Ключови фрази
етажна собственост

ГКРешение №227/16.05.2011 по дело №316/2010Делба * съсобственост * етажна собственост * общи части * определяне на квоти
ГКОпределение №314/22.07.2009 по дело №287/2009нередовност на исковата молба * етажна собственост * процесуално представителство
ГКРешение №191/18.07.2011 по дело №1414/2010Ревандикационен иск * предаване на владение * суперфиция * етажна собственост * общи части * приращения * постройка
ГКРешение №359/2011/23.01.2012 по дело №1516/2010Обжалване на решение на общото събрание на етажната собственост * етажна собственост * нередовност на исковата молба * представителство * решение на общото събрание на етажните собственици
ГКОпределение №30/20.01.2010 по дело №498/2009общи части * право на строеж * етажна собственост * Разпределяне на ползването на съсобствена вещ * съсобственост * промяна на предназначение на общи части
ГКРешение №138/04.05.2010 по дело №265/2009Установителен иск * установяване право на собственост * етажна собственост * общи части * реституция * възстановяване правото на собственост
ГКРешение №218/24.07.2013 по дело №566/2012Неоснователно обогатяване – субсидиарно приложение * обогатяване * уравнение на дялове * претенции по сметки * възражение за изтекла давност * съдебна спогодба * етажна собственост
ГКРешение №40/25.03.2016 по дело №4994/2015Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * етажна собственост * общи части * самостоятелен обект
ГКРешение №229/30.11.2015 по дело №1755/2015Делба * съсобственост * възлагане на неподеляем имот * общи части * етажна собственост * публична продан
ГКОпределение №588/18.07.2014 по дело №4046/2014Частна касационна жалба * етажна собственост * държавна такса * неоценяем иск * констуитутивен иск * обективно съединяване на искове
ГКРешение №133/2014/31.03.2015 по дело №632/2014Обжалване на решение на общото събрание на етажната собственост * етажна собственост * решение на общото събрание на етажните собственици
ГКРешение №299/16.05.2012 по дело №196/2010Ревандикационен иск * етажна собственост * общи части
ГКРешение №438/05.01.2012 по дело №987/2010Установителен иск * установяване право на собственост * възстановяване правото на собственост * одържавени недвижими имоти * право на строеж * държавна собственост * етажна собственост * общи части
ГКРешение №123/21.06.2013 по дело №940/2012Ревандикационен иск * предаване на владение * етажна собственост * представителство * управител на етажна собственост * конституиране на страни
ГКРешение №242/20.12.2011 по дело №1459/2010Делба * съсобственост * етажна собственост * общи части * определяне на квоти
ГКРешение №476/07.03.2013 по дело №56/2012Делба * съсобственост * определяне на квоти * смесена съсобственост * етажна собственост * допустимост на иск
ГКРешение №295/11.10.2012 по дело №212/2012Обжалване на решение на общото събрание на етажната собственост * етажна собственост * връчване на покана за общо събрание * писмени доказателства * форма за валидност * свидетелски показания
ГКРешение №241/14.07.2010 по дело №1170/2009Ревандикационен иск * предаване на владение * етажна собственост * съсобственост * отчуждаване * държавна собственост * таван
ГКРешение №543/27.07.2010 по дело №787/2009Делба * отчуждаване * реституция * общи части * възстановяване правото на собственост * одържавени недвижими имоти * определяне на квоти * етажна собственост * съсобственост * надстрояване * отмяна на нотариален акт
ГКРешение №89/19.07.2013 по дело №588/2012Делба на наследство * допустимост на иск * съсобственост * общи части * етажна собственост * наследяване по закон
ГКРешение №480/02.06.2010 по дело №819/2009етажна собственост * преклузивен срок * решение на общото събрание на етажните собственици * Обжалване на решение на общото събрание на етажната собственост
ГКРешение №87/09.03.2012 по дело №1115/2011Обжалване на решение на общото събрание на етажната собственост * етажна собственост * общи части * инициатива за свикване на общо събрание на етажната собственост * особен режим на управление на общите части * решение на общото събрание на етажните собственици * договор за управление на общите части на сгради в режим на етажна собственост, построени в жилищен комплекс от затворен тип
