Ключови фрази
официален свидетелстващ документ

ГКОпределение №175/20.06.2016 по дело №2235/2016Частна касационна жалба * отказ на съдия по вписванията * нотариално удостоверяване * официален свидетелстващ документ
ГКРешение №453/09.12.2011 по дело №1411/2010Делба * съсобственост * определяне на квоти * придобиване по време на брака * доказателства * официален свидетелстващ документ * принос * споразумение при развод по взаимно съгласие
ГКРешение №766/03.02.2011 по дело №1590/2009Ревандикационен иск * предаване на владение * доказателствена тежест * придобивна давност * право на ползване * реституция * право на изкупуване от ползвател * официален свидетелстващ документ * земеделски земи
ГКОпределение №225/15.07.2015 по дело №3334/2015Частна касационна жалба * връщане на искова молба поради неизпълнение на указание за вписване на искова молба * прекратяване на производството по делото * Иск за установяване на истинността или неистинността на документ * официален свидетелстващ документ * правен интерес
ГКОпределение №424/17.06.2015 по дело №2482/2015Частна касационна жалба * прекратяване на производството по делото * недопустимост на иск * охранително производство * установяване на факти * оспорване на произход * преклузивен срок * акт за гражданско състояние * официален свидетелстващ документ
ГКОпределение №193/17.03.2015 по дело №6800/2014Частна касационна жалба * недопустимост на иск * прекратяване на производството по делото * установяване истинността или неистинността на документ * официален свидетелстващ документ * акт за гражданско състояние * припознаване
ТКРешение №76/10.07.2012 по дело №490/2011Пряк иск на увредения спрямо застрахователя * застраховка "гражданска отговорност" * официален свидетелстващ документ * застрахователно обезщетение за имуществени вреди
ГКРешение №463/05.04.2016 по дело №2541/2015Обективна отговорност за деликт при или по повод извършване на работа * отговорност за вреди, причинени при или по повод изпълнение на трудовите задължения * неимуществени вреди * доказателства * официален свидетелстващ документ
ТКРешение №163/25.02.2016 по дело №2335/2014Иск за съществуване на вземането * предявяване на запис на заповед * падеж на запис на заповед * изискуемост на вземането * свидетелски показания * връчване на нотариална покана * авалист * официален свидетелстващ документ
ГКРешение №95/09.03.2012 по дело №548/2010Установителен иск * установяване право на собственост * отрицателен установителен иск * план за новообразувани имоти * придобивна давност * право на ползване * недобросъвестно владение * доказателствена тежест * оспорване на истинността на документ * официален свидетелстващ документ
ГКОпределение №14/15.01.2013 по дело №561/2012Иск за установяване на истинността или неистинността на документ * правен интерес * допустимост на иск * оспорване на истинността на документ * официален свидетелстващ документ * липса на мотиви * нищожност на определение
ГКОпределение №916/30.12.2014 по дело №6343/2014Частна касационна жалба * нередовност на исковата молба * връщане на искова молба поради неизпълнение на указание за вписване на искова молба * представяне на документи на хартиен носител * официален свидетелстващ документ * Развод поради разстройство на брака * вина за разстройство на брака
ТКРешение №33/06.03.2015 по дело №3430/2014Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК * нови факти и доказателства * дубликат от изпълнителен лист * официален свидетелстващ документ * прекомерно адвокатско възнаграждение
ТКОпределение №169/19.02.2014 по дело №4520/2013Частна касационна жалба * заверяване сметка на кредитора * официален свидетелстващ документ * платежен документ
ТКРешение №213/21.01.2015 по дело №4131/2013Застрахователно обезщетение * официален свидетелстващ документ * Договор за имуществено застраховане
ТКРешение №152/05.11.2014 по дело №2080/2013Право на регрес * застраховка "гражданска отговорност" * официален свидетелстващ документ
ГКОпределение №372/15.08.2011 по дело №230/2011указания на съда * държавна такса * оспорване на истинността на документ * официален свидетелстващ документ * нередовност на исковата молба
ГКОпределение №98/05.03.2015 по дело №6505/2014Частна касационна жалба * прекратяване на производството по делото * недопустимост на иск * Иск за установяване на истинността или неистинността на документ * правен интерес * официален свидетелстващ документ
ГКРешение №421/26.06.2012 по дело №1291/2009Ревандикационен иск * възстановяване в стари реални граници * договор за замяна * право на изкупуване от ползвател * констативен нотариален акт * официален свидетелстващ документ * застрояване
ГКРешение №289/23.10.2012 по дело №399/2011Спор за материално право на собственост върху земеделски земи * земеделски земи * установяване право на собственост към минал момент * доказателства * вписване в имотен регистър * давностно владение * форма за валидност * начало на давностен срок * официален свидетелстващ документ * идентичност на имоти
ГКОпределение №310/08.05.2014 по дело №2396/2014Частна касационна жалба * охранително производство * установяване на факти * официален свидетелстващ документ
ТКРешение №73/22.06.2012 по дело №423/2011Плащания от Гаранционен фонд * официален свидетелстващ документ * начален момент на забава * доказателствена сила на протокол за птп
ГКРешение №168/20.01.2017 по дело №823/2016Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * наследяване * установяване на произход * официален свидетелстващ документ * доказателствени средства * общинска собственост
ГКРешение №20/22.03.2017 по дело №50128/2016Пряк иск на увредения срещу застрахователя * доказателствена сила на протокол за птп * доказателства * експертиза * официален свидетелстващ документ * непозволено увреждане
ГКОпределение №42/12.03.2018 по дело №3765/2017Частна касационна жалба * Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * допустимост на иск * наследствено правоприемство * официален свидетелстващ документ
ГКРешение №81/24.07.2018 по дело №4029/2017Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * общинска собственост * акт за държавна собственост * доказателствена сила на акт за общинска собственост * официален свидетелстващ документ
ГКРешение №135/23.01.2019 по дело №1784/2017Ревандикационен иск * преобразуване на държавни предприятия в еднолични търговски дружества * предоставяне за стопанисване и управление * оспорване на истинността на документ * официален свидетелстващ документ