Ключови фрази
обезщетение за пропуснати ползи

ГКРешение №180/23.02.2010 по дело №3884/2008установяване право на собственост * съпружеска имуществена общност * делба * обезщетение за пропуснати ползи * предварителен договор * наследяване * предаване на владение * Ревандикационен иск
ГКРешение №230/24.07.2012 по дело №978/2010Задатък * претърпени загуби * неизпълнение * предварителен договор * обезщетение за пропуснати ползи * обезщетение за забава * правна квалификация
ГКРешение №752/07.01.2011 по дело №87/2010Иск за изпълнение или обезщетение /неизпълнение/ * обезщетение за пропуснати ползи * договор за наем * обезщетение за имуществени вреди
ГКРешение №430/12.07.2013 по дело №643/2009Ревандикационен иск * предаване на владение * придобиване на движими вещи чрез добросъвестно владение * придобивна давност * обезщетение за пропуснати ползи * експертиза * доказателства
ГКРешение №47/02.04.2013 по дело №217/2012Неоснователно обогатяване – субсидиарно приложение * трафопост * държавна собственост * обезщетение за пропуснати ползи * сервитут
ГКРешение №176/08.06.2011 по дело №1281/2010Непозволено увреждане * обезщетение за пропуснати ползи * лихва
ГКРешение №465/20.12.2011 по дело №1794/2010Отговорност за деликти, извършени от непълнолетни и за вреди причинени от малолетни * обективна отговорност * обезщетение за ползване * обезщетение за пропуснати ползи * обедняване
ГКРешение №449/16.05.2013 по дело №1393/2011Иск за отговорност за вреди причинени от правозащитните органи * обезщетение за вреди по Закона за отговорността на държавата и общините за вреди * обезщетение за неимуществени вреди от престъпление * обезщетение за имуществени вреди * обезщетение за пропуснати ползи * незаконно обвинение
ГКРешение №76/28.02.2011 по дело №1411/2010Непозволено увреждане * обезщетение за неимуществени вреди от престъпление * неизпълнение на съдебно решение * обезщетение за пропуснати ползи * договор за наем
ТКРешение №191/22.10.2013 по дело №729/2011Иск за изпълнение или обезщетение /неизпълнение/ * договор за наем * предварителен договор * обезщетение за пропуснати ползи
ГКРешение №269/03.10.2014 по дело №5487/2013Непозволено увреждане * договор за наем * договор за заем за послужване * обезщетение за имуществени вреди * обезщетение за пропуснати ползи
ГКРешение №338/27.10.2011 по дело №181/2011Неоснователно обогатяване – субсидиарно приложение * обезщетение за ползване * обезщетение за пропуснати ползи * трето лице
ГКРешение №94/18.04.2012 по дело №1562/2010Неоснователно обогатяване – субсидиарно приложение * обезщетение за ползване * съсобственост * доказателствена тежест * обезщетение за пропуснати ползи * покана
ТКРешение №129/12.07.2013 по дело №558/2012Иск за изпълнение или обезщетение /неизпълнение/ * договор за изработка * тълкуване на договор * обезщетение за пропуснати ползи
ГКРешение №370/2014/23.04.2015 по дело №7063/2013Иск за изпълнение или обезщетение /неизпълнение/ * неизпълнение на договор * обезщетение при недостатъци * строително-монтажни работи * обезщетение за пропуснати ползи
ГКРешение №382/24.06.2010 по дело №323/2009Ревандикационен иск * предаване на владение * наем * обезщетение за пропуснати ползи * придобивна давност * наследяване * обстоятелствена проверка * отмяна на констативен нотариален акт
ТКОпределение №713/09.12.2015 по дело №2004/2015Частна касационна жалба * недопустимост на иск * обезщетение за имуществени вреди * обезщетение за бъдещи вреди * обезщетение за пропуснати ползи
ГКРешение №365/08.07.2010 по дело №939/2009Договор за наем на вещи * наем * мълчаливо продължаване на договор за наем * обезщетение за ползване * обезщетение за забава * обезщетение за пропуснати ползи * неоснователно обогатяване * прекратяване на договор за наем
