Ключови фрази
принцип на диспозитивното начало

ГКОпределение №67/18.02.2011 по дело №17/2011земеделски земи * възстановяване правото на собственост * приращения * отмяна на констативен нотариален акт * установителен иск * указания на съда * нередовност на исковата молба * правен интерес * принцип на диспозитивното начало
ГКРешение №868/20.07.2011 по дело №1685/2009Делба * определяне на квоти * намаляване на завещателно разпореждане * начало на давностен срок * саморъчно завещание * възстановяване на запазена част * преюдициално значение * принцип на диспозитивното начало
ГКОпределение №612/26.10.2010 по дело №471/2010Иск за признаване уволнението за незаконно * възстановяване на работа * обективно съединяване на искове * главен иск * допустимост на иск * принцип на диспозитивното начало * пасивна процесуална легитимация
ТКРешение №110/15.11.2011 по дело №879/2010договор за охрана * принцип на диспозитивното начало * произнасяне по непредявен иск
ГКОпределение №375/02.10.2008 по дело №1427/2008допустимост на иск * правен интерес * установителен иск * ревандикационен иск * принцип на диспозитивното начало * възстановяване правото на собственост * земеделски земи
ГКРешение №108/21.10.2014 по дело №6695/2013Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * установяване право на собственост * наследяване * принцип на диспозитивното начало * недопустимост на решение
ГКОпределение №364/11.05.2012 по дело №311/2012обезпечение на предявен иск * предпоставки за допускане на обезпечение * субективни предели на сила на пресъдено нещо * обективни предели на сила на пресъдено нещо * принцип на диспозитивното начало
ГКОпределение №227/21.12.2009 по дело №1107/2009Иск за обезщетение за трудова злополука и професионална болест * съдебни разноски * прихващане * принцип на диспозитивното начало * прекомерност на адвокатско възнаграждение
ГКРешение №264/17.11.2015 по дело №1227/2015Обезщетение при гестия * свръх петитум * недопустимост на решение * служебно начало * принцип на диспозитивното начало
ГКОпределение №402/28.06.2011 по дело №289/2011международна компетентност на български съд * обичайно местопребиваване * Упражняване на родителските права и задължения * принцип на диспозитивното начало * недопустим съдебен акт * възражение за неподсъдност
ГКРешение №42/12.02.2013 по дело №701/2012Ревандикационен иск * принцип на диспозитивното начало * отговор на искова молба * предаване на владение
ГКОпределение №127/28.03.2011 по дело №52/2011принцип на диспозитивното начало
ГКРешение №271/06.01.2015 по дело №2853/2014Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * установяване право на собственост * договорна ипотека * нищожност на договор за ипотека * отрицателен установителен иск * произнасяне по непредявен иск * недопустимост на решение * принцип на диспозитивното начало
ГКОпределение №601/23.10.2009 по дело №504/2009правен интерес * нищожност на договор за дарение * нищожност-липса на основание * ревандикационен иск * принцип на диспозитивното начало
ГКРешение №306/23.10.2012 по дело №132/2012Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * установяване право на собственост * Изкупуване на част от съсобствен имот * съсобственост * Недействителност на разпореждане с наследство * допустимост на иск * преклузивен срок * доклад по делото * принцип на диспозитивното начало * обективно съединяване на искове
ГКРешение №236/26.05.2011 по дело №644/2010Установителен иск * установяване право на собственост * доказателства * съдебно-техническа експертиза * право на изкупуване от ползвател * принцип на диспозитивното начало * правомощия на въззивната инстанция * допълнителна държавна такса * отмяна на нотариален акт * застрояване
ГКРешение №252/2012/07.01.2013 по дело №493/2012Ревандикационен иск * предаване на владение * доказателствена тежест * общи части * етажна собственост * самостоятелен обект * доклад по делото * принцип на диспозитивното начало * отговор на искова молба
ГКРешение №55/14.04.2014 по дело №12/2013Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * установяване право на собственост * отрицателен установителен иск * недопустимост на решение * правен интерес * принцип на диспозитивното начало * указания на ВКС * принцип на законност * отмяна на отчуждаване * забрана за придобиване по давност * реална част
ГКРешение №149/13.06.2012 по дело №475/2011Иск за признаване уволнението за незаконно * обезщетение за оставане без работа * принцип на диспозитивното начало
ГКРешение №181/12.04.2012 по дело №239/2011Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * установяване право на собственост * общинска собственост * произнасяне по непредявен иск * недопустимост на решение * отрицателен установителен иск * правна квалификация * правомощия на въззивната инстанция * принцип на диспозитивното начало * нередовност на исковата молба
ГКРешение №65/07.05.2014 по дело №333/2014Нищожност и недопустимост на съдебно решение * недопустимост на решение * етажна собственост * заповедно производство * принцип на диспозитивното начало * сила на пресъдено нещо
ГКРешение №183/24.10.2013 по дело №668/2012Ревандикационен иск * предаване на владение * обезщетение за ползване * отмяна на констативен нотариален акт * принцип на диспозитивното начало * приращения
ГКРешение №256/11.06.2012 по дело №1154/2011установителен иск * произнасяне по непредявен иск * недопустимост на решение * правен интерес * принцип на диспозитивното начало
