Ключови фрази
право на ползване

ГКРешение №457/02.11.2011 по дело №498/2011Евентуална евикция при конкуриращи права на трети лица * право на ползване * свобода на договаряне * договор за покупко-продажба
ГКРешение №70/25.06.2014 по дело №31/2014Прекратяване правото на ползване * право на ползване * прекратяване правото на ползване * присъединяване * задължение на ползвателя да застрахова вещта
ГКРешение №625/03.12.2010 по дело №1426/2009Негаторен иск * защита правото на собственост от неоснователни действия * незаконен строеж * право на ползване * косвен съдебен контрол * съдебно-техническа експертиза * общи части
ГКРешение №423/13.01.2011 по дело №4949/2008Разпределяне на ползването на съсобствена вещ * право на ползване * разпределяне на ползването * съсобственост * отчуждително действие на регулационен план
ГКРешение №730/25.07.2011 по дело №1140/2009Ревандикационен иск * предаване на владение * суперфиция * право на ползване * общинска собственост * държавна собственост * отмяна на нотариален акт
ТКРешение №215/29.04.2015 по дело №4171/2013Неоснователно обогатяване - субсидиално приложение * право на ползване * договорна отговорност
ГКРешение №430/13.09.2010 по дело №941/2009Неоснователно обогатяване – субсидиарно приложение * договор за наем * дължимо обезщетение * право на ползване * обезщетение за ползване
ГКРешение №240/24.09.2012 по дело №217/2011Ревандикационен иск * предаване на владение * възстановяване правото на собственост * земеделски земи * отчуждаване * право на ползване * реституция
ГКРешение №99/29.02.2012 по дело №160/2011Делба * съсобственост * определяне на квоти * претенции по сметки * обезщетение за ползване * договор за наем * договор за аренда * правна квалификация * право на ползване
ГКРешение №392/01.02.2012 по дело №1641/2010Неоснователно обогатяване – субсидиарно приложение * ползване на семейно жилище * наемни правоотношения * предоставяне на семейно жилище след развода * право на ползване
ГКРешение №99/23.05.2013 по дело №509/2012Разпределяне на ползването на съсобствена вещ * разпределяне на ползването * право на ползване * съсобственост * незаконен строеж * право на строеж
ГКРешение №369/11.10.2012 по дело №411/2012Делба * съсобственост * обезщетение за ползване * право на ползване * покана * пропуснати ползи
ГКРешение №54/03.05.2016 по дело №4999/2015Установителен иск чл. 97, ал. 1 ГПК /отм./ * предаване на владение * възстановяване правото на собственост * реституция * одържавени недвижими имоти * право на ползване
ГКРешение №619/06.06.2011 по дело №1092/2009Установителен иск * установяване право на собственост * юридическо лице с нестопанска цел * държавна собственост * предоставяне за стопанисване и управление * преобразуване и приватизация на държавни и общински предприятия * право на ползване
ГКРешение №63/13.02.2012 по дело №361/2011Негаторен иск * защита правото на собственост от неоснователни действия * писмени доказателства * допустимост на иск * право на ползване * правомощия на въззивната инстанция
ТКРешение №70/21.04.2009 по дело №757/2008Нищожност * право на ползване * търговска сделка * обем на представителна власт на търговски пълномощник
ГКРешение №22/24.02.2015 по дело №4581/2014Установителен иск чл. 97, ал. 1 ГПК /отм./ * установяване право на собственост * отрицателен установителен иск * придобивна давност * земеделски земи * доказателства * постройка * пристрояване * право на ползване * доказателствена тежест
ГКРешение №766/03.02.2011 по дело №1590/2009Ревандикационен иск * предаване на владение * доказателствена тежест * придобивна давност * право на ползване * реституция * право на изкупуване от ползвател * официален свидетелстващ документ * земеделски земи
ГКРешение №688/27.05.2011 по дело №1555/2009Установителен иск * отрицателен установителен иск * установяване право на собственост * доказателства и доказателствени средства * право на ползване * допустимост на иск * земеделски земи * постройка * идентичност на имоти * нищожност-липса на форма * доказателства
ГКРешение №470/22.02.2012 по дело №1320/2010Установителен иск * установяване право на собственост * отрицателен установителен иск * допустимост на иск * земеделски земи * право на изкупуване от ползвател * трансформация на правото на ползване в право на собственост * право на ползване * постройка * правен интерес * самостоятелен обект * доказателства
