело №1004/2010Разпределяне на ползването на съсобствена вещ * право на ползване * съсобственост * конституиране на страни * необходимо другарство * разпределяне на ползването
ГКРешение №497/16.01.2012 по дело №1334/2010Разваляне на договор * договор за гледане и издръжка * алеаторен договор * конституиране на страни * правоприемство * неизпълнение на договорни отношения
ГКРешение №520/05.01.2012 по дело №178/2011Акт за начет * обезщетение за забава * конституиране на страни * ненадлежна страна * правен интерес
ГКРешение №275/28.10.2014 по дело №3049/2013Иск за признаване уволнението за незаконно * прекратяване на трудовото правоотношение * незаконно уволнение * конституиране на страни * правен интерес * невъзможност да изпълнява възложената работа, поради болест
НКРешение №501/12.02.2015 по дело №1746/2014Отвличане * прекратяване на наказателно производство поради смърт на подсъдимия * конституиране на страни
ГКРешение №560/22.06.2010 по дело №1670/2009Иск за отговорност за вреди причинени от правозащитните органи * обезщетение за вреди по Закона за отговорността на държавата и общините за вреди * обезщетение за имуществени вреди * обезщетение за неимуществени вреди от престъпление * конституиране на страни
ГКОпределение №110/21.04.2016 по дело №1078/2016Частна касационна жалба * пасивна процесуална легитимация * заменяне на страна * изменение на иска * нередовност на исковата молба * конституиране на страни
ГКРешение №258/25.07.2012 по дело №1924/2009Иск за признаване уволнението за незаконно * прекратяване на трудовото правоотношение * незаконно уволнение * образование * прекратяване на трудовия договор от работодателя с предизвестие * възстановяване на работа * закриване на част от предприятието * конституиране на страни * правоприемство
ГКРешение №251/15.07.2010 по дело №1042/2009Делба * съсобственост * възстановяване правото на собственост * реституция * конституиране на страни * необходимо другарство * отчуждаване * трансформация * благоустройствени мероприятия * нередовност на исковата молба * задължително другарство
НКРешение №195/12.07.2012 по дело №491/2012Убийство по начин или със средства, опасни за живота на мнозина, по особено мъчителен начин за убития или с особена жестокост * конституиране на страни * смекчаващи и отегчаващи обстоятелства * нарушение при присъждане на държавна такса върху уважената част на граждански иск
ГКРешение №8/20.02.2013 по дело №470/2012Делба * съсобственост * определяне на квоти * конституиране на страни * доказателства * наследствено правоприемство * прехвърляне на спорното право
НКРешение №30/15.02.2012 по дело №3109/2011Злоупотреба на доверие * конституиране на страни
ГКОпределение №98/11.03.2011 по дело №59/2011субективни предели на сила на пресъдено нещо * конституиране на страни * приемство в процеса
ГКРешение №112/31.05.2012 по дело №1610/2010Иск за обявяване предварителен договор за окончателен * предварителен договор * обявяване на предварителен договор за окончателен * неустойка * съпружеска имуществена общност * конституиране на страни * косвен иск
ГКРешение №332/12.10.2012 по дело №1420/2010Иск за признаване уволнението за незаконно * прекратяване на трудовото правоотношение * право на пенсия * надлежна страна * конституиране на страни
ГКРешение №307/29.06.2011 по дело №1210/2010Негаторен иск * защита правото на собственост от неоснователни действия * необходимо другарство * етажна собственост * конституиране на страни * съпружеска имуществена общност * правомощия на въззивната инстанция
ГКРешение №446/06.01.2012 по дело №1080/2010Ревандикационен иск * предаване на владение * Негаторен иск * защита правото на собственост от неоснователни действия * реална част * конституиране на страни
ГКОпределение №80/20.02.2012 по дело №40/2012допълнителна искова молба * необходимо другарство * обикновено другарство * последващо субективно съединяване на искове * служебно съединяване на искове * разделяне на искове * конституиране на страни * субективно съединяване на искове
ГКРешение №266/04.08.2010 по дело №625/2009Делба * определяне на квоти * придобиване по време на брака * принос * съпружеска имуществена общност * упълномощаване * договаряне сам със себе си * придобивна давност * добросъвестно владение * прехвърляне на спорното право * конституиране на страни * договор за дарение
ГКРешение №82/22.04.2014 по дело №859/2012Иск за изплащане на трудово възнаграждение * лични отношения между внуци и баба и дядо * конституиране на страни * интерес на детето
