Ключови фрази
обективни предели на сила на пресъдено нещо

ГКОпределение №262/27.06.2016 по дело №2406/2016Частна касационна жалба * сила на пресъдено нещо * обективни предели на сила на пресъдено нещо * Отмяна на дарението * симулативна сделка
ГКРешение №9/24.06.2013 по дело №301/2012Обезщетение от недобросъвестния владелец * владение * обективни предели на сила на пресъдено нещо * предаване на владение * ревандикационен иск * недобросъвестно владение * фактическа власт * пасивна материалноправна легитимация
ГКОпределение №60/23.01.2015 по дело №209/2015Частна касационна жалба * Делба * обективни предели на сила на пресъдено нещо * субективни предели на сила на пресъдено нещо
ГКОпределение №3/07.01.2015 по дело №6629/2014Частна касационна жалба * суперфиция * иск за защита правото на суперфициара да ползува земята чл.64 ЗС * възражение * преклузия * обективни предели на сила на пресъдено нещо
ГКОпределение №364/11.05.2012 по дело №311/2012обезпечение на предявен иск * предпоставки за допускане на обезпечение * субективни предели на сила на пресъдено нещо * обективни предели на сила на пресъдено нещо * принцип на диспозитивното начало
ГКРешение №393/22.10.2012 по дело №31/2012Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * установяване право на собственост * реална част * одържавени недвижими имоти * недействителност на договор * обективни предели на сила на пресъдено нещо * субективни предели на сила на пресъдено нещо * нищожност на договор за продажба * преклузивен срок
ГКРешение №71/28.02.2011 по дело №1217/2009Установителен иск * установяване право на собственост * обективни предели на сила на пресъдено нещо * давностно владение * земеделски земи * начало на давностен срок * зачитане на решението * трансформация на правото на ползване в право на собственост * право на изкупуване от ползвател
ГКРешение №382/27.09.2013 по дело №922/2011Установителен иск чл. 97, ал. 1 ГПК /отм./ * установяване право на собственост * субективни предели на сила на пресъдено нещо * обективни предели на сила на пресъдено нещо * придобивна давност * намаляване на завещателно разпореждане
ТКРешение №133/26.10.2011 по дело №133/2011Откриване на производство по несъстоятелност * обективни предели на сила на пресъдено нещо * сила на пресъдено нещо на мотиви на решение
ТКРешение №227/10.09.2012 по дело №613/2010Обхват на обезщетението за неизпълнение * подготвителен договор за учредяване на дружество * обезщетение за пропуснати ползи * обективни предели на сила на пресъдено нещо * неправилна правна квалификация * нередовност на исковата молба
ГКРешение №21/15.05.2013 по дело №741/2012Делба на наследство * съсобственост * наследяване * определяне на квоти * недействителност на разпореждане с наследство * съпружеска имуществена общност * инцидентен установителен иск * сила на пресъдено нещо * обективни предели на сила на пресъдено нещо * относителна недействителност
ГКРешение №32/10.03.2016 по дело №4741/2015Делба * обективни предели на сила на пресъдено нещо * отрицателен установителен иск * съсобственост
ГКОпределение №211/17.03.2014 по дело №5083/2013Частна касационна жалба * сила на пресъдено нещо * обективни предели на сила на пресъдено нещо * ревандикационен иск * установителен иск * придобивна давност * допустимост на иск
ГКРешение №38/15.02.2013 по дело №632/2012Делба * допустимост на иск * обективни предели на сила на пресъдено нещо * идентичност по страни, предмет и основание * съсобственост
ГКОпределение №103/03.02.2014 по дело №7010/2013Частна касационна жалба * обективни предели на сила на пресъдено нещо * допустимост на иск * придобивна давност * недобросъвестно владение * присъединяване на владение
ГКОпределение №87/27.02.2015 по дело №5865/2014Частна касационна жалба * недопустимост на иск * обективни предели на сила на пресъдено нещо * възстановяване на запазена част * унищожаване поради невъзможност за разбиране или ръководене на действията * унищожаване на завещателно разпореждане * намаляване на завещателно разпореждане * прекратяване на производството по делото
ГКОпределение №399/16.07.2012 по дело №303/2012идентичност по страни, предмет и основание * субективни предели на сила на пресъдено нещо * обективни предели на сила на пресъдено нещо * обикновено другарство * реституция
ГКОпределение №7/14.01.2016 по дело №4242/2015Частна касационна жалба * частичен иск * обективни предели на сила на пресъдено нещо * неимуществени вреди
ГКРешение №308/04.10.2013 по дело №565/2010Ревандикационен иск * предаване на владение * обективни предели на сила на пресъдено нещо * придобивна давност * суперфиция
ГКРешение №61/13.07.2017 по дело №3439/2016Делба * подобрения * увеличаване на наследство * Делба на наследство * неправилна правна квалификация * обективни предели на сила на пресъдено нещо
ГКРешение №314/15.01.2018 по дело №4301/2014Евентуална евикция при продажба на чужда вещ * необходими разноски * обективни предели на сила на пресъдено нещо * идентичност по страни, предмет и основание * договор за продажба * търг * разваляне на договор * обезщетение за забава
ГКРешение №4/06.02.2019 по дело №340/2018Делба * съпружеска имуществена общност * очевидна неправилност * обективни предели на сила на пресъдено нещо * частична трансформация