ГКРешение №781/29.06.2011 по дело №1627/2009Възстановяване на запазена част * наследяване * намаляване на дарение * право на ползване * разполагаема част * съпружеска имуществена общност * съсобственост
ГКРешение №506/22.02.2012 по дело №97/2011Установителен иск чл. 97, ал. 1 ГПК /отм./ * установяване право на собственост * реална част * отрицателен установителен иск * право на възстановяване * земеделски земи * право на ползване * право на изкупуване от ползвател * преклузивен срок * застрояване
ГКРешение №169/04.06.2012 по дело №950/2011Ревандикационен иск * унищожаване поради грешка * право на ползване * произнасяне по непредявен иск * недопустимост на решение * обезщетение за ползване * насрещен иск * нищожност-липса на съгласие * неоснователно обогатяване
ГКРешение №276/22.10.2013 по дело №1172/2012Неоснователно обогатяване – субсидиарно приложение * право на ползване * обезщетение за ползване * дължимо обезщетение
ГКРешение №269/18.10.2013 по дело №1282/2012Иск за обезщетение на неползващия съсобственик * право на ползване * обезщетение за ползване * съсобственост * обезщетение за забава
ГКРешение №826/22.11.2010 по дело №257/2009Делба на наследство * съсобственост * публична продан * преустройство * самостоятелен обект * разпределение на наследствените имоти без теглене на жребий * право на ползване * наследяване
ГКРешение №238/03.07.2014 по дело №891/2014Иск за установяване на истинността или неистинността на документ * правен интерес * доказателства * право на ползване
ГКРешение №7/23.01.2015 по дело №4351/2014Разпределяне на ползването на съсобствена вещ * разпределяне на ползването * право на ползване
ГКРешение №35/06.03.2013 по дело №581/2012право на ползване * общинска собственост * обезщетение за ползване след прекратяване на договор за наем * задължителна сила на решение по административен спор * прекратяване на договор за наем
ГКРешение №348/28.12.2011 по дело №1119/2010Негаторен иск * защита правото на собственост от неоснователни действия * допълнителна и комплексна експертизи * право на ползване * правомощия на въззивната инстанция
ГКРешение №241/10.11.2014 по дело №928/2014Иск за обезщетение на неползващия съсобственик * съсобственост * право на ползване * обезщетение за ползване
ГКРешение №64/31.03.2011 по дело №1309/2010Ревандикационен иск * предаване на владение * делба * съсобственост * право на ползване * съдебна спогодба * уравнение на дялове * нищожност-липса на основание * нищожност-липса на форма * нищожност на отделни части на договор
ГКРешение №402/20.11.2012 по дело №156/2012Делба * съсобственост * право на ползване * обезщетение за ползване * определяне на квоти
ГКРешение №23/05.02.2013 по дело №318/2012правен интерес * активна процесуална легитимация * право на ползване * разваляне на договор по съдебен ред * нищожност на договор
ГКРешение №95/09.03.2012 по дело №548/2010Установителен иск * установяване право на собственост * отрицателен установителен иск * план за новообразувани имоти * придобивна давност * право на ползване * недобросъвестно владение * доказателствена тежест * оспорване на истинността на документ * официален свидетелстващ документ
ГКРешение №96/29.03.2011 по дело №290/2010Ревандикационен иск * предаване на владение * реална част * реституция * одържавени недвижими имоти * застрояване * суперфиция * право на ползване * съдебно-техническа експертиза
ГКРешение №821/19.11.2010 по дело №1906/2009Ревандикационен иск * предаване на владение * неоснователно обогатяване * саморъчно завещание * право на ползване * форма за валидност * доказателства * правомощия на въззивната инстанция
ГКРешение №424/01.12.2010 по дело №1482/2009Негаторен иск * преустройство * право на ползване * доказателствена тежест * защита правото на собственост от неоснователни действия
ГКРешение №105/28.12.2015 по дело №2649/2015Разпределяне на ползването на съсобствена вещ * право на ползване * съсобственост
ГКРешение №73/12.03.2012 по дело №376/2011Ревандикационен иск * предаване на владение * реална част * право на ползване * реституция * земеделски земи * материалноправна легитимация на ищеца * възражения срещу иск за собственост, основан на реституция