ГКРешение №16/21.02.2014 по дело №4682/2013Делба * съсобственост * публична продан * конституиране на страни * правомощия на въззивната инстанция * недопустимост на решение
ГКРешение №187/20.04.2012 по дело №696/2011Делба * Недействителност на разпореждане с наследство * наследствено правоприемство * продажба на наследство * дарение * конституиране на страни * задължително другарство * възражение за нищожност
ГКРешение №93/21.02.2011 по дело №1687/2010Развод поради разстройство на брака * установителен иск * конституиране на страни
ГКРешение №230/10.11.2011 по дело №307/2011Делба на наследство * съсобственост * наследяване * недействителност на разпореждане с наследство * конституиране на страни * недопустимост на решение
НКРешение №69/30.04.2014 по дело №85/2014Престъпления против реда на управлението * частен обвинител * конституиране на страни * незаконен съдебен състав * правна квалификация на деяние * съотношение на престъпни състави * обективна и субективна съставомерност
ГКРешение №171/26.05.2010 по дело №4171/2008Делба * делба * земеделски земи * публична продан * съсобственост * наследяване * теглене на жребий * конституиране на страни
ГКРешение №544/19.07.2010 по дело №850/2009Иск за недействителност на договор за продажба на одържавен имот * одържавени недвижими имоти * нищожност на договор за продажба * договор за замяна * косвен съдебен контрол * жилищна нужда * нищожност на административен акт * допустимост на иск * конституиране на страни
ГКРешение №287/27.05.2010 по дело №1281/2009Делба * съсобственост * съпружеска имуществена общност * определяне на квоти * владение * акцизни стоки без бандерол * придобивна давност * право на строеж * презумпция за намерение да се държи вещта като своя * съвладение * необходимо другарство * конституиране на страни
ГКРешение №419/04.01.2013 по дело №557/2011Иск за признаване уволнението за незаконно * прекратяване на трудовото правоотношение * незаконно уволнение * отмяна на уволнение * възстановяване на длъжност * надлежна страна * недопустимост на решение * конституиране на страни * указания на съда
ГКОпределение №342/08.06.2015 по дело №1342/2015Частна касационна жалба * конституиране на страни * Делба * наследяване по закон * завет
ГКРешение №266/31.05.2012 по дело №710/2009Иск за признаване уволнението за незаконно * незаконно уволнение * образование * конституиране на страни * нередовност на исковата молба * компетентност
ГКРешение №274/13.11.2012 по дело №461/2012Ревандикационен иск * предаване на владение * конституиране на страни * присъединяване към въззивната жалба * сила на пресъдено нещо * мотиви на въззивно решение * нищожност на завещателно разпореждане * правомощия на въззивната инстанция * унищожаване на завещателно разпореждане
ГКРешение №331/01.03.2013 по дело №1210/2011Иск за недействителност на договор за продажба на одържавен имот * одържавени недвижими имоти * нищожност на договор за продажба * приемство в процеса * конституиране на страни * преклузивен срок * необходимо другарство
ГКРешение №487/09.01.2012 по дело №1764/2010Унищожаемост на договор поради невъзможност и неразбиране или ръководене на действията * договор за покупко-продажба * ограничено запрещение * писмени доказателства * конституиране на страни
ГКРешение №5/05.02.2015 по дело №3905/2014Иск за установяване на престъпно обстоятелство * установяване на престъпно обстоятелство * необходимо другарство * конституиране на страни
ГКОпределение №158/31.03.2009 по дело №1670/2008поръчителство * конституиране на страни * обезпечение пред съд * активна процесуална легитимация * отказ от наследство * субективни предели на изпълнителния лист
ГКРешение №470/28.02.2014 по дело №3253/2013Иск за заплащане на обезщетение за извънреден труд * прекратяване на служебно правоотношение * военнослужещ * погасителна давност * ненадлежна страна * конституиране на страни * обезщетение за извънреден труд
ГКРешение №250/08.06.2012 по дело №1247/2011разпределяне на ползването * спорна администрация * необходимо другарство * право на ползване * конституиране на страни
ГКРешение №445/08.01.2013 по дело №1060/2011Видове дисциплинарни наказания * дисциплинарно наказание предупреждение за уволнение * възникване на трудовото правоотношение * ненадлежна страна * конституиране на страни
ГКРешение №48/28.03.2014 по дело №14/2012Делба * съсобственост * определяне на квоти * недопустимост на решение * приемство в процеса * конституиране на страни
ГКРешение №107/08.10.2014 по дело №5383/2013Делба на наследство * съсобственост * определяне на квоти * недопустимост на решение * конституиране на страни * необходимо другарство
