Ключови фрази
унищожаване поради грешка

ГКРешение №661/11.03.2011 по дело №266/2009Унищожаемост на договор поради невъзможност и неразбиране или ръководене на действията * нищожност * предварителен договор * унищожаване поради грешка * нищожност-липса на съгласие * нищожност-липса на форма * нищожност-липса на основание
ГКРешение №61/22.03.2011 по дело №1244/2009предварителен договор * регулационен план * унищожаване поради грешка
ГКРешение №169/04.06.2012 по дело №950/2011Ревандикационен иск * унищожаване поради грешка * право на ползване * произнасяне по непредявен иск * недопустимост на решение * обезщетение за ползване * насрещен иск * нищожност-липса на съгласие * неоснователно обогатяване
ГКРешение №396/28.10.2011 по дело №472/2010Унищожаемост на договор сключен от недееспособен * договор за покупко-продажба * унищожаване поради грешка * договор за гледане и издръжка
ГКРешение №456/19.06.2013 по дело №1294/2011Унищожаемост на договор сключен от недееспособен * разваляне на предварителен договор * унищожаване поради грешка * връчване на нотариална покана * отклонения в площта на недвижим имот
ГКРешение №299/20.04.2010 по дело №2900/2008Унищожаемост на договор поради измама * погасителна давност * унищожаване поради грешка
ГКРешение №143/08.05.2012 по дело №504/2011Нищожност * нищожност-липса на форма * унищожаване поради грешка * нищожност на нотариално действие
ГКРешение №63/23.02.2012 по дело №766/2011Делба * съсобственост * определяне на квоти * съпружеска имуществена общност * поправка на нотариален акт * унищожаване поради грешка * трансформация * лично имущество * предявяване на унищожаемостта чрез възражение * привидни и прикрити договори * принос * преобразуване на лично имущество * лични средства