Ключови фрази
отмяна на констативен нотариален акт

ГКРешение №692/30.03.2011 по дело №1934/2009вписване на искова молба * отмяна на констативен нотариален акт * заличаване в имотния регистър * недействителност на вписване
ГКОпределение №67/18.02.2011 по дело №17/2011земеделски земи * възстановяване правото на собственост * приращения * отмяна на констативен нотариален акт * установителен иск * указания на съда * нередовност на исковата молба * правен интерес * принцип на диспозитивното начало
ГКРешение №347/24.06.2010 по дело №546/2009Делба * определяне на квоти * отмяна на констативен нотариален акт * наследяване * наследяване по право на заместване * съсобственост * прекъсване на давност * придобивна давност
ГКРешение №143/13.09.2012 по дело №620/2011Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * установяване право на собственост * правен интерес * отмяна на констативен нотариален акт * нищожност на нотариално действие * недопустимост на иск
ГКРешение №182/30.06.2011 по дело №1318/2010Ревандикационен иск * предаване на владение * отмяна на констативен нотариален акт * оспорване на нотариален акт * реституция * земеделски земи * възстановяване в стари реални граници
ГКРешение №182/08.11.2013 по дело №1959/2013Делба * съсобственост * определяне на квоти * недействителност на разпореждане с наследство * отмяна на констативен нотариален акт * свидетелски показания * забрана за посочване на нови факти и доказателства
ГКРешение №58/16.04.2013 по дело №572/2012Делба * съсобственост * определяне на квоти * самостоятелен обект * отмяна на констативен нотариален акт
ГКРешение №266/28.11.2012 по дело №61/2012Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * установяване право на собственост * отмяна на констативен нотариален акт * недопустимост на решение
ГКРешение №97/29.03.2011 по дело №431/2010Установителен иск * установяване право на собственост * държавна собственост * доказателствена тежест * преобразуване и приватизация на държавни и общински предприятия * добросъвестно владение * отмяна на констативен нотариален акт * възстановяване правото на собственост * оспорване на истинността на документ * писмени доказателства
ГКРешение №189/29.10.2015 по дело №2462/2015Установителен иск чл. 97, ал. 1 ГПК /отм./ * отрицателен установителен иск * отмяна на констативен нотариален акт * косвен съдебен контрол * отчуждаване * обезщетяване на собственици на одържавени недвижими имоти * реституция * преобразуване и приватизация на държавни и общински предприятия
ГКРешение №235/15.04.2010 по дело №673/2009Установителен иск * доказателствена тежест * предаване на владение * ревандикационен иск * нищожност-липса на съгласие * упълномощаване * отмяна на констативен нотариален акт * нищожност на замяна
ГКРешение №254/26.05.2010 по дело №1134/2009Установителен иск * отмяна на констативен нотариален акт * земеделски земи * възстановяване правото на собственост * реституция * доказателства * възстановяване в стари реални граници * незаконен строеж * придобивна давност
ГКРешение №17/25.01.2010 по дело №4421/2008отмяна на констативен нотариален акт * правен интерес * установяване право на собственост
ГКРешение №884/04.01.2011 по дело №1453/2009Ревандикационен иск * предаване на владение * общинска собственост * юридическо лице с нестопанска цел * право на строеж * държавна собственост * правна квалификация * отмяна на констативен нотариален акт * правомощия на въззивната инстанция
ГКРешение №29/04.03.2013 по дело №517/2012Делба * съсобственост * индивидуализация на недвижим имот * отмяна на констативен нотариален акт
ГКРешение №239/2011/09.01.2012 по дело №411/2011Ревандикационен иск * предаване на владение * отмяна на констативен нотариален акт * презумпция за намерение да се държи вещта като своя * придобивна давност * съсобственост * давностно владение * доказателствена тежест * свидетелски показания * наследствено правоприемство