ГКРешение №813/08.06.2011 по дело №1929/2009Ревандикационен иск * предаване на владение * отмяна на нотариален акт * придобивна давност * общи части * промяна на предназначение на общи части * етажна собственост * приращения * свидетелски показания
ГКРешение №389/15.10.2012 по дело №263/2012Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * установяване право на собственост * общи части * етажна собственост * недопустимост на иск * правен интерес
ГКРешение №163/04.06.2012 по дело №656/2011Негаторен иск * защита правото на собственост от неоснователни действия * етажна собственост * общи части * преустройство * доказателствена тежест * пасивна материалноправна легитимация
ГКРешение №22/30.01.2012 по дело №145/2011Делба * съсобственост * определяне на квоти * разпределение на наследствените имоти без теглене на жребий * общи части * самостоятелен обект * етажна собственост
Решение №819/05.01.2011 по дело №Негаторен иск * защита правото на собственост от неоснователни действия * отклонение от одобрен архитектурен проект * етажна собственост * промяна на предназначение на общи части на сграда * отделяне на спорните от безспорните факти по делото * правомощия на въззивната инстанция
ГКОпределение №213/10.05.2013 по дело №2739/2013отмяна на решение * етажна собственост * преклузивен срок
ГКРешение №712/04.02.2011 по дело №371/2009Ревандикационен иск * предаване на владение * общинска собственост * недобросъвестно владение * нищожност на делба * придобивна давност * общи части * етажна собственост * отчуждаване
ГКРешение №89/07.05.2012 по дело №549/2011Делба * съсобственост * публична продан * етажна собственост * самостоятелен обект
ГКРешение №154/26.10.2015 по дело №1425/2015Ревандикационен иск * етажна собственост * общи части * доказателствена тежест * жилища от държавния жилищен фонд
ГКРешение №355/07.10.2011 по дело №478/2010Неоснователно обогатяване – субсидиарно приложение * обективна отговорност за вреди от вещи * обезщетение за имуществени вреди * етажна собственост
ГКРешение №32/06.03.2014 по дело №6489/2013Обжалване на решение на общото събрание на етажната собственост * етажна собственост * решение на общото събрание на етажните собственици * инициатива за свикване на общо събрание на етажната собственост
ГКРешение №363/17.10.2011 по дело №663/2010Негаторен иск * етажна собственост * суперфиция
ГКРешение №287/18.12.2014 по дело №3888/2014Обжалване на решение на общото събрание на етажната собственост * етажна собственост * общи части * решение на общото събрание на етажните собственици
ГКРешение №184/01.07.2014 по дело №7419/2013Негаторен иск * етажна собственост * задължително другарство * недопустим съдебен акт
ГКРешение №95/24.06.2015 по дело №524/2015Ревандикационен иск * етажна собственост * общи части * предаване на владение * съпружеска имуществена общност * таван
ГКРешение №743/14.03.2011 по дело №1720/2009Установителен иск * установяване право на собственост * таван * етажна собственост * съсобственост * общи части * промяна на предназначение на общи части * възражение за изтекла давност
ГКОпределение №113/16.03.2009 по дело №100/2009общи части * етажна собственост * установителен иск * сила на пресъдено нещо * допустимост на иск
ГКРешение №243/23.10.2012 по дело №197/2012Негаторен иск * защита правото на собственост от неоснователни действия * етажна собственост * общи части * одобрен инвестиционен проект
ГКРешение №332/06.07.2010 по дело №633/2009Разпределяне на ползването на съсобствена вещ * разпределяне на ползването * етажна собственост * общи части * таван * таван * присъединяване
ГКРешение №399/10.05.2010 по дело №1013/2009етажна собственост * общи части * право на строеж * незаконен строеж * узаконяване на строеж * надстрояване * таван * Ревандикационен иск
ГКРешение №87/07.07.2011 по дело №825/2010Делба * съсобственост * определяне на квоти * самостоятелен обект * етажна собственост
Решение №843/04.01.2011 по дело №Делба * съсобственост * самостоятелен обект * идентичност на имоти * благоустройствени мероприятия * общи части * етажна собственост * отмяна на отчуждителното действие на дворищнорегулационен план
ГКРешение №233/27.11.2012 по дело №195/2012Ревандикационен иск * предаване на владение * незаконен строеж * общинска собственост * преустройство * самостоятелен обект * нищожност на договор за продажба * етажна собственост * общи части
