Ключови фрази
саморъчно завещание

ГКРешение №868/20.07.2011 по дело №1685/2009Делба * определяне на квоти * намаляване на завещателно разпореждане * начало на давностен срок * саморъчно завещание * възстановяване на запазена част * преюдициално значение * принцип на диспозитивното начало
ГКРешение №473/17.01.2013 по дело №1395/2011Унищожаемост на завещателно разпореждане * унищожаване на завещателно разпореждане * саморъчно завещание * универсално завещание * нотариално удостоверяване * свидетелски показания * унищожаване поради невъзможност за разбиране или ръководене на действията
ГКРешение №154/05.07.2013 по дело №927/2012Делба * съсобственост * определяне на квоти * лично имущество * съпружеска имуществена общност * оспорване на истинността на документ * саморъчно завещание * доказателствена тежест
ГКРешение №229/24.10.2012 по дело №279/2012Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * установяване право на собственост * саморъчно завещание * нищожност-липса на основание * договор за гледане и издръжка * отмяна на завещание * отчуждаване на завещана вещ * недопустимост на решение
ГКРешение №342/12.07.2010 по дело №397/2010Делба на наследство * съсобственост * наследяване * приемане на наследство по опис * възстановяване на запазена част * наследствено правоприемство * откриване на наследство * наследяване по закон * саморъчно завещание * представяне на документи на хартиен носител
ГКРешение №14/24.04.2014 по дело №1398/2013Делба * съсобственост * наследяване * определяне на квоти * възстановяване на запазена част * приемане на наследство по опис * саморъчно завещание
ГКРешение №165/19.10.2015 по дело №2185/2015Делба * нищожност на завещателно разпореждане * саморъчно завещание * трансформация * презумпция за намерение да се държи вещта като своя * приемане на наследство по опис
ГКРешение №176/14.06.2012 по дело №1512/2011Нищожност на завещателно разпореждане * саморъчно завещание
ГКРешение №509/23.12.2011 по дело №1312/2010Делба * съсобственост * определяне на квоти * придобивна давност * земеделски земи * саморъчно завещание * презумпция за намерение да се държи вещта като своя * възстановяване правото на собственост * констативен нотариален акт
ГКРешение №696/20.07.2011 по дело №511/2009Делба на наследство * определяне на квоти * нищожност на завещателно разпореждане * саморъчно завещание * инцидентен установителен иск * евентуален иск * правен интерес * преюдициално значение * възстановяване на запазена част
ГКРешение №678/12.10.2010 по дело №589/2009Делба * саморъчно завещание * намаляване на завещателно разпореждане * възстановяване на запазена част * съсобственост * определяне на квоти * правомощия на въззивната инстанция * евентуален иск * отмяна на нотариален акт * експертиза
ГКРешение №404/03.01.2012 по дело №995/2010Делба * възстановяване на запазена част * намаляване на завещателно разпореждане * саморъчно завещание * определяне на квоти * съпружеска имуществена общност * наследяване по закон * разполагаема част
ГКРешение №343/01.11.2011 по дело №1147/2010Ревандикационен иск * предаване на владение * отмяна на нотариален акт * саморъчно завещание * нищожност-липса на форма * форма за валидност * придобивна давност * установяване право на собственост
ГКРешение №580/02.08.2010 по дело №1315/2009Възстановяване на запазена част * намаляване на завещателно разпореждане * образуване на наследствена маса * саморъчно завещание * възстановяване на запазена част * наследяване по закон
ГКРешение №406/04.08.2010 по дело №80/2009Установителен иск * установяване право на собственост * отмяна на констативен нотариален акт * саморъчно завещание * държавна собственост * правен интерес * отчуждаване * приращения * право на строеж върху държавна земя * наследствено правоприемство * конкуренция на права * нередовност на исковата молба
ГКРешение №821/19.11.2010 по дело №1906/2009Ревандикационен иск * предаване на владение * неоснователно обогатяване * саморъчно завещание * право на ползване * форма за валидност * доказателства * правомощия на въззивната инстанция
ГКРешение №65/21.03.2013 по дело №906/2012Делба * съсобственост * наследяване * възстановяване на запазена част * намаляване на завещателно разпореждане * саморъчно завещание