ГКРешение №183/18.06.2012 по дело №88/2012Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * установяване право на собственост * право на строеж * вписване на декларация по чл. 56, ал. 2 и 3 ЗТСУ /отм./ * приращения * съсобственост * придобивна давност * отмяна на констативен нотариален акт
ГКРешение №454/22.10.2010 по дело №765/2010Ревандикационен иск * предаване на владение * отмяна на констативен нотариален акт * подобрения * право на задържане * сила на пресъдено нещо
ГКРешение №176/15.05.2010 по дело №673/2009Ревандикационен иск * предаване на владение * отмяна на констативен нотариален акт * намаляване на завещателно разпореждане * възстановяване на запазена част * давностно владение * добросъвестно владение * договор за гледане и издръжка * погасителна давност
ГКРешение №685/03.11.2010 по дело №1201/2009Установителен иск * предаване на владение * нищожност * отмяна на констативен нотариален акт
ГКРешение №82/04.07.2014 по дело №6798/2013Ревандикационен иск * предаване на владение * отмяна на констативен нотариален акт * допълване на решение
ГКРешение №750/04.11.2010 по дело №1794/2009Ревандикационен иск * земеделски земи * предаване на владение * указания на ВКС по прилагането и тълкуването на закона * отмяна на констативен нотариален акт * правомощия на въззивната инстанция * нищожност на административен акт * право на изкупуване от ползвател * подобрения * право на задържане * незаконен съдебен състав
ГКРешение №197/04.12.2013 по дело №1446/2013Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * недействителност на разпореждане с наследство * отказ от наследство * продажба на наследство * земеделски земи * установяване право на собственост * отмяна на констативен нотариален акт
ГКРешение №308/2011/13.03.2012 по дело №1134/2010Ревандикационен иск * предаване на владение * отмяна на констативен нотариален акт * защита правото на собственост от неоснователни действия * договор за делба * възстановяване правото на собственост * право на строеж
ГКРешение №406/04.08.2010 по дело №80/2009Установителен иск * установяване право на собственост * отмяна на констативен нотариален акт * саморъчно завещание * държавна собственост * правен интерес * отчуждаване * приращения * право на строеж върху държавна земя * наследствено правоприемство * конкуренция на права * нередовност на исковата молба
ГКРешение №223/14.05.2012 по дело №1186/2011Ревандикационен иск * установителен иск * нищожност-противоречие на закона * отмяна на констативен нотариален акт * насрещен иск * давностно владение * нищожност на нотариално действие * договор за гледане и издръжка
ГКРешение №431/08.11.2010 по дело №439/2010Ревандикационен иск * предаване на владение * придобивна давност * съпружеска имуществена общност * необходимо другарство * отмяна на констативен нотариален акт * отмяна по молба на трето лице
ГКРешение №431/28.07.2010 по дело №177/2009Косвен иск * предаване на владение * придобивна давност * наследяване * отмяна на констативен нотариален акт * присъединяване на владение * прекратяване на членствено правоотношение в ЖСК
ГКРешение №301/16.06.2010 по дело №1221/2009Ревандикационен иск * предаване на владение * отмяна на констативен нотариален акт * незаконен строеж * одържавени недвижими имоти * реституция * възстановяване правото на собственост * придобивна давност
ГКРешение №477/08.11.2010 по дело №909/2009Установителен иск * предаване на владение * придобивна давност * отмяна на констативен нотариален акт * присъединяване на владение
ГКРешение №52/16.02.2011 по дело №1458/2009Ревандикационен иск * предаване на владение * обезщетение за ползване * връчване на съдебни книжа * обстоятелствена проверка * придобивна давност * общинска собственост * отмяна на констативен нотариален акт * отчуждаване
ГКРешение №109/14.06.2010 по дело №446/2009Приращения * придобивна давност * приращения * съпружеска имуществена общност * право на строеж * отмяна на констативен нотариален акт
