Ключови фрази
разваляне на договор по съдебен ред

ГКРешение №640/18.02.2011 по дело №254/2010Неоснователно обогатяване – субсидиарно приложение * договор за покупко-продажба * търг * общинска собственост * Разваляне на договор по съдебен ред
ГКРешение №315/19.11.2012 по дело №1504/2010Разваляне на договор * договор за гледане и издръжка * разваляне на договор по съдебен ред * алеаторен договор
ГКОпределение №150/23.02.2012 по дело №656/2011разваляне на договор по съдебен ред * привидни и прикрити договори * допустимост на иск * делба * сила на пресъдено нещо * преклузия * нищожност-привидност на сделка
ТКРешение №29/13.04.2011 по дело №396/2010Разваляне на договор по съдебен ред * липса на правен интерес * договор за покупко-продажба * неизпълнение на договорни отношения * фикс-сделка
ГКОпределение №709/28.12.2012 по дело №592/2012съдебни разноски * Разваляне на договор по съдебен ред * признание на иска
ГКОпределение №381/05.06.2015 по дело №2322/2015Частна касационна жалба * прекратяване на производството по делото * недопустимост на иск * правен интерес * разваляне на договор по съдебен ред * алеаторен договор
ГКРешение №382/21.01.2016 по дело №2056/2015разваляне на договор по съдебен ред * разваляне поради неизпълнение * договор за гледане и издръжка * мотиви на въззивно решение
ГКОпределение №765/07.11.2012 по дело №631/2012осъществена евикция * цена на иска * родова подсъдност * Разваляне на договор по съдебен ред * допустимост на иск
ТКРешение №144/04.01.2016 по дело №163/2014Разваляне на договор по съдебен ред * недопустим съдебен акт * неплатежоспособност * вземане на кредитор в производство по несъстоятелност * правен интерес
ГКРешение №23/05.02.2013 по дело №318/2012правен интерес * активна процесуална легитимация * право на ползване * разваляне на договор по съдебен ред * нищожност на договор
ГКРешение №118/22.03.2012 по дело №1215/2011Ревандикационен иск * предаване на владение * особен залог * конкуренция на права * разваляне на договор по съдебен ред * обратно действие * вписване на искова молба * трето лице * вписване в регистъра за особените залози
ГКРешение №98/07.09.2010 по дело №5114/2008Нищожност * договор за гледане и издръжка * нищожност-липса на основание * разваляне на договор по съдебен ред * свобода на договаряне * алеаторен договор * нищожност на отделни части на договор
ГКРешение №427/2014/10.06.2015 по дело №1436/2014Унищожаемост на договор поради измама * разваляне на договор по съдебен ред * договор за покупко-продажба * унищожаване на упълномощителна сделка * унищожаване поради измама * унищожаване поради заплаха
ТКОпределение №505/01.07.2014 по дело №1926/2014Частна касационна жалба * държавна такса * разваляне на договор по съдебен ред * указания на съда
ГКОпределение №466/23.12.2008 по дело №1422/2008разваляне на договор по съдебен ред * договор за делба * необходимо другарство * договор в полза на трето лице * бенефициер * договор за гледане и издръжка
ГКРешение №101/27.04.2011 по дело №1255/2010Ревандикационен иск * предаване на владение * разваляне на договор по съдебен ред * алеаторен договор * договор за гледане и издръжка * вписване на искова молба * отмяна на констативен нотариален акт * неоснователно обогатяване
ГКРешение №96/08.04.2011 по дело №870/2010Разваляне на договор * забава * договор за покупко-продажба * предаване на владение * разваляне на договор по съдебен ред
ГКОпределение №843/17.12.2012 по дело №629/2012разваляне на договор по съдебен ред * държавна такса
ТКРешение №102/23.07.2015 по дело №1680/2014Разваляне на договор по съдебен ред * Неустойка * обратно действие
ТКРешение №116/16.10.2009 по дело №37/2009договор за приватизационна продажба * компенсаторни инструменти * временни удостоверения * Разваляне на договор по съдебен ред
