Ключови фрази
продажба на чужда вещ

ТКРешение №62/12.07.2011 по дело №458/2010Нищожност * установителен иск * липса на правен интерес * продажба на чужда вещ
ГКРешение №840/15.08.2011 по дело №1355/2009Ревандикационен иск * предаване на владение * реална част * придобивна давност * одържавени недвижими имоти * присъединяване на владение * правомощия на въззивната инстанция * преклузия * реституция * добросъвестно владение * продажба на чужда вещ
ГКРешение №413/29.06.2010 по дело №900/2009Установителен иск * установяване право на собственост * съпружеска имуществена общност * разваляне на договор * продажба на чужда вещ * вписване на искова молба
ГКРешение №322/19.04.2010 по дело №777/2009ревандикационен иск * отмяна на констативен нотариален акт * продажба на чужда вещ
ГКРешение №369/17.01.2011 по дело №898/2009Ревандикационен иск * предаване на владение * отмяна на констативен нотариален акт * продажба на чужда вещ
ГКРешение №436/06.03.2012 по дело №1315/2010Делба на наследство * определяне на квоти * съсобственост * продажба на чужда вещ * съпружеска имуществена общност * наследяване
ТКРешение №117/20.09.2013 по дело №1254/2011Неоснователно обогатяване * договор за приватизационна продажба * продажба на чужда вещ * договор за продажба на дружествени дялове * разваляне на договор * произнасяне по непредявен иск
ГКРешение №409/15.11.2013 по дело №3424/2013Непозволено увреждане * обезщетение за имуществени вреди * продажба на чужда вещ * ревандикационен иск * неоснователно обогатяване * давностно владение
ГКРешение №141/23.06.2016 по дело №15/2016Разваляне на договор * Неустойка * продажба на чужда вещ * обективно съединяване на искове * субективно съединяване на искове * нередовност на исковата молба
ГКРешение №162/31.08.2012 по дело №800/2010Ревандикационен иск * предаване на владение * добросъвестно владение * вписване на искова молба * действие на вписването * пререгистрация на търговец * договор за покупко-продажба * продажба на чужда вещ
ГКРешение №101/16.07.2018 по дело №4672/2017Евентуална евикция при продажба на чужда вещ * договорна отговорност * продажба на чужда вещ * действие на вписването