Ключови фрази
откриване на наследство

ГКРешение №208/27.11.2015 по дело №189/2015Отменителен иск * погасителна давност * намаляване на завещателно разпореждане * завет * откриване на наследство * възстановяване на запазена част
ГКРешение №444/13.07.2011 по дело №468/2010отмяна на завещанията или даренията от наследник с право на запазена част * поредност на отчужденията * преклузивен срок * откриване на наследство * възстановяване на запазена част
ГКРешение №342/12.07.2010 по дело №397/2010Делба на наследство * съсобственост * наследяване * приемане на наследство по опис * възстановяване на запазена част * наследствено правоприемство * откриване на наследство * наследяване по закон * саморъчно завещание * представяне на документи на хартиен носител
ГКРешение №662/29.10.2010 по дело №1529/2009Спор за материално право на собственост върху земеделски земи * установяване право на собственост към минал момент * земеделски земи * откриване на наследство * наследяване * съсобственост * възстановяване правото на собственост * реституция
ГКРешение №103/14.03.2011 по дело №1804/2009Делба * съсобственост * право на ползване * обезщетение за ползване * откриване на наследство * уравнение на дялове * възлагане на неподеляем имот * наследяване
ГКРешение №35/15.04.2016 по дело №3415/2015Възстановяване на запазена част * възстановяване на запазена част * намаляване на дарение * откриване на наследство
ГКРешение №437/17.01.2012 по дело №70/2011Договор за заем * договор за заем * откриване на наследство * приемане на наследство * отказ от наследство
ГКРешение №68/13.09.2010 по дело №3382/2008Установителен иск * нищожност на отказ от наследство * доказателства * доказателствена тежест * откриване на наследство * писмени доказателства * акт за гражданско състояние
ГКРешение №11/29.02.2016 по дело №3942/2015Делба * давностно владение * правоприемство * наследяване * държане * откриване на наследство * презумпция за намерение да се държи вещта като своя * съсобственост * придобивна давност * предварителен договор * доклад по делото
ГКРешение №241/25.06.2010 по дело №775/2009Ревандикационен иск * предаване на владение * придобивна давност * установяване право на собственост * конкуренция на права * новооткрито наследство * откриване на наследство * наследяване * доказателства и доказателствени средства
ГКРешение №86/09.03.2012 по дело №1100/2011Делба * съсобственост * публична продан * възлагане на неподеляем имот * откриване на наследство
ГКРешение №150/25.11.2016 по дело №1818/2016Възстановяване на запазена част * дарение * трето лице * придобивна давност * откриване на наследство
ГКРешение №4/18.02.2019 по дело №4976/2017Делба * възлагане на неподеляем имот * откриване на наследство