ГКРешение №121/23.03.2012 по дело №1428/2011споразумение при развод по взаимно съгласие * форма за действителност * договор за гледане и издръжка * разваляне на договор по съдебен ред * вещно-прехвърлителен ефект * договор за делба
ГКРешение №70/05.07.2011 по дело №612/2010Разваляне на договор * договор за гледане и издръжка * разваляне на договор по съдебен ред
ГКРешение №48/25.03.2016 по дело №3944/2015Двустранна реституция * разваляне на договор по съдебен ред * давностен срок * възражение за изтекла давност * служебно начало * договор за покупко-продажба
ГКРешение №267/03.10.2011 по дело №1362/2010Разваляне на договор * прогласяване на недействителност * разваляне на договор по съдебен ред * договор за гледане и издръжка * нищожност-липса на съгласие
ТКРешение №206/15.09.2014 по дело №569/2012Разваляне на договор по съдебен ред * разваляне на договор * забава на кредитора
ТКРешение №178/22.01.2016 по дело №1889/2013Разваляне на договор по съдебен ред * правен интерес * произнасяне по недопустим иск * Обезсилване на решение
ГКРешение №74/04.04.2011 по дело №675/2010Разваляне на договор * разваляне на договор по съдебен ред * договор за покупко-продажба * неизпълнение
ГКРешение №318/27.06.2012 по дело №273/2012Разваляне на договор по съдебен ред * неизпълнение на договорни отношения * договор за строителство * право на строеж
ТКРешение №245/15.12.2012 по дело №1134/2011Разваляне на договор по съдебен ред * договор за приватизационна продажба
ГКОпределение №283/15.06.2015 по дело №2164/2015Частна касационна жалба * спиране на производството по делото * евентуален иск * обективно съединяване на искове * нищожност на договор за продажба * ревандикационен иск * разваляне на договор по съдебен ред * унищожаване на договор * преюдициалност на спор
ГКРешение №410/27.02.2013 по дело №827/2011Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * установяване право на собственост * придобивна давност * презумпция за намерение да се държи вещта като своя * договор за гледане и издръжка * разваляне на договор по съдебен ред
ТКРешение №106/30.06.2011 по дело №956/2010Нищожност и недопустимост на съдебно решение * договор за приватизационна продажба * разваляне на договор по съдебен ред * произнасяне по непредявен иск
ГКРешение №615/09.03.2010 по дело №3824/2008Разваляне на договор * Разваляне на договор по съдебен ред * договор за гледане и издръжка * алеаторен договор * доказателствена тежест * трансформация на задължението за гледане в парично * съпружеска имуществена общност * наследяване
ГКОпределение №276/10.06.2015 по дело №1728/2015Частна касационна жалба * недопустимост на иск * прекратяване на производството по делото * правен интерес * Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * предварителен договор * разваляне на предварителен договор * разваляне на договор по съдебен ред
ГКРешение №135/03.06.2010 по дело №820/2009Разваляне на договор * договор за гледане и издръжка * договор за покупко-продажба * разваляне на договор по съдебен ред * саморъчно завещание * частен документ * писмени доказателства
ГКРешение №91/09.05.2012 по дело №613/2011Ревандикационен иск * предаване на владение * трето лице * разваляне на договор по съдебен ред * алеаторен договор * придобивна давност
ТКОпределение №932/15.12.2010 по дело №741/2010Частна жалба * двустранна размяна на книжа * търговски спорове * разваляне на договор по съдебен ред * активна легитимация на ищец
ГКОпределение №161/11.07.2016 по дело №1328/2016Частна касационна жалба * Делба * разваляне поради неизпълнение * разваляне на договор по съдебен ред * съдебна спогодба * допустимост на иск
ГКРешение №110/28.11.2017 по дело №5557/2016алеаторен договор * разваляне на договор по съдебен ред * подобрения в чужд имот * възражение за изтекла давност * начало на давностен срок * Право на добросъвестния владелец на подобренията
ТКРешение №202/21.12.2017 по дело №689/2017Разваляне на договор по съдебен ред * нищожност на договор за продажба * липса на правен интерес