Ключови фрази
представителна власт

ТКОпределение №315/23.06.2016 по дело №222/2016Частна касационна жалба * връчване на съдебни книжа * представителна власт
ТКРешение №46/28.03.2014 по дело №2048/2013Нищожност и недопустимост на съдебно решение * липса на правен интерес * правомощия на въззивната инстанция * представителна власт * публична държавна собственост
ТКРешение №186/26.05.2015 по дело №3433/2013Договор за заем * представителна власт * доказателствена сила на частен документ
ГКРешение №430/17.05.2016 по дело №7408/2014Нищожност * относителна недействителност * нищожност-противоречие на закона * държавна собственост * земеделски земи * представителна власт
ГКОпределение №267/27.04.2010 по дело №242/2010процесуално представителство * представителна власт * промяна на име
ТКРешение №124/19.10.2010 по дело №1173/2009Отговорност на управителя и контрольора * представителна власт * упълномощаване в производство по несъстоятелност
ГКРешение №293/11.12.2014 по дело №6879/2013Иск за признаване уволнението за незаконно * прекратяване на трудовото правоотношение * представителна власт * делегиране на правомощия * съкращаване на щата * незаконно уволнение
ГКОпределение №257/18.04.2013 по дело №12/2013особен представител * делба * оттегляне на иск * представителна власт
ТКОпределение №602/20.09.2013 по дело №3101/2013Частна касационна жалба * спиране на производството по делото * преюдициално значение * представителна власт
ГКРешение №386/22.01.2016 по дело №7429/2014Нищожност * недействителност на договор * представителна власт * недопустимост на решение * нотариално удостоверяване * разваляне на договор * частен документ
ГКОпределение №89/24.02.2010 по дело №723/2009иск за установяване на престъпно обстоятелство * правен интерес * нищожност-липса на съгласие * представителна власт
ГКОпределение №376/31.07.2013 по дело №4573/2013Частна касационна жалба * прекратяване на производството по делото * определяне на по- голям дял на съпруга * делба * представителна власт
ГКРешение №16/14.02.2011 по дело №236/2010Нищожност * установяване право на собственост * нищожност на договор за продажба * нищожност-липса на съгласие * представителна власт * графологическа експертиза
ГКРешение №468/29.11.2010 по дело №913/2009Ревандикационен иск * установяване право на собственост * предаване на владение * нищожност на договор за дарение * нищожност-липса на съгласие * упълномощаване * представителна власт
ГКРешение №285/28.09.2011 по дело №1033/2010представителна власт * договор за дарение * мним представител
ГКРешение №189/19.07.2012 по дело №735/2011Иск за признаване уволнението за незаконно * прекратяване на трудовото правоотношение * възстановяване на длъжност * обезщетение за оставане без работа * правомощия на синдик * представителна власт * упълномощаване * нищожност на пълномощно
ТКРешение №13/06.04.2011 по дело №333/2010Иск за оспорване на вземане по изпълнителен лист * запис на заповед * представителна власт * менителнично задължение
ГКРешение №782/27.05.2011 по дело №1865/2009Ревандикационен иск * предаване на владение * съсобственост * представителна власт * потвърждаване на действия, извършени без представителна власт * доказателства * договор за делба * нищожност на делба * обезщетение за ползване * представителство
ГКРешение №225/19.10.2012 по дело №380/2012Ревандикационен иск * предаване на владение * преобразуване и приватизация на държавни и общински предприятия * вписване на имот като актив в баланса на търговско дружество * упълномощаване * представителна власт
ГКРешение №528/10.01.2012 по дело №1029/2010Иск за признаване уволнението за незаконно * прекратяване на трудовото правоотношение * незаконно уволнение * възстановяване на работа * обезщетение за оставане без работа * щатно разписание * представителна власт * съкращаване на щата