ГКРешение №205/12.11.2015 по дело №619/2015Ревандикационен иск * предаване на владение * недопустимост на решение * правомощия на въззивната инстанция * нередовност на исковата молба * конституиране на страни * държавна собственост
ТКОпределение №459/31.07.2015 по дело №1812/2015Частна касационна жалба * конституиране на страни * правен интерес
ГКРешение №42/14.02.2011 по дело №527/2010Ревандикационен иск * предаване на владение * установяване право на собственост * конституиране на страни * нередовност на исковата молба * приемство в процеса
ГКОпределение №149/02.03.2010 по дело №110/2010трето лице-помагач * конституиране на страни * обратен иск * правен интерес * непозволено увреждане * обезщетение за вреди * застраховка "автокаско"
ГКРешение №372/16.10.2012 по дело №1266/2011Нищожност * действия във вреда на представлявания * допустимост на иск * конституиране на страни * договор за наем * нищожност на договор * оттегляне на пълномощия
ГКРешение №123/11.06.2015 по дело №1008/2015Делба на наследство * недопустимост на решение * съпружеска имуществена общност * съсобственост * конституиране на страни
ГКРешение №265/27.06.2011 по дело №912/2010Разпределяне на ползването на съсобствена вещ * съсобственост * съпружеска имуществена общност * необходимо другарство * конституиране на страни * разпределяне на ползването * преклузия * правомощия на въззивната инстанция
ГКРешение №80/11.06.2015 по дело №7444/2014Делба * прекъсване на давност * придобивна давност * конституиране на страни
ГКРешение №148/10.12.2015 по дело №4350/2013Делба * публична продан * наследствено правоприемство * конституиране на страни
ГКОпределение №210/21.04.2012 по дело №134/2012инцидентен установителен иск * Изкупуване на част от съсобствен имот * дарение * нищожност на договор за дарение * конституиране на страни * допустимост на иск * Недействителност на разпореждане с наследство
ГКРешение №149/29.09.2015 по дело №2223/2015Разпределяне на ползването на съсобствена вещ * разпределяне на ползването * съсобственост * необходимо другарство * недопустимост на решение * конституиране на страни
ГКРешение №138/04.04.2011 по дело №460/2010Ревандикационен иск * предаване на владение * съсобственост * субективно съединяване на искове * обективно съединяване на искове * конституиране на страни * правомощия на въззивната инстанция
ГКРешение №160/21.06.2016 по дело №967/2016Нищожност и недопустимост на съдебно решение * правоприемство * конституиране на страни * завет * служебно начало
ГКРешение №257/27.04.2010 по дело №4103/2008Установителен иск * установяване право на собственост * недопустимост на решение * принцип на диспозитивното начало * принцип на служебното начало * ненадлежна страна * конституиране на страни
ГКОпределение №111/09.03.2009 по дело №97/2009Прекратяване на осиновяването * конституиране на страни * правен интерес * наследяване * активна процесуална легитимация
ГКРешение №145/03.09.2012 по дело №984/2011Делба * съсобственост * определяне на квоти * прехвърляне на част от делбения имот * придобивна давност * нищожност на делба * задължително другарство * необходимо другарство * конституиране на страни
ГКРешение №464/15.12.2011 по дело №1654/2010Иск за признаване уволнението за незаконно * прекратяване на трудовото правоотношение * възстановяване на работа * закриване на предприятието * лишаване от право да се упражнява определена професия или дейност * правоприемство * конституиране на страни * ненадлежна страна
НКРешение №360/02.11.2012 по дело №1172/2012Непредпазливо убийство вследствие на умишлено нанесена телесна повреда * необоснованост * оценка на доказателствени източници * превишаване пределите на неизбежната отбрана * неизменност на съдебния състав * конституиране на страни * административно наказание по чл. 78а НК * увеличаване размера на обезщетение за неимуществени вреди
ГКРешение №267/08.04.2010 по дело №397/2009Иск за отговорност за вреди причинени от администрацията * правоприемство * конституиране на страни * обезщетение за вреди по Закона за отговорността на държавата и общините за вреди
ГКРешение №405/04.05.2010 по дело №4515/2008Нищожност * договор за покупко-продажба * договор за заем * нищожност на договор за продажба * конституиране на страни
ГКРешение №344/23.06.2010 по дело №1418/2009Ревандикационен иск * предаване на владение * неоснователно обогатяване * трафопост * упълномощаване * нередовност на исковата молба * представителна власт * потвърждаване на действия, извършени без представителна власт * конституиране на страни