ГКРешение №490/28.05.2013 по дело №32/2012Делба на наследство * определяне на квоти * съсобственост * наследяване * придобивна давност * отмяна на констативен нотариален акт
ГКРешение №344/27.07.2010 по дело №19/2009Установителен иск * установяване право на собственост * съсобственост * възстановяване правото на собственост * земеделски земи * реална част * отмяна на констативен нотариален акт
ГКРешение №315/18.06.2010 по дело №1055/2009Установителен иск * установяване право на собственост * очевидна фактическа грешка * свръх петитум * съсобственост * отмяна на констативен нотариален акт
ГКРешение №836/06.01.2011 по дело №1604/2009Делба * съсобственост * определяне на квоти * отмяна на констативен нотариален акт * придобивна давност * презумпция за намерение да се държи вещта като своя * давностно владение
ГКОпределение №108/09.03.2009 по дело №71/2009Спор за материално право на собственост върху земеделски земи * контрол за валидност на административен акт * земеделски земи * Отмяна на констативен нотариален акт * установяване право на собственост към минал момент
ГКРешение №382/24.06.2010 по дело №323/2009Ревандикационен иск * предаване на владение * наем * обезщетение за пропуснати ползи * придобивна давност * наследяване * обстоятелствена проверка * отмяна на констативен нотариален акт
ГКРешение №410/29.10.2010 по дело №292/2010Установителен иск * установяване право на собственост * суперфиция * право на строеж * приращения * погасителна давност * отмяна на констативен нотариален акт
ГКРешение №101/27.04.2011 по дело №1255/2010Ревандикационен иск * предаване на владение * разваляне на договор по съдебен ред * алеаторен договор * договор за гледане и издръжка * вписване на искова молба * отмяна на констативен нотариален акт * неоснователно обогатяване
ГКРешение №183/24.10.2013 по дело №668/2012Ревандикационен иск * предаване на владение * обезщетение за ползване * отмяна на констативен нотариален акт * принцип на диспозитивното начало * приращения
ГКРешение №56/07.04.2014 по дело №3235/2013Установителен иск чл. 97, ал. 1 ГПК /отм./ * установяване право на собственост * отрицателен установителен иск * отмяна на констативен нотариален акт
ГКРешение №44/03.02.2012 по дело №250/2011Установителен иск чл. 97, ал. 1 ГПК /отм./ * установяване право на собственост * доказателства * експертиза * отмяна на констативен нотариален акт * общинска собственост * право на строеж * приращения * временни постройки
ГКРешение №181/07.07.2011 по дело №1159/2010Установителен иск * установяване право на собственост * право на строеж * етажна собственост * възстановяване на запазена част * отмяна на констативен нотариален акт
ГКРешение №653/08.10.2010 по дело №1441/2009Установителен иск * установяване право на собственост * давностно владение * отмяна на констативен нотариален акт
ГКРешение №304/08.04.2010 по дело №631/2009Спор за материално право на собственост върху гори и земи от горския фонд * спор за материално право * възстановяване правото на собственост * гори * отмяна на констативен нотариален акт * установяване право на собственост към минал момент * конкуренция на права
ГКРешение №891/12.01.2011 по дело №1638/2009Установителен иск * установяване право на собственост * съпружеска имуществена общност * придобиване по време на брака * давностно владение * отмяна на констативен нотариален акт * придобивна давност * сила на пресъдено нещо
ГКРешение №322/19.04.2010 по дело №777/2009ревандикационен иск * отмяна на констативен нотариален акт * продажба на чужда вещ
ГКРешение №279/02.12.2011 по дело №369/2011Делба * договор за делба * форма за валидност * нищожност на делба * отмяна на констативен нотариален акт
ГКРешение №773/09.11.2010 по дело №208/2009Установителен иск * установяване право на собственост * придобивна давност * забрана за придобиване по давност * постройка * отмяна на констативен нотариален акт * форма за валидност
