Ключови фрази
добросъвестно владение

ГКРешение №189/19.12.2013 по дело №933/2012Делба * съсобственост * определяне на квоти * наследяване * добросъвестно владение * земеделски земи * реституция
ГКРешение №179/18.10.2013 по дело №1981/2013Делба на наследство * съсобственост * определяне на квоти * конституиране на страни * необходимо другарство * добросъвестно владение * придобивна давност * прекъсване на давност
ГКРешение №520/05.08.2010 по дело №1070/2009Установителен иск * установяване право на собственост * давностно владение * фактическа власт * придобивна давност * предварителен договор * договор за покупко-продажба * добросъвестно владение
ГКОпределение №217/14.05.2009 по дело №122/2009родова подсъдност * добросъвестно владение * подобрения
ГКРешение №97/29.03.2011 по дело №431/2010Установителен иск * установяване право на собственост * държавна собственост * доказателствена тежест * преобразуване и приватизация на държавни и общински предприятия * добросъвестно владение * отмяна на констативен нотариален акт * възстановяване правото на собственост * оспорване на истинността на документ * писмени доказателства
ГКРешение №243/18.10.2011 по дело №1146/2010Ревандикационен иск * предаване на владение * земеделски земи * реална част * възстановяване правото на собственост * придаване на части към недвижим имот * отчуждително действие на регулационен план * добросъвестно владение * благоустройствени мероприятия
ГКРешение №342/11.12.2012 по дело №373/2012Ревандикационен иск * предаване на владение * право на строеж * добросъвестно владение * начало на давностен срок * груб строеж * трансформация на правото на строеж в право на собственост * последващо субективно съединяване на искове * погасителна давност * субективно съединяване на искове
ГКРешение №336/15.07.2010 по дело №322/2009Иск за защита правата на трето лице, засегнато от изпълнение * установяване право на собственост * добросъвестно владение * придобивна давност * изменение на иска * договор за покупко-продажба * правомощия на въззивната инстанция
ГКРешение №584/25.09.2009 по дело №2949/2008предаване на владение * придобивна давност * земеделски земи * свидетелски показания * добросъвестно владение * Ревандикационен иск
ГКРешение №385/08.02.2016 по дело №6740/2014Начин на ползване.Консумативни разходи * договор за наем * подобрения * добросъвестно владение * неоснователно обогатяване * насрещен иск
ГКРешение №491/07.07.2010 по дело №1348/2009Ревандикационен иск * предаване на владение * вписване на искова молба * сила на пресъдено нещо * добросъвестно владение * трето лице * преклузия * обратно действие * нищожност на договор за продажба * нищожност на пълномощно * възражение за изтекла давност
ГКРешение №89/10.09.2010 по дело №4133/2008Ревандикационен иск * предаване на владение * неоснователно обогатяване * придобивна давност * съвладение * добросъвестно владение * общинска собственост * отмяна на отчуждаване * доказателствена тежест
ГКРешение №35/25.02.2013 по дело №669/2012Ревандикационен иск * недобросъвестно владение * подобрения * право на задържане * нищожност на завещателно разпореждане * добросъвестно владение
ГКРешение №359/21.07.2010 по дело №1205/2009Право на добросъвестния владелец на подобренията * подобрения * добросъвестно владение * предаване на владение * право на задържане * неоснователно обогатяване
ГКРешение №80/16.03.2012 по дело №456/2011Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * установяване право на собственост * давностно владение * земеделски земи * реституция * добросъвестно владение * присъединяване на владение * договор за дарение * форма за валидност
ГКРешение №176/15.05.2010 по дело №673/2009Ревандикационен иск * предаване на владение * отмяна на констативен нотариален акт * намаляване на завещателно разпореждане * възстановяване на запазена част * давностно владение * добросъвестно владение * договор за гледане и издръжка * погасителна давност
ГКРешение №547/12.01.2011 по дело №660/2010Ревандикационен иск * предаване на владение * земеделски земи * придобивна давност * реституция * възстановяване правото на собственост * начало на давностен срок * добросъвестно владение * трансформация на правото на ползване в право на собственост
ГКРешение №193/22.07.2011 по дело №1324/2010Установителен иск * установяване право на собственост * добросъвестно владение * вписване на искова молба * трето лице * унищожаване поради измама
