Ключови фрази
евентуален иск

ТКРешение №176/17.01.2014 по дело №71/2013Пряк иск на увредения спрямо застрахователя * евентуален иск * застрахователно обезщетение за неимуществени вреди * застраховка "гражданска отговорност" * лимитирана отговорност на застраховател
ТКРешение №84/17.08.2015 по дело №809/2014Недостатък на продадената вещ * строително-монтажни работи * недопустим съдебен акт * евентуален иск * адвокатско възнаграждение * нередовност на исковата молба
ТКРешение №208/02.09.2013 по дело №364/2011Плащания от Гаранционен фонд * непозволено увреждане * допустимост на иск срещу застраховател * евентуален иск
ТКРешение №173/30.11.2011 по дело №1019/2010Неоснователно обогатяване * евентуален иск * обикновено другарство * допълване на решение
ГКРешение №642/11.04.2011 по дело №885/2009Спор за материално право на собственост върху земеделски земи * земеделски земи * установяване право на собственост към минал момент * евентуален иск * придобивна давност * правен интерес * презумпция за намерение да се държи вещта като своя * възстановяване правото на собственост * недопустимост на иск
ТКОпределение №896/12.10.2012 по дело №754/2012Частна касационна жалба * местна подсъдност * потребител на застрахователни услуги * изборна местна подсъдност * евентуален иск * Пряк иск на увредения срещу застрахователя
ГКОпределение №96/08.04.2016 по дело №1023/2016Частна касационна жалба * евентуален иск * спиране на производството по делото * разделяне на искове
ГКРешение №278/29.06.2012 по дело №1132/2010Установителен иск * груб строеж * право на строеж * евентуален иск * Право на добросъвестния владелец на подобренията * погасителна давност
ГКРешение №696/20.07.2011 по дело №511/2009Делба на наследство * определяне на квоти * нищожност на завещателно разпореждане * саморъчно завещание * инцидентен установителен иск * евентуален иск * правен интерес * преюдициално значение * възстановяване на запазена част
ТКОпределение №1148/27.12.2012 по дело №938/2012Частна касационна жалба * съдебни разноски * евентуален иск
ГКРешение №678/12.10.2010 по дело №589/2009Делба * саморъчно завещание * намаляване на завещателно разпореждане * възстановяване на запазена част * съсобственост * определяне на квоти * правомощия на въззивната инстанция * евентуален иск * отмяна на нотариален акт * експертиза
ГКРешение №292/22.12.2015 по дело №1159/2015евентуален иск * отменителен /Павлов/ иск * относителна недействителност * разпоредителни действия с имущество, върху което са наложени обезпечителни мерки по ЗОПДИППД * възбрана
ГКОпределение №395/29.07.2011 по дело №671/2009обективно съединяване на искове * Негаторен иск * заместими задължения * евентуален иск * допустимост на иск * правен интерес
ТКОпределение №347/10.09.2013 по дело №17/2013Частна касационна жалба * допълване на решение * съдебни разноски * евентуален иск
ТКРешение №116/08.07.2011 по дело №692/2010Пряк иск на увредения спрямо застрахователя * главен иск * евентуален иск * обезщетение за неимуществени вреди от престъпление * правомощия на въззивната инстанция * отговорност за вреди, причинени при или по повод изпълнение на трудовите задължения * деликтна отговорност
ТКОпределение №484/30.06.2010 по дело №57/2010местна подсъдност * евентуален иск * изборна местна подсъдност
ГКРешение №136/22.02.2016 по дело №1872/2015Делба * сила на пресъдено нещо * евентуален иск * преклузия * нищожност на съдебна спогодба
ГКРешение №252/19.03.2010 по дело №399/2009Спор за материално право на собственост върху земеделски земи * спор за материално право * установяване право на собственост към минал момент * оземляване на бежанци * евентуален иск * придобивна давност * придобиване по време на брака * съпружеска имуществена общност * опрощаване на задължение * прекратяване на съпружеската имуществена общност със смъртта на единия съпруг * забрана за придобиване по давност * земеделски земи
ГКОпределение №283/25.05.2009 по дело №144/2009негаторен иск * евентуален иск * ревандикационен иск
