Ключови фрази
трудово възнаграждение

ГКРешение №216/17.07.2012 по дело №724/2011Иск за установяване на трудово правоотношение * изменение на трудовото правоотношение * трудово възнаграждение * допълнително споразумение * споразумение за намаляване на трудово възнаграждение
ГКОпределение №217/07.04.2015 по дело №522/2015Частна касационна жалба * прекратяване на производството по делото * недопустимост на иск * международна компетентност на български съд * трудово възнаграждение
ГКРешение №146/22.03.2011 по дело №1555/2009Иск за обезщетение при неизползван годишен отпуск * прекратяване на трудовото правоотношение * обезщетение за неизползван годишен отпуск * обезщетение при уволнение на други основания * колективен трудов договор * трудово възнаграждение * неотчетена и неначислена инфлация
ГКРешение №498/30.06.2010 по дело №451/2009Иск за обезщетение при недопускане на работа * прекратяване на трудовото правоотношение * гарантиране изплащането на трудовото възнаграждение * трудово възнаграждение * съкращаване на щата * обезщетение за недопускане до работа
ГКРешение №354/25.09.2012 по дело №1591/2011Иск за отговорност за вреди причинени от правозащитните органи * обезщетение за вреди по Закона за отговорността на държавата и общините за вреди * обезщетение за имуществени вреди * обезщетение за неимуществени вреди от престъпление * трудово възнаграждение * пропуснати ползи * доказателства
ГКРешение №382/27.11.2013 по дело №50/2013Иск за признаване уволнението за незаконно * незаконно уволнение * обезщетение за оставане без работа * съкращаване на щата * подбор * трудово възнаграждение
ГКРешение №380/23.07.2010 по дело №436/2009имуществена отговорност на работодател * професионално заболяване * трудоустрояване * трайно намалена работоспособност * трудово възнаграждение * запазване на трудовото правоотношение при промяна на работодателя
ГКРешение №364/04.10.2012 по дело №1513/2011Иск за обезщетение при недопускане на работа * обезщетение за недопускане до работа * обезщетение за забава * трудово възнаграждение
ГКРешение №422/06.03.2013 по дело №69/2012Иск за признаване уволнението за незаконно * незаконно уволнение * отмяна на уволнение * възстановяване на длъжност * обезщетение за оставане без работа * трудово възнаграждение * изменение на иска
ГКРешение №592/08.10.2010 по дело №1918/2009Иск за обезщетение при незаконно уволнение и при недопускане на възстановен работник или служител * колективен трудов договор * право на пенсия * трудово възнаграждение * допълнително пенсионно осигуряване * неизпълнение на договорни отношения
ГКРешение №368/03.12.2014 по дело №5132/2013Иск за изплащане на трудово възнаграждение * задължение на работодателя за начисление и изплащане на трудово възнаграждение * трудово възнаграждение
ГКРешение №53/21.02.2012 по дело №546/2011Иск за изплащане на трудово възнаграждение * трудово възнаграждение * недопустимост на решение * неизплатено възнаграждение * противоречие между мотиви и диспозитив на съдебен акт
ГКРешение №388/17.10.2011 по дело №1975/2010Иск за обезщетение при незаконно уволнение и при недопускане на възстановен работник или служител * незаконно уволнение * обезщетение за оставане без работа * доказателства * трудово възнаграждение * допълнително споразумение
ГКРешение №542/23.08.2010 по дело №1767/2009Иск за признаване уволнението за незаконно * прекратяване на трудовото правоотношение * дисциплинарно уволнение * неявяване на работа в течение на два последователни дни * писмени обяснения * ползване на отпуск * трудово възнаграждение * нарушение на трудовата дисциплина * упълномощаване * свидетелски показания
ГКРешение №228/19.08.2013 по дело №1219/2012Иск за признаване уволнението за незаконно * обезщетение за недопускане до работа * трудово възнаграждение * изменение на иска * правомощия на въззивната инстанция * доклад по делото
