Ключови фрази

газхроматографско изследване
гараж
гарантиране изплащането на трудовото възнаграждение
гаранционен фонд
гаранционна отговорност
гаранция
генерална и индивидуална превенция
географски означения
гестор
главен дълг
главен иск
главна страна в процеса
главно встъпване
гласни доказателства и средства
глоба
глоба на страна
глоби и имуществени санкции по зз/отм./
годишна вноска
годно правно основание
годност на техническо средство
големи размери
гори
грабеж
грабеж на вещи в големи размери
грабеж на вещи, извършен от две или повече лица, сговорили се предварително да вършат кражби или грабежи
грабеж на вещи, представляващ опасен рецидив
грабеж на вещи, придружен с тежка или средна телесна повреда
грабеж на движима вещ в особено големи размери, ако деецът е бил въоръжен
грабеж на движима вещ, придружен с тежка или средна телесна повреда, от които е последвала смърт
грабеж на движима вещ, придружен с убийство или опит за убийство
грабеж на мобилен телефон
грабеж със заплаха
грабеж чрез привеждане на пострадалия в безпомощно състояние
грабеж, извършен в изпитателен срок на предходно осъждане
гражданска измама
гражданска отговорност
граждански арест на подсъдим
граждански брак
граждански договор
граждански иск в наказателното производство
гражданско дружество
гражданскоправен спор
граници на европейския съюз
граничен контрол
гранична застраховка "гражданска отговорност"
графичен знак
графологическа експертиза
графологична експертиза
грешка - чл. 14 нк
грешка в кадастрален план
грешка в кадастрална карта
грешка в причинния процес
грешка относно обекта
грешки при установяване на фактите по делото
грижа на добрия търговец
груб строеж
груба небрежност
групиране на наказания
групиране на различни по вид наказания
групиране на условни наказания