Ключови фрази
надлежна страна

ГКРешение №133/29.06.2016 по дело №5002/2014Обективна отговорност за деликт при или по повод извършване на работа * надлежна страна
ГКОпределение №37/16.01.2015 по дело №7313/2014Частна касационна жалба * Иск за установяване на вземането * Договор за дружество * правосубектност * надлежна страна
ГКРешение №269/22.10.2014 по дело №2736/2014Делба * недопустим съдебен акт * надлежна страна * съсобственост
ГКРешение №112/10.04.2013 по дело №717/2012Иск за признаване уволнението за незаконно * прекратяване на трудовото правоотношение * незаконно уволнение * възстановяване на длъжност * обезщетение за оставане без работа * нередовност на исковата молба * надлежна страна * конституиране на страни
ГКРешение №86/03.04.2015 по дело №5563/2014Иск за съществуване на вземането * топлинна енергия * надлежна страна * заместване в дълг
ГКОпределение №261/06.06.2016 по дело №683/2016Частна касационна жалба * право на собственост * правен интерес * надлежна страна * констативен нотариален акт * давност
ГКРешение №327/17.10.2012 по дело №1041/2011Иск за признаване уволнението за незаконно * дисциплинарно уволнение * отмяна на уволнение * възстановяване на работа * обезщетение за оставане без работа * надлежна страна * образование * съдържание на заповед за дисциплинарно наказание * недопустимост на решение
ГКРешение №426/30.10.2012 по дело №1313/2011Иск за признаване уволнението за незаконно * дисциплинарно уволнение * незаконно уволнение * отмяна на уволнение * възстановяване на работа * обезщетение за оставане без работа * надлежна страна
ГКРешение №353/01.10.2012 по дело №1343/2011Иск за признаване уволнението за незаконно * прекратяване на трудовото правоотношение * незаконно уволнение * възстановяване на работа * надлежна страна * правоприемство * запазване на трудовото правоотношение при промяна на работодателя * закриване на предприятието
ГКРешение №340/29.10.2014 по дело №4766/2014Обжалване на решение на дисциплинарната комисия на Нотариалната камара * дисциплинарно производство по Закона за нотариусите и нотариалната дейност * дисциплинарно наказание глоба * дисциплинарно нарушение * надлежна страна
ГКРешение №116/26.07.2013 по дело №27/2013Ревандикационен иск * предаване на владение * нищожност на договор за продажба * нищожност-липса на съгласие * надлежна страна * упълномощаване * обективно съединяване на искове * отмяна на нотариален акт
ГКРешение №416/26.10.2012 по дело №271/2012Обезщетение при освобождаване от кадрова военна служба * военнослужещ * надлежна страна * обезщетение за неизползван годишен отпуск * недопустимост на иск
ГКРешение №263/30.05.2012 по дело №527/2011Иск за признаване уволнението за незаконно * прекратяване на трудовото правоотношение * незаконно уволнение * сключване на трудов договор * надлежна страна
ГКРешение №115/07.11.2014 по дело №2203/2014Нищожност и недопустимост на съдебно решение * Делба * надлежна страна * съсобственост * сила на пресъдено нещо
ГКРешение №546/19.12.2012 по дело №828/2012Иск за установяване на дискриминация * признак"лично или обществено положение" * надлежна страна * обезщетение за вреди от дискриминация
ГКРешение №332/12.10.2012 по дело №1420/2010Иск за признаване уволнението за незаконно * прекратяване на трудовото правоотношение * право на пенсия * надлежна страна * конституиране на страни
ГКРешение №93/15.07.2015 по дело №138/2015Възстановяване на запазена част * възстановяване на запазена част * доказателства * разполагаема част * надлежна страна
ГКРешение №419/04.01.2013 по дело №557/2011Иск за признаване уволнението за незаконно * прекратяване на трудовото правоотношение * незаконно уволнение * отмяна на уволнение * възстановяване на длъжност * надлежна страна * недопустимост на решение * конституиране на страни * указания на съда
ГКОпределение №679/18.12.2012 по дело №428/2012Обжалване на решение на общото събрание на етажната собственост * допустимост на иск * надлежна страна * преклузивен срок
ГКРешение №579/10.12.2010 по дело №377/2009Иск за отговорност за вреди причинени от правозащитните органи * обезщетение за вреди по Закона за отговорността на държавата и общините за вреди * надлежна страна * вреди от забавено разглеждане на делото
ГКОпределение №236/06.04.2015 по дело №1238/2015Частна касационна жалба * прекратяване на производството по делото * недопустимост на иск * надлежна страна * Прекратяване на осиновяването * акт за гражданско състояние
ГКОпределение №508/16.07.2015 по дело №2791/2015Частна касационна жалба * прекратяване на производството по делото * недопустимост на иск * надлежна страна
ГКРешение №156/05.07.2016 по дело №5972/2015Ревандикационен иск * надлежна страна * встъпване на трето лице * недопустимост на решение * представителна власт * особен представител * представителство на търговец
ГКРешение №113/24.01.2017 по дело №6146/2015Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * правен интерес * процесуална легитимация * надлежна страна
ГКОпределение №46/13.02.2017 по дело №38/2017Частна касационна жалба * надлежна страна * процесуална легитимация * процесуални предпоставки * нередовност на исковата молба
ГКРешение №20/22.03.2017 по дело №60055/2016Застрахователно обезщетение * приложим закон * надлежна страна * правомощия на въззивната инстанция * процесуална легитимация * процесуален ред * застраховка "гражданска отговорност" * редовност на исковата молба
ГКРешение №44/12.04.2017 по дело №4930/2016Отмяна на влязло в сила решение * отмяна-нарушено право на участие * надлежна страна * приемство в процеса
ГКРешение №31/09.03.2018 по дело №3247/2017Иск за признаване уволнението за незаконно * надлежна страна * пасивна процесуална легитимация * незаконно уволнение
ГКОпределение №447/04.10.2018 по дело №3105/2018Частна касационна жалба * нередовност на исковата молба * указания на съда * надлежна страна
ГКОпределение №452/04.10.2018 по дело №3389/2018Частна касационна жалба * нередовност на исковата молба * указания на съда * надлежна страна * правомощия на въззивната инстанция
ГКРешение №118/25.10.2018 по дело №3639/2017Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * Обезсилване на решение * допустимост на иск * нередовност на исковата молба * надлежна страна * конституиране на страни * наследствено правоприемство * придобивна давност * констативен нотариален акт * държавна собственост * общинска собственост