ГКРешение №390/09.01.2013 по дело №106/2012Иск за изпълнение или обезщетение /неизпълнение/ * обезщетение за пропуснати ползи * договор за изработка
ТКРешение №42/11.05.2015 по дело №1357/2013Неустойка * неизпълнение на договорни отношения * обезщетение за пропуснати ползи
ГКРешение №162/18.06.2012 по дело №457/2011Непозволено увреждане * иск за изпълнение или обезщетение * обезщетение за пропуснати ползи * Мним представител и превишаване пределите на представителната власт
ГКРешение №49/09.03.2012 по дело №891/2011Ревандикационен иск * предаване на владение * движими вещи * обезщетение за пропуснати ползи * родова подсъдност * трафопост
ГКРешение №297/09.02.2016 по дело №1202/2015Обективна отговорност за деликт при или по повод извършване на работа * обезщетение за пропуснати ползи
ГКРешение №460/10.02.2014 по дело №1288/2013Иск за изпълнение или обезщетение /неизпълнение/ * обезщетение за пропуснати ползи * споразумение * вреди * неизпълнение
ГКРешение №215/26.05.2015 по дело №234/2015Обсег на имуществената отговорност * отговорност за вреди, причинени при или по повод изпълнение на трудовите задължения * обезщетение за пропуснати ползи * имуществена отговорност на работник или служител
ГКРешение №45/04.03.2013 по дело №197/2012Иск за изпълнение или обезщетение /неизпълнение/ * договор за изработка * неизплатено възнаграждение * обезщетение за пропуснати ползи
ТКРешение №15/08.09.2010 по дело №395/2009Неустойка * договор за наем * прекратяване на договор за наем * обезщетение за пропуснати ползи
ГКРешение №153/13.06.2012 по дело №1198/2011Иск за обезщетение за трудова злополука и професионална болест * обезщетение за неимуществени вреди от престъпление * обезщетение за имуществени вреди * обезщетение за пропуснати ползи * трудова злополука
ТКРешение №3/29.02.2016 по дело №3491/2014обезщетение за пропуснати ползи * договор за финансов лизинг
ТКРешение №57/10.04.2009 по дело №824/2008Пряк иск на увредения спрямо застрахователя * застрахователно обезщетение за имуществени вреди * застрахователно обезщетение за неимуществени вреди * съпричиняване * трудово възнаграждение * погасителна давност * застраховка "гражданска отговорност" * обезщетение за пропуснати ползи
ГКРешение №193/27.06.2012 по дело №1259/2011Иск за изпълнение или обезщетение /неизпълнение/ * обезщетение за пропуснати ползи * обезщетение за имуществени вреди * забава * обезщетение за неизпълнение
ГКРешение №428/04.02.2014 по дело №2160/2013Неоснователно обогатяване – субсидиарно приложение * обезщетение за ползване на чужд имот * акт за гражданско състояние * обезщетение за пропуснати ползи
ГКРешение №8/02.02.2016 по дело №4956/2015Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК * отмяна-нови обстоятелства * отмяна-нови писмени доказателства * неизпълнение на договор * обезщетение за пропуснати ползи
ТКРешение №227/10.09.2012 по дело №613/2010Обхват на обезщетението за неизпълнение * подготвителен договор за учредяване на дружество * обезщетение за пропуснати ползи * обективни предели на сила на пресъдено нещо * неправилна правна квалификация * нередовност на исковата молба
ГКРешение №677/05.11.2010 по дело №1822/2009Неоснователно обогатяване – субсидиарно приложение * правна квалификация * обезщетение за пропуснати ползи * обедняване
НКРешение №81/20.02.2009 по дело №47/2009Касационни дела по глава тридесет и трета НПК * самоуправство * маловажен случай * обезщетение за пропуснати ползи * Касационни дела по глава тридесет и трета НПК