ТКРешение №92/27.07.2010 по дело №733/2009установяване право на собственост * ревандикационен иск * присъединяване на владение * нищожност * добросъвестно владение * решение на общо събрание на кооперация
ГКРешение №383/02.11.2011 по дело №1388/2010Ревандикационен иск * предаване на владение * придобивна давност * трето лице * добросъвестно владение * присъединяване на владение * одържавени недвижими имоти * земеделски земи * възстановяване правото на собственост * прекъсване на давност
ГКРешение №172/26.06.2013 по дело №929/2012Право на добросъвестния владелец на подобренията * добросъвестно владение * подобрения в чужд имот
ГКРешение №292/05.11.2013 по дело №1291/2012Евентуална евикция при продажба на чужда вещ * договор за покупко-продажба * разваляне на договор * добросъвестно владение * фактическа власт * вписване възбрана * придобивна давност
ГКРешение №463/05.07.2010 по дело №896/2009Установителен иск * установяване право на собственост * земеделски земи * придобивна давност * реституция * добросъвестно владение * косвен съдебен контрол * нищожност на административен акт * право на изкупуване от ползвател
ГКРешение №254/2011/10.01.2012 по дело №1119/2010Ревандикационен иск * предаване на владение * добросъвестно владение * движими вещи * придобиване на движими вещи чрез добросъвестно владение
ГКРешение №180/18.10.2013 по дело №2317/2013Ревандикационен иск * предаване на владение * движими вещи * присъединяване * добросъвестно владение * право на строеж * начало на давностен срок * разваляне на договор
ГКРешение №163/14.06.2010 по дело №511/2009Ревандикационен иск * предаване на владение * владение * придобивна давност * общинска собственост * добросъвестно владение * благоустройствени мероприятия
ГКРешение №44/27.03.2015 по дело №6096/2014Ревандикационен иск * предаване на владение * добросъвестно владение * придобивна давност * разваляне на договор
ГКРешение №627/05.10.2010 по дело №1623/2009Установителен иск * установяване право на собственост * земеделски земи * придобивна давност * начало на давностен срок * трансформация на правото на ползване в право на собственост * право на изкупуване от ползвател * доказателства * добросъвестно владение
ГКРешение №1033/06.04.2010 по дело №11/2009Ревандикационен иск * предаване на владение * придобивна давност * добросъвестно владение * договор за делба * договор за покупко-продажба * спиране на придобивна давност
ГКРешение №912/02.02.2010 по дело №4713/2008Неоснователно обогатяване – субсидиарно приложение * предаване на владение * подобрения * погасителна давност * водене на чужда работа без пълномощие * добросъвестно владение * неоснователно обогатяване
ГКРешение №330/28.11.2011 по дело №1519/2010Установителен иск * установяване право на собственост * добросъвестно владение * прекъсване на давност * придобивна давност * възстановяване правото на собственост * земеделски земи
ГКРешение №569/27.07.2010 по дело №693/2009добросъвестно владение * договор за наем * доказателства * Право на добросъвестния владелец на подобренията * подобрения в чужд имот * неоснователно обогатяване * договор за управление * приложим закон *
ГКРешение №840/15.08.2011 по дело №1355/2009Ревандикационен иск * предаване на владение * реална част * придобивна давност * одържавени недвижими имоти * присъединяване на владение * правомощия на въззивната инстанция * преклузия * реституция * добросъвестно владение * продажба на чужда вещ
ГКРешение №385/06.10.2010 по дело №1359/2009Ревандикационен иск * предаване на владение * презумпция за намерение да се държи вещта като своя * придобивна давност * приращения * право на строеж * добросъвестно владение * доказателствена тежест
ГКРешение №319/14.07.2010 по дело №477/2009Спор за материално право на собственост върху земеделски земи * установяване право на собственост към минал момент * земеделски земи * правен интерес * добросъвестно владение * придобивна давност
ГКРешение №141/30.11.2015 по дело №2944/2015Право на добросъвестния владелец на подобренията * право на задържане * добросъвестно владение * съдебно-техническа експертиза
ГКРешение №101/14.07.2015 по дело №891/2015Ревандикационен иск * предаване на владение * добросъвестно владение * предварителен договор * придобивна давност