ГКРешение №156/10.06.2013 по дело №1497/2013Иск за недействителност на договор за продажба на одържавен имот * одържавени недвижими имоти * нищожност на договор за продажба * ревандикационен иск * предаване на владение * допустимост на иск * сила на пресъдено нещо * принцип на диспозитивното начало
ГКРешение №157/26.06.2014 по дело №162/2014Делба * претенции по сметки * допустимост на иск * принцип на диспозитивното начало * недопустим съдебен акт
ГКРешение №413/23.10.2012 по дело №107/2012Делба на наследство * съсобственост * уравнение на дялове * увеличаване на наследство * претенции по сметки * приращения * незаконен строеж * пристрояване * самостоятелен обект * подобрения * принцип на диспозитивното начало
ГКРешение №125/15.07.2013 по дело №14/2013Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * установяване право на собственост * принцип на диспозитивното начало * наследствено правоприемство * придобивна давност * държавна собственост * акт за държавна собственост
ГКРешение №338/06.11.2012 по дело №963/2011Ревандикационен иск * предаване на владение * правомощия на въззивната инстанция * косвен съдебен контрол * възстановяване правото на собственост * преклузия * принцип на диспозитивното начало
ГКРешение №315/07.12.2010 по дело №3555/2008Спор за материално право на собственост върху земеделски земи * установяване право на собственост към минал момент * земеделски земи * нередовност на исковата молба * принцип на равенство на страните * принцип на диспозитивното начало * принцип на служебното начало * принцип на равенство на страните
ГКРешение №297/03.10.2014 по дело №7528/2013Иск за признаване уволнението за незаконно * дисциплинарно уволнение * срокове за налагане на дисциплинарни наказания * принцип на диспозитивното начало * нарушение на трудовата дисциплина
ГКРешение №117/07.05.2012 по дело №1098/2011Делба * съсобственост * нищожност-липса на съгласие * забрана за посочване на нови факти и доказателства * служебно начало * доклад по делото * преклузия * принцип на диспозитивното начало
ГКОпределение №251/09.06.2010 по дело №102/2010съдебни разноски * принцип на диспозитивното начало * прекомерност на адвокатско възнаграждение
ГКОпределение №699/09.12.2010 по дело №608/2010колективен иск * правна квалификация * допустимост на иск * принцип на диспозитивното начало * компетентност на граждански или административен съд
ГКРешение №272/05.07.2011 по дело №1047/2010Установителен иск * установяване право на собственост * правомощия на въззивната инстанция * придобивна давност * нищожност и недопустимост на съдебно решение * принцип на диспозитивното начало * принцип на служебното начало
ТКРешение №168/22.12.2011 по дело №1081/2010Отмяна на решение на общото събрание на дружеството * преклузивен срок * произнасяне по непредявен иск * покана за общо събрание * допълнителна искова молба * принцип на диспозитивното начало
ГКРешение №61/13.02.2012 по дело №291/2011Ревандикационен иск * предаване на владение * право на строеж * приращения * самостоятелен обект * принцип на диспозитивното начало
ГКОпределение №615/28.10.2010 по дело №493/2010Иск за признаване уволнението за незаконно * възстановяване на работа * обективно съединяване на искове * главен иск * допустимост на иск * принцип на диспозитивното начало * пасивна процесуална легитимация
ГКРешение №171/24.04.2012 по дело №801/2011Договор за заем * установяване на вземане * неоснователно обогатяване * отпаднало основание * произнасяне по непредявен иск * недопустимост на решение * запис на заповед * принцип на диспозитивното начало * принцип на служебното начало
ГКРешение №153/24.06.2016 по дело №719/2016Негаторен иск * правна квалификация * принцип на диспозитивното начало * недопустимост на решение
ГКРешение №117/31.05.2016 по дело №5673/2015Нищожност * нищожност на договор за продажба * ревандикационен иск * негаторен иск * принцип на диспозитивното начало * недопустимост на решение * произнасяне по непредявен иск * неправилна правна квалификация * обективно съединяване на искове * евентуален иск * суперфиция * общи части
ГКРешение №257/27.04.2010 по дело №4103/2008Установителен иск * установяване право на собственост * недопустимост на решение * принцип на диспозитивното начало * принцип на служебното начало * ненадлежна страна * конституиране на страни
ГКРешение №228/17.10.2013 по дело №2046/2013Ревандикационен иск * предаване на владение * косвен съдебен контрол * принцип на диспозитивното начало
ГКРешение №156/06.06.2012 по дело №1845/2010Иск за признаване уволнението за незаконно * обезщетение за оставане без работа * закрила при уволнение * подбор * съкращаване на щата * принцип на диспозитивното начало
ТКРешение №49/12.07.2016 по дело №1086/2015Разходване на средства по фонд "Тютюн" * принцип на диспозитивното начало * оспорване на истинността на документ
ГКРешение №232/27.09.2016 по дело №1083/2016Иск за отговорност за вреди причинени от правозащитните органи * извъндоговорна отговорност на държавата за вреди * незаконно обвинение * произнасяне по непредявен иск * принцип на диспозитивното начало
ГКРешение №71/09.05.2017 по дело №60110/2016принцип на диспозитивното начало * предмет на делото
ГКРешение №160/27.06.2018 по дело №2948/2017Отменителен иск * относителна недействителност * принцип на равенство на страните * принцип на диспозитивното начало * принцип на служебното начало * доклад по делото * увреждане на кредитор