Ключови фрази
доклад по делото

ТКРешение №155/06.11.2012 по дело №744/2011Възнаграждение * договор за изработка * правомощия на въззивната инстанция * доклад по делото * тълкуване на договор
ТКРешение №114/26.10.2012 по дело №907/2011Нищожност и недопустимост на съдебно решение * доклад по делото * недопустим съдебен акт
ГКРешение №72/08.04.2016 по дело №5357/2015Унищожаемост на договор поради невъзможност и неразбиране или ръководене на действията * унищожаване на договор * доклад по делото * доказателствена тежест * предварителен договор
ГКРешение №36/06.03.2015 по дело №4994/2014Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * отрицателен установителен иск * установяване право на собственост * реална част * правен интерес * доклад по делото * доказателствена тежест
ГКРешение №125/12.09.2012 по дело №1135/2011Делба на наследство * съсобственост * наследяване * определяне на квоти * доказателствена тежест * оспорване на истинността на документ * доклад по делото * преклузия * упълномощаване
ГКРешение №311/2011/04.01.2012 по дело №503/2011Делба на наследство * съсобственост * определяне на квоти * наследяване * правомощия на въззивната инстанция * доклад по делото * доказателствена тежест * преклузия * доказателства * първо заседание в делбеното производство * придобивна давност
ГКРешение №1/26.01.2016 по дело №3793/2015доклад по делото * преобразуване на лично имущество * Делба
ГКРешение №144/10.05.2012 по дело №609/2011Иск за обявяване предварителен договор за окончателен * предварителен договор * доказателствена тежест * упълномощаване * доклад по делото * преклузия * оттегляне на пълномощия
ГКРешение №110/11.04.2014 по дело №1237/2013Унищожаемост на договор поради невъзможност и неразбиране или ръководене на действията * договор за покупко-продажба * доклад по делото * нередовност на исковата молба * форма на упълномощаването
ГКРешение №341/06.12.2011 по дело №252/2011Ревандикационен иск * предаване на владение * доказателствена тежест * указания на съда * доклад по делото * общинска собственост * доказателства
ТКРешение №32/11.08.2014 по дело №1262/2013Застрахователно обезщетение * застраховка "автокаско" * отказ за изплащане на застрахователно обезщетение * доклад по делото
ГКРешение №123/2014/22.01.2015 по дело №137/2014Определяне на по-голям дял на съпруга * определяне на по- голям дял на съпруга * неоценяем иск * правомощия на въззивната инстанция * доклад по делото
ГКРешение №36/18.04.2016 по дело №3678/2015Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * установяване право на собственост * отрицателен установителен иск * правен интерес * недопустимост на иск * обстоятелствена проверка * доклад по делото * доказателствена тежест * давностно владение
ГКРешение №452/16.11.2011 по дело №621/2010Иск за изпълнение или обезщетение /неизпълнение/ * договор за изработка * обезщетение за вреди * неоснователно обогатяване * доклад по делото * указания на съда * неизпълнение на договорни отношения
ТКОпределение №243/27.04.2015 по дело №665/2015Частна жалба * редовност на исковата молба * доклад по делото
ГКРешение №415/2011/25.01.2012 по дело №1332/2010Установителен иск * установяване право на собственост * мотиви на въззивно решение * доклад по делото * преобразуване и приватизация на държавни и общински предприятия * забрана за посочване на нови факти и доказателства * правомощия на въззивната инстанция
ГКРешение №243/05.11.2015 по дело №2410/2015Иск за изпълнение или обезщетение /неизпълнение/ * договор за заем * заповед за изпълнение * доказателствена тежест * доклад по делото * забрана за посочване на нови факти и доказателства * свидетелски показания * нови факти и доказателства
ТКРешение №83/20.08.2014 по дело №1109/2012Последици на развалянето. Действие спрямо трети лица * доклад по делото * правомощия на въззивната инстанция * правна квалификация
ТКРешение №17/23.07.2014 по дело №811/2012Обхват на обезщетението за неизпълнение * обезщетение за вреди * процесуални задължения на въззивния съд * доклад по делото * обсъждане на доказателства от въззивния съд * преклузия
ГКРешение №205/11.07.2011 по дело №149/2011Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * установяване право на собственост * правен интерес * доклад по делото * отделяне на спорните от безспорните факти по делото * доказателствена тежест