ГКРешение №256/30.10.2014 по дело №3196/2014Делба * съсобственост * саморъчно завещание
ГКРешение №414/05.02.2014 по дело №1292/2013Непозволено увреждане * частен съдебен изпълнител * обезщетение за имуществени вреди * наследяване по закон * конституиране на страни * саморъчно завещание * увреждане * частен документ * правоприемство * завет
ГКРешение №207/21.01.2016 по дело №1381/2015Делба * саморъчно завещание * съсобственост * унищожаване на завещателно разпореждане * частен документ * действие спрямо трети лица
ГКРешение №82/16.03.2011 по дело №221/2010Възстановяване на запазена част * намаляване на завещателно разпореждане * приемане на наследство по опис * преклузивен срок * саморъчно завещание
ГКРешение №298/10.07.2012 по дело №505/2011Установителен иск чл. 97, ал. 1 ГПК /отм./ * задължение за уведомяване * нередовно призоваване * предаване на владение * саморъчно завещание * нищожност на завещателно разпореждане * връчване на съдебни книжа
ГКРешение №113/28.02.2011 по дело №1062/2010саморъчно завещание * предаване на владение * доказателства * унищожаване на завещателно разпореждане *
ГКРешение №166/31.05.2012 по дело №65/2012Делба * съсобственост * земеделски земи * възстановяване правото на собственост * определяне на квоти * универсално завещание * саморъчно завещание * доказателствена тежест * възстановяване на запазена част * погасителна давност
ГКРешение №398/10.05.2010 по дело №980/2009Ревандикационен иск * саморъчно завещание * възстановяване правото на собственост * земеделски земи * противоконституционност * отмяна на завещанията или даренията от наследник с право на запазена част * трето лице-помагач
ГКРешение №745/13.01.2011 по дело №79/2010Нищожност на завещателно разпореждане * саморъчно завещание * бенефициер
ГКОпределение №517/24.11.2010 по дело №391/2010Частна касационна жалба * саморъчно завещание
ГКРешение №268/17.10.2012 по дело №479/2012Делба на наследство * съсобственост * наследяване * публична продан * оспорване на истинността на документ * саморъчно завещание * преклузия * преюдициални въпроси в производството за делба * нищожност на завещателно разпореждане * спиране на производството по делото * глоба на страна * намаляване на завещателно разпореждане * възстановяване на запазена част
ГКОпределение №86/16.02.2009 по дело №1867/2008саморъчно завещание * свидетелски показания
ГКРешение №73/02.02.2010 по дело №5065/2008Нищожност на завещателно разпореждане * саморъчно завещание * нищожност на завещателно разпореждане * доказателствена тежест
ГКРешение №434/30.05.2012 по дело №1122/2010Ревандикационен иск * саморъчно завещание * модалитет * тълкуване на едностранна сделка
ГКРешение №90/27.06.2014 по дело №3433/2013Делба на наследство * съсобственост * наследяване * саморъчно завещание * доказателства * оспорване на истинността на документ * нищожност на делба * конституиране на страни * необходимо другарство
ГКРешение №462/14.09.2010 по дело №823/2009Делба * съпружеска имуществена общност * придобиване по време на брака * определяне на квоти * реституция * саморъчно завещание * наследяване по закон * новооткрито наследство * приложим закон
ГКРешение №379/26.05.2010 по дело №40/2009Установителен иск * тълкуване на едностранна сделка * нищожност на завещателно разпореждане * саморъчно завещание * наследствено правоприемство * фактическа власт * етажна собственост * общи части * придобивна давност * акцизни стоки без бандерол * установяване право на собственост
ГКРешение №698/06.01.2010 по дело №22/2009Възстановяване на запазена част * намаляване на завещателно разпореждане * наследяване по закон * саморъчно завещание * разполагаема част * приемане на наследство по опис
ГКРешение №153/15.03.2010 по дело №4632/2008Нищожност на завещателно разпореждане * наследяване по закон * доказателства * саморъчно завещание
ГКРешение №553/29.09.2010 по дело №629/2009Нищожност * саморъчно завещание * доказателствена тежест * експертиза * земеделски земи * приемане на наследство по опис * давностен срок * нищожност-липса на съгласие