ГКРешение №271/20.10.2011 по дело №1237/2010Ревандикационен иск * предаване на владение * акцизни стоки без бандерол * право на ползване * реална част * договор за наем * присъединяване * разпределяне на ползването
ГКРешение №110/29.10.2014 по дело №1875/2014Разпределяне на ползването на съсобствена вещ * разпределяне на ползването * право на ползване * определяне на квоти * възражение * отчуждително действие на регулационен план
ГКРешение №91/13.07.2011 по дело №2969/2008Разваляне на договор * договор за гледане и издръжка * нищожност на договор * нищожност-привидност на сделка * право на ползване * симулация
ГКРешение №130/19.09.2014 по дело №7177/2013Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * държавна собственост * право на ползване * търговско дружество * установяване право на собственост
ГКРешение №600/29.06.2010 по дело №798/2009право на ползване * земеделски земи * конкуренция на права * право на изкупуване от ползвател * Установителен иск
ГКРешение №327/30.07.2012 по дело №844/2010отрицателен установителен иск * погасителна давност * право на ползване
ГКРешение №51/07.05.2013 по дело №764/2012Негаторен иск * защита правото на собственост от неоснователни действия * незаконен строеж * разрешение за строеж * право на ползване * разпределяне на ползването
ГКРешение №335/25.10.2012 по дело №317/2012Разпределяне на ползването на съсобствена вещ * съсобственост * разпределяне на ползването * право на ползване * спор за материално право * преюдициално значение * спорна администрация
ГКРешение №129/30.05.2013 по дело №475/2012Иск за оспорване на вземането * право на ползване * съсобственост * трето лице * нови факти и обстоятелства * делба
ГКРешение №20/04.04.2016 по дело №3535/2015Делба * съпружеска имуществена общност * право на ползване * трансформация на правото на ползване в право на собственост * определяне на квоти
ГКРешение №373/08.06.2010 по дело №4230/2008Нищожност * държавна собственост * нищожност * установителен иск * преобразуване на държавни предприятия в еднолични търговски дружества * право на ползване * договор за наем * ликвидация
ГКРешение №519/24.09.2010 по дело №5211/2008Ревандикационен иск * възстановяване правото на собственост * предаване на владение * право на ползване * наследяване * земеделски земи * възстановяване с план за земеразделяне в нови реални граници * застрояване
ГКРешение №291/29.11.2011 по дело №212/2011Разпределяне на ползването на съсобствена вещ * право на ползване * обезщетение за ползване * разпределяне на ползването
ГКРешение №12/11.03.2014 по дело №3547/2013Отменителен иск * право на ползване * обезщетение за прослужено време * военнослужещ
ГКРешение №380/15.10.2012 по дело №1015/2011Иск за обявяване предварителен договор за окончателен * предварителен договор * право на ползване * обявяване на предварителен договор за окончателен * унищожаване поради крайна нужда
ГКРешение №139/05.11.2014 по дело №3024/2014Разпределяне на ползването на съсобствена вещ * разпределяне на ползването * право на ползване * необходимо другарство
ГКРешение №46/15.04.2015 по дело №6278/2014Нищожност и недопустимост на съдебно решение * реституция * възстановяване правото на собственост * право на ползване * предаване на владение
ГКРешение №815/30.06.2011 по дело №1509/2009Негаторен иск * защита правото на собственост от неоснователни действия * премахване на извършено строителство * постройка * право на ползване * трето лице * правомощия на въззивната инстанция
ГКРешение №236/03.10.2014 по дело №2972/2014Право на ползване на собственика на постройката върху земята * право на ползване * сила на пресъдено нещо * фактическа власт * ревандикационен иск * суперфиция * постройка
ГКРешение №195/06.10.2014 по дело №2141/2014Разпределяне на ползването на съсобствена вещ * право на ползване * предпоставки
ГКРешение №198/13.07.2011 по дело №1004/2010Разпределяне на ползването на съсобствена вещ * право на ползване * съсобственост * конституиране на страни * необходимо другарство * разпределяне на ползването
ГКРешение №151/13.07.2011 по дело №409/2010Установителен иск * договор за покупко-продажба * симулация * нищожност * дарение * свидетелски показания * право на ползване