ГКРешение №192/28.10.2015 по дело №6762/2014Иск за обезщетение при прекратяване на трудовото правоотношение без предизвестие * трудово възнаграждение * трудово правоотношение * нередовност на исковата молба * служебно начало * недопустимост на решение
ГКРешение №467/31.01.2014 по дело №2392/2013Иск за изплащане на трудово възнаграждение * сключване на трудов договор * трудово възнаграждение * форма за валидност * неизплатено възнаграждение * недействителност на трудов договор
ГКРешение №495/03.06.2010 по дело №527/2009Иск за признаване уволнението за незаконно * прекратяване на трудовото правоотношение * прекратяване на трудовия договор от работника или служителя без предизвестие * поправка на основанието за уволнение * вписване в трудова книжка * трудово възнаграждение * забавяне изплащането на трудовото възнаграждение * гарантиране изплащането на трудовото възнаграждение
ГКРешение №590/08.10.2010 по дело №1808/2009Иск за обезщетение при незаконно уволнение и при недопускане на възстановен работник или служител * обезщетение за недопускане до работа * възстановяване на работа * незаконно уволнение * трудово възнаграждение * отмяна на уволнение
ГКРешение №310/14.06.2011 по дело №1051/2010Иск за обезщетение при недопускане на работа * обезщетение за недопускане до работа * трудово възнаграждение * пропуснати ползи
ГКРешение №359/17.06.2010 по дело №1448/2009Иск за признаване уволнението за незаконно * дисциплинарно уволнение * прекратяване на трудовото правоотношение * обезщетение за неспазено предизвестие * право на пенсия * трудово възнаграждение * обезщетение при уволнение на други основания
ГКРешение №141/30.11.2010 по дело №2715/2008неизплатено възнаграждение * обезщетение за неизползван годишен отпуск * трудово възнаграждение * свидетелски показания
ГКРешение №286/16.07.2010 по дело №69/2009Иск за обезщетение за трудова злополука и професионална болест * обезщетение за неимуществени вреди от престъпление * професионално заболяване * трудово възнаграждение * трайно намалена работоспособност
ГКРешение №154/20.05.2013 по дело №899/2012Иск за признаване уволнението за незаконно * прекратяване на трудовото правоотношение * трудово възнаграждение * обезщетение за оставане без работа * незаконно уволнение * форма и момент на прекратяване на трудовия договор
ГКРешение №323/28.06.2011 по дело №784/2010Иск за признаване уволнението за незаконно * незаконно уволнение * възстановяване на длъжност * обезщетение за оставане без работа * временна неработоспособност * обективна невъзможност за изпълнение на трудовия договор * трудово възнаграждение
ГКРешение №395/18.05.2010 по дело №1085/2009възникване на трудовото правоотношение * трудово възнаграждение * договор за трансфер
ГКРешение №519/03.01.2013 по дело №1457/2011Иск за отговорност за вреди причинени от правозащитните органи * обезщетение за вреди по Закона за отговорността на държавата и общините за вреди * обезщетение за неимуществени вреди от престъпление * обезщетение за имуществени вреди * пропуснати ползи * трудово възнаграждение * забрана за напускане на пределите на страната * обективна невъзможност за изпълнение на трудовия договор
ГКРешение №762/22.11.2010 по дело №1412/2009допълнително възнаграждение * трудово възнаграждение * допълнително материално стимулиране
ГКРешение №423/25.06.2010 по дело №1112/2009Иск за признаване уволнението за незаконно * отмяна на уволнение * незаконно уволнение * обезщетение за оставане без работа * възстановяване на работа * трудово възнаграждение * изменение на иска
ГКРешение №337/27.09.2011 по дело №1655/2010Иск за признаване уволнението за незаконно * незаконно уволнение * обезщетение за оставане без работа * трудово възнаграждение * закрила при уволнение * съкращаване на щата * доказателствена тежест
ГКРешение №23/16.02.2016 по дело №1407/2015Иск за обезщетение за трудова злополука и професионална болест * професионално заболяване * имуществени вреди * имуществена отговорност на работодател * трудово възнаграждение * допълнително възнаграждение
