Ключови фрази
главен иск

ГКОпределение №612/26.10.2010 по дело №471/2010Иск за признаване уволнението за незаконно * възстановяване на работа * обективно съединяване на искове * главен иск * допустимост на иск * принцип на диспозитивното начало * пасивна процесуална легитимация
ГКРешение №319/20.06.2012 по дело №333/2012Иск за обезщетение за други вреди причинени от работодателя на работника или служителя * недопустимост на иск * инцидентен установителен иск * главен иск * вписване в трудова книжка * категория труд
ГКРешение №906/29.06.2011 по дело №60/2010Установителен иск * установяване право на собственост * придобивна давност * начало на давностен срок * възстановяване правото на собственост * подобрения * главен иск
ГКРешение №18/02.02.2016 по дело №3124/2015Иск за обявяване предварителен договор за окончателен * отменителен /Павлов/ иск * обективно съединяване на искове * главен иск
ТКРешение №116/08.07.2011 по дело №692/2010Пряк иск на увредения спрямо застрахователя * главен иск * евентуален иск * обезщетение за неимуществени вреди от престъпление * правомощия на въззивната инстанция * отговорност за вреди, причинени при или по повод изпълнение на трудовите задължения * деликтна отговорност
ТКРешение №25/03.04.2009 по дело №504/2008лимитирана отговорност на застраховател * застраховка "гражданска отговорност" * евентуален иск * главен иск * Пряк иск на увредения спрямо застрахователя * застрахователно обезщетение за неимуществени вреди
ГКРешение №697/31.05.2011 по дело №1251/2009Ревандикационен иск * предаване на владение * насрещен иск * главен иск * евентуален иск * недопустимост на решение
ТКРешение №228/22.02.2012 по дело №877/2010Пряк иск на увредения срещу застрахователя * главен иск * регресен иск
ГКРешение №247/28.10.2013 по дело №3769/2013Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * установяване право на собственост * главен иск * евентуален иск * нередовност на въззивна жалба
ТКРешение №103/25.07.2011 по дело №403/2010Нищожност и недопустимост на съдебно решение * застрахователно обезщетение за неимуществени вреди * пререгистрация на търговец * евентуален иск * главен иск * последващо субективно пасивно съединяване на искове
ГКОпределение №615/28.10.2010 по дело №493/2010Иск за признаване уволнението за незаконно * възстановяване на работа * обективно съединяване на искове * главен иск * допустимост на иск * принцип на диспозитивното начало * пасивна процесуална легитимация
ГКРешение №112/07.10.2016 по дело №2758/2015Ревандикационен иск * евентуален иск * насрещен иск * главен иск
ТКОпределение №481/08.11.2016 по дело №2049/2016Частна касационна жалба * евентуален иск * главен иск