ГКРешение №695/19.01.2010 по дело №478/2009Делба * дарение на чужда вещ * нищожност на дарение * упълномощаване * добросъвестно владение * придобивна давност * нищожност-липса на съгласие
ГКРешение №180/25.04.2012 по дело №198/2011Право на добросъвестния владелец на подобренията * подобрения в чужд имот * добросъвестно владение * нарушено владение * неоснователно обогатяване * водене на чужда работа без пълномощие * правна квалификация * правомощия на въззивната инстанция * нередовност на исковата молба
ГКРешение №306/2011/26.03.2012 по дело №87/2011Делба * съсобственост * определяне на квоти * добросъвестно владение * самостоятелен обект * право на строеж * съпружеска имуществена общност
ГКРешение №175/23.07.2012 по дело №1244/2011Неоснователно обогатяване * добросъвестно владение * договор за наем * начална липса на основание
ГКРешение №378/02.11.2011 по дело №1110/2010Право на недобросъвестния владелец на подобренията * подобрения * недобросъвестно владение * добросъвестно владение * презумпция за намерение да се държи вещта като своя
ГКОпределение №136/23.03.2015 по дело №548/2015Частна касационна жалба * недопустимост на иск * сила на пресъдено нещо * подобрения в чужд имот * добросъвестно владение * неоснователно обогатяване
ГКРешение №374/22.11.2010 по дело №219/2010Ревандикационен иск * предаване на владение * доказателства * общи части * право на строеж * добросъвестно владение
ГКРешение №281/13.08.2010 по дело №5192/2008Спор за материално право на собственост върху земеделски земи * спор за материално право * установяване право на собственост към минал момент * земеделски земи * правен интерес * добросъвестно владение * възстановена кооперация * главно встъпване * одържавени недвижими имоти
ГКРешение №136/11.11.2011 по дело №144/2009Ревандикационен иск * предаване на владение * право на строеж * нищожност-липса на предмет * придобивна давност * прекъсване на давност * добросъвестно владение
ГКРешение №520/01.02.2011 по дело №955/2010Ревандикационен иск * предаване на владение * придобивна давност * делба * спиране на давност * съсобственост * добросъвестно владение
ГКРешение №275/26.04.2010 по дело №560/2009подобрения * добросъвестно владение * погасителна давност * Право на добросъвестния владелец на подобренията
ГКРешение №31/15.02.2011 по дело №1273/2009Делба * съсобственост * добросъвестно владение * придобивна давност
ГКОпределение №658/01.12.2009 по дело №557/2009обезпечение на предявен иск * обезпечение пред съд * ревандикационен иск * установителен иск * давностно владение * придобивна давност * добросъвестно владение * договор за покупко-продажба * обезпечителна нужда * допустимост на иск
ГКРешение №551/13.09.2010 по дело №669/2009Ревандикационен иск * предаване на владение * неоснователно обогатяване * добросъвестно владение * симулация * нищожност на договор за продажба * обективно съединяване на искове * материалноправна легитимация на ищеца
ГКРешение №225/10.12.2013 по дело №2253/2013Негаторен иск * защита правото на собственост от неоснователни действия * добросъвестно владение * придаване на части към недвижим имот * придобивна давност
ГКРешение №266/04.08.2010 по дело №625/2009Делба * определяне на квоти * придобиване по време на брака * принос * съпружеска имуществена общност * упълномощаване * договаряне сам със себе си * придобивна давност * добросъвестно владение * прехвърляне на спорното право * конституиране на страни * договор за дарение
ГКРешение №98/15.07.2011 по дело №768/2010Установителен иск * установяване право на собственост * реална част * трансформация на правото на ползване в право на собственост * добросъвестно владение * придобивна давност * земеделски земи
ГКРешение №409/28.02.2013 по дело №59/2011Ревандикационен иск * предаване на владение * доказателства * придобивна давност * добросъвестно владение * съсобственост * подобрения в съсобствен имот
ГКРешение №153/07.04.2010 по дело №847/2009Ревандикационен иск * установяване право на собственост * реституция * право на строеж * право на ползване * възстановяване правото на собственост * добросъвестно владение * преобразуване и приватизация на държавни и общински предприятия
ГКРешение №233/27.07.2010 по дело №116/2009Ревандикационен иск * предаване на владение * придобивна давност * дарение на чужда вещ * земеделски земи * реституция * добросъвестно владение * конститутивно действие * право на изкупуване от ползвател * нищожност на дарение