ГКРешение №314/28.09.2012 по дело №1108/2010установяване право на собственост * право на строеж * груб строеж * погасителна давност * прекъсване на давност * евентуален иск * подобрения
ГКОпределение №614/27.11.2012 по дело №528/2012правен интерес * допустимост на иск * установителен иск за собственост * ревандикационен иск * евентуален иск * обективно съединяване на искове
ГКОпределение №150/19.03.2014 по дело №808/2014Частна касационна жалба * допустимост на иск * прекратяване на трудовото правоотношение * конкуренция на основания * обективно съединяване на искове * евентуален иск * Иск за признаване уволнението за незаконно
ТКРешение №25/03.04.2009 по дело №504/2008лимитирана отговорност на застраховател * застраховка "гражданска отговорност" * евентуален иск * главен иск * Пряк иск на увредения спрямо застрахователя * застрахователно обезщетение за неимуществени вреди
ТКРешение №214/04.09.2012 по дело №864/2010Плащания от Гаранционен фонд * пряк иск на увредения срещу застрахователя * евентуален иск * застраховка "гражданска отговорност" * иск за обезщетение срещу Гаранционен фонд * висящност на процеса
ГКРешение №469/20.12.2011 по дело №1225/2010Установителен иск * установяване право на собственост * право на ползване * евентуален иск * право на строеж * форма за валидност * държавна собственост * делегиране на правомощия * предоставяне за стопанисване и управление * нищожност на административен акт
ГКРешение №644/03.12.2010 по дело №1975/2009прекратяване на трудовото правоотношение * евентуален иск * правоприемство * Иск за признаване уволнението за незаконно
ГКРешение №24/28.01.2010 по дело №4740/2008Договор за заем * доказване на факти, относно които страната е създала пречки за събиране на доказателства * обяснения на страната * доказателства и доказателствени средства * разместване на доказателствената тежест * неоснователно обогатяване * неосъществено основание * евентуален иск * лихва
ГКОпределение №284/06.04.2012 по дело №238/2012прекратяване на производството по делото * изменение на решението в частта относно разноските * евентуален иск * прекомерност на адвокатско възнаграждение
ГКОпределение №21/03.02.2016 по дело №6145/2015Частна касационна жалба * евентуален иск * обективно съединяване на искове * преюдициалност * разделяне на искове
ГКОпределение №776/29.11.2013 по дело №6273/2013държавна такса * обективно съединяване на искове * субективно съединяване на искове * евентуален иск * последващо обективно съединяване на искове * недопустим съдебен акт
ГКОпределение №614/29.09.2015 по дело №4512/2015Частна касационна жалба * спиране на производството по делото * престъпно обстоятелство * унищожаване на договор * разваляне на договор * евентуален иск
ГКРешение №21/10.02.2014 по дело №4411/2013Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * установяване право на собственост * придобивна давност * недопустимост на решение * обективно съединяване на искове * евентуален иск
ГКРешение №75/31.03.2014 по дело №5152/2013Нищожност на завещателно разпореждане * саморъчно завещание * свидетелски показания * допустимост на доказателства * евентуален иск
ГКРешение №674/14.02.2011 по дело №1814/2009Ревандикационен иск * предаване на владение * държавна такса * евентуален иск * правомощия на въззивната инстанция * нередовност на исковата молба
ГКРешение №697/31.05.2011 по дело №1251/2009Ревандикационен иск * предаване на владение * насрещен иск * главен иск * евентуален иск * недопустимост на решение
ТКРешение №159/06.11.2012 по дело №609/2011Непозволено увреждане * евентуален иск * изменение на иска * субективно съединяване на искове
ТКОпределение №419/21.07.2015 по дело №1152/2015Частна касационна жалба * недопустим съдебен акт * допълнителна искова молба * евентуален иск * обективно съединяване на искове * установителен иск в заповедно производство * заповед за незабавно изпълнение * изменение на иска