ГКРешение №94/09.05.2014 по дело №5666/2013Непозволено увреждане * обезщетение за имуществени вреди * обезщетение за временна нетрудоспособност * трудово възнаграждение
ГКРешение №708/14.01.2011 по дело №1389/2009Иск за отговорност за вреди причинени от правозащитните органи * обезщетение за вреди по Закона за отговорността на държавата и общините за вреди * държавен служител * трудово възнаграждение * имуществена отговорност * обезщетение за имуществени вреди * обезщетение при временно отстраняване от работа
ГКРешение №247/13.07.2011 по дело №1974/2009Иск за признаване уволнението за незаконно * прекратяване на трудовото правоотношение * незаконно уволнение * намаляване обема на работа * друго трудово правоотношение * обезщетение за оставане без работа * трудово възнаграждение
ГКРешение №655/27.10.2010 по дело №1952/2009прекратяване на служебно правоотношение * незаконно уволнение * трудово възнаграждение * обезщетение за оставане без работа * държавен служител
ГКРешение №102/19.02.2010 по дело №350/2009допълнително материално стимулиране * неизплатено възнаграждение * възнаграждение за платен годишен отпуск * трудово възнаграждение
ГКРешение №258/26.05.2011 по дело №1187/2010военнослужещ * трудово възнаграждение * допълнително възнаграждение * освобождаване от кадрова военна служба * обезщетение при придобиване право на пенсия * временна неработоспособност * отпуск при временна нетрудоспособност
ГКРешение №746/05.01.2011 по дело №727/2009трудово възнаграждение * доказателства * доказателствена тежест
ГКРешение №105/12.04.2011 по дело №1897/2009Иск за обезщетение при недопускане на работа * друго трудово правоотношение * трудово възнаграждение * отпуск за отглеждане на дете * обезщетение за отглеждане на дете
ГКРешение №313/21.10.2013 по дело №973/2012Иск за признаване уволнението за незаконно * прекратяване на трудовото правоотношение * незаконно уволнение * обезщетение за оставане без работа * съкращаване на щата * трудово възнаграждение * закрила при уволнение
ГКРешение №636/04.11.2010 по дело №1766/2009колективен трудов договор * трудово възнаграждение * неотчетена и неначислена инфлация
ГКРешение №686/03.11.2010 по дело №176/2010Иск за обезщетение при уволнение на други основания * прекратяване на трудовото правоотношение * трудово възнаграждение * колективен трудов договор * неотчетена и неначислена инфлация
ГКРешение №365/19.12.2013 по дело №1063/2012Иск за обезщетение за трудова злополука и професионална болест * трудова злополука * обезщетение за имуществени вреди * трудово възнаграждение * погасителна давност * момент за определяне на намаление/изгубване на трудоспособност
ГКРешение №78/08.03.2011 по дело №153/2010прекратяване на трудовото правоотношение * прекратяване на трудовия договор по инициатива на работодателя срещу уговорено обезщетение * колективен трудов договор * неотчетена и неначислена инфлация * трудово възнаграждение * допълнително възнаграждение
ГКРешение №479/08.07.2010 по дело №965/2009Иск за обезщетение при незаконно уволнение и при недопускане на възстановен работник или служител * прекратяване на трудовото правоотношение * съкращаване на щата * обезщетение за оставане без работа * незаконно уволнение * възстановяване на длъжност * друго трудово правоотношение * трудово възнаграждение * външно съвместителство
ГКРешение №76/15.02.2012 по дело №390/2011Иск за изплащане на трудово възнаграждение * договор с НЗОК * трудово правоотношение * трудово възнаграждение * допълнително възнаграждение * договорно заплащане за извънболнична помощ
ГКРешение №677/15.10.2010 по дело №1302/2009Иск за обезщетение при незаконно уволнение и при недопускане на възстановен работник или служител * обезщетение за недопускане до работа * трудово възнаграждение * незаконно уволнение * възстановяване на длъжност