ГКРешение №373/21.05.2010 по дело №396/2009Установителен иск * установяване право на собственост * придобивна давност * земеделски земи * добросъвестно владение * давностно владение * възстановяване правото на собственост * правен интерес * забрана за придобиване по давност
ГКРешение №46/18.03.2015 по дело №5692/2014Право на добросъвестния владелец на подобренията * подобрения * право на строеж * преклузия * добросъвестно владение * погасителна давност
ГКРешение №302/29.09.2012 по дело №1196/2011Право на добросъвестния владелец на подобренията * подобрения * добросъвестно владение * отмяна на отчуждаване * държавна собственост * погасителна давност
ГКРешение №86/15.04.2013 по дело №809/2012Ревандикационен иск * предаване на владение * подобрения в чужд имот * право на задържане * добросъвестно владение
ГКРешение №365/22.10.2012 по дело №17/2012Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * установяване право на собственост * публична продан * добросъвестно владение * субективни предели на сила на пресъдено нещо * трето лице * обратно действие * нови факти и доказателства * вписване на възбрана
ГКРешение №144/25.06.2013 по дело №52/2013Право на добросъвестния владелец на подобренията * подобрения в чужд имот * добросъвестно владение * начало на давностен срок * погасителна давност * ревандикационен иск
ГКРешение №99/10.05.2013 по дело №681/2012Установителен иск * установяване право на собственост * Ревандикационен иск * предаване на владение * придобивна давност * прекъсване на давност * начало на давностен срок * възстановяване правото на собственост * земеделски земи * апорт * добросъвестно владение
ГКРешение №41/10.02.2012 по дело №784/2010Установителен иск * установяване право на собственост * земеделски земи * възстановяване правото на собственост * право на изкупуване от ползвател * реална част * план за новообразувани имоти * добросъвестно владение * трансформация на правото на ползване в право на собственост * постройка
ГКРешение №221/13.01.2014 по дело №2033/2013Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * установяване право на собственост * относителна недействителност * добросъвестно владение
ГКРешение №297/21.06.2011 по дело №294/2010Ревандикационен иск * предаване на владение * придобивна давност * възстановяване правото на собственост * земеделски земи * добросъвестно владение * начало на давностен срок * замяна
ГКРешение № 484/01.02.2011 по дело №317/2010Ревандикационен иск * предаване на владение * нищожност на делба * добросъвестно владение * договор за делба
ГКРешение №162/31.08.2012 по дело №800/2010Ревандикационен иск * предаване на владение * добросъвестно владение * вписване на искова молба * действие на вписването * пререгистрация на търговец * договор за покупко-продажба * продажба на чужда вещ
ГКРешение №139/23.05.2013 по дело №370/2011Ревандикационен иск * предаване на владение * подобрения в чужд имот * добросъвестно владение * придобивна давност * забрана за придобиване по давност * земеделски земи * възстановяване правото на собственост
ГКРешение №121/02.08.2010 по дело №393/2009Ревандикационен иск * предаване на владение * придобивна давност * договор за дарение * доказателства * добросъвестно владение * приемство в процеса * дарение на чужда вещ * земеделски земи * конкуренция на права * трансформация на правото на ползване в право на собственост * реституция * неоснователно обогатяване
ГКРешение №724/12.09.2011 по дело №1261/2009Установителен иск * правен интерес * спиране на давност * прекъсване на давност * давностно владение * делба * добросъвестно владение * отмяна на отчуждаване * публична продан
ГКРешение №448/30.11.2011 по дело №100/2011Ревандикационен иск * предаване на владение * добросъвестно владение * вписване на искова молба * инцидентен установителен иск * доказателства * вписване на съдебно решение
ГКРешение №185/29.01.2016 по дело №2382/2015придобивна давност * добросъвестно владение * Делба
ГКРешение №153/28.06.2012 по дело №821/2011Право на добросъвестния владелец на подобренията * добросъвестно владение * право на заакцизни стоки без бандерол * подобрения * владение * акцизни стоки без бандерол * придобивна давност * погасителна давност * водене на чужда работа без пълномощие * неоснователно обогатяване