ТКРешение №58/28.04.2015 по дело №946/2014Иск за съществуване на вземането * установителен иск в заповедно производство * правомощия на въззивната инстанция * запис на заповед * доклад по делото
ГКРешение №228/19.08.2013 по дело №1219/2012Иск за признаване уволнението за незаконно * обезщетение за недопускане до работа * трудово възнаграждение * изменение на иска * правомощия на въззивната инстанция * доклад по делото
ГКРешение №106/04.07.2014 по дело №5161/2013Ревандикационен иск * предаване на владение * доклад по делото * допустимост на доказателства
ГКРешение №110/27.10.2015 по дело №5900/2014Делба * доклад по делото * доказателствена тежест
ТКРешение №257/11.05.2015 по дело №3612/2013Нищожност и недопустимост на съдебно решение * доклад по делото
ГКРешение №54/25.03.2014 по дело №3066/2013Отмяна на дарението * издръжка на дарител * доклад по делото * писмени доказателства * доказателствена тежест
ГКРешение №317/12.03.2014 по дело №4396/2013Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * установяване право на собственост * правомощия на въззивната инстанция * доклад по делото
ГКРешение №306/23.10.2012 по дело №132/2012Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * установяване право на собственост * Изкупуване на част от съсобствен имот * съсобственост * Недействителност на разпореждане с наследство * допустимост на иск * преклузивен срок * доклад по делото * принцип на диспозитивното начало * обективно съединяване на искове
ГКРешение №252/2012/07.01.2013 по дело №493/2012Ревандикационен иск * предаване на владение * доказателствена тежест * общи части * етажна собственост * самостоятелен обект * доклад по делото * принцип на диспозитивното начало * отговор на искова молба
ГКРешение №385/18.04.2012 по дело №1538/2010Делба * определяне на квоти * земеделски земи * погасителна давност * начало на давностен срок * правомощия на въззивната инстанция * доказателства * възстановяване на запазена част * намаляване на завещателно разпореждане * доклад по делото * доказателствена тежест * недопустимост на иск * преклузия
ГКРешение №287/2012/08.02.2013 по дело №472/2012Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * установяване право на собственост * забрана за посочване на нови факти и доказателства * доказателствена тежест * доклад по делото * придобивна давност * забрана за придобиване по давност * изменение на иска * иск за непълноти и грешки в кадастралната карта и кадастралните регистри, свързани със спор за материално право
ТКРешение №51/02.05.2012 по дело №105/2011Иск за съществуване на вземането * правомощия на въззивната инстанция * доклад по делото * правна квалификация
ТКРешение №3/10.08.2015 по дело №4073/2013Неоснователно обогатяване * правомощия на въззивната инстанция * неправилна правна квалификация * доклад по делото
ГКРешение №30/26.02.2016 по дело №3600/2015Неоснователно обогатяване – субсидиарно приложение * правна квалификация * доклад по делото * правомощия на въззивната инстанция
ГКРешение №426/21.11.2011 по дело №74/2011Ревандикационен иск * предаване на владение * доклад по делото * указания на съда * служебно начало * продажба на лек автомобил * експертиза * приложим закон * доказателства * международна компетентност на български съд
ГКРешение №183/18.11.2015 по дело №3561/2014Делба на наследство * съсобственост * земеделски земи * наследяване * редовност на исковата молба * доклад по делото * доказателствена тежест
ГКРешение №94/28.03.2014 по дело №2623/2013Иск за признаване уволнението за незаконно * прекратяване на трудовото правоотношение * подбор * недопустимост на съдебен акт * доклад по делото * мотиви на въззивно решение
ГКРешение №95/27.03.2014 по дело №4571/2013Иск за признаване уволнението за незаконно * дисциплинарно уволнение * обезщетение за оставане без работа * дисциплинарно нарушение * злоупотреба с доверието на работодателя * доклад по делото
ГКРешение №31/25.02.2014 по дело №4745/2013Ревандикационен иск * предаване на владение * неправилна правна квалификация * доклад по делото
ТКРешение №111/24.10.2014 по дело №598/2012Застрахователно обезщетение * застрахователно обезщетение за имуществени вреди * застраховка "автокаско" * доклад по делото * задължения на въззивния съд * служебно начало * отговорност на застрахователя
