Ключови фрази
принцип на равенство на страните

ГКОпределение №687/05.10.2012 по дело №538/2012установителен иск * правен интерес * указания на съда * връщане на искова молба поради неизпълнение на указание за вписване на искова молба * принцип на равенство на страните
ГКРешение №157/30.03.2012 по дело №209/2011Делба * съсобственост * принцип на равенство на страните
НКРешение №279/30.06.2015 по дело №649/2015Средна телесна повреда * принцип на равенство на страните * способи за доказване
НКРешение №102/19.03.2012 по дело №170/2012Изнасилване, представляващо опасен рецидив * изпълнение на задълженията на въззивната инстанция * принцип на равенство на страните * кредитиране на свидетелски показания * обективност на експертните заключения * неоснователност на искане за възобновяване
НКРешение №465/25.10.2011 по дело №2251/2011Укриване и неплащане на данъчни задължения * принцип на равенство на страните
ГКРешение №315/07.12.2010 по дело №3555/2008Спор за материално право на собственост върху земеделски земи * установяване право на собственост към минал момент * земеделски земи * нередовност на исковата молба * принцип на равенство на страните * принцип на диспозитивното начало * принцип на служебното начало * принцип на равенство на страните
ГКРешение №143/27.04.2015 по дело №6087/2014Иск за съществуване на вземането * принцип на равенство на страните * договор за цесия * спогодба * оспорване на вземането при заповедно производство
ГКРешение №211/14.11.2013 по дело №2853/2013Ревандикационен иск * предаване на владение * принцип на равенство на страните * принцип на съзтезателно начало
ГКРешение №791/20.07.2011 по дело №1347/2009Делба * определяне на квоти * нищожност на договор за продажба * придобиване по време на брака * земеделски земи * принцип на равенство на страните * принос * съпружеска имуществена общност
НКРешение №129/10.04.2009 по дело №102/2009Умишлено неизпълнение на парично задължение * административно наказание по чл. 78а НК * прекратяване на касационно производство * недопустим касационен протест * принцип на равенство на страните
ГКРешение №523/14.07.2011 по дело №3114/2008Иск за обявяване предварителен договор за окончателен * обявяване на предварителен договор за окончателен * договор за покупко-продажба * нищожност на договор * придобиване по време на брака * ограничения на собствеността * изключителен собственик * продажба на право на строеж * принцип на равенство на страните
ГКРешение №160/27.06.2018 по дело №2948/2017Отменителен иск * относителна недействителност * принцип на равенство на страните * принцип на диспозитивното начало * принцип на служебното начало * доклад по делото * увреждане на кредитор