ГКРешение №335/2011/12.01.2012 по дело №285/2011Ревандикационен иск * предаване на владение * защита правото на собственост от неоснователни действия * етажна собственост * самостоятелен обект * преустройство * общи части
ГКРешение №217/11.11.2013 по дело №2809/2013Негаторен иск * защита правото на собственост от неоснователни действия * етажна собственост * общи части * незаконен строеж * пристрояване * надстрояване
ГКРешение №216/15.09.2011 по дело №452/2010Ревандикационен иск * етажна собственост * придобивна давност * прекъсване на давност
ГКРешение №207/23.07.2012 по дело №393/2010установяване право на собственост * право на строеж * начало на давностен срок * етажна собственост * самостоятелен обект * погасителна давност
ГКРешение №531/01.07.2013 по дело №1350/2010Неоснователно обогатяване – субсидиарно приложение * неоснователно обогатяване * право на строеж * етажна собственост * груб строеж * погасителна давност * приращения
ГКРешение №37/20.04.2016 по дело №4432/2015Обжалване на решение на общото събрание на етажната собственост * решение на общо събрание * етажна собственост * правомощия на въззивната инстанция * нередовност на исковата молба * упълномощаване * преклузия
ГКРешение №296/09.01.2014 по дело №4456/2013Делба * съсобственост * етажна собственост
ГКРешение №345/25.06.2010 по дело №1497/2009Негаторен иск * етажна собственост * общи части * разпределяне на ползването * защита правото на собственост от неоснователни действия
ГКРешение №252/2012/07.01.2013 по дело №493/2012Ревандикационен иск * предаване на владение * доказателствена тежест * общи части * етажна собственост * самостоятелен обект * доклад по делото * принцип на диспозитивното начало * отговор на искова молба
ГКРешение №283/2012/07.03.2013 по дело №387/2012Негаторен иск * защита правото на собственост от неоснователни действия * незаконен строеж * етажна собственост * разрешение за строеж * общи части
ГКРешение №220/18.10.2013 по дело №2922/2013Негаторен иск * защита правото на собственост от неоснователни действия * общи части * етажна собственост * промяна на предназначение на общи части
ГКРешение №119/04.06.2015 по дело №1269/2015Обжалване на решение на общото събрание на етажната собственост * етажна собственост * решение на общото събрание на етажните собственици * доказателства
ГКРешение №158/04.10.2013 по дело №262/2012Ревандикационен иск * предаване на владение * отчуждаване * етажна собственост * приращение
ГКРешение №179/09.03.2010 по дело №219/2009таван * етажна собственост * общи части * предаване на владение * нередовност на исковата молба * Ревандикационен иск * защита правото на собственост от неоснователни действия
ГКРешение №185/01.11.2013 по дело №2546/2013Негаторен иск * защита правото на собственост от неоснователни действия * конституиране на страни * недопустимост на решение * преустройство * етажна собственост
ГКРешение №296/29.06.2011 по дело №990/2010Делба * съсобственост * етажна собственост * самостоятелен обект * общи части * преустройство * промяна на предназначение на общи части * липса на съгласие
ГКРешение №65/07.05.2014 по дело №333/2014Нищожност и недопустимост на съдебно решение * недопустимост на решение * етажна собственост * заповедно производство * принцип на диспозитивното начало * сила на пресъдено нещо
ГКРешение №124/20.10.2014 по дело №2054/2014Ревандикационен иск * предаване на владение * етажна собственост * общи части
ГКРешение №181/07.07.2011 по дело №1159/2010Установителен иск * установяване право на собственост * право на строеж * етажна собственост * възстановяване на запазена част * отмяна на констативен нотариален акт
ГКРешение №53/11.03.2016 по дело №4753/2015Нищожност * етажна собственост * решение на общото събрание на етажните собственици * отделяне * самостоятелен вход
ГКРешение №212/17.10.2014 по дело №2159/2014Негаторен иск * етажна собственост * защита правото на собственост от неоснователни действия * общи части
ГКРешение №164/26.05.2010 по дело №802/2009Изкупуване на част от съсобствен имот * право на изкупуване * етажна собственост * общи части * доказателствена тежест * право на строеж * съсобственост * предложение за изкупуване