ГКРешение №466/27.05.2010 по дело №1297/2009Ревандикационен иск * саморъчно завещание * съсобственост * нищожност на завещателно разпореждане * забрана за посочване на нови факти и доказателства * нововъзникнали обстоятелства
ГКРешение №680/02.11.2010 по дело №784/2009Делба на наследство * съсобственост * определяне на квоти * преобразуване на лично имущество * придобиване по време на брака * съпружеска имуществена общност * пълна трансформация * саморъчно завещание
ГКРешение №208/07.05.2012 по дело №820/2011Възстановяване на запазена част * начало на давностен срок * саморъчно завещание * вписване в имотен регистър
ГКРешение №85/07.03.2011 по дело №1792/2009Делба на наследство * съсобственост * определяне на квоти * саморъчно завещание * намаляване на завещателно разпореждане * наследяване по закон * възстановяване на запазена част
ГКРешение №75/31.03.2014 по дело №5152/2013Нищожност на завещателно разпореждане * саморъчно завещание * свидетелски показания * допустимост на доказателства * евентуален иск
ГКРешение №44/12.09.2012 по дело №699/2011Ревандикационен иск * предаване на владение * обезщетение за ползване * самостоятелен обект * етажна собственост * съсобственост * общи части * саморъчно завещание * нищожност на саморъчно завещание * завет * тълкуване на договор * преклузия * забрана за посочване на нови факти и доказателства
ГКРешение №371/14.02.2012 по дело №84/2011Нищожност * прогласяване на недействителност * саморъчно завещание
ГКРешение №529/01.07.2013 по дело №181/2011Унищожаемост на завещателно разпореждане * саморъчно завещание * унищожаване на завещателно разпореждане * правоприемство * оспорване на произход * оспорване на истинността на документ
ГКРешение №398/16.01.2013 по дело №992/2011Нищожност на завещателно разпореждане * саморъчно завещание * нищожност на саморъчно завещание * свидетелски показания
ГКРешение №203/02.07.2010 по дело №790/2009ревандикационен иск * предаване на владение * недостоен да наследява * установяване на престъпно обстоятелство * служене с неистинско завещание * саморъчно завещание * спиране на производството по делото
ГКРешение №106/2014/08.01.2015 по дело №2654/2014Делба * саморъчно завещание * погасителна давност * възстановяване на запазена част
ГКРешение №156/22.03.2010 по дело №416/2009Възстановяване на запазена част * саморъчно завещание * намаляване на завещателно разпореждане * възстановяване на запазена част
ГКРешение №154/29.06.2016 по дело №549/2016Делба * саморъчно завещание * тълкуване на едностранна сделка
ГКРешение №187/20.07.2012 по дело №112/2012Ревандикационен иск * предаване на владение * саморъчно завещание * модалитет * универсално завещание * завет * наследствено правоприемство * придобивна давност * прекъсване на давност * възстановяване на запазена част * нищожност на саморъчно завещание * доказателствена тежест
ГКРешение №88/30.04.2013 по дело №826/2012Нищожност на завещателно разпореждане * нищожност на завещателно разпореждане * саморъчно завещание
ГКРешение №6/29.06.2016 по дело №3362/2015Разваляне на договор * нередовност на исковата молба * недопустимост на решение * саморъчно завещание
ГКРешение №380/31.05.2012 по дело №580/2010саморъчно завещание * тълкуване на едностранна сделка * делба
ГКРешение №230/06.08.2012 по дело №1707/2009Делба * определяне на квоти * доказателствена тежест * реституция * възстановяване правото на собственост * одържавени недвижими имоти * нищожност на завещателно разпореждане * саморъчно завещание * уравнение на дялове * договор за делба
ГКРешение №833/06.01.2011 по дело №1221/2009Делба на наследство * съсобственост * определяне на квоти * саморъчно завещание * наследяване по закон * универсално завещание * доказателства
ГКРешение №43/18.06.2012 по дело №448/2011Ревандикационен иск * предаване на владение * одържавени недвижими имоти * възстановяване правото на собственост * саморъчно завещание
ГКРешение №24/30.03.2015 по дело №5217/2014Ревандикационен иск * предаване на владение * установяване право на собственост * отмяна на завещание * саморъчно завещание * тълкуване на едностранна сделка * завет
ГКРешение №158/03.07.2013 по дело №1455/2013Делба * съсобственост * определяне на квоти * наследяване * нищожност на саморъчно завещание * саморъчно завещание * преклузия * отговор на искова молба * нови факти и обстоятелства
