Ключови фрази
субективно съединяване на искове

ГКРешение №492/17.10.2012 по дело №1322/2010Ревандикационен иск * предаване на владение * установяване право на собственост * субективно съединяване на искове * доказателства * реституция * придобивна давност * вероизповедания * общинска собственост * приращения * възстановяване правото на собственост
ГКРешение №49/11.09.2012 по дело №1540/2010Ревандикационен иск * предаване на владение * субективно съединяване на искове * частичен иск * неоснователно обогатяване * частен документ * възстановяване правото на собственост * обезщетяване на собственици на одържавени недвижими имоти
ГКРешение №342/11.12.2012 по дело №373/2012Ревандикационен иск * предаване на владение * право на строеж * добросъвестно владение * начало на давностен срок * груб строеж * трансформация на правото на строеж в право на собственост * последващо субективно съединяване на искове * погасителна давност * субективно съединяване на искове
ГКРешение №512/05.01.2012 по дело №370/2010Установителен иск * установяване право на собственост * обективно съединяване на искове * субективно съединяване на искове * нищожност на договор за продажба * нищожност-заобикаляне на закона * идентичност на имоти * съдебно-техническа експертиза * помощен план * реституция * замяна * доказателства и доказателствени средства
ГКОпределение №35/13.01.2010 по дело №680/2009прекратяване при висящ процес * договор за поръчка * обективно съединяване на искове * субективно съединяване на искове * обезщетение за неизпълнение * допустимост на иск
ГКОпределение №220/20.03.2012 по дело №23/2012отговорност за чужди виновни противоправни действия * допустимост на иск * субективно съединяване на искове * ненадлежна страна
ТКОпределение №1110/10.12.2012 по дело №734/2012Частна касационна жалба * изборна местна подсъдност * субективно съединяване на искове * възражение за местна подсъдност
ГКОпределение №435/11.07.2011 по дело №212/2011отвод * субективно съединяване на искове * неимуществени вреди от престъпление * отговорност за чужди виновни противоправни действия * допустимост на иск
ГКРешение №252/23.10.2012 по дело №1611/2010Ревандикационен иск * предаване на владение * субективно съединяване на искове * установяване право на собственост * отделяне на спорните от безспорните факти по делото * обезщетяване на собственици на одържавени недвижими имоти
ГКРешение №577/08.09.2010 по дело №1183/2009Установителен иск * установяване право на собственост * реална част * реституция * право на изкупуване от ползвател * постройка * трансформация на правото на ползване в право на собственост * субективно съединяване на искове
ГКОпределение №11/08.01.2010 по дело №520/2009субективно съединяване на искове * неоснователно обогатяване * обратен изпълнителен лист * лихва
ГКОпределение №10/12.01.2011 по дело №538/2010допустимост на иск * правен интерес * обективно съединяване на искове * субективно съединяване на искове * наследяване * възстановяване правото на собственост * земеделски земи * косвен съдебен контрол * Косвен иск
ГКОпределение №776/29.11.2013 по дело №6273/2013държавна такса * обективно съединяване на искове * субективно съединяване на искове * евентуален иск * последващо обективно съединяване на искове * недопустим съдебен акт
ГКОпределение №80/20.02.2012 по дело №40/2012допълнителна искова молба * необходимо другарство * обикновено другарство * последващо субективно съединяване на искове * служебно съединяване на искове * разделяне на искове * конституиране на страни * субективно съединяване на искове
ТКРешение №91/17.08.2011 по дело №404/2010Нищожност и недопустимост на съдебно решение * оттегляне на иск * застраховка "гражданска отговорност" * обезщетение за неимуществени вреди от престъпление * пряк иск на увредения срещу застрахователя * субективно съединяване на искове
ТКОпределение №460/28.07.2009 по дело №334/2009арбитражна клауза * процесуален субституент * субективно съединяване на искове * договор за финансов лизинг
ТКРешение №159/06.11.2012 по дело №609/2011Непозволено увреждане * евентуален иск * изменение на иска * субективно съединяване на искове
ГКРешение №50/26.02.2013 по дело №801/2012Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * установяване право на собственост * придобивна давност * правомощия на въззивната инстанция * презумпция за намерение да се държи вещта като своя * съпружеска имуществена общност * субективно съединяване на искове * необходимо другарство * допълване на решение
ТКОпределение №236/24.03.2010 по дело №886/2009изборна местна подсъдност * местна подсъдност * потребител на застрахователни услуги * субективно съединяване на искове
ГКРешение №473/01.06.2010 по дело №1537/2009Иск за изпълнение или обезщетение /неизпълнение/ * договор за наем * обезщетение за ползване * трансформация * обективно съединяване на искове * субективно съединяване на искове * изменение на иска
ГКРешение №141/23.06.2016 по дело №15/2016Разваляне на договор * Неустойка * продажба на чужда вещ * обективно съединяване на искове * субективно съединяване на искове * нередовност на исковата молба
ТКРешение №100/01.07.2014 по дело №4369/2013Съдебен контрол на решенията на общото събрание на сдружението * недопустим съдебен акт * субективно съединяване на искове * регистърно производство * Прилагане по аналогия * конститутивен иск
ГКРешение №138/04.04.2011 по дело №460/2010Ревандикационен иск * предаване на владение * съсобственост * субективно съединяване на искове * обективно съединяване на искове * конституиране на страни * правомощия на въззивната инстанция
ГКРешение №118/26.09.2016 по дело №2093/2015Иск за непълноти и грешки в кадастралната карта и кадастралните регистри, свързани със спор за материално право * нередовност на исковата молба * недопустимост на решение * обективно съединяване на искове * субективно съединяване на искове
ГКОпределение №182/30.04.2018 по дело №1330/2018Частна касационна жалба * нов ответник * прекратяване на производството по делото * нередовност на исковата молба * субективно съединяване на искове * обезщетение за вреди * алтернативно съединяване на искове * процесуална легитимация * особен представител