ГКРешение №213/26.05.2011 по дело №501/2010Иск за изваждане от жилище в ЖСК * доказателства * разделителен протокол * забрана за придобиване по давност * доклад по делото * доказателствена сила на нотариален акт * ЖСК * активна процесуална легитимация * членствено правоотношение в ЖСК
ТКРешение №29/05.08.2014 по дело №543/2011Търговска продажба * неизпълнение на договорни отношения * доказателствена тежест * доклад по делото
ГКРешение №628/05.10.2010 по дело №1684/2009Делба * съсобственост * преклузия * правомощия на въззивната инстанция * узаконяване на строеж * право на строеж * нови факти и доказателства * доклад по делото * представителна власт
ГКРешение №22/20.06.2016 по дело №4992/2015Негаторен иск * правна квалификация * доклад по делото
ГКРешение №252/09.12.2015 по дело №843/2015Иск за вреди от отчетническа дейност * доказателствена тежест * доклад по делото
ГКРешение №457/10.12.2015 по дело №3455/2015Иск за признаване уволнението за незаконно * доклад по делото * злоупотреба с права * доказателствена тежест
ТКРешение №214/14.01.2015 по дело №4401/2013Неоснователно обогатяване * доклад по делото * процесуални задължения на въззивния съд * процесуални действия на страните
ГКРешение №307/2011/20.03.2012 по дело №284/2011Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * установяване право на собственост * доказателствена тежест * доклад по делото * преклузия * забрана за посочване на нови факти и доказателства
ТКРешение №226/28.12.2012 по дело №1012/2011Прекратяване на дружеството по решение на съда * важни причини за прекратяване на дружество * доклад по делото * доказателствена тежест * обяснения на страната * съдебно признание на факт
ГКРешение №389/2014/13.05.2015 по дело №6626/2013Унищожаемост на договор поради измама * произнасяне по непредявен иск * обезсилване на решение за обявяване на предварителен договор за окончателен * доклад по делото * указания на съда * нищожност на договор за продажба * унищожаване поради измама
ТКРешение №111/03.11.2015 по дело №1544/2014Предявяване на установителен иск * правомощия на въззивната инстанция * доклад по делото * доказателствена тежест * прекратяване на трудовото правоотношение * несъстоятелност
ГКРешение №162/09.07.2012 по дело №1260/2011Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * установяване право на собственост * общинска собственост * нередовност на исковата молба * доклад по делото * указания на съда * правен интерес
ТКРешение №98/16.07.2015 по дело №870/2014Мълчаливо продължаване на договора за наем * наемни правоотношения * доклад по делото * събиране на нови доказателства във въззивното производство * отговор на искова молба
ГКРешение №108/10.07.2013 по дело №814/2012Ревандикационен иск * Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * установяване право на собственост * предаване на владение * възстановяване правото на собственост * доказателства * задължение на съда за оказване съдействие на страните * принцип на служебното начало * доклад по делото
ГКРешение №32/19.02.2016 по дело №3335/2015Непозволено увреждане * неимуществени вреди от ПТП * съдебно-техническа експертиза * доклад по делото * доказателствена тежест
ТКРешение №40/15.09.2014 по дело №1554/2013неоснователно обогатяване * доклад по делото * доказателствена тежест * задължения на въззивния съд * правна квалификация
ГКРешение №429/25.11.2011 по дело №3/2011Ревандикационен иск * предаване на владение * отмяна на нотариален акт * доклад по делото * доказателствена тежест * указания на съда * доказателства * отделяне на спорните от безспорните факти по делото * придобивна давност
ГКРешение №429/21.06.2010 по дело №1151/2009Делба * определяне на квоти * земеделски земи * възстановяване правото на собственост * нови факти и доказателства * задължение на съда за оказване съдействие на страните * концентрационно начало в гражданския процес * принцип на служебното начало * преклузия * доклад по делото * отговор на искова молба
ГКРешение №556/10.01.2011 по дело №1019/2009Установителен иск * установяване право на собственост * придобивна давност * правомощия на въззивната инстанция * доказателства * доклад по делото * преклузия * свидетелски показания