ГКРешение №526/03.02.2012 по дело №681/2010Отмяна на дарението * издръжка на дарител * нововъзникнали обстоятелства * право на ползване
ГКРешение №200/21.10.2013 по дело №2254/2013Разпределяне на ползването на съсобствена вещ * право на ползване * разпределяне на ползването * самостоятелен обект
ГКРешение №230/31.03.2010 по дело №42/2009Договор за наем на вещи * прекратяване на договор за наем * право на ползване * неспазване на срока на предизвестие
ГКРешение №107/07.03.2012 по дело №120/2010Ревандикационен иск * предаване на владение * земеделски земи * право на ползване * реституция * косвен съдебен контрол * материалноправна легитимация на ищеца
ГКРешение №133/18.06.2014 по дело №5247/2013Неоснователно обогатяване * право на ползване * неоснователно обогатяване
ГКРешение №331/03.12.2014 по дело №6361/2013Неоснователно обогатяване – субсидиарно приложение * право на ползване * договор за заем за послужване * обезщетение за ползване * обогатяване
ГКРешение №28/01.02.2012 по дело №331/2011Негаторен иск * право на ползване * съсобственост * общи части * етажна собственост * право на ползване на собственика на постройката върху земята * разпределяне на ползването
ГКРешение №210/30.03.2010 по дело №490/2009имуществени вреди * право на ползване * обезщетение за вреди от вещ * Непозволено увреждане * обезщетение за ползване * строително-монтажни работи
ГКРешение №469/20.12.2011 по дело №1225/2010Установителен иск * установяване право на собственост * право на ползване * евентуален иск * право на строеж * форма за валидност * държавна собственост * делегиране на правомощия * предоставяне за стопанисване и управление * нищожност на административен акт
ГКРешение №934/13.09.2010 по дело №3657/2008договор за покупко-продажба * нищожност * увреждане на кредитор * право на ползване * установяване право на собственост * действия във вреда на представлявания *
ГКРешение №370/18.09.2012 по дело №1226/2010Ревандикационен иск * предаване на владение * земеделски земи * реституция * материалноправна легитимация на ищеца * право на възстановяване * право на ползване * трето лице * доказателства * констативен нотариален акт
ГКРешение №242/06.04.2010 по дело №4432/2008Непозволено увреждане * обезщетение за неимуществени вреди от престъпление * писмени доказателства * договор за наем * свидетелски показания * право на ползване
ГКРешение №158/19.06.2015 по дело №6479/2014Нищожност * право на ползване * договор в полза на трето лице * бенефициер
ГКРешение №90/08.05.2015 по дело №6834/2014Разпределяне на ползването на съсобствена вещ * разпределяне на ползването * право на ползване * съсобственост
ГКРешение №294/21.09.2012 по дело №62/2012Ревандикационен иск * предаване на владение * право на строеж * държавна собственост * право на ползване * суперфиция
ГКРешение №828/20.12.2010 по дело №1477/2010Преобразуване на лично имущество * преобразуване на лично имущество * трансформация * лично имущество * право на ползване * съпружеска имуществена общност
ГКРешение №33/26.02.2015 по дело №6221/2014Негаторен иск * защита правото на собственост от неоснователни действия * суперфиция * право на ползване
ГКРешение №347/02.12.2011 по дело №30/2011Право на ползване * обезщетение за ползване * право на ползване * неоснователно обогатяване
ГКРешение №74/13.05.2016 по дело №5545/2015Ревандикационен иск * право на ползване * погасителна давност * недопустим съдебен акт
ГКРешение №210/03.06.2011 по дело №1010/2010дължимо обезщетение * право на ползване * Неоснователно обогатяване - субсидиарно приложение
ГКРешение №335/15.01.2014 по дело №1369/2012Иск за обезщетение на неползващия съсобственик * право на ползване * обезщетение за ползване * давностен срок * трето лице * признание на иска * прекъсване на давност * възражение за изтекла давност
ГКРешение №183/05.07.2011 по дело №1344/2010Разпределяне на ползването на съсобствена вещ * разпределяне на ползването * изменение на регулационен план * право на ползване
ГКРешение №51/28.03.2013 по дело №365/2012Неоснователно обогатяване – субсидиарно приложение * неоснователно обогатяване * право на ползване * обогатяване
ГКРешение №124/24.03.2011 по дело №882/2010Иск за обезщетение на неползващия съсобственик * неправилна правна квалификация * право на ползване * съсобственост * обезщетение за ползване * наем
