Ключови фрази
вина за разстройство на брака

ГКРешение №702/2010 г./05.01.2011 по дело №1036/2009Развод поради разстройство на брака * вина за разстройство на брака * ползване на семейно жилище
ГКРешение №49/27.01.2010 по дело №5366/2008отмяна-нарушено право на участие * вина за разстройство на брака * ползване на семейно жилище * Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК
ГКРешение №216/22.08.2013 по дело №1579/2011Развод поради разстройство на брака * развод * вина за разстройство на брака * свидетелски показания * писмени доказателства
ГКРешение №802/23.02.2011 по дело №1783/2009Развод поради разстройство на брака * лични отношения между родители и деца * вина за разстройство на брака * мерки относно лични отношения между родители и деца * ползване на семейно жилище * издръжка на ненавършилите пълнолетие деца от родители * доказателства * свидетелски показания
ГКОпределение №425/06.07.2011 по дело №375/2011Развод поради разстройство на брака * вина за разстройство на брака
ГКРешение №81/05.04.2011 по дело №1289/2009Предоставяне на семейното жилище след развода * вина за разстройство на брака * ползване на семейно жилище * съсобственост * свобода на договаряне * разпределяне на ползването
ГКРешение №173/15.07.2013 по дело №1131/2012Развод поради разстройство на брака * вина за разстройство на брака
ГКРешение №299/31.10.2013 по дело №1349/2012Развод поради разстройство на брака * вина за разстройство на брака * родителски права и задължения * интерес на детето * ползване на семейно жилище
ГКОпределение №916/30.12.2014 по дело №6343/2014Частна касационна жалба * нередовност на исковата молба * връщане на искова молба поради неизпълнение на указание за вписване на искова молба * представяне на документи на хартиен носител * официален свидетелстващ документ * Развод поради разстройство на брака * вина за разстройство на брака
ГКОпределение №937/15.12.2014 по дело №4035/2014Частна касационна жалба * Развод поради разстройство на брака * вина за разстройство на брака * упражняване на родителски права * издръжка на ненавършилите пълнолетие деца от родители
ГКРешение №201/24.07.2012 по дело №1129/2011Развод поради разстройство на брака * вина за разстройство на брака
ГКРешение №823/11.12.2009 по дело №266/2009вина за разстройство на брака * упражняване на родителски права * лични отношения между родители и деца * Предоставяне на семейното жилище след развода * Издръжка на ненавършилите пълнолетие деца от родители
ГКРешение №19/23.02.2011 по дело №404/2010Развод поради разстройство на брака * вина за разстройство на брака
ГКРешение №359/21.12.2015 по дело №6983/2014Развод поради разстройство на брака * Родителски права след развода * издръжка на ненавършилите пълнолетие деца от родители * вина за разстройство на брака * лични отношения между родители и деца
ГКРешение №565/16.06.2010 по дело №1317/2009Предоставяне на семейното жилище след развода * предоставяне на семейно жилище след развода * съпружеска имуществена общност * вина за разстройство на брака * ползване на семейно жилище * интерес на детето
ГКРешение №138/23.02.2010 по дело №256/2009изменение на брачен иск * предоставяне на семейно жилище след развода * вина за разстройство на брака * Предоставяне на семейното жилище след развода
ГКРешение №272/09.04.2009 по дело №3117/2008предоставяне на семейно жилище след развода * съпружеска имуществена общност * вина за разстройство на брака * доказателства * Предоставяне на семейното жилище след развода
ГКРешение №798/22.11.2010 по дело №501/2010Развод поради разстройство на брака * упражняване на родителски права * вина за разстройство на брака * Издръжка на ненавършилите пълнолетие деца от родители * начален момент на присъдена издръжка
ГКРешение №247/25.06.2010 по дело №239/2009Предоставяне на семейното жилище след развода * ползване на семейно жилище * вина за разстройство на брака * право на ползване * съсобственост
ГКРешение №189/07.10.2015 по дело №7400/2014Развод поради разстройство на брака * вина за разстройство на брака * развод * граждански брак
ГКРешение №144/03.06.2013 по дело №777/2012Развод поради разстройство на брака * вина за разстройство на брака * ползване на семейно жилище
ГКРешение №189/07.10.2015 по дело №7399/2014Частна жалба * Развод поради разстройство на брака * вина за разстройство на брака
ГКРешение №601/28.09.2010 по дело №255/2010Предоставяне на семейното жилище след развода * вина за разстройство на брака * право на ползване * нововъзникнали обстоятелства
ГКРешение №589/16.11.2010 по дело №1700/2009Развод поради разстройство на брака * вина за разстройство на брака * упражняване на родителски права * лични отношения между родители и деца * Издръжка на ненавършилите пълнолетие деца от родители
ГКРешение №160/14.05.2014 по дело №5764/2013Развод поради разстройство на брака * вина за разстройство на брака