ГКОпределение №91/18.02.2009 по дело №2061/2008конституиране на страни * приемство в процеса
ГКРешение №58/22.04.2010 по дело №124/2009Иск за изпълнение или обезщетение /неизпълнение/ * неизпълнение * обезщетение за неизпълнение * неустойка * правоприемство * конституиране на страни
ГКРешение №41/02.02.2012 по дело №1540/2010Неоснователно обогатяване – субсидиарно приложение * нередовност на исковата молба * недопустимост на решение * нищожност на съдебно решение * конституиране на страни * надлежно упражняване право на иск
НКРешение №429/27.11.2014 по дело №1316/2014Документна измама * прекратяване на наказателно производство * съществени процесуални нарушения * ограничаване на процесуално право * конституиране на страни * одобряване на споразумение
ГКОпределение №652/13.11.2009 по дело №518/2009конституиране на страни * приемство в процеса * необходимо другарство
ГКРешение №472/21.01.2013 по дело №231/2011Нищожност на делба * Недействителност на разпореждане с наследство * относителна недействителност * правен интерес * конституиране на страни
ГКРешение №353/13.01.2012 по дело №835/2010Установителен иск * нищожност на делба * съсобственост * земеделски земи * конституиране на страни * установяване право на собственост * договор за делба
ГКРешение №447/19.11.2012 по дело №1216/2011Делба * съсобственост * определяне на квоти * конституиране на страни * приемство в процеса * недопустимост на решение
ГКРешение №141/14.07.2016 по дело №7446/2014Иск за обявяване предварителен договор за окончателен * обявяване на предварителен договор за окончателен * наследяване * конституиране на страни * доказателства * правоприемство * мотиви на въззивно решение * сила на пресъдено нещо * сила на пресъдено нещо на мотиви на решение * признание на иска * служебно начало * правомощия на въззивната инстанция
НКРешение №143/19.07.2016 по дело №443/2016Грабеж на движима вещ, придружен с убийство или опит за убийство * частен обвинител * конституиране на страни * ненадлежно конституиране на страна * съществени процесуални нарушения * недопустима касационна жалба
ГКРешение №282/28.10.2016 по дело №2005/2016Иск за заплащане на обезщетение за извънреден труд * военнослужещ * обезщетение за извънреден труд * конституиране на страни * погасителна давност * материалноправна легитимация на ответник
ГКОпределение №20/20.01.2017 по дело №5364/2016Частна касационна жалба * прекратяване на производството по делото * Делба * нередовност на исковата молба * конституиране на страни * общи части
ТКОпределение №539/02.10.2017 по дело №1939/2017Частна касационна жалба * установителен иск в заповедно производство * конституиране на страни
ГКРешение №125/12.10.2017 по дело №4231/2016Обективна отговорност за деликт при или по повод извършване на работа * конституиране на страни * правомощия на въззивната инстанция * нов ответник
ГКРешение №67/22.06.2018 по дело №2936/2017Делба на наследство * недопустим съдебен акт * конституиране на страни
ГКРешение №118/25.10.2018 по дело №3639/2017Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * Обезсилване на решение * допустимост на иск * нередовност на исковата молба * надлежна страна * конституиране на страни * наследствено правоприемство * придобивна давност * констативен нотариален акт * държавна собственост * общинска собственост
ТКРешение №209/28.11.2018 по дело №2530/2017Иск за оспорване на вземането * цесия * уведомяване на длъжника * конституиране на страни * изпълнително основание * изпълнително производство
ТКРешение №225/07.01.2019 по дело №3145/2017Установителен иск * Обезсилване на решение * конституиране на страни
НКРешение №201/18.02.2019 по дело №434/2018Причиняване на смърт по непредпазливост в транспорта * съпричиняване * причинна връзка * приложение на чл. 66 НК * конституиране на пострадал като граждански ищец и частен обвинител * конституиране на страни * съдебни разноски * присъждане на разноски * частен обвинител
ТКРешение №30/05.06.2019 по дело №2817/2017Оспорване на списъка с приети/неприети вземания * конституиране на страни
ГКРешение №80/11.07.2019 по дело №1967/2018Унищожаемост на договор поради невъзможност и неразбиране или ръководене на действията * задължително другарство * необходимо задължително другарство * Съпружеска имуществена общност /СИО/ * конституиране на страни
ТКРешение №56/18.11.2019 по дело №1409/2018Пряк иск на увредения срещу застрахователя * очевидна неправилност * правна квалификация * конституиране на страни