ГКРешение №138/22.02.2016 по дело №2722/2015Ревандикационен иск * етажна собственост * недопустимост на съдебен акт * свръх петитум * общи части
ГКРешение №52/02.02.2011 по дело №1896/2009Делба * съсобственост * определяне на квоти * обезщетение за ползване * новооткрито наследство * придобивна давност * общи части * самостоятелен обект * етажна собственост
ГКРешение №279/30.04.2010 по дело №4338/2008Негаторен иск * защита правото на собственост от неоснователни действия * етажна собственост * решение на общото събрание на етажните собственици
ГКРешение №28/01.02.2012 по дело №331/2011Негаторен иск * право на ползване * съсобственост * общи части * етажна собственост * право на ползване на собственика на постройката върху земята * разпределяне на ползването
ГКРешение №136/26.04.2011 по дело №5115/2008Ревандикационен иск * предаване на владение * етажна собственост * общи части * самостоятелен обект * промяна на предназначение на общи части
ГКРешение №379/26.05.2010 по дело №40/2009Установителен иск * тълкуване на едностранна сделка * нищожност на завещателно разпореждане * саморъчно завещание * наследствено правоприемство * фактическа власт * етажна собственост * общи части * придобивна давност * акцизни стоки без бандерол * установяване право на собственост
ГКРешение №488/02.03.2011 по дело №364/2010Делба * съсобственост * определяне на квоти * етажна собственост * право на строеж * приращения * негаторен иск * защита правото на собственост от неоснователни действия * таван * презумпция за намерение да се държи вещта като своя
ГКРешение №54/27.04.2015 по дело №5237/2014Обжалване на решение на общото събрание на етажната собственост * етажна собственост * решение на общото събрание на етажните собственици * упълномощаване
ГКРешение №520/22.06.2010 по дело №496/2010подобрения * съсобственост * етажна собственост * общи части * неоснователно обогатяване * строително-монтажни работи
ГКРешение №12/19.02.2015 по дело №5368/2014Обжалване на решение на общото събрание на етажната собственост * инициатива за свикване на общо събрание на етажната собственост * етажна собственост * решение на общото събрание на етажните собственици
ГКРешение №621/13.07.2011 по дело №1195/2009Делба * съсобственост * определяне на квоти * етажна собственост * трето лице * недействителност на разпореждане с наследство * нищожност на дарение * нищожност-липса на форма * графологическа експертиза
ГКРешение № 67/23.02.2012 по дело №768/2011Обжалване на решение на общото събрание на етажната собственост * етажна собственост * представяне на документи на хартиен носител * решение на общото събрание на етажните собственици
ГКРешение №83/15.03.2011 по дело №229/2010Негаторен иск * етажна собственост * общи части * преустройство * незаконен строеж * премахване на извършено строителство * защита правото на собственост от неоснователни действия
ГКРешение №561/01.03.2011 по дело №492/2010Разпределяне на ползването на съсобствена вещ * съсобственост * делба * договор за делба * етажна собственост * общи части * разпределяне на ползването
ГКРешение №309/18.11.2011 по дело №215/2011Делба * съсобственост * определяне на квоти * етажна собственост * общи части * наследяване
ГКРешение №275/18.11.2014 по дело №2620/2014Обжалване на решение на общото събрание на етажната собственост * решение на общото събрание на етажните собственици * етажна собственост * доказателства * договор за наем * вреди от вещ * експертиза
ГКРешение №57/26.03.2013 по дело №907/2012Негаторен иск * защита правото на собственост от неоснователни действия * общи части * етажна собственост * строително-монтажни работи
ГКРешение №62/30.03.2011 по дело №148/2010Ревандикационен иск * предаване на владение * съпружеска имуществена общност * преустройство * общи части * етажна собственост * съсобственост * нищожност-липса на предмет * архитектурен проект
ГКРешение №217/29.06.2012 по дело №542/2010Установителен иск * установяване право на собственост * право на строеж * погасителна давност * самостоятелен обект * етажна собственост * начало на давностен срок * груб строеж
ГКРешение №67/11.06.2015 по дело №528/2015Установителен иск чл. 97, ал. 1 ГПК /отм./ * установяване право на собственост * самостоятелен обект * етажна собственост * общи части