ГКРешение №267/15.05.2015 по дело №3225/2014Негаторен иск * защита правото на собственост от неоснователни действия * неоснователно обогатяване * незаконен строеж * пристрояване * надстрояване * констативен нотариален акт * доказателства * доклад по делото * съсобственост
ГКРешение №98/09.05.2012 по дело №318/2011Договор за заем * указания на съда * доклад по делото * доказателства
ГКРешение №367/12.12.2012 по дело №155/2012Възстановяване на запазена част * правомощия на въззивната инстанция * доклад по делото * доказателствена тежест * задължение на съда за съобщаване на неподлежащи на доказване факти * универсално завещание * намаляване на завещателно разпореждане
ТКРешение №189/04.02.2014 по дело №141/2012Неоснователно обогатяване * доказателствена тежест * доклад по делото * правомощия на въззивната инстанция
ГКРешение №255/12.11.2012 по дело №348/2012Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * установяване право на собственост * нередовност на исковата молба * правомощия на въззивната инстанция * доклад по делото * допълнителна искова молба
ГКРешение №314/22.11.2011 по дело №392/2011Негаторен иск * защита правото на собственост от неоснователни действия * вещо лице * частична недействителност * доклад по делото * доказателствена тежест
ГКРешение №418/19.02.2013 по дело №383/2012Ревандикационен иск * предаване на владение * приращение * временни постройки * доклад по делото * изменение на регулационен план
ГКРешение №117/07.05.2012 по дело №1098/2011Делба * съсобственост * нищожност-липса на съгласие * забрана за посочване на нови факти и доказателства * служебно начало * доклад по делото * преклузия * принцип на диспозитивното начало
ТКРешение №118/21.10.2014 по дело №3176/2013Договор за изработка * доклад по делото * правомощия на въззивната инстанция * неправилна правна квалификация * доказателствена тежест
ГКРешение №458/23.11.2011 по дело №73/2011Ревандикационен иск * предаване на владение * доклад по делото * отделяне на спорните от безспорните факти по делото * доказателствена тежест * указания на съда * правомощия на въззивната инстанция
ГКРешение №132/2014/24.07.2015 по дело №469/2014Делба на наследство * писмени доказателства * правомощия на въззивната инстанция * доклад по делото
ГКРешение №63/28.02.2014 по дело №839/2012Обективна отговорност за деликт при или по повод извършване на работа * доклад по делото * вреди * нови факти и обстоятелства
ТКРешение №99/01.07.2014 по дело №2193/2013Решение за откриване на производство по несъстоятелност * несъстоятелност * откриване на производство по несъстоятелност * начална дата на неплатежоспособност * доклад по делото * процесуални задължения на въззивния съд
ГКРешение №70/19.02.2014 по дело №868/2012Иск за признаване уволнението за незаконно * дисциплинарно уволнение * отмяна на уволнение * възстановяване на длъжност * доклад по делото * представяне на електронен документ * обяснения на страната
ГКРешение №886/13.12.2010 по дело №1553/2009Ревандикационен иск * предаване на владение * неоснователно обогатяване * доклад по делото * право на изкупуване от ползвател * указания на съда * правомощия на въззивната инстанция
ГКРешение №183/29.10.2013 по дело №2070/2013Ревандикационен иск * предаване на владение * обезщетение за ползване * земеделски земи * възстановяване правото на собственост * косвен съдебен контрол * план за новообразувани имоти * доказателствена тежест * доклад по делото
ГКРешение №102/16.02.2010 по дело №104/2009нередовност на исковата молба * доклад по делото * Делба
ГКРешение №858/07.01.2011 по дело №1710/2009Установителен иск * земеделски земи * неприсъствено решение * преклузия * отговор на искова молба * доклад по делото * правомощия на въззивната инстанция * право на изкупуване от ползвател
ГКРешение №305/2012/11.01.2013 по дело №674/2012Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * установяване право на собственост * право на строеж * доклад по делото * нови факти и обстоятелства * право на защита * придобивна давност * държавна собственост * забрана за придобиване по давност * правомощия на въззивната инстанция * доказателствена тежест