ГКРешение №191/27.04.2011 по дело №776/2010Ревандикационен иск * предаване на владение * съсобственост * наследяване * отмяна на констативен нотариален акт * презумпция за намерение да се държи вещта като своя * придобивна давност * реална част * приемане на наследство * добросъвестно владение * договор за дарение
ГКРешение №366/24.10.2011 по дело №1046/2010Делба * подобрения * нищожност на делба * добросъвестно владение * начало на давностен срок
ГКРешение №638/07.12.2010 по дело №73/2009Ревандикационен иск * предаване на владение * подобрения * право на задържане * необходими разноски * отмяна на нотариален акт * вписване на искова молба * обявяване на предварителен договор за окончателен * договор за покупко-продажба * добросъвестно владение
ГКРешение №402/06.07.2010 по дело №4748/2008добросъвестно владение * подобрения * акцизни стоки без бандерол * владение * фактическа власт * съсобственост * Право на добросъвестния владелец на подобренията * право на изкупуване от ползвател
ГКРешение №379/24.10.2012 по дело №1110/2011Делба на наследство * съсобственост * насрещен иск * определяне на квоти * придобивна давност * спиране на давност * добросъвестно владение
ГКРешение №68/14.07.2016 по дело №6043/2015Ревандикационен иск * приращение * придобивна давност * присъединяване на владение * правоприемство * реституция * противоконституционност * обратно действие * принцип на законност * добросъвестно владение * обезщетение за ползване на чужд имот * предаване на владение * подобрения в чужд имот * право на задържане * необходими разноски * административна процедура * реституционен ефект * отнемане не по установения от закона ред * фактическо отнемане * годноправно основание * приравнен добросъвестен владелец
ГКРешение №66/18.07.2016 по дело №5967/2015Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * допустимост на иск * активна процесуална легитимация * придобиване на движими вещи чрез добросъвестно владение * добросъвестно владение * преклузивен срок * застраховка "автокаско"
ГКРешение №200/09.12.2016 по дело №1546/2016Ревандикационен иск * негаторен иск * нищожност на договор за продажба * връзка на обусловеност * добросъвестно владение * придобивна давност * публична продан
ГКРешение №152/16.12.2016 по дело №1931/2016Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * установителен иск за собственост * правоприемство * преобразуване на държавни предприятия в еднолични търговски дружества * придобивна давност * добросъвестно владение
ГКРешение №210/27.01.2017 по дело №2309/2016Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * установяване право на собственост * договор за покупко-продажба * придобивна давност * добросъвестно владение
ГКРешение №147/06.02.2017 по дело №499/2016Ревандикационен иск * вещно-прехвърлителен ефект * придобивна давност * нищожност на нотариално действие * годно правно основание * добросъвестно владение
ГКРешение №28/15.03.2017 по дело №2872/2016Ревандикационен иск * възражение * добросъвестно владение
ГКРешение №29/22.03.2017 по дело №2955/2016Ревандикационен иск * добросъвестно владение * договор за покупко-продажба * недействителност на сделка
ГКРешение №124/06.06.2017 по дело №4048/2016Неоснователно обогатяване – субсидиарно приложение * неоснователно обогатяване * сила на пресъдено нещо * ревандикационен иск * обезщетение за ползване * добросъвестно владение * пропуснати ползи
ГКРешение №11/13.07.2018 по дело №1451/2017Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * право на ползване * придобивна давнност * доказателствена тежест * вещно-прехвърлителен ефект * добросъвестно владение
ГКРешение №185/27.03.2019 по дело №638/2018Право на добросъвестния владелец на подобренията * подобрения * добросъвестно владение * недобросъвестно владение * забрана за придобиване по давност * необходими разноски
ГКРешение №38/03.09.2019 по дело №1438/2018Ревандикационен иск * допустимост на иск * престъпно обстоятелство * самостоятелен обект * унищожаване поради измама * мним представител * давностен срок * придобивна давност * добросъвестно владение * потвърждаване на действия, извършени без представителна власт * отказ за потвърждаване на договор, сключен от мним представител * недопустимост на решение * спиране на производството по делото * прекъсване на давност * измама при сключване на договор