ГКРешение №250/2013/08.05.2014 по дело №3215/2013Установителен иск чл. 97, ал. 1 ГПК /отм./ * установяване право на собственост * реституция * земеделски земи * възстановяване правото на собственост * определяне на граници * отмяна на констативен нотариален акт
ГКРешение №369/17.01.2011 по дело №898/2009Ревандикационен иск * предаване на владение * отмяна на констативен нотариален акт * продажба на чужда вещ
ГКРешение №128/08.04.2010 по дело №736/2009Делба на наследство * придобивна давност * определяне на квоти * наследяване * отмяна на констативен нотариален акт
ГКРешение №172/11.07.2012 по дело №1157/2011Ревандикационен иск * предаване на владение * отмяна на констативен нотариален акт * недопустимост на решение
ГКРешение №469/18.09.2013 по дело №873/2011Спор за материално право на собственост върху земеделски земи * установяване право на собственост към минал момент * земеделски земи * допустимост на иск * правен интерес * отмяна на констативен нотариален акт
ГКРешение №138/21.06.2013 по дело №799/2012Ревандикационен иск * предаване на владение * отмяна на констативен нотариален акт
ГКРешение №764/28.10.2010 по дело №1883/2009Установителен иск * установяване право на собственост * предаване на владение * нищожност на делба * наследяване по закон * отмяна на констативен нотариален акт * относителна недействителност * приложим закон
ГКРешение №190/31.03.2010 по дело №3975/2008Установителен иск * установяване право на собственост * отчуждаване * реституция * доказателства и доказателствени средства * одържавени недвижими имоти * отмяна на констативен нотариален акт
ГКРешение №326/14.12.2011 по дело №1580/2010Установителен иск * установяване право на собственост * отмяна на констативен нотариален акт * земеделски земи * частична реституция * застрояване * трансформация на правото на ползване в право на собственост
ГКРешение №232/04.11.2011 по дело №1354/2010Делба * съсобственост * установяване право на собственост * придобивна давност * отмяна на констативен нотариален акт * таван * самостоятелен обект
ГКОпределение №377/11.07.2012 по дело №451/2011допустимост на иск * Отмяна на констативен нотариален акт * Спор за материално право на собственост върху земеделски земи * преюдициалност * правен интерес
ГКРешение №236/03.07.2013 по дело №1215/2012Оспорване на охранителния акт от Прокуратурата * отмяна на констативен нотариален акт * делегиране на правомощия * придобивна давност * охранително производство * обстоятелствена проверка
ГКРешение №555/22.10.2009 по дело №104/2009предаване на владение * установяване право на собственост * отмяна на констативен нотариален акт * реституция * Ревандикационен иск
ГКРешение №161/18.07.2012 по дело №1197/2011Установителен иск чл. 97, ал. 1 ГПК /отм./ * установяване право на собственост * отмяна на констативен нотариален акт * реституция * земеделски земи * възстановяване правото на собственост * възстановяване в стари реални граници * право на строеж
ГКРешение №206/14.05.2012 по дело №296/2011Ревандикационен иск * давностно владение * предварителен договор * Отмяна на констативен нотариален акт * реституция
ГКРешение №7/24.02.2014 по дело №4147/2013Установителен иск чл. 97, ал. 1 ГПК /отм./ * установяване право на собственост * отмяна на констативен нотариален акт * държавна собственост * преобразуване и приватизация на държавни и общински предприятия * придобивна давност * презумпция за намерение да се държи вещта като своя
ГКРешение №112/2012/15.01.2013 по дело №777/2011Ревандикационен иск * предаване на владение * отмяна на констативен нотариален акт * договор за гледане и издръжка * надстрояване * право на строеж
ГКРешение №583/13.11.2009 по дело №92/2009установяване право на собственост * владение * отмяна на констативен нотариален акт * Установителен иск
ГКРешение №326/25.10.2011 по дело №1246/2010Ревандикационен иск * Отмяна на констативен нотариален акт * нищожност-невъзможен предмет
ГКРешение №466/14.01.2011 по дело №748/2009Ревандикационен иск * предаване на владение * отмяна на констативен нотариален акт * самостоятелен обект * земеделски земи * реституция * възстановяване правото на собственост