ГКРешение №82/16.03.2011 по дело №688/2010Ревандикационен иск * предаване на владение * съсобственост * таван * неоснователно обогатяване * възстановяване правото на собственост * одържавени недвижими имоти * надстрояване * общи части * етажна собственост * право на ползване
ГКРешение №593/28.06.2010 по дело №1275/2009Разпределяне на ползването на съсобствена вещ * разпределяне на ползването * съсобственост * етажна собственост * спорна администрация
ГКРешение №44/12.09.2012 по дело №699/2011Ревандикационен иск * предаване на владение * обезщетение за ползване * самостоятелен обект * етажна собственост * съсобственост * общи части * саморъчно завещание * нищожност на саморъчно завещание * завет * тълкуване на договор * преклузия * забрана за посочване на нови факти и доказателства
ГКРешение №283/18.12.2014 по дело №4866/2014Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК * етажна собственост * общи части * решение на общото събрание на етажните собственици
ГКРешение №307/29.06.2011 по дело №1210/2010Негаторен иск * защита правото на собственост от неоснователни действия * необходимо другарство * етажна собственост * конституиране на страни * съпружеска имуществена общност * правомощия на въззивната инстанция
ГКРешение №43/07.04.2016 по дело №4172/2015Установителен иск чл. 97, ал. 1 ГПК /отм./ * етажна собственост * общи части * обезщетение за неизпълнение * договор за строителство
ГКРешение №293/12.12.2011 по дело №265/2011Делба * съсобственост * общи части * етажна собственост
ГКРешение №285/17.08.2010 по дело №3818/2008Делба * уравнение на дялове * строително-монтажни работи * преустройство * съсобственост * етажна собственост
ГКОпределение №113/10.03.2009 по дело №2181/2008общи части * етажна собственост * установителен иск * сила на пресъдено нещо * допустимост на иск
ГКРешение №816/07.07.2011 по дело №2028/2009Разпределяне на ползването на съсобствена вещ * защита правото на собственост от неоснователни действия * съсобственост * право на ползване * етажна собственост * договор за покупко-продажба * незаконен строеж
ГКРешение №141/23.09.2013 по дело №507/2012Ревандикационен иск * установяване право на собственост * нищожност-невъзможен предмет * общи части * етажна собственост
ГКРешение №5/11.04.2016 по дело №3832/2015Ревандикационен иск * самостоятелен обект * архитектурен проект * етажна собственост
ГКРешение №78/13.05.2015 по дело №6829/2014Обжалване на решение на общото събрание на етажната собственост * решение на общото събрание на етажните собственици * етажна собственост * общи части
ГКРешение №192/2013/26.09.2014 по дело №409/2012Делба * съсобственост * определяне на квоти * наследяване * застрояване * етажна собственост
ГКРешение №269/24.11.2011 по дело №1252/2010Обжалване на решение на общото събрание на етажната собственост * нередовност на исковата молба * решение на общото събрание на етажните собственици * етажна собственост
ГКРешение №198/23.12.2014 по дело №2036/2014Обжалване на решение на общото събрание на етажната собственост * етажна собственост * решение на общото събрание на етажните собственици
ГКРешение №63/31.03.2011 по дело №1283/2010Ревандикационен иск * предаване на владение * етажна собственост * общи части
ГКРешение №30/01.02.2012 по дело №350/2011Ревандикационен иск * предаване на владение * преустройство * промяна на предназначение на общи части * самостоятелен обект * етажна собственост * общи части * доказателствена тежест
ГКРешение №150/22.12.2015 по дело №1741/2015Обжалване на решение на общото събрание на етажната собственост * етажна собственост * решение на общото събрание на етажните собственици * приложим закон * липса на мотиви
ГКРешение №219/08.07.2010 по дело №1146/2009Ревандикационен иск * предаване на владение * етажна собственост * удостоверение за търпимост на строеж
ГКРешение №85/24.06.2014 по дело №1157/2014Иск за разноски от собственик, съразмерно дела в общите части * етажна собственост * общи части * необходими разноски * водене на чужда работа без пълномощие
ГКРешение №430/03.04.2012 по дело №1565/2010Разпределяне на ползването на съсобствена вещ * съсобственост * право на ползване * постройка * етажна собственост
