Ключови фрази
компетентност

ГКОпределение №280/17.06.2016 по дело №907/2016Частна касационна жалба * прекратяване на производството по делото * Обезсилване на решение * компетентност
ГКРешение №84/23.04.2014 по дело №749/2012Иск за признаване уволнението за незаконно * закрила при уволнение * дисциплинарно наказание * компетентност * задължения на работодателя преди налагане на дисциплинарно наказание
ГКРешение №45/09.04.2012 по дело №273/2011Делба * съсобственост * компетентност * форма за валидност * трафопост * договор за делба
ГКОпределение №690/29.10.2013 по дело №6415/2013Частна касационна жалба * иск за установяване на престъпно обстоятелство * правен интерес * Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК * компетентност
ГКРешение №410/19.07.2010 по дело №389/2009Иск за недействителност на договор за продажба на одържавен имот * нищожност на договор за продажба * одържавени недвижими имоти * доказателствена тежест * вписване на ипотека * държавна такса * компетентност * делегиране на правомощия
ГКРешение №181/11.07.2013 по дело №1927/2013Обжалване на решение на дисциплинарната комисия на Нотариалната камара * дисциплинарно производство по Закона за нотариусите и нотариалната дейност * дисциплинарно наказание глоба * компетентност
ГКРешение №86/22.04.2013 по дело №1624/2011Иск за признаване уволнението за незаконно * компетентност * възстановяване на длъжност * незаконно уволнение
ГКРешение №152/15.06.2016 по дело №1104/2016Иск за признаване уволнението за незаконно * незаконно уволнение * компетентност * договор за управление * прекратяване на трудовия договор от работодателя с предизвестие
ГКРешение №139/31.05.2012 по дело №1731/2010Иск за признаване уволнението за незаконно * незаконно уволнение * конституиране на страни * образование * нередовност на исковата молба * недопустимост на решение * компетентност
ГКРешение №118/22.07.2013 по дело №837/2012Иск за признаване уволнението за незаконно * прекратяване на трудовото правоотношение * възникване на трудовото правоотношение * право на пенсия * делегиране на дисциплинарна власт * упълномощаване * компетентност
ГКРешение №404/07.02.2013 по дело №883/2011Ревандикационен иск * предаване на владение * косвен съдебен контрол * възстановяване правото на собственост * земеделски земи * нищожност на административен акт * компетентност
ГКРешение №454/04.01.2013 по дело №963/2011Иск за признаване уволнението за незаконно * прекратяване на трудовото правоотношение * незаконно уволнение * възстановяване на длъжност * обезщетение за оставане без работа * съкращаване на щата * щатно разписание * компетентност
ГКРешение №29/26.02.2016 по дело №2841/2015Иск за признаване уволнението за незаконно * съкращаване на щата * щатно разписание * компетентност
ГКРешение №346/2013/15.04.2014 по дело №2598/2013Иск за признаване уволнението за незаконно * прекратяване на трудовото правоотношение * незаконно уволнение * възстановяване на длъжност * обезщетение за оставане без работа * представителна власт * правомощия * компетентност * делегиране на правомощия
ГКРешение №198/28.06.2012 по дело №232/2011компетентност * основание за командироване на съдии
ГКРешение №301/07.10.2013 по дело №2578/2013Изменение и прекратяване на издръжката * намаляване на издръжка * недопустимост на решение * компетентност * международна компетентност на български съд * обичайно местопребиваване
ГКОпределение №664/15.10.2012 по дело №461/2012изменение на решението в частта относно разноските * недопустим съдебен акт * приложим закон * компетентност * признание на иска
ГКРешение №266/31.05.2012 по дело №710/2009Иск за признаване уволнението за незаконно * незаконно уволнение * образование * конституиране на страни * нередовност на исковата молба * компетентност
ГКРешение №32/17.06.2011 по дело №1223/2009Ревандикационен иск * предаване на владение * възстановяване правото на собственост * държавна собственост * правоприемство * компетентност * форма за валидност
ГКРешение №20/31.01.2013 по дело №621/2012Иск за установяване на трудово правоотношение * компетентност * незаконно уволнение * възстановяване на длъжност
ГКРешение №826/13.12.2010 по дело №1273/2010неизплатено възнаграждение * допълнително споразумение * задължение на работодателя за начисление и изплащане на трудово възнаграждение * компетентност
ГКРешение №262/31.05.2012 по дело №1422/2010Иск за признаване уволнението за незаконно * незаконно уволнение * възстановяване на работа * обезщетение за оставане без работа * правомощия на въззивната инстанция * нередовност на исковата молба * компетентност
ГКРешение №552/06.03.2013 по дело №1671/2011Развод поради разстройство на брака * ползване на семейно жилище * компетентност * международна компетентност на български съд * обичайно местопребиваване