ГКОпределение №283/15.06.2015 по дело №2164/2015Частна касационна жалба * спиране на производството по делото * евентуален иск * обективно съединяване на искове * нищожност на договор за продажба * ревандикационен иск * разваляне на договор по съдебен ред * унищожаване на договор * преюдициалност на спор
ТКОпределение №555/13.08.2014 по дело №1991/2014Частна касационна жалба * съдебни разноски * евентуален иск
ГКРешение №247/28.10.2013 по дело №3769/2013Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * установяване право на собственост * главен иск * евентуален иск * нередовност на въззивна жалба
ТКРешение №31/14.06.2016 по дело №3170/2014Иск за установяване на престъпно обстоятелство * Обезсилване на решение * вписване на несъщесвуващи обстоятелства * правен интерес * евентуален иск
ТКОпределение №169/04.03.2013 по дело №11/2013Частна касационна жалба * внасяне на държавна такса * нередовност на исковата молба * евентуален иск
ТКРешение №103/25.07.2011 по дело №403/2010Нищожност и недопустимост на съдебно решение * застрахователно обезщетение за неимуществени вреди * пререгистрация на търговец * евентуален иск * главен иск * последващо субективно пасивно съединяване на искове
ТКОпределение №857/20.12.2012 по дело №815/2012Частна касационна жалба * съдебни разноски * евентуален иск
ТКРешение №130/09.07.2013 по дело №669/2012Плащания от Гаранционен фонд * застрахователно обезщетение за неимуществени вреди * критерии за определяне на неимуществени вреди * законна лихва * съдебни разноски * евентуален иск
ГКРешение №417/14.11.2011 по дело №674/2010Ревандикационен иск * предаване на владение * правен интерес * евентуален иск * установяване право на собственост * държавна собственост * постройка * правомощия на въззивната инстанция * нередовност на исковата молба
ТКОпределение №520/28.07.2014 по дело №4004/2013Частна касационна жалба * евентуален иск * електроенергия * обезщетение за пропуснати ползи * трето лице-помагач
ГКРешение №121/11.04.2011 по дело №1400/2009Ревандикационен иск * установяване право на собственост * реална част * евентуален иск * сила на пресъдено нещо * субективни предели на сила на пресъдено нещо * правоприемство * вписване на искова молба * предаване на владение
ТКОпределение №767/30.11.2012 по дело №469/2012Частна касационна жалба * връщане на въззивна жалба * връчване на съдебни книжа * евентуален иск * пряк иск на увредения срещу застрахователя
ГКРешение №117/31.05.2016 по дело №5673/2015Нищожност * нищожност на договор за продажба * ревандикационен иск * негаторен иск * принцип на диспозитивното начало * недопустимост на решение * произнасяне по непредявен иск * неправилна правна квалификация * обективно съединяване на искове * евентуален иск * суперфиция * общи части
ГКРешение №112/07.10.2016 по дело №2758/2015Ревандикационен иск * евентуален иск * насрещен иск * главен иск
ТКОпределение №481/08.11.2016 по дело №2049/2016Частна касационна жалба * евентуален иск * главен иск
ГКРешение №102/03.07.2017 по дело №4472/2016Непозволено увреждане * недопустим съдебен акт * Обезсилване на решение * евентуален иск
ГКРешение №51/19.07.2017 по дело №2232/2015Нищожност * договор за дарение * унищожаване на упълномощителна сделка * мним представител * евентуален иск
ТКОпределение №387/24.07.2017 по дело №1369/2017евентуален иск * установителен иск в заповедно производство * предсрочна изискуемост * договор за банков кредит * Частна касационна жалба
ТКОпределение №429/08.08.2017 по дело №1401/2017Частна касационна жалба * разноски при прекратяване на делото * адвокатско възнаграждение * евентуален иск
ГКРешение №135/10.11.2017 по дело №60393/2016Неоснователно обогатяване * изменение на иска * евентуален иск
ГКРешение №12/23.05.2018 по дело №834/2017Задатък * задатък * предварителен договор * неоснователно обогатяване * евентуален иск
ТКОпределение №150/24.04.2020 по дело №2924/2019Частна касационна жалба * изменение на решението в частта за разноските * разноски при прекратяване на делото * адвокатско възнаграждение * евентуален иск