ГКРешение №60/20.02.2012 по дело №1213/2010Установителен иск * установяване право на собственост * отрицателен установителен иск * правен интерес * допустимост на иск * констативен нотариален акт * съсобственост * право на ползване
ГКРешение №201/19.10.2015 по дело №2585/2015Делба * съсобственост * самостоятелен обект * реална част * указания на ВКС по прилагането и тълкуването на закона * общи части * право на ползване
ГКРешение №51/03.05.2010 по дело №2899/2008договор за предоставяне на ползването на идеална част от ревир * гори * съсобственост * неизпълнение на договорни отношения * право на ползване * лихва
ГКРешение №252/25.11.2014 по дело №933/2014Разпределяне на ползването на съсобствена вещ * право на ползване * разпределяне на ползването * право на строеж * застрояване
ГКРешение №82/16.03.2011 по дело №688/2010Ревандикационен иск * предаване на владение * съсобственост * таван * неоснователно обогатяване * възстановяване правото на собственост * одържавени недвижими имоти * надстрояване * общи части * етажна собственост * право на ползване
ГКРешение №103/14.03.2011 по дело №1804/2009Делба * съсобственост * право на ползване * обезщетение за ползване * откриване на наследство * уравнение на дялове * възлагане на неподеляем имот * наследяване
ГКРешение №79/12.05.2015 по дело №322/2015Разпределяне на ползването на съсобствена вещ * разпределяне на ползването * право на ползване * съдебно-техническа експертиза
ТКРешение №691/14.11.2008 по дело №351/2008Иск за изпълнение или обезщетение /неизпълнение/ * пропуснати ползи * забава на длъжника * право на ползване * договор за строителство
ГКРешение №211/19.06.2015 по дело №4847/2014Развод поради разстройство на брака * ползване на семейно жилище * предоставяне на семейно жилище след развода * право на ползване
ГКРешение №14/20.03.2015 по дело №5426/2014Ревандикационен иск * право на ползване * трето лице * предаване на владение
ГКРешение №816/07.07.2011 по дело №2028/2009Разпределяне на ползването на съсобствена вещ * защита правото на собственост от неоснователни действия * съсобственост * право на ползване * етажна собственост * договор за покупко-продажба * незаконен строеж
ГКРешение №153/07.04.2010 по дело №847/2009Ревандикационен иск * установяване право на собственост * реституция * право на строеж * право на ползване * възстановяване правото на собственост * добросъвестно владение * преобразуване и приватизация на държавни и общински предприятия
ГКРешение №204/26.09.2014 по дело №2391/2014Обжалване на решение на общото събрание на етажната собственост * право на ползване * правомощия на кмета * решение на общото събрание на етажните собственици * нищожност на административен акт
ГКРешение №533/15.12.2010 по дело №1133/2009Установителен иск * право на ползване * упражняване на родителски права * договор за заем за послужване
ГКРешение №116/11.04.2011 по дело №466/2010Развод поради разстройство на брака * право на ползване * ползване на семейно жилище * установяване право на собственост * съсобственост
ГКРешение №421/19.05.2010 по дело №581/2009Разпределяне на ползването на съсобствена вещ * правен интерес * спорна администрация * съсобственост * право на ползване * необходимо другарство * разпределяне на ползването
ГКРешение №247/25.06.2010 по дело №239/2009Предоставяне на семейното жилище след развода * ползване на семейно жилище * вина за разстройство на брака * право на ползване * съсобственост
ГКРешение №432/20.04.2012 по дело №228/2011Ревандикационен иск * предаване на владение * възстановяване правото на собственост * земеделски земи * реституция * право на ползване * доказателства * доказателствена сила на нотариален акт * констативен нотариален акт
ГКРешение №65/01.03.2013 по дело №471/2012Разваляне на договор * договор за гледане и издръжка * неизпълнение на договорни отношения * солидарна отговорност * бенефициер * алеаторен договор * право на ползване
ГКРешение №228/12.07.2011 по дело №1859/2009право на ползване * задължение на застрахователя да застрахова вещта * неизпълнение на договорни отношения
ГКРешение №119/15.03.2010 по дело №303/2009Установителен иск * установяване право на собственост * придобивна давност * право на ползване