ГКРешение №33/28.02.2014 по дело №1284/2012Иск за признаване уволнението за незаконно * прекратяване на трудовото правоотношение * незаконно уволнение * допълнително споразумение * срок за изпитване * представителна власт * различия във функциите на длъжността
ГКРешение №36/30.03.2011 по дело №384/2009Неоснователно обогатяване * договор за изработка * договор за търговска продажба * представителна власт * потвърждаване на действия, извършени без представителна власт
ГКРешение №451/23.01.2012 по дело №130/2011Иск за признаване уволнението за незаконно * възстановяване на длъжност * обезщетение за оставане без работа * незаконно уволнение * отмяна на уволнение * представителна власт
ГКРешение №882/02.05.2011 по дело №1250/2009Иск за изваждане от жилище в ЖСК * представителна власт * решение на общо събрание на кооперация * доказателствена сила на нотариален акт * предварителен договор * нищожност на договор за продажба * упълномощаване
ТКОпределение №335/23.06.2015 по дело №2780/2014Частна касационна жалба * пререгистрация в Търговския регистър * представителна власт
ГКРешение №818/27.10.2009 по дело №2422/2008дисциплинарно уволнение * прекратяване на трудовото правоотношение * представителна власт * оттегляне на пълномощия * делегиране на дисциплинарна власт * упълномощаване * Иск за признаване уволнението за незаконно
ГКРешение №361/14.12.2011 по дело №771/2010Установителен иск * установяване право на собственост * представителна власт * правомощия на въззивната инстанция * доказателства
ТКРешение №179/12.01.2016 по дело №353/2014Договор за заем * инцидентен установителен иск * прогласяване на нищожност * представителна власт * частичен иск * неизпълнение на договорни отношения
ГКОпределение №390/25.07.2011 по дело №323/2011спиране на производството по делото * преюдициално значение * Иск срещу решенията и действията на органите на кооперацията * пълна имуществена отговорност на работник или служител * активна процесуална легитимация * представителна власт * принцип на служебното начало
ГКРешение №628/05.10.2010 по дело №1684/2009Делба * съсобственост * преклузия * правомощия на въззивната инстанция * узаконяване на строеж * право на строеж * нови факти и доказателства * доклад по делото * представителна власт
ГКРешение №259/22.10.2014 по дело №1870/2014Ревандикационен иск * неоснователно обогатяване * представителна власт * обезщетение за ползване
ГКРешение №362/04.05.2010 по дело №780/2009неоснователно обогатяване * представителна власт * Неоснователно обогатяване – субсидиарно приложение * неправилна правна квалификация
ГКРешение №14/25.01.2012 по дело №292/2011Ревандикационен иск * предаване на владение * връчване на съдебни книжа * възстановяване правото на собственост * земеделски земи * представителна власт * адрес за връчване * необходимо другарство * процесуална дееспособност * връчване на съобщения на други лица * връчване на представител
ГКРешение №338/11.10.2012 по дело №1383/2011Нищожност * невъзможност за разбиране или ръководене на действията * нищожност на пълномощно * представителна власт * неправилна правна квалификация * унищожаване поради невъзможност за разбиране или ръководене на действията
ГКРешение №555/09.02.2012 по дело №1224/2010Иск за признаване уволнението за незаконно * прекратяване на трудовото правоотношение * незаконно уволнение * съкращаване на щата * подбор * представителна власт * установяване на факти * недопустимост на решение * допълнителна искова молба
ГКРешение №886/18.12.2009 по дело №3091/2008прокурист * договор за управление * мениджърски договор * договор за прокура * представителна власт * незаконно уволнение * прекратяване на трудовото правоотношение * Иск за признаване уволнението за незаконно
ГКРешение №469/15.12.2015 по дело №1834/2015Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК * представителна власт
ГКРешение №86/23.02.2012 по дело №1561/2011Иск за признаване уволнението за незаконно * прекратяване на трудовото правоотношение * незаконно уволнение * обезщетение за оставане без работа * договор за управление * представителна власт * срокове при трудови спорове
