Ключови фрази
акт за гражданско състояние

ГКОпределение №424/17.06.2015 по дело №2482/2015Частна касационна жалба * прекратяване на производството по делото * недопустимост на иск * охранително производство * установяване на факти * оспорване на произход * преклузивен срок * акт за гражданско състояние * официален свидетелстващ документ
ГКРешение №362/07.01.2013 по дело №74/2012Иск за установяване и удостоверяване на факти по съдебен ред * акт за гражданско състояние * официален документ
ГКОпределение №193/17.03.2015 по дело №6800/2014Частна касационна жалба * недопустимост на иск * прекратяване на производството по делото * установяване истинността или неистинността на документ * официален свидетелстващ документ * акт за гражданско състояние * припознаване
ГКРешение №108/11.05.2011 по дело №885/2010поредност на откриване на наследство * оспорване на истинността на документ * акт за гражданско състояние * доказателства и доказателствени средства * правен интерес
ГКРешение №85/14.07.2011 по дело №635/2010Установителен иск * установяване право на собственост * оспорване на истинността на документ * придобивна давност * доказателствена тежест * официален документ * акт за гражданско състояние
ГКОпределение №197/27.03.2013 по дело №1925/2013охранително производство * поправка на грешка в акт за гражданско състояние * акт за гражданско състояние
ГКОпределение №17/06.01.2015 по дело №7410/2014Частна касационна жалба * установяване на факти * допустимост на иск * иск за установяване и удостоверяване на факти по съдебен ред * акт за гражданско състояние
ГКРешение №240/28.10.2014 по дело №2926/2014Делба на наследство * съсобственост * акт за гражданско състояние * определяне на квоти * установяване на произход
ГКРешение №428/04.02.2014 по дело №2160/2013Неоснователно обогатяване – субсидиарно приложение * обезщетение за ползване на чужд имот * акт за гражданско състояние * обезщетение за пропуснати ползи
ГКОпределение №455/28.10.2009 по дело №246/2009акт за гражданско състояние * Иск за промяна на име * местна подсъдност * пасивна процесуална легитимация
ГКРешение №175/16.12.2015 по дело №2194/2015Делба на наследство * съсобственост * наследяване * доказателствена тежест * доказателствени средства * акт за гражданско състояние
ГКРешение №191/23.03.2010 по дело №27/2009Иск за установяване правото на възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд * право на възстановяване * гори * доказателства * акт за гражданско състояние
ГКРешение №68/13.09.2010 по дело №3382/2008Установителен иск * нищожност на отказ от наследство * доказателства * доказателствена тежест * откриване на наследство * писмени доказателства * акт за гражданско състояние
ГКОпределение №97/31.01.2014 по дело №7671/2013Частна касационна жалба * акт за гражданско състояние * чужденец с хуманитарен статут
ГКОпределение №236/06.04.2015 по дело №1238/2015Частна касационна жалба * прекратяване на производството по делото * недопустимост на иск * надлежна страна * Прекратяване на осиновяването * акт за гражданско състояние
ГКОпределение №238/20.09.2016 по дело №2938/2016Частна касационна жалба * иск за установяване и удостоверяване на факти по съдебен ред * акт за гражданско състояние * оспорване на истинността на документ
ГКРешение №36/07.05.2019 по дело №2677/2018Делба на наследство * приложимо право * акт за гражданско състояние