Ключови фрази
принцип на служебното начало

ГКОпределение №152/23.03.2012 по дело №115/2012администриране на жалба * недопустим съдебен акт * принцип на служебното начало * нередовност на исковата молба
ГКОпределение №652/01.12.2015 по дело №5364/2015Частна касационна жалба * отказ от иск * правомощия на въззивната инстанция * принцип на служебното начало
ГКОпределение №300/20.04.2012 по дело №245/2012принцип на служебното начало * връчване на съдебни книжа * списък на разноските * съдебни разноски * изменение на решението в частта относно разноските
ГКРешение №264/01.06.2012 по дело №83/2009Иск за признаване уволнението за незаконно * указания на съда * нередовност на процесуалното действие * принцип на служебното начало * конституиране на страни
ГКОпределение №603/20.10.2011 по дело №556/2011нередовност на исковата молба * указания на съда * колективен иск * допустимост на иск * нередовност на процесуалното действие * принцип на служебното начало
ГКОпределение №147/15.03.2010 по дело №84/2010нередовност на исковата молба * указания на съда * продължаване на срок * принцип на служебното начало * връчване на съдебни книжа
ТКРешение №135/20.12.2010 по дело №13/2010Иск за неоснователно обогатяване * принцип на служебното начало * запис на заповед * погасителна давност * доказателствена тежест * обогатяване * обедняване
ГКРешение №285/07.06.2012 по дело №1084/2009Иск за признаване уволнението за незаконно * указания на съда * процесуална правоспособност * принцип на служебното начало * нередовност на процесуалното действие * конституиране на страни * Нищожност и недопустимост на съдебно решение
ГКРешение №255/29.06.2012 по дело №530/2010Иск за признаване уволнението за незаконно * недопустим съдебен акт * нередовност на исковата молба * принцип на служебното начало * указания на съда * пасивна процесуална легитимация
ГКОпределение №486/08.10.2012 по дело №437/2012Делба * претенции по сметки * индивидуализиране на спорното право * принцип на служебното начало * правна квалификация * увеличаване на наследство
ГКРешение №269/04.06.2012 по дело №187/2010Иск за признаване уволнението за незаконно * указания на съда * принцип на служебното начало * конституиране на страни * нередовност на процесуалното действие
ГКРешение №37/29.03.2012 по дело №241/2011Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * установяване право на собственост * общи части * доказателства * експертиза * правомощия на въззивната инстанция * принцип на служебното начало
ГКОпределение №238/21.04.2011 по дело №131/2011обжалване на решения на общото събрание на ЖСК * допустимост на иск * активна процесуална легитимация * членствено правоотношение в ЖСК * принцип на служебното начало
ГКОпределение №157/29.02.2012 по дело №50/2012връчване на съдебни книжа * принцип на служебното начало * насрещен иск * разделяне на искове * концентрационно начало в гражданския процес * преклузия * пълна имуществена отговорност на работник или служител * възражение за неподсъдност
ГКРешение №78/01.03.2012 по дело №545/2011Иск за съществуване на вземането * указания на съда * нередовност на исковата молба * принцип на служебното начало
ГКОпределение №723/28.12.2012 по дело №552/2012нередовност на исковата молба * вписване на искова молба * подсъдност * принцип на служебното начало
ГКОпределение №447/24.09.2010 по дело №416/2010/допустимост на иск * писмени доказателства * оспорване на произход * Иск за установяване на произход от бащата * правен интерес * принцип на служебното начало
ГКОпределение №390/25.07.2011 по дело №323/2011спиране на производството по делото * преюдициално значение * Иск срещу решенията и действията на органите на кооперацията * пълна имуществена отговорност на работник или служител * активна процесуална легитимация * представителна власт * принцип на служебното начало
ТКОпределение №703/18.10.2013 по дело №3561/2013Частна касационна жалба * начало на срок за обжалване на съдебен акт * принцип на служебното начало * обезпечително производство * връчване на съдебни книжа
ГКОпределение №142/24.02.2012 по дело №59/2012изменение на решението в частта относно разноските * начало на срок за обжалване на съдебен акт * връчване на съдебни книжа * принцип на служебното начало
ГКРешение №30/05.03.2014 по дело №3905/2013Ревандикационен иск * предаване на владение * доказателства * принцип на служебното начало * експертиза * правомощия на въззивната инстанция
