Ключови фрази
преустройство

ГКРешение №14/04.02.2011 по дело №1286/2009Установителен иск * установяване право на собственост * отчуждаване * преустройство * присъединяване * придобивна давност * одържавени недвижими имоти * обезщетяване на собственици на одържавени недвижими имоти * прекъсване на давност * разрешение за строеж
ГКРешение №265/09.11.2012 по дело №501/2012Делба * съсобственост * публична продан * разпределение на наследствените имоти без теглене на жребий * теглене на жребий * преустройство * общи части
ГКРешение №146/01.06.2012 по дело №691/2011Установителен иск чл. 97, ал. 1 ГПК /отм./ * установяване право на собственост * преустройство * възстановяване правото на собственост * преобразуване и приватизация на държавни и общински предприятия
ГКРешение №453/06.01.2011 по дело №815/2010Негаторен иск * защита правото на собственост от неоснователни действия * разрешение за строеж * преустройство * незаконен строеж
ГКРешение №100/21.07.2011 по дело №1000/2010Делба * съсобственост * възстановяване правото на собственост * реституция * одържавени недвижими имоти * преустройство
ГКРешение №93/06.04.2012 по дело №1548/2010Нищожност * нищожност-невъзможен предмет * нищожност на договор за продажба * реална част * преустройство
ГКРешение №83/10.06.2016 по дело №6052/2015Делба * преустройство * разпределяне на имотите при делба * суперфиция
ГКРешение №826/22.11.2010 по дело №257/2009Делба на наследство * съсобственост * публична продан * преустройство * самостоятелен обект * разпределение на наследствените имоти без теглене на жребий * право на ползване * наследяване
ГКРешение №787/05.08.2011 по дело №1354/2009Ревандикационен иск * предаване на владение * съпружеска имуществена общност * отмяна на отчуждаване * допустимост на иск * преклузивен срок * пристрояване * преустройство * косвен съдебен контрол * нищожност на административен акт * приращения
ГКРешение №163/04.06.2012 по дело №656/2011Негаторен иск * защита правото на собственост от неоснователни действия * етажна собственост * общи части * преустройство * доказателствена тежест * пасивна материалноправна легитимация
ГКРешение №309/24.10.2012 по дело №226/2012Разпределяне на ползването на съсобствена вещ * съсобственост * разпределяне на ползването * правомощия на въззивната инстанция * преюдициално значение * преустройство * спорна администрация
ГКРешение №173/14.06.2012 по дело №1045/2011Негаторен иск * защита правото на собственост от неоснователни действия * преустройство * трето лице * косвен съдебен контрол * делба * правен интерес
ГКРешение №102/19.07.2013 по дело №490/2012Делба * съсобственост * разпределяне на имотите при делба * преустройство * одобрен инвестиционен проект
ГКРешение №424/01.12.2010 по дело №1482/2009Негаторен иск * преустройство * право на ползване * доказателствена тежест * защита правото на собственост от неоснователни действия
ГКРешение №473/25.11.2011 по дело №1501/2010Негаторен иск * защита правото на собственост от неоснователни действия * самостоятелен обект * преустройство * общи части * експертиза * архитектурен проект * таван * нищожност на договор за продажба * нищожност-липса на предмет
ГКРешение №233/27.11.2012 по дело №195/2012Ревандикационен иск * предаване на владение * незаконен строеж * общинска собственост * преустройство * самостоятелен обект * нищожност на договор за продажба * етажна собственост * общи части
ГКРешение №335/2011/12.01.2012 по дело №285/2011Ревандикационен иск * предаване на владение * защита правото на собственост от неоснователни действия * етажна собственост * самостоятелен обект * преустройство * общи части
ГКРешение №157/23.11.2015 по дело №7271/2014Ревандикационен иск * предаване на владение * отчуждаване * одържавени недвижими имоти * реституция * преустройство * самостоятелен обект * приращения
ГКРешение №700/02.11.2010 по дело №1603/2009Ревандикационен иск * предаване на владение * реституция * свръх петитум * преустройство
ГКРешение №217/21.01.2015 по дело №6000/2013Ревандикационен иск * предаване на владение * доказателства * преустройство * самостоятелен обект * оспорване на нотариален акт * отмяна на нотариален акт
ГКРешение №185/01.11.2013 по дело №2546/2013Негаторен иск * защита правото на собственост от неоснователни действия * конституиране на страни * недопустимост на решение * преустройство * етажна собственост
ГКРешение №296/29.06.2011 по дело №990/2010Делба * съсобственост * етажна собственост * самостоятелен обект * общи части * преустройство * промяна на предназначение на общи части * липса на съгласие
ГКРешение №20/06.02.2015 по дело №4692/2014Делба * съсобственост * публична продан * одобрен инвестиционен проект * самостоятелен обект * преустройство
Решение №793/12.11.2010 по дело №Ревандикационен иск * предаване на владение * правомощия на въззивната инстанция при ново разглеждане на делото * реституция * преустройство * одържавени недвижими имоти * преклузия * съсобственост * трето лице