ГКРешение №879/09.03.2010 по дело №4029/2008Нищожност * нищожност на договор за продажба * Нищожност на действия и сделки * принос * представителна власт * съпружеска имуществена общност
ГКРешение №27/13.02.2012 по дело №368/2011Иск за признаване уволнението за незаконно * прекратяване на трудовото правоотношение * незаконно уволнение * спиране на работа за повече от 15 работни дни * обезщетение за оставане без работа * представителна власт * възражение за прихващане * упълномощаване * обезщетение за неспазено предизвестие
ГКРешение №346/2013/15.04.2014 по дело №2598/2013Иск за признаване уволнението за незаконно * прекратяване на трудовото правоотношение * незаконно уволнение * възстановяване на длъжност * обезщетение за оставане без работа * представителна власт * правомощия * компетентност * делегиране на правомощия
ГКРешение №166/26.02.2010 по дело №5393/2008прекратяване на трудовото правоотношение * незаконно уволнение * представителна власт * упълномощаване * Иск за признаване уволнението за незаконно
ГКРешение №113/31.05.2012 по дело №1677/2010Унищожаемост на договор поради невъзможност и неразбиране или ръководене на действията * изменение на иска * представителна власт * свидетелски показания * нищожност на договор за дарение * нищожност на договор за продажба
ГКРешение №633/25.10.2010 по дело №1369/2009Ревандикационен иск * предаване на владение * нищожност-липса на съгласие * доказателствена сила на нотариален акт * недобросъвестно владение * нищожност на договор за продажба * упълномощаване * представителна власт
ТКОпределение №33/14.01.2011 по дело №9/2011Частна касационна жалба * връщане на искова молба поради неизпълнение на указание за вписване на искова молба * представителна власт
ТКОпределение №354/20.12.2008 по дело №162/2008събирателно дружество * процесуално представителство * представителна власт
ГКРешение №263/13.04.2010 по дело №362/2009Иск за обявяване предварителен договор за окончателен * предварителен договор * представителна власт
ГКРешение №442/11.01.2013 по дело №439/2012Иск за признаване уволнението за незаконно * прекратяване на трудовото правоотношение * прекратяване на трудовия договор по инициатива на работодателя срещу уговорено обезщетение * представителна власт
ГКРешение №439/20.03.2012 по дело №23/2011Ревандикационен иск * предаване на владение * договор за покупко-продажба * действия във вреда на представлявания * представителна власт * упълномощаване * форма за валидност * индивидуализация на недвижим имот * нищожност-липса на съгласие * потвърждаване на действия, извършени без представителна власт
ГКРешение №137/25.03.2011 по дело №1112/2010Иск за признаване уволнението за незаконно * дисциплинарно уволнение * отмяна на уволнение * дисциплинарно наказание * нищожност * прекратяване на трудовото правоотношение * възстановяване на работа * обезщетение за оставане без работа * представителна власт
ГКРешение №414/26.05.2010 по дело №1083/2009нищожност на договор за продажба * упълномощаване * разпореждане с обща движима вещ * представителна власт * Управление и разпореждане с общо имущество * нищожност-липса на съгласие * режим на съпружеска имуществена общност
ТКОпределение №125/17.02.2012 по дело №42/2012Частна касационна жалба * договор за правна защита и съдействие * представителна власт * пълномощно-непопълнено
ГКОпределение №549/02.08.2012 по дело №144/2012допустимост на иск * Иск за признаване уволнението за незаконно * прекратяване на трудовия договор по инициатива на работодателя срещу уговорено обезщетение * представителна власт * правен интерес
ГКРешение №21/24.03.2015 по дело №3529/2014Нищожност * нищожност на договор за продажба * действия във вреда на представлявания * представителна власт * недействителност на сделка
