Ключови фрази
сила на пресъдено нещо на мотиви на решение

ГКРешение №41/21.03.2012 по дело №1473/2010Делба * съсобственост * определяне на квоти * приращения * доказателства * груб строеж * сила на пресъдено нещо на мотиви на решение
ГКРешение №287/13.07.2011 по дело №1032/2010Установителен иск * установяване право на собственост * сила на пресъдено нещо на мотиви на решение * земеделски земи * идентичност на имоти * доказателства * възстановяване правото на собственост * реституция
ГКРешение №58/26.04.2016 по дело №5180/2015Делба * определяне на квоти * сила на пресъдено нещо на мотиви на решение
ТКРешение №133/26.10.2011 по дело №133/2011Откриване на производство по несъстоятелност * обективни предели на сила на пресъдено нещо * сила на пресъдено нещо на мотиви на решение
ГКРешение №168/30.03.2011 по дело №392/2010Ревандикационен иск * предаване на владение * благоустройствени мероприятия * обезщетение за ползване * сила на пресъдено нещо * сила на пресъдено нещо на мотиви на решение * държавна собственост * възстановяване правото на собственост
ГКРешение №141/14.07.2016 по дело №7446/2014Иск за обявяване предварителен договор за окончателен * обявяване на предварителен договор за окончателен * наследяване * конституиране на страни * доказателства * правоприемство * мотиви на въззивно решение * сила на пресъдено нещо * сила на пресъдено нещо на мотиви на решение * признание на иска * служебно начало * правомощия на въззивната инстанция
ТКРешение №33/28.04.2017 по дело №3230/2015Плащания от Гаранционен фонд * застрахователно обезщетение за неимуществени вреди * сила на пресъдено нещо на мотиви на решение * сила на пресъдено нещо * предмет на делото
ГКОпределение №190/13.11.2017 по дело №1232/2016Частна касационна жалба * сила на пресъдено нещо на мотиви на решение * негаторен иск
ГКРешение №221/20.11.2017 по дело №4797/2016Иск за вреди от отчетническа дейност * имуществена отговорност * трудово възнаграждение * Иск за лихва * погасителна давност * сила на пресъдено нещо на мотиви на решение * недопустимост на съдебен акт * мотиви на въззивно решение
ТКРешение №186/07.02.2018 по дело №1785/2016менителнично неоснователно обогатяване * сила на пресъдено нещо на мотиви на решение * погасителна давност
ГКРешение №57/26.02.2018 по дело №2736/2017Иск за установяване на трудово правоотношение * сила на пресъдено нещо * сила на пресъдено нещо на мотиви на решение * колективен трудов договор
ГКРешение №35/06.07.2018 по дело №2068/2017Ревандикационен иск * сила на пресъдено нещо * сила на пресъдено нещо на мотиви на решение * трето лице-помагач * прехвърляне на спорно право * доказателства
ТКРешение №317/12.02.2019 по дело №796/2018Иск за изпълнение или обезщетение /неизпълнение/ * сила на пресъдено нещо на мотиви на решение * задължения на въззивния съд