ТКРешение №57/10.04.2009 по дело №824/2008Пряк иск на увредения спрямо застрахователя * застрахователно обезщетение за имуществени вреди * застрахователно обезщетение за неимуществени вреди * съпричиняване * трудово възнаграждение * погасителна давност * застраховка "гражданска отговорност" * обезщетение за пропуснати ползи
ГКРешение №656/25.10.2010 по дело №1954/2009прекратяване на трудовото правоотношение * трудово възнаграждение * обезщетение при прекратяване на трудово правоотношение
ГКРешение №162/12.06.2012 по дело №1716/2010Обезщетение при освобождаване от кадрова военна служба * трудово възнаграждение * основно възнаграждение за военно звание * освобождаване от кадрова военна служба
ГКРешение №548/08.07.2010 по дело №1128/2009съществуване на трудово правоотношение * свидетелски показания * трудово възнаграждение * наем * възникване на трудовото правоотношение * изменение на трудовото правоотношение * форма на трудовия договор
ГКРешение №164/19.07.2012 по дело №902/2011Иск за обезщетение при уволнение на други основания * колективен трудов договор * трудово възнаграждение * право на пенсия * прекратяване на трудовото правоотношение * обезщетение при прекратяване на трудово правоотношение
ГКРешение №442/08.09.2010 по дело №721/2009Иск за изплащане на трудово възнаграждение * прекратяване на трудовото правоотношение * трудово възнаграждение * срочен трудов договор * прекратяване на трудовия договор от работодателя без предизвестие
ГКРешение №268/04.05.2010 по дело №5265/2008Недействителност на трудов договор / пълна, частична/ * недействителност на допълнително споразумение към трудов договор * подбор * образование * трудово възнаграждение * прекратяване на трудовото правоотношение
ГКРешение №521/23.06.2010 по дело №550/2010Иск за обезщетение за трудова злополука и професионална болест * обезщетение за имуществени вреди * професионално заболяване * трудово възнаграждение * трайно намалена работоспособност * причинно-следствена връзка
ГКРешение №188/09.10.2015 по дело №6560/2014Частна жалба * доказателствена тежест * трудово правоотношение * трудово възнаграждение * заплащане на дължимо трудово възнаграждение * неоснователно обогатяване
ГКРешение №493/18.06.2010 по дело №538/2010Иск за обезщетение при неизползван годишен отпуск * прекратяване на трудовото правоотношение * обезщетение за неизползван годишен отпуск * обезщетение за забава * трудово възнаграждение
ГКРешение №847/14.01.2011 по дело №1558/2009Иск за обезщетение при уволнение на други основания * прекратяване на трудовото правоотношение * трудово възнаграждение * допълнително възнаграждение * обезщетение за забава * право на пенсия
ГКРешение №747/18.02.2011 по дело №735/2009Иск за признаване уволнението за незаконно * дисциплинарно производство * дисциплинарно наказание * дисциплинарно наказание предупреждение за уволнение * трудово възнаграждение * обяснения на страната * нарушение на трудовата дисциплина
ГКРешение №540/07.07.2010 по дело №895/2009прекратяване на трудовото правоотношение * прекратяване на трудовия договор по инициатива на работодателя срещу уговорено обезщетение * трудово възнаграждение * отчитане на работното време *
ГКРешение №432/03.12.2012 по дело №1129/2011Иск за обезщетение при уволнение на други основания * прекратяване на трудовото правоотношение * право на пенсия * обезщетение при придобиване право на пенсия * трудово възнаграждение
ГКРешение №335/10.01.2012 по дело №1230/2010Иск за обезщетение за трудова злополука и професионална болест * обезщетение за имуществени вреди * професионално заболяване * пропуснати ползи * пенсия за инвалидност * трудово възнаграждение
ГКРешение №158/13.04.2011 по дело №1617/2009освобождаване от служба * обезщетение при повторно освобождаване от служба * обезщетение за прослужено време * трудово възнаграждение
ГКРешение №55/12.03.2014 по дело №4256/2013Иск за обезщетение при неизползван годишен отпуск * прекратяване на трудовото правоотношение * обезщетение за неизползван годишен отпуск * трудово възнаграждение * допълнително възнаграждение * сила на пресъдено нещо
