Ключови фрази
форма за действителност

ГКРешение №42/09.02.2012 по дело №376/2011Ревандикационен иск * предаване на владение * задължение за прехвърляне на собственост и за плащане на цената * форма за действителност
ГКРешение №33/02.07.2015 по дело №3903/2014Ревандикационен иск * предаване на владение * нищожност на договор за продажба * нищожност-липса на съгласие * преобразуване и приватизация на държавни и общински предприятия * упълномощаване * форма за действителност
ГКРешение №202/18.10.2013 по дело №2227/2013Делба * съсобственост * право на строеж * форма за действителност * предаване на владение
ГКРешение №121/23.03.2012 по дело №1428/2011споразумение при развод по взаимно съгласие * форма за действителност * договор за гледане и издръжка * разваляне на договор по съдебен ред * вещно-прехвърлителен ефект * договор за делба
ГКРешение №306/25.06.2012 по дело №1387/2011договор за управление * възнаграждение по договор за управление * договор за поръчка * форма за действителност * мандат * неправилна правна квалификация
ГКРешение №322/2011/11.01.2012 по дело №253/2011Делба * съсобственост * определяне на квоти * наследяване * договор за делба * приращения * съпружеска имуществена общност * окончателен разделителен протокол * форма за действителност * преживял съпруг * договор за групов строеж
ГКРешение №197/06.02.2017 по дело №1085/2016Ревандикационен иск * тълкуване на едностранна сделка * саморъчно завещание * форма за действителност * бенефициер * нищожност-липса на форма
ГКРешение №54/15.05.2018 по дело №1493/2017Негаторен иск * преустройство * етажна собственост * форма за действителност
ГКРешение №88/09.07.2018 по дело №4176/2017Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * нищожност на завещателно разпореждане * форма за действителност