ГКРешение №411/22.10.2010 по дело №252/2010Ревандикационен иск * предаване на владение * представителна власт * упълномощаване * съпружеска имуществена общност * право на строеж
ГКОпределение №398/29.07.2011 по дело №201/2011процесуално представителство * нередовност на исковата молба * представителна власт
ГКРешение №498/11.01.2013 по дело №801/2012Иск за признаване уволнението за незаконно * прекратяване на трудовото правоотношение * незаконно уволнение * възстановяване на длъжност * съкращаване на щата * делегиране на правомощия * представителна власт * подбор
ГКРешение №215/12.03.2010 по дело №5089/2008Обжалване на решение на общото събрание на етажната собственост * нередовност на исковата молба * представителна власт * доказателства
ГКРешение №344/23.06.2010 по дело №1418/2009Ревандикационен иск * предаване на владение * неоснователно обогатяване * трафопост * упълномощаване * нередовност на исковата молба * представителна власт * потвърждаване на действия, извършени без представителна власт * конституиране на страни
ГКРешение №9/01.02.2012 по дело №1033/2011Иск за признаване уволнението за незаконно * прекратяване на трудовото правоотношение * незаконно уволнение * възстановяване на длъжност * обезщетение за оставане без работа * подбор * съкращаване на щата * представителна власт * отпуск поради бременност, раждане и осиновяване
ГКРешение №161/01.07.2016 по дело №6232/2015Иск за признаване уволнението за незаконно * обяснения на страната * прокурист * свидетелски показания * представителна власт
ГКРешение №156/05.07.2016 по дело №5972/2015Ревандикационен иск * надлежна страна * встъпване на трето лице * недопустимост на решение * представителна власт * особен представител * представителство на търговец
ГКРешение №170/20.07.2016 по дело №6563/2014Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК * отмяна-нарушено право на участие * представителна власт * право на собственост
ГКРешение №136/03.08.2016 по дело №3967/2015Иск за признаване уволнението за незаконно * дисциплинарно уволнение * злоупотреба с доверието на работодателя * държавен служител * представителна власт
ГКРешение №143/23.08.2016 по дело №5958/2015Договаряне във вреда на представлявания * договор за наем * обезщетение за имуществени вреди * представителна власт * договор за поръчка * прихващане
ГКРешение №273/20.10.2016 по дело №2491/2016Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК * представителна власт * потвърждаване на действия, извършени без представителна власт * отмяна-ненадлежно представителство
ТКОпределение №573/23.12.2016 по дело №1702/2016Частна касационна жалба * преюдициално значение * представителна власт * отмяна на решение на общото събрание на дружеството * управител на оод
ГКРешение №63/28.03.2017 по дело №822/2015Нищожност * действия във вреда на представлявания * недействителност на сделка * договор за покупко-продажба * представителна власт
ГКРешение №55/16.05.2017 по дело №60167/2016Иск за съществуване на вземането * представителна власт * мним представител * действия без представителна власт * действия от името на търговец без представителна власт
ГКРешение №68/02.06.2017 по дело №1280/2015Делба * представителство * представителна власт * съдържание на пълномощното
ГКРешение №92/14.06.2017 по дело №6274/2014Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * упълномощаване * представителна власт
ГКРешение №86/30.06.2017 по дело №1164/2015Отменителен иск * представителна власт * представителство * договор за строителство
ТКРешение №49/03.07.2017 по дело №603/2016Нищожност * представителна власт * търговска сделка
ГКРешение №117/12.07.2017 по дело №5654/2015Нищожност * договор за покупко-продажба * недействителност на договор * представителна власт
ГКРешение №274/10.10.2017 по дело №5095/2016Иск за признаване уволнението за незаконно * възстановяване на работа * доказателствена тежест * представителна власт * липса на мотиви