ГКРешение №11/29.02.2016 по дело №3942/2015Делба * давностно владение * правоприемство * наследяване * държане * откриване на наследство * презумпция за намерение да се държи вещта като своя * съсобственост * придобивна давност * предварителен договор * доклад по делото
ГКРешение №21/09.02.2016 по дело №3530/2015Ревандикационен иск * нередовност на исковата молба * доклад по делото * преклузия * право на собственост
ГКРешение №253/2012/18.01.2013 по дело №295/2012Ревандикационен иск * предаване на владение * доклад по делото * доказателствена тежест * доказателства
ТКРешение №12/28.02.2014 по дело №1037/2012Възнаграждение * доклад по делото * правна квалификация * правомощия на въззивната инстанция * водене на чужда работа без пълномощие
ГКРешение №215/22.12.2015 по дело №6209/2014Ревандикационен иск * предаване на владение * писмени доказателства * доклад по делото
ГКРешение №201/23.10.2015 по дело №600/2015Отмяна на дарението * доклад по делото * предмет на доказване * издръжка * издръжка на дарител
ГКРешение №255/11.07.2011 по дело №587/2010Иск за признаване уволнението за незаконно * незаконно уволнение * обезщетение за оставане без работа * писмени доказателства * трудово възнаграждение * доклад по делото * указания на съда
ГКРешение №145/21.07.2014 по дело №4726/2013Неоснователно обогатяване * неустойка * обезщетение за забава * начална липса на основание * нищожност на споразумение * доклад по делото
ГКРешение №341/14.10.2011 по дело №1168/2010Иск за признаване уволнението за незаконно * прекратяване на трудовото правоотношение * доклад по делото * доказателствена тежест * указания на съда * преклузия
ТКРешение №66/30.06.2016 по дело №3803/2014Задължения на издателя * запис на заповед * задължения на въззивния съд * процесуални задължения на въззивния съд * доклад по делото * доказателствена тежест
ГКРешение №131/04.11.2015 по дело №2393/2015Делба * недопустимост на решение * доклад по делото * съсобственост * доказателствени средства * Обезсилване на решение
ГКРешение №412/02.12.2014 по дело №1810/2014Иск за установяване на дискриминация * дискриминация * обезщетение за неимуществени вреди * допустимост на доказателства * доклад по делото
ГКРешение №61/01.07.2016 по дело №5652/2015Ревандикационен иск * възражение * доклад по делото * нищожност * основателност на иск
ГКРешение №158/04.07.2016 по дело №1048/2016Ревандикационен иск * доклад по делото * реституция * възстановяване правото на собственост
ТКРешение №41/20.07.2016 по дело №3314/2014Отговорност на управителя и контрольора * имуществена отговорност на управител * обезщетение за имуществени вреди * процесуални задължения на въззивния съд * доклад по делото
ТКРешение №99/28.07.2016 по дело №300/2015Обхват на обезщетението за неизпълнение * правомощия на въззивната инстанция * доклад по делото
ТКРешение №141/05.10.2016 по дело №1516/2015Иск за съществуване на вземането * запис на заповед * доказателствена тежест * правомощия на въззивната инстанция * задължения на въззивния съд * доклад по делото
ТКРешение №160/07.10.2016 по дело №2148/2015Неоснователно обогатяване - субсидиално приложение * задължения на въззивния съд * правомощия на въззивната инстанция * доклад по делото * правна квалификация
ГКРешение №178/18.10.2016 по дело №1624/2016Нищожност и недопустимост на съдебно решение * отрицателен установителен иск * право на строеж * недопустимост на иск * недопустимост на решение * разваляне на договор * изменение на иска * нередовност на исковата молба * доклад по делото
ГКРешение №209/04.11.2016 по дело №1539/2016Делба * задължения на въззивния съд * указания на съда * доклад по делото
ГКРешение №248/15.11.2016 по дело №784/2016Неоснователно обогатяване * правомощия на въззивната инстанция * мотиви на въззивно решение * доказателства * доклад по делото * отделяне на спорните от безспорните факти по делото
ГКРешение №226/12.12.2016 по дело №1587/2016Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * правомощия на въззивната инстанция * доклад по делото
ГКРешение №212/20.01.2017 по дело №1392/2016Непозволено увреждане * доклад по делото * събиране на нови доказателства във въззивното производство * съдебно-счетоводна експертиза * указания на съда
ТКРешение №256/27.04.2017 по дело №3378/2015Други искове за нарушения на авторски права * авторско право * доклад по делото