ГКРешение №439/23.07.2010 по дело №476/2009Нищожност и недопустимост на съдебно решение * произнасяне по непредявен иск * неправилна правна квалификация * право на ползване
ГКРешение №498/31.07.2012 по дело №759/2010отрицателен установителен иск * право на ползване
ГКОпределение №539/13.09.2013 по дело №5061/2013Частна касационна жалба * делба * право на ползване * недопустимост на иск
ГКРешение №413/10.12.2012 по дело №1478/2011Иск за отговорност за вреди причинени от правозащитните органи * обезщетение за вреди по Закона за отговорността на държавата и общините за вреди * обезщетение за пропуснати ползи * право на ползване * имуществени вреди
ГКРешение №430/03.04.2012 по дело №1565/2010Разпределяне на ползването на съсобствена вещ * съсобственост * право на ползване * постройка * етажна собственост
ГКОпределение №282/25.05.2009 по дело №296/2009допустимост на иск * право на ползване * активна процесуална легитимация
ГКРешение №250/08.06.2012 по дело №1247/2011разпределяне на ползването * спорна администрация * необходимо другарство * право на ползване * конституиране на страни
ГКРешение №652/01.04.2011 по дело №999/2009Разпределяне на ползването на съсобствена вещ * съсобственост * право на ползване * свръх петитум * етажна собственост * общи части * самостоятелен обект
ГКРешение №701/22.11.2010 по дело №219/2010Неоснователно обогатяване – субсидиарно приложение * договор за наем * право на ползване * обезщетение за ползване след прекратяване на договор за наем
ГКРешение №507/22.01.2013 по дело №1557/2011Иск за съществуване на вземането * установителен иск * установяване на вземане * топлинна енергия * обезщетение за забава * право на ползване * погасителна давност
ГКРешение №401/07.01.2015 по дело №1939/2014Обективна отговорност за деликт при или по повод извършване на работа * обезщетение за вреди * изменение на иска * право на ползване * пропуснати ползи * недопустимост на иск
ГКРешение №464/17.01.2012 по дело №770/2010Ревандикационен иск * предаване на владение * доказателства и доказателствени средства * право на ползване * право на изкупуване от ползвател * свидетелски показания * постройка * възстановяване правото на собственост * земеделски земи * застрояване
ГКРешение №842/15.07.2011 по дело №307/2010Иск за обезщетение на неползващия съсобственик * право на ползване * съсобственост * обезщетение за ползване * нови факти и доказателства * нови факти и доказателства * изменение на иска
ГКРешение №517/30.11.2011 по дело №113/2010Неоснователно обогатяване – субсидиарно приложение * право на ползване * подобрения * обезщетение за ползване * доказателства * владение * реституция * погасителна давност * незаконен строеж
ГКРешение №133/04.07.2013 по дело №535/2012Иск за обезщетение на неползващия съсобственик * право на ползване * доказателствена тежест * съсобственост * обезщетение за ползване * съпружеска имуществена общност
ГКРешение №212/10.09.2012 по дело №338/2011доказателствена сила на нотариален акт * съсобственост * право на ползване * обезщетение за ползване * доказателствена тежест
ГКРешение №65/28.06.2016 по дело №5115/2015Прекратяване правото на ползване * право на ползване * неизпълнение
ТКРешение №106/21.06.2013 по дело №925/2012Мълчаливо продължаване на договора за наем * право на ползване * общинска собственост * приложим закон
ГКРешение №783/2010/08.04.2011 по дело №1286/2009Неоснователно обогатяване – субсидиарно приложение * право на ползване * обезщетение за ползване * съсобственост * писмени доказателства
ГКРешение №66/29.07.2010 по дело №4459/2008Установителен иск * установяване право на собственост * придобивна давност * давностно владение * държавна собственост * право на строеж * право на ползване * правоприемство
ГКРешение №182/13.06.2011 по дело №160/2010Иск за обезщетение на неползващия съсобственик * обезщетение за ползване * право на ползване * съсобственост * обезщетение за забава * доказателства
ГКРешение №372/26.10.2012 по дело №336/2012Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * установяване право на собственост * право на ползване * договор за дарение * трето лице
ГКРешение №149/16.04.2015 по дело №5105/2014Иск за съществуване на вземането * право на ползване * даване вместо изпълнение