ГКРешение №194/24.09.2014 по дело №2734/2014делба * саморъчно завещание * намаляване на завещателно разпореждане * погасителна давност
ГКРешение №50/08.05.2014 по дело №6235/2013Ревандикационен иск * предаване на владение * сила на пресъдено нещо * саморъчно завещание * реституция * възстановяване правото на собственост
ГКРешение №110/12.04.2010 по дело №654/2009Ревандикационен иск * предаване на владение * саморъчно завещание * Нищожност на завещателно разпореждане * придобивна давност
ГКРешение №320/29.06.2010 по дело №5021/2008Нищожност на завещателно разпореждане * саморъчно завещание * възстановяване на запазена част * приемане на наследство по опис * наследяване по закон * доказателствена тежест * унищожаване на завещателно разпореждане
ГКРешение №60/23.04.2013 по дело №693/2012Ревандикационен иск * предаване на владение * доказателствена тежест * оспорване на истинността на документ * графологическа експертиза * саморъчно завещание * нищожност на саморъчно завещание * доказателства
ГКРешение №722/20.05.2011 по дело №1485/2009Възстановяване на запазена част * съсобственост * конститутивен иск * задължение на съда за оказване съдействие на страните * приемане на наследство по опис * намаляване на дарение * саморъчно завещание * наследяване по закон
ГКРешение №315/25.10.2013 по дело №1301/2013Унищожаемост на завещателно разпореждане * нищожност на саморъчно завещание * саморъчно завещание * доказателства и доказателствени средства
ГКРешение №85/17.02.2012 по дело №352/2011Делба * определяне на квоти * нищожност на завещателно разпореждане * саморъчно завещание * форма за валидност
ГКРешение №49/14.06.2016 по дело №3911/2015Ревандикационен иск * саморъчно завещание * новооткрито наследство * реституция
ГКРешение №184/31.10.2013 по дело №1438/2013Възстановяване на запазена част * възстановяване на запазена част * съсобственост * наследяване * определяне на квоти * приемане на наследство * приемане на наследство по опис * саморъчно завещание * универсално завещание * завет
ГКРешение №698/08.06.2011 по дело №1281/2009Ревандикационен иск * предаване на владение * отмяна на нотариален акт * вписване в имотен регистър * наследяване по закон * саморъчно завещание * трето лице * договор за покупко-продажба
ГКРешение №265/26.03.2010 по дело №485/2009Делба на наследство * наследяване по закон * възстановяване на запазена част * съпружеска имуществена общност * лично имущество * саморъчно завещание * намаляване на завещателно разпореждане * застрояване
ГКРешение №195/16.07.2012 по дело №1137/2011Установителен иск чл. 97, ал. 1 ГПК /отм./ * установяване право на собственост * земеделски земи * действие на завещание и продажба на наследство спрямо одържавени и възстановени имоти * саморъчно завещание
ГКРешение №135/03.06.2010 по дело №820/2009Разваляне на договор * договор за гледане и издръжка * договор за покупко-продажба * разваляне на договор по съдебен ред * саморъчно завещание * частен документ * писмени доказателства
ГКРешение №268/29.09.2012 по дело №410/2011Делба на наследство * определяне на квоти * саморъчно завещание * завет * универсално завещание * земеделски земи * съсобственост * възстановяване правото на собственост
ГКРешение №228/2012/11.01.2013 по дело №388/2012Делба на наследство * съсобственост * определяне на квоти * нищожност на саморъчно завещание * саморъчно завещание * графологическа експертиза * забрана за посочване на нови факти и доказателства
ГКРешение №104/07.07.2016 по дело №89/2016Ревандикационен иск * саморъчно завещание * тълкуване на едностранна сделка
ГКРешение №197/06.02.2017 по дело №1085/2016Ревандикационен иск * тълкуване на едностранна сделка * саморъчно завещание * форма за действителност * бенефициер * нищожност-липса на форма
ГКРешение №45/06.04.2017 по дело №3343/2016Ревандикационен иск * допълване на решение * възражения * саморъчно завещание * тълкуване на едностранна сделка * доказателствена тежест * доказателствена сила на нотариален акт
ГКРешение №176/05.12.2017 по дело №892/2017Делба * саморъчно завещание * тълкуване на едностранна сделка