ТКРешение №234/27.12.2013 по дело №1181/2013Обхват на обезщетението за неизпълнение * произнасяне по непредявен иск * недопустим съдебен акт * обезщетение за пропуснати ползи * Неоснователно обогатяване - субсидиарно приложение
ГКРешение №413/10.12.2012 по дело №1478/2011Иск за отговорност за вреди причинени от правозащитните органи * обезщетение за вреди по Закона за отговорността на държавата и общините за вреди * обезщетение за пропуснати ползи * право на ползване * имуществени вреди
ГКРешение №176/01.07.2013 по дело №1311/2012Иск за обявяване предварителен договор за окончателен * пропуснати ползи * претърпени загуби * обезщетение за пропуснати ползи * обезщетение за ползване * забавено изпълнение * договор за строителство
ГКРешение №560/04.10.2010 по дело №1898/2009обезщетение за пропуснати ползи *
ГКРешение №146/06.06.2011 по дело №1127/2010Иск за изпълнение или обезщетение /неизпълнение/ * обезщетение за пропуснати ползи * солидарност * договор за строителство
ГКРешение №254/02.08.2013 по дело №1086/2012Иск за обезщетение за трудова злополука и професионална болест * трудова злополука * обезщетение за имуществени вреди * обезщетение за бъдещи вреди * трайна неработоспособност * обезщетение за пропуснати ползи * допълнително възнаграждение * пенсия за инвалидност
ГКРешение №769/17.06.2011 по дело №1332/2010Иск за изпълнение или обезщетение /неизпълнение/ * обезщетение за пропуснати ползи * дължимо обезщетение * договор за наем * обезщетение за ползване
ГКРешение №80/17.07.2013 по дело №161/2012Непозволено увреждане * договор за покупко-продажба * обезщетение за пропуснати ползи * обезщетение за имуществени вреди * свидетелски показания * произнасяне по непредявен иск
ГКРешение №331/03.11.2011 по дело №838/2010Обезщетение от недобросъвестния владелец * недобросъвестно владение * обезщетение за пропуснати ползи * възстановяване правото на собственост * допустимост на иск * изменение на регулационен план * косвен съдебен контрол * сила на пресъдено нещо
ГКРешение №66/14.06.2011 по дело №1725/2009Обективна отговорност за деликт при или по повод извършване на работа * непозволено увреждане * обезщетение за пропуснати ползи * неизпълнение на договорни отношения * забава
ГКРешение №221/2012/08.01.2013 по дело №399/2012Ревандикационен иск * предаване на владение * неоснователно обогатяване * обезщетение за пропуснати ползи
ТКОпределение №520/28.07.2014 по дело №4004/2013Частна касационна жалба * евентуален иск * електроенергия * обезщетение за пропуснати ползи * трето лице-помагач
ГКРешение №12/19.02.2015 по дело №2429/2014Неоснователно обогатяване – субсидиарно приложение * обезщетение за пропуснати ползи * правомощия на въззивната инстанция * нередовност на процесуалното действие
ГКРешение №32/11.07.2017 по дело №60028/2016Непозволено увреждане * забавено изпълнение * Спиране на изпълнението на влязло в сила решение * обезщетение за пропуснати ползи * ревандикационен иск * въвод във владение * принудително изпълнение * Отмяна на влязло в сила решение
ГКРешение №116/13.11.2017 по дело №60409/2016издръжка на ненавършилите пълнолетие деца от родители * обезщетение за пропуснати ползи
ГКРешение №408/24.11.2017 по дело №1922/2010Иск за отговорност за вреди причинени от администрацията * очевидна фактическа грешка * обезщетение за пропуснати ползи * незаконен строеж
ГКРешение №342/19.12.2017 по дело №2899/2017Отмяна на влязло в сила решение * отмяна-нови обстоятелства * имуществени вреди * обезщетение за пропуснати ползи
ТКРешение №42/28.06.2018 по дело №1398/2017Обхват на обезщетението за неизпълнение * обезщетение за пропуснати ползи * електроенергия