ГКРешение №108/10.07.2013 по дело №814/2012Ревандикационен иск * Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * установяване право на собственост * предаване на владение * възстановяване правото на собственост * доказателства * задължение на съда за оказване съдействие на страните * принцип на служебното начало * доклад по делото
ГКРешение №429/21.06.2010 по дело №1151/2009Делба * определяне на квоти * земеделски земи * възстановяване правото на собственост * нови факти и доказателства * задължение на съда за оказване съдействие на страните * концентрационно начало в гражданския процес * принцип на служебното начало * преклузия * доклад по делото * отговор на искова молба
ГКРешение №315/07.12.2010 по дело №3555/2008Спор за материално право на собственост върху земеделски земи * установяване право на собственост към минал момент * земеделски земи * нередовност на исковата молба * принцип на равенство на страните * принцип на диспозитивното начало * принцип на служебното начало * принцип на равенство на страните
ГКОпределение №382/20.07.2011 по дело №366/2011родова подсъдност * принцип на служебното начало * възражение за местна подсъдност * Иск за установяване на истинността или неистинността на документ * припознаване
ГКОпределение №473/11.11.2009 по дело №438/2009правен интерес * установителен иск * допустимост на иск * земеделски земи * възстановяване правото на собственост * принцип на служебното начало
ГКОпределение №104/06.03.2009 по дело №106/2009изчисляване на срокове * преклузивен срок * връчване на съдебни книжа * начало на срок за обжалване на съдебен акт * принцип на служебното начало
ГКОпределение №474/11.11.2009 по дело №418/2009нередовност на исковата молба * активна процесуална легитимация * указания на съда * правосубектност * принцип на служебното начало
ГКОпределение №518/07.09.2009 по дело №428/2009допустимост на иск * правен интерес * ревандикационен иск * възстановяване правото на собственост * земеделски земи * указания на съда * принцип на служебното начало
ГКРешение №64/22.07.2014 по дело №6757/2013Делба * съсобственост * определяне на квоти * наследяване * движими вещи * доказателствена тежест * принцип на служебното начало * принцип на установяване на истината
ГКРешение №272/05.07.2011 по дело №1047/2010Установителен иск * установяване право на собственост * правомощия на въззивната инстанция * придобивна давност * нищожност и недопустимост на съдебно решение * принцип на диспозитивното начало * принцип на служебното начало
ГКОпределение №393/29.06.2010 по дело №263/2010предварително изпълнение на съдебно решение * Иск за изплащане на трудово възнаграждение * принцип на служебното начало
ГКРешение №171/24.04.2012 по дело №801/2011Договор за заем * установяване на вземане * неоснователно обогатяване * отпаднало основание * произнасяне по непредявен иск * недопустимост на решение * запис на заповед * принцип на диспозитивното начало * принцип на служебното начало
ТКРешение №153/23.12.2010 по дело №255/2010Откриване на производство по несъстоятелност * начална дата на неплатежоспособност * принцип на служебното начало * преклузивен срок
ГКОпределение №375/11.07.2012 по дело №588/2011нередовност на исковата молба * указания на съда * нередовност на процесуалното действие * принцип на служебното начало * разделяне на искове
ГКРешение №257/27.04.2010 по дело №4103/2008Установителен иск * установяване право на собственост * недопустимост на решение * принцип на диспозитивното начало * принцип на служебното начало * ненадлежна страна * конституиране на страни
ГКРешение №9/01.02.2017 по дело №2474/2016Поправка на очевидна фактическа грешка * нищожност на решение * правомощия на въззивната инстанция * указания на ВКС * нередовност на исковата молба * принцип на служебното начало
ГКРешение №84/02.06.2017 по дело №4136/2016Иск за признаване уволнението за незаконно * преобразуване на търговски дружества * правосубектност * нередовност на исковата молба * принцип на служебното начало * правомощия на въззивната инстанция
ГКРешение №160/27.06.2018 по дело №2948/2017Отменителен иск * относителна недействителност * принцип на равенство на страните * принцип на диспозитивното начало * принцип на служебното начало * доклад по делото * увреждане на кредитор
ТКРешение №59/11.06.2019 по дело №73/2019Иск за преустановяване на нарушения на колективните интереси на потребителите * колективен иск * недопустим съдебен акт * процесуална дееспособност * принцип на служебното начало * принцип на съзтезателно начало