Ключови фрази
нищожност на административен акт

ГКОпределение №896/01.12.2014 по дело №2312/2014Частна касационна жалба * спиране на производството по делото * незаконно уволнение * преюдициалност на спор * нищожност на административен акт
ГКРешение №179/21.06.2013 по дело №857/2012Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * установяване право на собственост * възстановяване правото на собственост * земеделски земи * придобивна давност * забрана за придобиване по давност * нищожност на административен акт
ГКРешение №787/05.08.2011 по дело №1354/2009Ревандикационен иск * предаване на владение * съпружеска имуществена общност * отмяна на отчуждаване * допустимост на иск * преклузивен срок * пристрояване * преустройство * косвен съдебен контрол * нищожност на административен акт * приращения
ГКРешение №750/04.11.2010 по дело №1794/2009Ревандикационен иск * земеделски земи * предаване на владение * указания на ВКС по прилагането и тълкуването на закона * отмяна на констативен нотариален акт * правомощия на въззивната инстанция * нищожност на административен акт * право на изкупуване от ползвател * подобрения * право на задържане * незаконен съдебен състав
ГКРешение №463/05.07.2010 по дело №896/2009Установителен иск * установяване право на собственост * земеделски земи * придобивна давност * реституция * добросъвестно владение * косвен съдебен контрол * нищожност на административен акт * право на изкупуване от ползвател
ГКРешение №91/01.03.2012 по дело №461/2011Ревандикационен иск * предаване на владение * косвен съдебен контрол * възстановяване правото на собственост * реституция * сила на пресъдено нещо * доказателства * нищожност на административен акт * отмяна на отчуждаване * благоустройствени мероприятия * съдебно-техническа експертиза
ГКРешение №122/28.03.2012 по дело №955/2011Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * установяване право на собственост * държавна собственост * земеделски земи * нищожност на договор за продажба * нищожност на административен акт * придобивна давност * възстановяване правото на собственост * одържавени недвижими имоти * презумпция за намерение да се държи вещта като своя
ГКРешение №118/22.03.2012 по дело №1370/2010Ревандикационен иск * предаване на владение * нищожност на административен акт * нови факти и доказателства * косвен съдебен контрол * преобразуване и приватизация на държавни и общински предприятия * реституция * правоприемство * преобразуване на държавни предприятия в еднолични търговски дружества * вписване на имот като актив в баланса на търговско дружество
ГКРешение №327/2011/10.02.2012 по дело №1588/2010Установителен иск * земеделски земи * нищожност на административен акт * възстановяване правото на собственост
ГКРешение №479/15.07.2010 по дело №518/2009Ревандикационен иск * предаване на владение * реституция * одържавени недвижими имоти * нищожност на административен акт * незаконен съдебен състав * замяна
ГКРешение №253/18.03.2010 по дело №483/2009Делба на наследство * отчуждаване * обезщетяване на собственици на одържавени недвижими имоти * придобивна давност * наследство * нищожност на административен акт
ГКРешение №301/2011/08.02.2012 по дело №1518/2010Ревандикационен иск * предаване на владение * земеделски земи * нищожност на административен акт * неоснователно обогатяване
ГКРешение №469/20.12.2011 по дело №1225/2010Установителен иск * установяване право на собственост * право на ползване * евентуален иск * право на строеж * форма за валидност * държавна собственост * делегиране на правомощия * предоставяне за стопанисване и управление * нищожност на административен акт
ГКРешение №404/07.02.2013 по дело №883/2011Ревандикационен иск * предаване на владение * косвен съдебен контрол * възстановяване правото на собственост * земеделски земи * нищожност на административен акт * компетентност
ГКРешение №204/26.09.2014 по дело №2391/2014Обжалване на решение на общото събрание на етажната собственост * право на ползване * правомощия на кмета * решение на общото събрание на етажните собственици * нищожност на административен акт
ГКРешение №15/25.01.2011 по дело №1302/2009Установителен иск * установяване право на собственост * нищожност на административен акт * право на изкупуване от ползвател * земеделски земи * правен интерес * възстановяване правото на собственост * косвен съдебен контрол
ГКРешение №544/19.07.2010 по дело №850/2009Иск за недействителност на договор за продажба на одържавен имот * одържавени недвижими имоти * нищожност на договор за продажба * договор за замяна * косвен съдебен контрол * жилищна нужда * нищожност на административен акт * допустимост на иск * конституиране на страни
ГКРешение №907/18.08.2010 по дело №2379/2008Ревандикационен иск * предаване на владение * обезщетяване на собственици на одържавени недвижими имоти * одържавени недвижими имоти * реституция * общинска собственост * нищожност на административен акт * косвен съдебен контрол * държавна собственост * преобразуване и приватизация на държавни и общински предприятия
ГКРешение №888/08.02.2011 по дело №150/2010Ревандикационен иск * предаване на владение * индивидуализация на недвижим имот * реституция * държавна собственост * земеделски земи * самостоятелен обект * нищожност на административен акт
ГКРешение №78/29.05.2014 по дело №657/2014Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * установяване право на собственост * нищожност на административен акт
ГКОпределение №139/12.04.2011 по дело №136/2011възстановяване правото на собственост * земеделски земи * нищожност на административен акт * косвен съдебен контрол * подсъдност
ГКРешение №221/10.06.2013 по дело №1399/2012Нищожност и недопустимост на съдебно решение * нищожност на решение * нищожност на административен акт * произнасяне по непредявен иск * дължимо обезщетение
ГКРешение №454/09.12.2011 по дело №1423/2010Установителен иск * установяване право на собственост * допустимост на иск * възстановяване правото на собственост * нищожност на административен акт * косвен съдебен контрол * реална част * правен интерес
ГКРешение №463/21.01.2012 по дело №13/2011Установителен иск * установяване право на собственост * земеделски земи * възстановяване правото на собственост * форма за валидност * контрол за валидност на административен акт * нищожност на административен акт * косвен съдебен контрол
ГКРешение №193/17.08.2011 по дело №1068/2010Ревандикационен иск * предаване на владение * доказателства * незаконен съдебен състав * земеделски земи * възстановяване правото на собственост * нищожност на административен акт
Решение №770/05.11.2010 по дело №Иск за установяване недействителност на предоставянето на право на ползване * установяване недействителност на предоставянето на право на ползване * незаконен съдебен състав * земеделски земи * нищожност на административен акт * право на изкупуване от ползвател
ГКРешение №172/26.01.2017 по дело №1670/2016Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * земеделски земи * плащане на цена * нищожност на административен акт
ГКРешение №24/07.03.2018 по дело №1369/2017косвен съдебен контрол * нищожност на административен акт * възстановяване правото на собственост
ГКРешение №134/28.01.2019 по дело №3090/2017Ревандикационен иск * недопустимост на решение * възстановяване с план за земеразделяне в нови реални граници * възстановяване в стари реални граници * земеделски земи * ревандикационен иск * нищожност на административен акт * косвен съдебен контрол