ГКРешение №275/30.10.2012 по дело №444/2012Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * установяване право на собственост * съпружеска имуществена общност * разпределяне на ползването * правен интерес * договор за делба * етажна собственост * право на строеж * незаконен строеж * съсобственост * необходимо другарство * приращения * самостоятелен обект * преустройство * пристрояване * съдебни разноски * нередовност на исковата молба
ГКРешение №652/01.04.2011 по дело №999/2009Разпределяне на ползването на съсобствена вещ * съсобственост * право на ползване * свръх петитум * етажна собственост * общи части * самостоятелен обект
ГКРешение №8/24.02.2015 по дело №4294/2014Обжалване на решение на общото събрание на етажната собственост * решение на общото събрание на етажните собственици * етажна собственост * доказателства * общи части * управител на етажна собственост
ГКРешение №174/07.04.2010 по дело №871/2009Обжалване на решение на общото събрание на етажната собственост * решение на общото събрание на етажните собственици * етажна собственост * строително-монтажни работи *
ГКРешение №177/13.07.2010 по дело №745/2009Изкупуване на част от съсобствен имот * право на изкупуване * етажна собственост * съсобственост * приращения * присъединяване * пристрояване
ГКРешение №576/08.09.2010 по дело №1035/2009Негаторен иск * защита правото на собственост от неоснователни действия * етажна собственост * самостоятелен обект * съдебно-техническа експертиза * липса на съгласие
ГКРешение №250/21.07.2010 по дело №724/2009Установителен иск * установяване право на собственост * погасителна давност * право на строеж * груб строеж * етажна собственост * трансформация на правото на строеж в право на собственост
ГКРешение №176/16.05.2011 по дело №1968/2009Обжалване на решение на общото събрание на етажната собственост * доказателствена тежест * доказателства * общи части * етажна собственост * решение на общото събрание на етажните собственици
ГКРешение №147/01.02.2016 по дело №3037/2015Разпределяне на ползването на съсобствена вещ * етажна собственост
ГКРешение №41/20.06.2011 по дело №415/2010Разпределяне на ползването на съсобствена вещ * съсобственост * етажна собственост * разпределяне на ползването * общи части
ГКОпределение №294/05.07.2010 по дело №283/2010допустимост на иск * етажна собственост * общи части * промяна на предназначение на общи части * разпределяне на ползването
ГКРешение №163/17.09.2012 по дело №1170/2010Делба * съсобственост * определяне на квоти * самостоятелен обект * общи части * етажна собственост
ГКРешение №1019/21.01.2010 по дело №235/2009Негаторен иск * общи части * етажна собственост * промяна на предназначение на общи части * защита правото на собственост от неоснователни действия
ГКОпределение №64/11.02.2016 по дело №5655/2015Нищожност и недопустимост на съдебно решение * приложим закон * необходимо другарство * етажна собственост
ГКРешение №441/10.01.2012 по дело №1056/2010Изкупуване на част от съсобствен имот * съсобственост * право на изкупуване * продажба на постройка * реална част * предложение за изкупуване * суперфиция * етажна собственост
ГКРешение №368/17.01.2011 по дело №851/2009Делба * съсобственост * публична продан * доказателства * доказателства и доказателствени средства * самостоятелен обект * етажна собственост * разпределение на наследствените имоти без теглене на жребий
ГКРешение №149/29.03.2011 по дело №1463/2009Определяне на дялове в общите части на етажната собственост * общи части * етажна собственост * произнасяне по непредявен иск * правна квалификация * правомощия на въззивната инстанция * нередовност на исковата молба
ГКОпределение №312/26.09.2014 по дело №4061/2014Частна касационна жалба * етажна собственост * доказателства и доказателствени средства * свидетелски показания * предмет на доказване
ГКРешение №291/25.06.2010 по дело №629/2009Негаторен иск * съсобственост * незаконен строеж * общи части * етажна собственост * защита правото на собственост от неоснователни действия
ГКРешение №47/27.03.2014 по дело №7403/2013Нищожност и недопустимост на съдебно решение * установяване право на собственост * етажна собственост * правен интерес * установяване на факти
ГКРешение №279/20.06.2011 по дело №915/2010Делба на наследство * етажна собственост * самостоятелен обект * общи части