ГКРешение №206/08.12.2017 по дело №4709/2016Иск за обявяване предварителен договор за окончателен * упълномощаване * представителна власт
ТКРешение №190/30.01.2018 по дело №582/2017Отмяна на влязло в сила решение * представителна власт
ТКОпределение №93/01.02.2018 по дело №3056/2017Частна касационна жалба * синдик * представителна власт * несъстоятелност
ТКОпределение №98/02.02.2018 по дело №3175/2017Частна касационна жалба * представителна власт * синдик
ТКРешение №14/19.03.2018 по дело №1249/2017Иск за съществуване на вземането * запис на заповед * представителна власт
ТКРешение №222/27.03.2018 по дело №505/2017Иск за изпълнение или обезщетение /неизпълнение/ * представителна власт * договор за заем
ГКРешение №70/01.06.2018 по дело №4025/2017Неоснователно обогатяване * доказателствена тежест * представителна власт
ТКРешение №252/19.06.2018 по дело №509/2018Отмяна на влязло в сила решение * представителна власт * нови факти и доказателства * отказ от иск
ТКРешение №59/19.06.2018 по дело №142/2018Отмяна на влязло в сила решение * отказ от иск * представителна власт * нови факти и доказателства
ТКРешение №190/19.06.2018 по дело №350/2018Отмяна на влязло в сила решение * представителна власт * нови факти и доказателства * отказ от иск
ТКРешение №74/19.06.2018 по дело №290/2018Отмяна на влязло в сила решение * представителна власт * нови факти и доказателства * отказ от иск
ТКРешение №192/19.06.2018 по дело №368/2018Отмяна на влязло в сила решение * нови факти и доказателства * представителна власт * отказ от иск
ТКОпределение №284/22.06.2018 по дело №1602/2018Частна касационна жалба * отказ от иск * злоупотреба с права * представителна власт * процесуални действия на страните * Очевидна неправилност
ТКРешение №16/28.06.2018 по дело №1305/2017Иск за установяване на нищожност или недопустимост на вписването, както и за несъществуване на вписаното обстоятелство * прехвърляне дружествен дял * представителна власт * доказателствена сила на частен документ
ТКРешение №171/29.06.2018 по дело №355/2018Отмяна на влязло в сила решение * ненадлежна страна * представителна власт
ТКРешение №169/29.06.2018 по дело №156/2018Отмяна на влязло в сила решение * ненадлежна страна * представителна власт
ТКРешение №108/29.06.2018 по дело №68/2018Отмяна на влязло в сила решение * представителна власт * ненадлежна страна
ТКРешение №110/29.06.2018 по дело №369/2018Отмяна на влязло в сила решение * ненадлежна страна * представителна власт
ТКРешение №303/18.10.2018 по дело №612/2018Отмяна на влязло в сила решение * ненадлежна страна * представителна власт
ТКРешение №274/16.10.2018 по дело №507/2018Отмяна на влязло в сила решение * ненадлежна страна * представителна власт
ГКРешение №143/01.11.2018 по дело №4534/2015Иск за обявяване предварителен договор за окончателен * нищожност на договор * нищожност-липса на съгласие * кооперация * представителна власт
ГКРешение №153/31.07.2019 по дело №1082/2018Иск за изплащане на трудово възнаграждение * прекратяване на трудовото правоотношение * представителна власт
ТКРешение №369/08.08.2019 по дело №647/2018Основания за прекратяване на акционерно дружество * залог на търговско предприятие * представителна власт
ТКОпределение №376/09.08.2019 по дело №1602/2019Частна касационна жалба * нередовност на исковата молба * представителна власт * указания на съда
ТКРешение №144/22.11.2019 по дело №2579/2018Нищожност * представителна власт * задължения на въззивния съд
ТКРешение №108/05.12.2019 по дело №2862/2018Иск за отмяна на арбитражно решение * арбитражна клауза * представителна власт * нотариална заверка на подписите
ТКРешение №178/12.03.2020 по дело №1991/2018Иск за законна лихва * договор за особен залог * управител на оод * представителна власт * вреди
ТКРешение №31/16.03.2020 по дело №2781/2019Отмяна на влязло в сила решение * особено, непредвидено обстоятелство * представителство * представителна власт