Ключови фрази

газхроматографско изследване
гараж
гарантиране изплащането на трудовото възнаграждение
гаранционен фонд
гаранционна отговорност
гаранция
генерална и индивидуална превенция
гестор
главен дълг
главен иск
главна страна в процеса
главно встъпване
гласни доказателства и средства
глоба
глоба на страна
глоби и имуществени санкции по зз/отм./
годишна вноска
годно правно основание
годност на техническо средство
големи размери
гори
грабеж
грабеж на вещи в големи размери
грабеж на вещи, извършен от две или повече лица, сговорили се предварително да вършат кражби или грабежи
грабеж на вещи, представляващ опасен рецидив
грабеж на вещи, придружен с тежка или средна телесна повреда
грабеж на движима вещ в особено големи размери, ако деецът е бил въоръжен
грабеж на движима вещ, придружен с тежка или средна телесна повреда, от които е последвала смърт
грабеж на движима вещ, придружен с убийство или опит за убийство
грабеж на мобилен телефон
грабеж със заплаха
грабеж чрез привеждане на пострадалия в безпомощно състояние
грабеж, извършен в изпитателен срок на предходно осъждане
гражданска измама
гражданска отговорност
граждански арест на подсъдим
граждански брак
граждански договор
граждански иск в наказателното производство
гражданско дружество
гражданскоправен спор
граници на европейския съюз
граничен контрол
гранична застраховка "гражданска отговорност"
графичен знак
графологическа експертиза
графологична експертиза
грешка - чл. 14 нк
грешка в кадастрален план
грешка в кадастрална карта
грешки при установяване на фактите по делото
грижа на добрия търговец
груб строеж
груба небрежност
групиране на наказания
групиране на различни по вид наказания
групиране на условни наказания