ГКРешение №83/15.03.2011 по дело №229/2010Негаторен иск * етажна собственост * общи части * преустройство * незаконен строеж * премахване на извършено строителство * защита правото на собственост от неоснователни действия
ГКРешение №74/13.06.2011 по дело №237/2010Негаторен иск * защита правото на собственост от неоснователни действия * незаконен строеж * съсобственост * преустройство * разрешение за строеж
ГКРешение №214/24.09.2012 по дело №1441/2010Установителен иск * установяване право на собственост * самостоятелен обект * преустройство * давностно владение
ГКРешение №711/13.01.2011 по дело №1791/2009Ревандикационен иск * предаване на владение * одържавени недвижими имоти * отчуждаване * присъединяване * преустройство * реституция * възстановяване правото на собственост
ГКРешение №224/2013/10.01.2014 по дело №2952/2013Делба * съсобственост * преустройство * претенции по сметки
ГКРешение №62/30.03.2011 по дело №148/2010Ревандикационен иск * предаване на владение * съпружеска имуществена общност * преустройство * общи части * етажна собственост * съсобственост * нищожност-липса на предмет * архитектурен проект
ГКРешение №285/17.08.2010 по дело №3818/2008Делба * уравнение на дялове * строително-монтажни работи * преустройство * съсобственост * етажна собственост
ГКРешение №19/28.03.2016 по дело №1600/2015Иск за обявяване предварителен договор за окончателен * приращение * подобрения * груб строеж * архитектурен проект * преустройство
ГКРешение №143/06.10.2015 по дело №1325/2015Разпределяне на ползването на съсобствена вещ * съсобственост * разпределяне на ползването * преустройство
ГКРешение №30/01.02.2012 по дело №350/2011Ревандикационен иск * предаване на владение * преустройство * промяна на предназначение на общи части * самостоятелен обект * етажна собственост * общи части * доказателствена тежест
ГКРешение №68/16.04.2015 по дело №6181/2014Ревандикационен иск * защита правото на собственост от неоснователни действия * съсобственост * общи части * преустройство * възстановяване правото на собственост * одържавени недвижими имоти
ГКРешение №265/17.11.2014 по дело №3314/2014Ревандикационен иск * предаване на владение * одобрен инвестиционен проект * таван * ЖСК * преустройство * разрешение за строеж
ГКРешение №294/07.01.2015 по дело №4050/2014Ревандикационен иск * предаване на владение * установяване право на собственост * презумпция за намерение да се държи вещта като своя * право на строеж * наследяване * приращения * съсобственост * преустройство * таван * придобивна давност
ГКРешение №409/26.05.2010 по дело №224/2009Разпределяне на ползването на съсобствена вещ * разпределяне на ползването * спорна администрация * таван * доказателства * преустройство * съсобственост * самостоятелен обект * надстрояване * придобивна давност * право на строеж
ГКРешение №408/28.05.2010 по дело №52/2009Ревандикационен иск * предаване на владение * преждевременно предявен иск * преустройство
ГКРешение №275/30.10.2012 по дело №444/2012Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * установяване право на собственост * съпружеска имуществена общност * разпределяне на ползването * правен интерес * договор за делба * етажна собственост * право на строеж * незаконен строеж * съсобственост * необходимо другарство * приращения * самостоятелен обект * преустройство * пристрояване * съдебни разноски * нередовност на исковата молба
ГКРешение №314/11.12.2013 по дело №3696/2013Разпределяне на ползването на съсобствена вещ * разпределяне на ползването * съдебна спогодба * преустройство
ГКРешение №132/22.03.2012 по дело №46/2011Ревандикационен иск * предаване на владение * сила на пресъдено нещо * съсобственост * общи части * преустройство * приращения
ГКРешение №282/19.12.2014 по дело №4003/2014Негаторен иск * защита правото на собственост от неоснователни действия * сервитут * преустройство
ГКРешение №377/19.10.2010 по дело №742/2010Делба * съсобственост * теглене на жребий * публична продан * самостоятелен обект * преустройство
ГКРешение №310/20.03.2012 по дело №906/2010Негаторен иск * защита правото на собственост от неоснователни действия * незаконен строеж * временни обекти * преустройство
ГКРешение №269/23.06.2010 по дело №2255/2008Иск за недействителност на договор за продажба на одържавен имот * разрешение за строеж * ЖСК * одържавени недвижими имоти * право на възстановяване * преустройство * реституция * наем * заповед за настаняване
ГКРешение №135/21.11.2016 по дело №1072/2016Негаторен иск * отклонение от одобрен архитектурен проект * преустройство * съсобственост * таван
ГКРешение №134/08.11.2017 по дело №4951/2016Делба * съпружеска имуществена общност * приращение * преустройство
ГКРешение №54/15.05.2018 по дело №1493/2017Негаторен иск * преустройство * етажна собственост * форма за действителност
ГКРешение №66/24.07.2018 по дело №2109/2017Делба * инвестиционен проект * самостоятелен обект * преустройство * съсобственост * разпределяне на имотите при делба
ГКРешение №228/02.05.2019 по дело №782/2018Иск за признаване уволнението за незаконно * обезщетение за оставане без работа * закриване на част от предприятието * съкращаване на щата * преустройство