ГКОпределение №96/04.03.2009 по дело №42/2009установителен иск * Отмяна на констативен нотариален акт * допустимост на иск * ревандикационен иск * сила на пресъдено нещо
ГКРешение №111/03.07.2013 по дело №746/2012Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * установяване право на собственост * обстоятелствена проверка * придобивна давност * отмяна на констативен нотариален акт * доказателства
ГКРешение №58/12.05.2014 по дело №7025/2013Ревандикационен иск * предаване на владение * отмяна на констативен нотариален акт * придобивна давност * приращение * самостоятелен обект
ГКРешение №96/11.02.2010 по дело №3122/2008Ревандикационен иск * предаване на владение * отмяна на констативен нотариален акт * правоприемство * трансформация на държавна собственост в общинска собственост * държавна собственост * общинска собственост * вписване на имот като актив в баланса на търговско дружество * вписване на имот в капитала на търговско дружество
ГКРешение №210/09.05.2012 по дело №317/2011Делба на наследство * Отмяна на констативен нотариален акт * недопустимост на решение * преюдициални въпроси в производството за делба * свръх петитум * Недействителност на разпореждане с наследство * забрана за влошаване положението на жалбоподателя
ГКРешение №663/29.10.2010 по дело №1719/2009Ревандикационен иск * предаване на владение * реституция * държавна собственост * противоконституционност * конфискация * придобивна давност * отмяна на констативен нотариален акт * отчуждаване
ГКРешение №299/19.12.2012 по дело №587/2012Ревандикационен иск * отмяна на констативен нотариален акт * обстоятелствена проверка * правен интерес * предаване на владение
ГКРешение №6/22.01.2010 по дело №2760/2008Установителен иск * установяване право на собственост * реституция * одържавени недвижими имоти * отмяна на констативен нотариален акт * придобивна давност * недействителност на разпореждане с наследство * възстановяване правото на собственост
ГКРешение №191/27.04.2011 по дело №776/2010Ревандикационен иск * предаване на владение * съсобственост * наследяване * отмяна на констативен нотариален акт * презумпция за намерение да се държи вещта като своя * придобивна давност * реална част * приемане на наследство * добросъвестно владение * договор за дарение
ГКРешение №82/12.04.2013 по дело №1348/2011Неоснователно обогатяване – субсидиарно приложение * установяване право на собственост * предаване на владение * обезщетение за ползване * пропуснати ползи * реституция * отмяна на констативен нотариален акт
ГКРешение №53/07.06.2017 по дело №3577/2016Поправка на очевидна фактическа грешка * поправка на очевидна фактическа грешка * отмяна на констативен нотариален акт
ГКРешение №130/19.12.2017 по дело №666/2017Ревандикационен иск * отмяна на констативен нотариален акт * недопустимост на решение
ГКРешение №22/10.04.2018 по дело №1020/2017Спор за материално право на собственост върху земеделски земи * недопустимост на решение * отмяна на констативен нотариален акт
ГКРешение №49/18.05.2018 по дело №1957/2017Ревандикационен иск * отмяна на констативен нотариален акт * правомощия на въззивната инстанция * служебно начало
ГКРешение №161/27.06.2018 по дело №3129/2017Иск за съществуване на вземането * нищожност на нотариално действие * охранително производство * констативен нотариален акт * отмяна на констативен нотариален акт * правен интерес
ГКРешение №175/03.12.2018 по дело №4852/2017Ревандикационен иск * констативен нотариален акт * отмяна на констативен нотариален акт
ГКРешение №207/12.02.2019 по дело №4909/2017Нищожност на нотариални действия * нищожност на нотариално действие * Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * нотариално удостоверяване * недопустимост на иск * нередовност на исковата молба * съществено нарушение на съдопроизводствените правила * публична държавна собственост * отмяна на констативен нотариален акт