Ключови фрази
новооткрито наследство

ГКРешение №632/11.10.2010 по дело №539/2009Ревандикационен иск * предаване на владение * реституция * одържавени недвижими имоти * земеделски земи * наследяване * застрояване * държавна собственост * новооткрито наследство
ГКРешение №366/29.06.2010 по дело №864/2009Иск за установяване правото на възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд * гори * продажба на наследство * конфискация * одържавени недвижими имоти * новооткрито наследство * право на възстановяване
ГКРешение №462/14.09.2010 по дело №823/2009Делба * съпружеска имуществена общност * придобиване по време на брака * определяне на квоти * реституция * саморъчно завещание * наследяване по закон * новооткрито наследство * приложим закон
ГКРешение №52/02.02.2011 по дело №1896/2009Делба * съсобственост * определяне на квоти * обезщетение за ползване * новооткрито наследство * придобивна давност * общи части * самостоятелен обект * етажна собственост
ГКРешение №292/21.11.2011 по дело №329/2011Недействителност на разпореждане с наследство * недействителност на разпореждане с наследство * земеделски земи * възстановяване правото на собственост * отказ от наследство * новооткрито наследство
ГКРешение №468/22.12.2011 по дело №1585/2010Делба * съсобственост * отказ от наследство * възстановяване правото на собственост * земеделски земи * новооткрито наследство * конститутивно действие * наследяване
ГКРешение №255/13.01.2014 по дело №718/2012Установителен иск чл. 97, ал. 1 ГПК /отм./ * възстановяване правото на собственост * новооткрито наследство
ГКРешение №286/02.02.2015 по дело №3788/2014Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * установяване право на собственост * придобиване право на собственост от чужденци * наследяване * земеделски земи * възстановяване правото на собственост * новооткрито наследство * придобивна давност * отказ от наследство * съсобственост * изкупуване от ползвател на земеделска земя, върху която има сграда
ГКРешение №241/25.06.2010 по дело №775/2009Ревандикационен иск * предаване на владение * придобивна давност * установяване право на собственост * конкуренция на права * новооткрито наследство * откриване на наследство * наследяване * доказателства и доказателствени средства
ГКРешение №49/14.06.2016 по дело №3911/2015Ревандикационен иск * саморъчно завещание * новооткрито наследство * реституция
ГКРешение №673/18.01.2011 по дело №1645/2009Ревандикационен иск * предаване на владение * земеделски земи * презумпция за намерение да се държи вещта като своя * давностно владение * възстановяване правото на собственост * договор за продажба на наследство * новооткрито наследство * отмяна на нотариален акт
ГКРешение №880/02.02.2011 по дело №1024/2009Ревандикационен иск * предаване на владение * възстановяване правото на собственост * одържавени недвижими имоти * новооткрито наследство * давностно владение * държавна собственост * необходимо другарство
ГКРешение №861/09.12.2010 по дело №1557/2009Делба * съсобственост * определяне на квоти * земеделски земи * наследяване * универсално завещание * противоконституционност * новооткрито наследство
ГКРешение №45/31.05.2018 по дело №2145/2017Делба * земеделски земи * новооткрито наследство * възстановяване правото на собственост * наследствено правоприемство * Делба на наследство
ГКРешение №98/25.10.2018 по дело №4097/2017Делба на наследство * продажба на наследство * наследствено правоприемство * възстановяване правото на собственост * земеделски земи * наследствен дял * преживял съпруг * вещно-прехвърлителен ефект * новооткрито наследство * съсобственост * необходимо задължително другарство * Обезсилване на решение
ГКРешение №31/03.04.2019 по дело №1327/2018Делба * реституция * отказ от наследство * новооткрито наследство