ГКРешение №416/20.01.2015 по дело №2198/2014Непозволено увреждане * непозволено увреждане * обезщетение за имуществени вреди * сила на пресъдено нещо * разваляне поради неизпълнение * право на ползване
ГКРешение №679/22.10.2010 по дело №655/2009Ревандикационен иск * предаване на владение * реална част * право на ползване * възстановяване правото на собственост * право на изкупуване от ползвател * постройка
ГКРешение №159/03.09.2012 по дело №1205/2011Разпределяне на ползването на съсобствена вещ * разпределяне на ползването * право на ползване * съсобственост
ГКРешение №132/24.07.2015 по дело №1241/2015Ревандикационен иск * предаване на владение * право на ползване * развод * семейно жилище
ГКРешение №26/30.01.2012 по дело №151/2011Унищожаемост на договор сключен поради крайна нужда * договор за покупко-продажба * право на ползване * подобрения * наем * унищожаване на договор при явно неизгодни условия * унищожаване поради крайна нужда
ГКОпределение №367/06.06.2013 по дело №2562/2013обжалване отказ на съдия по вписванията * общинска собственост * право на ползване
ГКРешение №601/28.09.2010 по дело №255/2010Предоставяне на семейното жилище след развода * вина за разстройство на брака * право на ползване * нововъзникнали обстоятелства
ГКРешение №224/10.05.2010 по дело №236/2009Негаторен иск * общи части * право на ползване * етажна собственост * нередовност на исковата молба * защита правото на собственост от неоснователни действия
ГКРешение №69/04.03.2010 по дело №159/2009право на ползване * Неоснователно обогатяване – субсидиарно приложение
ГКРешение №411/28.12.2012 по дело №1143/2011право на ползване * пропуснати ползи * съсобственост * договор за наем * обезщетение за ползване * покана
ГКРешение №381/08.07.2010 по дело №272/2009Иск за обезщетение на неползващия съсобственик * неоснователно обогатяване * съсобственост * право на ползване * обезщетение за ползване
ГКРешение №511/16.01.2013 по дело №1364/2011Развод поради разстройство на брака * ползване на семейно жилище * право на ползване * съпружеска имуществена общност * съсобственост
ГКРешение №703/2010/05.01.2011 по дело №1060/2009Договор за наем на вещи * договор за наем * земеделски земи * право на ползване * нищожност на договор
ГКРешение №561/29.06.2010 по дело №1201/2009Негаторен иск * право на обитаване * право на ползване * договор за гледане и издръжка * алеаторен договор * развод * ползване на семейно жилище * защита правото на собственост от неоснователни действия
ГКРешение №163/15.07.2016 по дело №1451/2016Ревандикационен иск * право на ползване * юридическо лице и търговец * прекратяване на дружество * вливане на дружество
ГКРешение №112/02.05.2017 по дело №3356/2016Разваляне на договор * алеаторен договор * договор за гледане и издръжка * право на ползване * оттегляне на иск * оттегляне на пълномощия * злоупотреба с права * неизпълнение на договор
ГКРешение №190/07.02.2018 по дело №180/2017Договаряне във вреда на представлявания * правомощия на въззивната инстанция * представителство * доказателствени средства * право на ползване
ГКРешение №3/10.04.2018 по дело №4681/2016Иск за обезщетение на неползващия съсобственик * правомощия на въззивната инстанция * право на ползване * покана * писмени доказателства * съсобственост * приложим закон
ГКРешение №11/13.07.2018 по дело №1451/2017Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * право на ползване * придобивна давнност * доказателствена тежест * вещно-прехвърлителен ефект * добросъвестно владение
ГКРешение №65/13.07.2018 по дело №2424/2017Ревандикационен иск * оспорване на констативен нотариален акт * констативен нотариален акт * доказателствена тежест * нотариално удостоверяване * владение * право на ползване
ГКРешение №68/24.07.2018 по дело №2767/2017Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * правен интерес * отрицателен установителен иск * право на ползване
ГКРешение №134/25.10.2018 по дело №3462/2017Иск за обявяване предварителен договор за окончателен * право на ползване * тълкуване на договор * право на собственост * Разпределяне на ползването на съсобствена вещ
ГКРешение №5/12.02.2019 по дело №74/2018Иск за непълноти и грешки в кадастралната карта и кадастралните регистри, свързани със спор за материално право * право на строеж върху държавна земя * право на ползване