ГКРешение №273/10.09.2010 по дело №382/2009запис на заповед * доказателства * нищожност * наследяване * отказ от наследство * обезщетение за имуществени вреди * трудово възнаграждение * доказателствена тежест
ГКРешение №860/11.01.2011 по дело №1524/2009освобождаване от кадрова военна служба * обезщетение за неизползван годишен отпуск * допълнително възнаграждение * трудово възнаграждение
ГКРешение №419/17.08.2010 по дело №575/2009Иск за признаване уволнението за незаконно * дисциплинарно наказание * дисциплинарно наказание предупреждение за уволнение * дисциплинарно уволнение * трудово възнаграждение * незаконно уволнение * възстановяване на длъжност * обезщетение за оставане без работа * писмени обяснения * съдържание на заповед за дисциплинарно наказание * други тежки нарушения на трудовата дисциплина
ГКРешение №689/03.01.2011 по дело №557/2009Иск за обезщетение за трудова злополука и професионална болест * обезщетение за имуществени вреди * доказателства * трудова злополука * трудово възнаграждение
ГКРешение №255/11.07.2011 по дело №587/2010Иск за признаване уволнението за незаконно * незаконно уволнение * обезщетение за оставане без работа * писмени доказателства * трудово възнаграждение * доклад по делото * указания на съда
ГКРешение №371/2013/05.03.2014 по дело №1906/2013Иск за признаване уволнението за незаконно * прекратяване на трудовото правоотношение * съкращаване на щата * трудово възнаграждение * длъжностна характеристика * писмени доказателства * възражение за прихващане
ГКРешение №606/27.09.2010 по дело №908/2009Иск за признаване уволнението за незаконно * прекратяване на трудовото правоотношение * забава * трудово възнаграждение * дисциплинарно уволнение * незаконно уволнение * доказателствена тежест * обезщетение поради незаконно задържане на трудова книжка
ГКРешение №169/29.03.2011 по дело №1699/2009Иск за признаване уволнението за незаконно * прекратяване на трудовото правоотношение * незаконно уволнение * сила на пресъдено нещо * обезщетение за оставане без работа * трудово възнаграждение * сключване на трудов договор
ГКРешение №197/24.11.2015 по дело №7210/2014Иск за заплащане на обезщетение за извънреден труд * обезщетение за извънреден труд * давност * трудово възнаграждение * военнослужещ
ГКРешение №185/28.06.2011 по дело №854/2010сключване на трудов договор * трудово възнаграждение * недействителност на трудов договор * обезщетение за неизползван годишен отпуск * обезщетение за недопускане до работа
ГКРешение №36/27.02.2017 по дело №2999/2016Иск за установяване на трудово правоотношение * трудово възнаграждение * оспорване на истинността на документ * свидетелски показания
ГКРешение №221/20.11.2017 по дело №4797/2016Иск за вреди от отчетническа дейност * имуществена отговорност * трудово възнаграждение * Иск за лихва * погасителна давност * сила на пресъдено нещо на мотиви на решение * недопустимост на съдебен акт * мотиви на въззивно решение
ГКРешение №173/06.03.2018 по дело №4431/2016Иск за изплащане на трудово възнаграждение * частичен иск * командировка * трудово възнаграждение
ГКРешение №140/19.07.2019 по дело №2501/2018Иск за изплащане на трудово възнаграждение * правомощия на въззивната инстанция * договор за беърбоут чартър * трудово възнаграждение * приложим закон
ГКРешение №20/23.07.2019 по дело №3012/2018Отмяна на влязло в сила решение * отмяна-нарушено право на участие * трудово възнаграждение
ГКРешение №151/30.07.2019 по дело №3044/2018Иск за изплащане на трудово възнаграждение * трудово възнаграждение * корабопритежател * корабособственик * отговорност за вреди
ГКРешение №128/01.08.2019 по дело №2643/2018Иск за изплащане на трудово възнаграждение * действия без представителна власт * обсъждане на доказателства от въззивния съд * трудово възнаграждение
ГКРешение №181/09.12.2019 по дело №3845/2018Иск за изплащане на трудово възнаграждение * трудово възнаграждение