ТКРешение №176/15.05.2017 по дело №1885/2015Иск за изпълнение или обезщетение /неизпълнение/ * договор за изработка * служебно начало * доклад по делото
ГКРешение №73/02.06.2017 по дело №3791/2016Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * правомощия на въззивната инстанция * доклад по делото
ГКРешение №104/28.06.2017 по дело №60061/2016Иск за изпълнение или обезщетение /неизпълнение/ * доклад по делото * указания на съда * допустимост на доказателства
ГКРешение №62/17.07.2017 по дело №3149/2016Ревандикационен иск * доклад по делото * правомощия на въззивната инстанция * доказателствена тежест * предмет на доказване
ТКРешение №81/24.07.2017 по дело №763/2016Нищожност и недопустимост на съдебно решение * доклад по делото
ГКРешение №132/27.07.2017 по дело №3275/2016Непозволено увреждане * доклад по делото * правна квалификация * неправилна правна квалификация * правомощия на въззивната инстанция
ТКРешение №74/26.07.2017 по дело №1047/2016Иск за обезщетение * процесуални задължения на въззивния съд * доклад по делото * авторско право
ГКРешение №228/30.10.2017 по дело №60363/2016Иск за съществуване на вземането * правомощия на въззивната инстанция * служебно начало * доклад по делото
ГКРешение №121/08.11.2017 по дело №4818/2016Ревандикационен иск * негаторен иск * правомощия на въззивната инстанция * доклад по делото * доказателствена тежест
ГКРешение №126/05.12.2017 по дело №4905/2016Разпределяне на ползването на съсобствена вещ * доклад по делото
ГКРешение №148/08.12.2017 по дело №187/2017Иск за признаване уволнението за незаконно * подбор * доказателствена тежест * доказателства и доказателствени средства * доклад по делото
ГКРешение №133/15.01.2018 по дело №60339/2016Неоснователно обогатяване * правомощия на въззивната инстанция * доклад по делото
ГКРешение №17/05.02.2018 по дело №1578/2017Делба * допустимост на доказателства * правомощия на въззивната инстанция * доклад по делото * събиране на нови доказателства във въззивното производство
ГКРешение №346/19.02.2018 по дело №619/2017Оспорване на бащинство * указания на съда * доклад по делото * служебно начало * експертиза * оспорване на произход
ТКРешение №180/02.02.2018 по дело №340/2017Подсъдност при допускане на изпълнението * доклад по делото * указания на съда * процесуални задължения на въззивния съд
ГКРешение №160/27.06.2018 по дело №2948/2017Отменителен иск * относителна недействителност * принцип на равенство на страните * принцип на диспозитивното начало * принцип на служебното начало * доклад по делото * увреждане на кредитор
ТКРешение №242/07.08.2018 по дело №1077/2017Иск за изпълнение или обезщетение /неизпълнение/ * доклад по делото
ГКРешение №5/08.02.2019 по дело №1362/2018Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * доказателствена тежест * доклад по делото * правомощия на въззивната инстанция * наследствено правоприемство
ТКРешение №331/13.03.2019 по дело №2643/2017Обезщетения при гестия * доклад по делото * задължения на въззивния съд
ТКРешение №243/19.02.2019 по дело №45/2018Отговорност на управителя и контрольора * правомощия на въззивната инстанция * доклад по делото
ТКРешение №16/08.05.2019 по дело №973/2018доказателствена тежест * доклад по делото * задължения на въззивния съд * Неустойка * право на строеж
ТКОпределение №256/17.06.2019 по дело №461/2019Частна касационна жалба * доклад по делото * редовност на исковата молба
ГКРешение №87/27.06.2019 по дело №4808/2018Делба * правомощия на въззивната инстанция * събиране на нови доказателства във въззивното производство * доклад по делото
ТКРешение №72/10.07.2019 по дело №549/2016Иск за съществуване на вземането * доклад по делото * доказателства * служебно начало * служебно известни факти
ГКРешение №37/03.09.2019 по дело №872/2018Делба * сила на пресъдено нещо * допълнителна искова молба * насрещен иск * идеална част * трето лице * искане за включване на вещ в делбената маса * прехвърляне на част от делбения имот * прехвърляне на спорното право * доклад по делото * съществено нарушение на съдопроизводствените правила * необоснованост * нередовност на исковата молба
ТКРешение №99/09.12.2019 по дело №2823/2018Отговорност на управителя и контрольора * правомощия на въззивната инстанция * доклад по делото * доказателствена тежест * частичен иск