ГКРешение №661/02.11.2010 по дело №1437/2009Разпределяне на ползването на съсобствена вещ * съсобственост * етажна собственост * разпределяне на ползването * общи части * задължително другарство
ГКРешение №149/16.07.2013 по дело №1210/2013Обжалване на решение на общото събрание на етажната собственост * решение на общото събрание на етажните собственици * етажна собственост * ред за свикване на общото събрание на собствениците в етажната собственост
ГКРешение №224/10.05.2010 по дело №236/2009Негаторен иск * общи части * право на ползване * етажна собственост * нередовност на исковата молба * защита правото на собственост от неоснователни действия
ГКОпределение №196/08.05.2009 по дело №52/2009активна процесуална легитимация * общи части * етажна собственост * ревандикационен иск * нередовност на исковата молба
ГКРешение №145/11.07.2013 по дело №1986/2013Делба * съсобственост * публична продан * претенции по сметки * възлагане на неподеляем имот * етажна собственост * уравнение на дялове
ГКРешение №34/24.02.2015 по дело №5239/2014Негаторен иск * защита правото на собственост от неоснователни действия * незаконен строеж * етажна собственост
ГКРешение №351/14.10.2011 по дело №1179/2010Негаторен иск * Ревандикационен иск * допустимост на иск * етажна собственост
ГКРешение №212/16.04.2010 по дело №2937/2008етажна собственост * надстрояване * таван * делба * общи части * Делба
ГКОпределение №445/27.07.2009 по дело №416/2009заповед за незабавно изпълнение * етажна собственост
ГКРешение №63/19.07.2016 по дело №5655/2015Нищожност и недопустимост на съдебно решение * необходимо другарство * етажна собственост * приложим закон
ГКРешение №174/18.10.2016 по дело №1627/2016Делба * етажна собственост * допустимост на иск
ГКРешение №228/13.12.2016 по дело №5571/2015Водене на чужда работа без пълномощие * етажна собственост * подобрения * общи части * неоснователно обогатяване
ГКРешение №241/18.01.2017 по дело №2440/2016Делба * етажна собственост * общи части
ГКРешение №26/23.02.2017 по дело №3024/2016Делба * етажна собственост * придобивна давност
ГКРешение №10/17.05.2017 по дело №3248/2016Делба * етажна собственост
ГКРешение №71/25.05.2017 по дело №3936/2016Делба * общи части * етажна собственост
ГКРешение №87/26.05.2017 по дело №3595/2016Ревандикационен иск * придобивна давнност * етажна собственост * несамостоятелен обект в сграда
ТКРешение №5/01.06.2017 по дело №3674/2015Приложима уредба * етажна собственост * вписване на несъщесвуващи обстоятелства * ликвидация
ГКРешение №83/31.07.2017 по дело №3896/2016Иск за обезщетение на неползващия съсобственик * покана * форма за валидност * етажна собственост
ГКРешение №66/01.08.2017 по дело №4204/2016Негаторен иск * суперфиция * етажна собственост
ГКРешение №77/03.11.2017 по дело №3997/2016Негаторен иск * етажна собственост * общи части * процесуална легитимация * процесуален субституент
ГКОпределение №12/11.01.2018 по дело №4784/2017етажна собственост * международна компетентност на български съд
ГКРешение №54/15.05.2018 по дело №1493/2017Негаторен иск * преустройство * етажна собственост * форма за действителност
ГКРешение №61/07.06.2018 по дело №2610/2017Ревандикационен иск * негаторен иск * етажна собственост * самостоятелен обект * несамостоятелен обект в сграда * пасивна материалноправна легитимация
ГКРешение №97/10.07.2018 по дело №3845/2017Иск за обезщетение на неползващия съсобственик * Делба * самостоятелен обект * етажна собственост * общи части
ТКРешение №128/18.07.2018 по дело №601/2018Иск за отмяна на арбитражно решение * отмяна на арбитражно решение-липса или недействителност на сключено арбитражно споразумение * етажна собственост
ГКРешение №69/29.10.2018 по дело №2935/2017Делба * публична продан * недопустимост на делбата * окончателен разделителен протокол * етажна собственост * земеделски земи * Обезсилване на решение
ГКРешение №137/29.11.2018 по дело №4874/2017Делба * съсобствен парцел, застроен със сгради индивидуална собственост * етажна собственост
ГКРешение №159/02.01.2019 по дело №4622/2017Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * етажна собственост * промяна на предназначение на общи части на сграда * самостоятелен обект * обща част по предназначение * придобивна давност